Odluka o izmeni Statuta Lovačkog Društva

На основу члана 89. Устава Републике Србије, члана 10, 22. и 78. Закона о удружењима (Сл.гласник Републике Србије бр. 51/2009 и 99/2011), и члана 44. Статута Ловачког друштва Стара Пазова од 11.12.2010. године Скупштина Ловачког друштва Стара Пазова, на својој седници одржаној 21.04.2023. године у Старој Пазови донела је:

ОД Л У К У О И З М Е Н И
СТАТУТА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА СТАРА ПАЗОВА

Члан 1.

У Статуту Ловачког друштва Стара Пазова, донетог 11.12.2010. године, у члану 23. став 1. број: „11“, замењује се бројем: „9“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставиће се Агенцији за привредне регистре ради регистрације и објављивања.

Председавајући Скупштине друштва