Arhive kategorija: Bilteni i obaveštenja

Poziv za Skupštinu 2020. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 04/2020
Dana: 06.03.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

20. MART 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2019. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2020. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2020. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2020. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2020. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 18. i 19. marta 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

Izveštaj o radu mart 2017. – mart 2018. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2017 – MART 2018. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 29 sastanaka ili u proseku 2 mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod osam članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65%-70% prisutnosti, a samo jedan član je ispod 40% pristunosti. Sva odsustva su opravdana i zaista se nikada nije desilo da neko od članova Upravnog odbora ne može da dođe, a da to prethodno ne opravda.

Svakako je uočljivo da organizacija i rad lovačkog društva, način izvršenja lova, stvaranje uslova u lovištu koji omogućuju zadovoljstvo i istinski lovački užitak, kao i insistiranje na socijalnoj dimenziji unutar članstva lovačkog društva, danas ima sasvim drugačiji karakter i konkretane oblike.

Danas je postalo normalno da se svi lovci koji rade i love imaju mnogo više susreta, druženja razmene iskustava i samim tim je izraženije prisustvo u organizaciji izvršavanja svih obaveza koje stoje pred lovačkim društvom.

Sve promene koje su napred istaknute jesu rezultat objektivne situacije koju pokušavamo što realnije da sagledamo i tome se maksimalno prilagodimo.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 70 (pre 15 godina je bilo duplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine ima za oko 40 članova manje. Samim tim je to za oko 400.000,00 dinara manje u kasi udruženja (to je razlog zbog kojeg preostali lovci plaćaju 1.000,00 dinara više).

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više tradicionalnih hajki koje su po pravili imale nikakve rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, na pošumljavanje starog prihvatilišta, na pravljenje proseka na dva pozajmišta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. Pokušali smo da angažovanjem lovca Kardaševića održimo elementarne uslove za funkcionisanje terena prevashodno zbog održavanja navike ljudi koji su dolazili da i dalje dolaze na naše terene. Međutim, to nije dalo očekivane rezultate i o tom problemu u narednom periodu moram zauzeti ozbiljan stav. Da li će taj prostor i nadalje biti teniski teren, da li ćemo menjati namenu, da li ćemo tu nešto drugo graditi ili šta već, ostaje kao dilema za buduće vreme, jer problem jeste ozbiljan i zaslužuje malo više vremena za donošenje nekakve definitivne odluke.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 27 komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka smo raskrčili u dobroj meri, sa namerom da i od nje napravimo mesto gde će moći da se lovi kvalitetnije. Nakon što je ponovo pošumimo stvorićemo uslove za obnovu drvnog fonda, ali sada bez onih bodljikavih stabala i samo malo kvalitetnijim rasporedom sadnica koji će biti preduslov za formiranje pravih i širokih proseka u njoj.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, ponuda u okruženju je uticala da takvu cenu ne možemo postići, a isto tako i broj gostiju i naših lovaca koji su učestvovali u takvoj vrsti lova ni izbliza nije bio kako smo očekivali. Čak i pokušaj Upravnog odbora da za naše lovce cena puštenog fazana bude 600,00 dinara nije išla u očekivanom pravcu, pa smo praktično morali da organizujemo komercijlane lovove do kraja januara 2018. godine kako bi smo koliko toliko unovčili fazane koje smo odgajili i od kojih smo očekivali određena sredstva.

Sve u svemu, mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2018.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 01/2018
Dana: 20.03.2018. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

30. MART 2018. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnog predsedništva
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
3. Razmatranje izveštaja o radu za 2017. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017. godinu.
6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2017. godinu.
7. Utvrđivanje visine članarine za 2018. godinu
8. Razmatranje predloga Programa rada za 2018. godinu.
9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2018. godinu
10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2018. godinu.
11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.
Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 28. i 29. marta 2018. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.
Ispit urođenih osobina za lovačke pse održaće se u Krnješevcima 07.04.2018. godine od 08,00 časova.
Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!
Sekretar
Uzelac Slavko

Predsednik
Dragan Đurić

Program radova u lovištu za 2017.god.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa svojim ovlašćenjima na predlog lovnika Lovačkog društva Stara Pazova, Skupština Lovačkog društva u Staroj Pazovi, na sednici održanoj 24.03.2017. godine, doneo je:

PROGRAM RADOVA U LOVIŠTU
LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU

 

U cilju ispunjenja svojih statutarnih obaveza članovi Lovačkog društva u Staroj Pazovi, koji su istovremeno i članovi lovačke sekcija Stara Pazova Lovačkog udruženja Stara Pazova će svoje radne aktivnosti i angažovanja ostvarivati u skladu sa ovim Programom.

Za realizaciju zacrtanih aktivnosti biće neophodno da svaki lovac (izuzev onih koji su od radnih obaveza oslobođeni) odradi u ovoj godini 7 radnih dana.

Potrebno je napomenuti da je pokrenuta inicijativa da počasni članovi budu oslobođeni obaveze odrađivanja radnih dana, samo ukoliko n isu u mogućnosti da love.

Evidenciju o izvršavanju radne obaveze vodi isključivo lovnik Lovačkog društva. U vođenju evidnecije lovniku asistiraju i pomažu grupovođe.

Radni dan traje sedam radnih sati.

Radne akcije se organizuju i zakazuju nedeljom u trajanju od 08-15 časova. Izuzetno pojedine vrste poslova se mogu organizovati i drugim danom u nedelji, s tim da to jesu radovi koji imaju manji obim i za čije izvršenje je potrebno angažovati manji broj lovaca (ispumpavanje vode i sl.)

Aktivnosti i radovi koji će se obaviti u 2017. godini su:

 1. Radovi na čišćenju i pošumljavanju Starog prihvatilišta
  Vreme: mart mesec 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i grupovođe
 2. Izgradnja nadstrešnice u pozajmištu prve grupe i pravljenje proseka kroz poligon. Za ove poslove odobreno od Pokrajniskog sekretarijata za poljoprivredu 70.000,00 dinara
  Vreme: april 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 3. Izgradnja bunara na Vukasovoj remizi. Odobrena sredstva u iznosu od 90.000,00 dinara. Omogućiti stalno napajanje vodom tog dela lovišta kroz iskop budnara sa svim potrebnim elementima.
  Vreme: maj 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 4. Izrada novih hranilica, popravka postojeći, a naročito hranilica za srneću divljač.
  Vreme: maj i jun 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik
 5. Iskopavanje novih ešarpi, produbljivanje postojećih i pravljenje proseka u remizama
  Vreme: jul, avgust 2017. godine.
  Odgovorna lica. grupovođe i lovnik
 6. Reviutalizacija bar jedne veterenjače i redovno ispumpavanje vode iz bunara
  Vreme: od 15. juna do 30. septembra 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik

UPRAVNI ODBOR DAJE PREDLOG DA IZUZEV ISPUMPAVANJA VODE SVE RADNE AKCIJE BUDU OKONČANE NAJKASNIJE DO KRAJA JULA 2017. GODINE. Na taj način će se urediti pitanje ispunjenosti uslova za lov na prepelice i tako nećemo dozvoliti da u lov idu lovci koji nisu platili članarinu i koji nisu odradili radne dane.
U Staroj Pazovi, 20.03.2017. godine

Predsednik Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2017.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. ___/2017
Dana: 14.03.2017. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

24. MART 2017. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2016. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2016. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2017. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2017. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2017. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2017. godinu.
 11. Razrešenje i izbor jednog člana Upravnog odbora.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 22. i 23. marta 2017. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.
Dobar pogled!

Sekretar Uzelac Slavko

Predsednik Dragan Đurić