Program radova u lovištu za 2017.god.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa svojim ovlašćenjima na predlog lovnika Lovačkog društva Stara Pazova, Skupština Lovačkog društva u Staroj Pazovi, na sednici održanoj 24.03.2017. godine, doneo je:

PROGRAM RADOVA U LOVIŠTU
LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU

 

U cilju ispunjenja svojih statutarnih obaveza članovi Lovačkog društva u Staroj Pazovi, koji su istovremeno i članovi lovačke sekcija Stara Pazova Lovačkog udruženja Stara Pazova će svoje radne aktivnosti i angažovanja ostvarivati u skladu sa ovim Programom.

Za realizaciju zacrtanih aktivnosti biće neophodno da svaki lovac (izuzev onih koji su od radnih obaveza oslobođeni) odradi u ovoj godini 7 radnih dana.

Potrebno je napomenuti da je pokrenuta inicijativa da počasni članovi budu oslobođeni obaveze odrađivanja radnih dana, samo ukoliko n isu u mogućnosti da love.

Evidenciju o izvršavanju radne obaveze vodi isključivo lovnik Lovačkog društva. U vođenju evidnecije lovniku asistiraju i pomažu grupovođe.

Radni dan traje sedam radnih sati.

Radne akcije se organizuju i zakazuju nedeljom u trajanju od 08-15 časova. Izuzetno pojedine vrste poslova se mogu organizovati i drugim danom u nedelji, s tim da to jesu radovi koji imaju manji obim i za čije izvršenje je potrebno angažovati manji broj lovaca (ispumpavanje vode i sl.)

Aktivnosti i radovi koji će se obaviti u 2017. godini su:

 1. Radovi na čišćenju i pošumljavanju Starog prihvatilišta
  Vreme: mart mesec 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i grupovođe
 2. Izgradnja nadstrešnice u pozajmištu prve grupe i pravljenje proseka kroz poligon. Za ove poslove odobreno od Pokrajniskog sekretarijata za poljoprivredu 70.000,00 dinara
  Vreme: april 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 3. Izgradnja bunara na Vukasovoj remizi. Odobrena sredstva u iznosu od 90.000,00 dinara. Omogućiti stalno napajanje vodom tog dela lovišta kroz iskop budnara sa svim potrebnim elementima.
  Vreme: maj 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 4. Izrada novih hranilica, popravka postojeći, a naročito hranilica za srneću divljač.
  Vreme: maj i jun 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik
 5. Iskopavanje novih ešarpi, produbljivanje postojećih i pravljenje proseka u remizama
  Vreme: jul, avgust 2017. godine.
  Odgovorna lica. grupovođe i lovnik
 6. Reviutalizacija bar jedne veterenjače i redovno ispumpavanje vode iz bunara
  Vreme: od 15. juna do 30. septembra 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik

UPRAVNI ODBOR DAJE PREDLOG DA IZUZEV ISPUMPAVANJA VODE SVE RADNE AKCIJE BUDU OKONČANE NAJKASNIJE DO KRAJA JULA 2017. GODINE. Na taj način će se urediti pitanje ispunjenosti uslova za lov na prepelice i tako nećemo dozvoliti da u lov idu lovci koji nisu platili članarinu i koji nisu odradili radne dane.
U Staroj Pazovi, 20.03.2017. godine

Predsednik Dragan Đurić