Pravilnik o ocenjivanju trofeja divljači

Na osnovu člana 20., 22. 39. i 44.
Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik R.S.” br. 39/93.)
i člana 18. Statuta Lovačkog saveza Srbije,
Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, donosi:

P R A V I L N I K
O OCENJIVANJU TROFEJA DIVLJAČI

Član  1

Ovim Pravilnikom se utvrđuje postupak formiranja i način rada komisija za ocenjivanje trofeja divljači i način ocenjivanja trofeja ulovljene divljači u lovištima Srbije kojima gazduje Lovački savez Srbije putem svojih članica – lovačkih udruženja ili preduzeća koja gazduju lovištem.

Član 2.

Ocenjivanje trofeja divljači obavlja:
1. Komisija za sprovođenje programa, polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divljači i ocenjivanje trofeja divljači Lovačkog saveza Srbije (u daljem tekstu: komisija LSS);

2. Komisija za ocenjivanje trofeja divljači lovačkog udruženja, odnosno, preduzeća koje gazduje lovištem.

Član 3.

Komisiju Lovačkog saveza Srbije imenuje Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije i ona broji deset stalnih članova i njen sastav je otvoren.
Komisiju za ocenjivanje trofeja divljači lovačkog udruženja odnosno preduzeća koje gazduje lovištem, imenuje Upravni odbor lovačkog udruženja, odnosno preduzeća i ona broji 3 člana.
Član komisije može biti lice, bez obzira da li je član Lovačkog saveza Srbije ili radnik preduzeća koje gazduje lovištem, ako ima položen ispit za ocenjivanje trofeja divljači.
Predsednik komisije mora biti lice, koje je član Lovačkog saveza Srbije, odnosno radnik preduzeća koje gazduje lovištem iz koga se trofeji divljači ocenjuju.

Član 4.

Trofeje divljači ocenjuje komisija na obrascu ocenjivačkog lista koji je indentičan drugoj i trećoj strani trofejnog lista. Ocenjivački list potpisuju svi članovi komisije i ovlašćeno lice Lovačkog saveza Srbije, odnosno lovačkog udruženjaili preduzeća koje gazduje lovištem.
Ocenjivački list se piše u tri istovetna primerka. Jedan se dostavlja Lovačkom savezu Srbije, jedan prati trofej do izdavanja trofejnog lista, a jedan ostaje kod korisnika lovišta kao trajan dokument.

Član 5.

Komisija za ocenjivanje trofeja divljači radi prema potrebi, a na zahtev lovačkog udruženja, preduzeća koje gazduje lovištem ili vlasnika trofeja.
Troškove ocenjivanja trofeja divljači snosi podnosilac zahteva za ocenjivanje trofeja.
Naknadu troškova za ocenjivanje trofeja divljači utvrđuje Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije.
Vlasnik trofeja troškove ocenjivanja uplaćuje pre ocenjivanja Lovačkom savezu Srbije, lovačkom udruženju ili preduzeću, koje je imenovalo komisiju za ocenjivanje trofeja.

Član 6.

Lovačkim udruženjima, odnosno preduzećima iz čijih lovišta treba oceniti trofeje, a nemaju svoju komisiju, predsednik Komisije LSS će na njihov pismeni zahtev obrazovati komisiju od lica sa spiska ocenjivača trofeja Lovačkog saveza Srbije koja je dužna:
– da trofej divljači odstreljene od strane lovca turiste, radi naplate vrednosti trofeja, oceni u roku od 24 sata /jedan dan/ po stavljanju trofeja na raspolaganje;
– da trofeje divljači odstreljene od strane članova lovačkog udruženja, odnosno radnika preduzeća koje gazduje lovištem, oceni u roku od 7 dana, po stavljanju trofeja na raspolaganje.
Lovačko udruženje, odnosno preduzeće koje gazduje lovištem, kada koristi usluge komisije iz  stava 1. ovog člana dužno je da trofeje ulovljene divljači stavi na raspolaganje komisiji u roku od 30 dana po završetku lovne sezone za određenu vrstu divljači. Za održavanje rokova iz ovog člana Pravilnika odgovorno je lovačko udruženje, odnosno preduzeće iz čijeg lovišta se ocenjuju trofeji divljači.

Član 7.

Kada se članovi komisije za ocenu trofeja divljači ne slože ili kada vlasnik trofeja nije zadovoljan sa ocenom komisije, trofej ocenjuje komisija Lovačkog saveza Srbije, odnosno njena tri člana, koje odredi predsednik komisije LSS. Ocena komisije LSS je merodavna.

Član 8.

Komisija prilikom ocenjivanja trofeja vodi zapisnik u koji unosi podatke:
– ime i prezime vlasnika trofeja;
– vrsta divljači od koje je trofej;
– naziv lovišta iz koga potiče trofej;
– evidencioni broj trofeja;
– ocena trofeja;
– mesto i datum ocenjivanja;
– potpisi članova komisije.
Zapisnik se dostavlja Lovačkom savezu Srbije i lovačkom udruženju odnosno preduzeću koje gazduje lovištem iz kojeg trofeji potiču.

Član 9.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika vrši Komisija LSS.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u listu “Lovačke novine”.