Program rada za 2017. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2017. GODINU

Program, planovi i aktivnosti koje planiramo da sprovedemo kao rukovodstvo Lovačkog društva jesu u osnovi postavljeni na izbornoj sednici Skupštine društva 2015. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena 2009. godine.

Suština lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo posednjih godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za lov ili za što bolji i kvalitetniji lov.

Receptura za ovakvu politiku je vrlo prosta. Potrebno je urediti lovište, prilagoditi ga potrebama lovaca i sve aktivnosti staviti u funkciju obezbeđenja napred pomenutih uslova.

Za ovu godinu nam je od pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđeno 360.000,00 dinara i to za pošumljavanje, kopanje jednog bunara i za zređenje poligona za lov. Samim tim je u doborj meri određen i pravac naših aktivnosti u narednom periodu.

Do održavanja sednice skupštine poslovi oko pošumljavanja su skoro privedeni kraju, jer je više od polovina „Starog prihvatilišta“ potpuno iskrčeno i pošumljeno sa sadnicama bagrena, jasena, ruja i nekoliko vrsta žbunastog rastinja.

Nakon toga se pristupa bušenju jednog bunara u Vukasovoj remizi i uređivanju proseka na pozajmištu prve grupe.

Upravni odbor će sve ove aktivnosti organizovati i sprovesti kroz nekoliko radnih akcija, kroz saradnju sa „Galovicom“ i lokalnim javnim preduzećima.

Sledeća aktivnost jeste dovrešnje elektrifikacije fazanerije na taj način što ćemo dodatno pojačati za postojeće kapacitete i na taj način obezbediti da se postavi još nekoliko reflektora oko prihvatilišta. Za ove namene smo od Opštine Stara Pazova dobili još 70.000,00 dinara koja bi smo u narednim nedeljama trebalo da realizujemo.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju Lovnik Borovac Branislav.

Planirana je i ugovorena isporuka oko 1228 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Svi faznaski pilići su ugovoreni i uplaćeni kod fazaneri Ub. Isporuka se očekuje u prvoj polovini meseca avgusta.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu.

Nabavka terenskog vozila je bila planirana za proteklu godinu, ali usmeravanje svih slobodnih sredstava u funkciju lova za sada nam ne ostavlja dovoljno prostora da ove godine tu investiciju izvedemo, ali to nikako ne znači da se od toga odustaje.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih šest pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podinemo na najviši mogući nivo.

Okončanje sudskog spora oko imovine sa Republikom Srbijom nam ostavlja prostora za dodatno planiranje i sačinjavanje dugoročnog Programa razvoja našeg društva.

Broj članova našeg društva se održava na istom nivou već nekoliko godina.

Članarina je bila nepromenjena takođe već više od pet godina. Međutim, činjenica da smo postali vlasnici jako vredne imovine stvra i nove finansijske obaveze. Naime, sada je naknada za odvodnjavanje na nivou od oko 60.000,00 dinara, a porez na imovine se za sada procenjuje na oko 200.000,00 dinara. To sve zajedno uslovljava da se članarina u narednom periodu mora povećati. O visini i dinamici povećanja ća odlučiti Skupština društva a nakon što se usvoji finasijski izveštaj i finansijski plan za 2017. godinu.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, mart 2017. godine Predsednik Dragan Đurić