Poslovnik Upravnog Odbora Lovačkog Društva

Na osnovu člana 24. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 09.03.2011. godine doneo je:

P O S L O V N I K

UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se uređuje način rada i odlučivanja Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Upravni odbor), kao i način rada i odlučivanje njegovih radnih tela i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

Upravni odbor predstavlja njegov predsednik ili član Upravnog odbora koga on ovlasti.

Član 3.

Rad Upravnog odbora je dostupan javnosti.

Član 4.

Pečat Upravnog odbora je pečat Lovačkog društva utvrđen Statutom Lovačkog društva.

 1. NAČIN RADA UPRAVNOG ODBORA

Član 5.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik.

Prilikom sazivanja sednice predsednik utvrđuje predlog dnevnog reda.

Član 6.

Upravni odbor radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Glasanje se vrši javno.

Član 7.

Predsednik Upravnog odbora po pravilu saziva sednice pismenim putem.

Uz poziv za sednicu obavezno se dostavlja i predlog dnevnog reda.

Poziv sa dnevnim redom i pratećim materijali se dostavljaju blagovremeno, a najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Član 8.

Izuzetno od prethodnog člana, u slučaju hitnosti, predsednik može sazvati sednicu i u kraćem roku, s tim da takvu sednicu može po nalogu predsednika sazvati i sekretar Lovačkog društva, telefonskim ili SMS putem.

U slučaju iz prethodnog stava materijali se, ukoliko ih ima, uručuju članovima Upravnog odbora na samoj sednici.

Pre utvrđivanja dnevnog reda za sednicu sazvanu u skladu sa ovim članom predsednik je dužan obrazložiti razloge hitnosti.

Član 9.

Dnevni red utvrđuje Upravni odbor na predlog predsednika i drugih članova Upravnog odbora. Predsednik je dužan da u dnevni red uvrsti pitanja koja predloži Nadzorni odbor Lovačkog društva, radna tela Skupštine i Upravnog odbora, kao i pitanja koja predlože najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora.

Član 10.

Dnevni red se utvrđuje glasanjem. O predlozima za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda od predsednika Upravnog odbora, glasanje se vrši pojedinačno po svakom predlogu za izmenu ili dopunu.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora na sednicu može, pored članova Upravnog odbora, pozvati i druga lica čije prisustvo oceni kao neophodno za uspešno razmatranje pojedinih pitanja.

Član 12.

Pre otvaranja sednice predsednik je dužan da utvrdi da sednici prisustvuje broj čanova Upravnog odbora, odnosno kvorum.

Sednicom Upravnog odbora predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, sekretar Upravnog odbora, ili drugi član Upravnog odbora koga ovlasti predsednik.

Član 13.

Rad na sednici odvija se po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.

Po svakoj tački dnevnog reda otvara se pretres.

Član 14.

Ako to Upravni odbor zahteva, za svaku tačku dnevnog reda se mora dati obrazloženje.

Obrazloženje iz prethodnog stava daju: predsednik, sekretar ili ovlašćeni predstavnik predlagača pitanja koje se razmatra.

Član 15.

Upravni odbor može odlučiti da se, kada se razmatra određeni predlog akta, rasprava vodi po svakom članu ili tački predloga akta.

Član 16.

Predlozi za izmenu ili dopunu akata mogu se stavljati pismenim putem ili usmeno na samoj sednici. Ovaj drugi način bi po pravilu trebao biti izuzetak u naročito opravdanim slučajevima.

Ukoliko se predlagač akta ne složi sa predlogom za izmenu ili dopunu akta, o takvom predlogu se posebno glasa.

Član 17.

Pre zaključenja pretresa pojedini učesnici u raspravi mogu dobiti reč po drugi put, ali samo pod uslovom da su prethodno diskutovali svi oni koji su se po prvi put prijavili za diskusiju po tom pitanju.

Pretres, odnosno razmatranje određenog pitanja zaključuje predsednik kada utvrdi da nema više prijavljenih za diskusiju, tj. kada oceni da je pitanje o kom se raspravljalo u dovoljnoj meri rasvetljeno.

Član 18.

Po završenom pretresu Upravni odbor odlučuje o usvajanju predloženog akta.

Kada se vodi rasprava o pitanju koje se rešava donošenjem određene odluke, rešenja i sl. Upravni odbor obavezno o takvom pitanju zauzima stav koji se formuliše u obliku zaključka ili preporuke.

Član 19.

Definitivnu, pravno tehničku obradu akta koji je donet vrši sekretar Upravnog odbora, s tim što na takvu obradu saglasnost daje predsednik.

Sekretar Upravnog odbora zavodi svaki akt koji se donese i stara se o njegovom arhiviranju i eventualnoj dostavi.

Član 20.

Upravni odbor donosi odluke saglasno članu 6. ovog Poslovnika, a rezultate glasanja utvrđuje predsednik.

Član 21.

Na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, kao i imena drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, način na koji su zaključene pojedine tačke dnevnog reda i vreme zaključenja sednice.

Učesnici u radu sednice mogu zahtevati da se u zapisnik unesu njihovi predlozi i mišljenja ili bitni delovi njihove diskusije.

O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Upravnog odbora.

Predsednik i sekretar potpisuju usvojeni zapisnik i overavaju ga pečatom.

Zapisnik se usvaja na narednoj sednici Upravnog odbora.

 1. SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Član 22.

Sekretar Lovačkog društva je istovremeno i sekretar Upravnog odbora.

Član 23.

U slučaju odsutnosti sekretara Upravnog odbora, poslove iz njegove nadležnosti na sednici vrši član Upravnog odbora koga na predlog predsednika odredi Upravni odbor.

 1. AKTI UPRAVNOG ODBORA

Član 24.

U vršenju svojih prava i dužnosti Upravni odbor donosi: odluke, programe, planove, rešenja, naredbe, uputstva, preporuke i zaključke.

Akte koje donosi Upravni odbor potpisuje predsednik ili sekretar u slučaju odsutnosti predsednika.

Član 25.

Upravni odbor u okviru svojih ovlašćenja donosi odluke u postupku uređivanja određenih odnosa unutar Lovačkog društva ili u slučajevima utvrđenim zakonom, a za čije je rešavanje nadležan Upravni odbor.

Programima se utvrđuje politika i ciljevi delovanja Lovačkog društva u delu aktivnosti koje se odnose na urešivanje i održavanje lovišta i lovnotehničkih objekata unutar njega, kao i u drugim oblastima od interesa za Lovačka društva i lovstvo uopšte.

Planovima se utvrđuje vreme, obim i izvršioci pojedinih aktivnosti Lovačkog društva. Godišnji plan gazdovanja lovištem predstavlja poseban akt čija je forma i sadržina utvrđena posebnim propisima.

Rešenja se donose u postupku odlučivanja u pojedinačnim stvarima (imenovanja, razrešenja i sl.).

Naredbama se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenim situacijama od značaja za lovstvo, a po pravilu se naredbama izvršavaju odluke.

Uputstvom se bliže uređuje način postupanja pojedinih subjekata u postupku izvršavanja pojedinih odluka (u širem smislu).

Preporukama se sugeriše određeno ponašanje od interesa za lovstvo. Preporuke se upućuju višim savezima ili drugim subjektima. Preporuke se upućuju i lovačkim društvima kada su u pitanju odnosi za čije je uređenje lovačko društvo.

Zaključkom se odlučuje o određenim pitanjima unutrašnje organizacije, određuju se zadaci i zaduženja, zauzimaju stavovi. Zaključkom se vrši raspolaganje sredstvima Lovačkog društva za čije raspolaganje je nadležan Upravni odbor.

Član 26.

Za vršenje određenih poslova utvrđenih Statutom Lovačkog društva, ovim Poslovnikom i drugim propisima Upravni odbor obrazuje stalna i povremena radna tela.

Stalna radna tela utvrđena Statutom Lovačkog društva su:

 1. Komisija za uzgoj divljači i gazdovanje lovnim revirom,

 2. Komisija za štetočine,

 3. Komisija za lovnu kinologiju,

 4. Komisija za lovno streljaštvo.

Povremena radna tela se obrazuju za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka ili za proučavanje određenih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora.

Povremena radna tela mogu biti radne grupe i odbori. Nadležnost, sastav, članovi i zadaci povremenog radnog tela određuju se rešenjem o obrazlovanju tog radnog tela.

Član 27.

Komisije imaju po 5 (pet) članova, izuzev Komisije za štetočine koja ima 3 (tri) člana.

Sastav komisije se utvrđuje rešenjem o njihovom obrazovanju, odnosno imenovanju članova.

Član 28.

U komisije mogu biti birani svi članovi Lovačkog društva, s tim što predsednik komisije mora biti član Upravnog odbora.

Prvu sednicu komisije saziva predsednik Upravnog odbora.

Član 29.

Sednicu Komisije saziva predsednik komisije po sopstvenoj inicijativi, na zahtev najmanje 3 (tri) člana komisije, predsednika Upravnog odbora ili pojedinog lovačkog društva.

Sednicu komisije obavezno prati sekretar Upravnog odbora.

Član 30.

Komisije podnose Upravnom odboru predloge i mišljenja i obavljaju poslove utvrđene ovim Poslovnikom, kao i poslove koje im povere organi Lovačkog društva.

Član 31.

Na sednici komisije vodi se zapisnik na koji se primenjuju odredbe člana 21. ovog Poslovnika.

Član 32.

K o m i s i j a z a u z g o j d i v l j a č i i g a z d o v a n j e l o v n i m r e v i r o m:

 • predlaže Upravnom odboru Program gajenja i zaštite divljači, kao i Godišnji plan gajenja i zaštite divljači,

 • planira i koordinira akcije prebrojavanja divljači u lovištu,

 • učestvuje u izradi i utvrđuje predlog dela Godišnjeg plana gazdovanja lovištem za svoj lovni revir,

 • predlaže i organizjue odstrel divljači,

 • prati stanje lovno-tehničkih objekata i predlaže mere za održavanje istih, kao i izradu odnosno izgradnju novih,

 • prati zdravstveno stanje divljači i u tom pravcu ostvaruje stalnu saradnju sa veterinarskom službom,

 • usmerava i koordinira aktivnosti u vezi nabavke divljači,

 • vrši i druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 33.

K o m i s i j a z a š t e t o č i n e vrši poslove evidentiranja i utvrđivanja uništavanja štetočina i izdaje naloge za isplatu za uništene štetočine prema cenovniku za uništene štetočine ili naloge za predaju municije određene kao naknadu za uništene štetočine.

Član 34.

Komisija iz prethodnog člana ovog Poslovnika predlaže Upravnom odboru cenovnik za uništene štetočine, odn. drugi način za nadoknadu za uništene štetočine.

Član 35.

K o m i s i j a z a l o v n u k i n o l o g i j u predlaže mere za unapređenje i popularizaciju lovne kinologije, organizuje smotre i ispite na nivou Lovačkog društva i vrši druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 36.

K o m i s i j a z a l o v n o s t r e l j a š t v o predlaže mere i preduzima radnje usmerene na unapređenje i popularizaciju lovnog streljaštva. U saradnji sa Komisijom za lovnu privredu i marketing organizuje lovačke skupove, druženja i takmičenja (trap, šicara i sl.).

Član 37.

Komisije Upravnog odbora mogu održavati zajedničke sednice sa komisijama drugih udruženja i donositi zajedničke predloge programa i planova aktivnosti.

Član 38.

Komisije Upravnog odbora obavezno donose svoje programe i planove rada na koje saglasnost daje Upravni odbor.

Član 39.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Skupštine Lovačkog društva, a pitanja koja se pojave u radu Upravnog odbora koja nisu obuhvaćena pomenutim poslovnicima razrešavaće se posebnim odlukama Upravnog odbora.

Član 40.

Odredbe ovog Poslovnika se shodno primenjuju u radu radnih tela Upravnog odbora.

Član 41.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova od 17.11.1994. godine.

Član 42.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se neposredno po donošenju.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

Broj: P r e d s e d n i k

__________2011. god. ___________________

STARA PAZOVA