Izveštaj o radu mart 2018. – mart 2019.

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2018 – MART 2019. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanka ili u proseku 2 sastanka mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod šest članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65% prisutnosti, kdo dva člana oko 50%, a kod jednog člana je pristupnost bila ispod 25%. Sva odsustva su relativno opravdana, no u poslednjih nekoliko meseci na kraju mandata ovog Upravnog dobora, pristunost je bila na ivici kvoruma (6-7 članova), što svakako ukazuje da određena pitanja treba drugačije urediti.

Svakodnevna događanja koja praktično „gaze“ sve dosadašnje navike, običaje i ustaljena ponašanja vrše prinudu nad rukovodstvom Lovačkog društva da se mnoga pitanja sada bitno drugačije rešavaju, da rekacija na mnoge probleme mora biti momentalna i da jednostavno nema prostora za neodlučnost, odugovlačenje i neaktivnost odn. nerad.

Ono što je karakterisalo proteklu godinu, ali protekli mandat ovog rukovodstva Lovačkog društva jesu postignuti rezultati kakvi sigurno nisu zableženi u istoriji lovačkog društva, ali i pojave koje nadnose senku strepnje nad budućnošću Lovačkog društva.

Uočljiv je zastušujuće velik disparitet u broju lovaca koji su priustni u lovu i izvršavaju lova sa brojem lovaca koji se pojavljuju na radnim akcijama.

To je rezultat nepostojanja svesti kod doborg dela lovaca da radnim akcijama održavamo i unapređujemo našu imovinu. Taj deo lovaca nije svestan da od 2016. godine imovina Lovačkog društva predstavlja našu privatnu imovinu sa specfičnim oblikom svojinskih prava. Ovo je ocena jer samo na dve radne akcije beležimo prisutnost više od 20 lovaca. zaista poražavajuće.

Jednostavno, sada je sve drugačije, pa samim tim moramo i mi biti drugačiji.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 60 (pre 30 godina je skoro roduplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine. Još ne znamo koliko će biti lovaca manje, no svako smanjenje broja lovaca će uticati na visinu članarine, mada je rukovodstvo Društva odlučno da se troškovi funkcionsanja udruženja primereno smanje, tako da članski dopirnos funkcionisanju opštinsko lovačkog udruženja budu što je moguće više smanjeni.

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više onolikog broja tradicionalnih hajki koje su po pravili imale loše rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi. Zakupnina za korišćenje benzinske pumpe ili starog Lovca je plaćena do 01.07.2021. godine i do tada ćemo morati i nadalje izmišljati finansijskju gimnastiku kako bi se novac u dovoljnoj meri obezbedio.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, , na pravljenje proseka na dva pozajmišta, na starom prihvatilištu i pozajmištu kod smetlišta i auto puta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. ideja koja trenutno preovlađuje jeste da se od tih terena napravi dobar parking prostor koji će našem domu dati dodatnu vrednost i kvalitet. No, o tome će se svakako pregovari Sa Crnomarković Željkom, trenutnim zakupcem prizemlja lovačkog doma.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 40-tak komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka koju smo raskrčili pretprošle godina nismo uspeli za pošumimo iz razloga kojise moraju podvesti pod ljudski faktor. Taj posao moramo uraditi ove godine.

Najveći pomak je svakako napravljen u poslu sa obezbeđenjem vode u lovištu. Prošle godine smo zanačjana sredstva uložili u kopanje jednog novog bunara, te u revitalizaciju i stavljanje u funkciju još 4 bunara (sada ih imamo ukupno 6). Taj posao se odrazio na brojnost divljači u lovištu.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, nezianteresovanost jednog broja lovaca, te materijalne prilike najvećeg broja lovaca nije dozvolila d ostvarimo očekivane rezultate od kmercijlanog lova. Od lovaca sa strane imali smo tri grupe lovaca kojima je pušteno za lov ukupno 83 fazana, a ostatak od oko 150 fazana je pušten domaćim lovcima (7 lovaca), zahvaljući čemu smo uspeli da isfinansiramo sve obaveze koje smo imali oko čuvanja i ishrane fazana. Mogućnost za komericijalni lov je bila dostupna svim lovcima, ali interesovanje je svakako neznatno

No, primetna je pojava da neki lovci sebi dozvoljavaju nesuvisle komentare kako rukovodstvo društva njima želi da proda fazane koji su već njihovi, da bi eto mogli fazani da se dele prema pretposavljanom broju koji ustvari pripada svakom lovcu i sl.

U Upravnom odboru postoji svest da nikada svi lovci neće podržavati ono što Upravni odbor radi i čini da bi svima nama lov bio bolji i kvaltetniji, te da su sve te aktivnosti vrlo uočljive, no od takvih lovaca se zahteva bar minimum poštovanja prema onome što se radi i minumum lojalnosti prema svom lovačkom društvu, bez da se naše društvo i naše rukovodstvo blati gde se za to ukaže prilika.

Potrebno je pomenuti da je lovački dom izdat pod zakup na 15 godina, da je dom u prizemlju ozbiljno renoviran, te sada predstavlja jedan eksluzivni prostor.

U saradnji sa Radetom Grginom i Zlatkom Jelenekom je izvršeno čišćenje naših remira i pravljenje odn. održavanje velikog broja proseka. Svi oni koji su iole redovno išli u lov svakako zanju na šta sve to sada liči i koliko je dobro što smo prekinuli saradnju sa prethodnim domarom našeg lovačkog doma i otpočeli saradnju sa Crnomarković Željkom.

Lovci se svakako sećaju da smo davne 2014. godine imali štetu u prihvatilištu za fazane, kada nam je u jednoj noći podavljeno 220 fazana. Tada smo zaključili poravnanje sa martinom Đurčikom, sada pokojnim, oko naknade štete. Nepsredno pre ove skupštine smo jedan deo duga naplatili, a napate po anuitetima će iči od apila 2019. godine.

Sve u svemu, pojedini članovi su mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

          

                   Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine
Predsednik Lovačkog društva:

Dragan Đurić