Arhive kategorija: Poslovnici

Program rada za 2022. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2022. GODINU

Program rada za ovu 2022. godinu predstavlja prikaz aktivnosti koje se nastavljaju, a započete su prethodnih godine.

Naša težnja i opredeljenje da sve naše aktivnosti budu usmerene skoro isključivo na obezbeđenje uslova za što bolji i kvalitetni lov i nadalje će biti prioritetni cilj.

U ovoj godini nećemo planirati mnogo stvari, jer ono što imamo završti ima kapitalni karakter i uglavnom ćemo svu našu energiju usmeriti ka tome.

Tu se prevashodno misli na potpunu rekonstrukciju volijere za prihvat fazanskih pilića. Ti radovi su po prilici odmakli, pa se nadamo da ćemo u narednih mesec dana te radove privesti kraju.

Nakon toga će se pristupiti dezinfekciji same volijere i priprema iste za prihvat fazanske divljači koja je planiran za početak avgusta meseca ove godine.

Dosadašnji čuvar fazana Dimitrijević više ne može da radi taj posao, pa će Upravni odbor ovo pitanje rešavati u hodu, reorganizujući te poslove, imajući u vidu da ćemo ove godine imati daleko bolju, sigurniju i kvalitetniju volijeru, pa će i poslovi čuvanja moći drugačije da se organizuju.

Komisija za gazdovanje je napravila plan i spisak po kojem će najveći broj naših lovaca svoje radne obaveze izvršavati kroz održavanje proseka u našim pozajmištima i remizama. Spisak lovaca će biti dostavljen svim lovcima, a biće objavljen i na lovačkom internet sajtu.

Do kraja maja ćemo sačiniti i plan održavanja bunara, a planiramo da ove godine dovedemo u funkciju bunar na T kanalu.

O prodaji novopazovačke remize nema novosti. Predlog je da početna cena koju smo prošle godine utvrdili na iznos od 400.000€ ostane do daljnjeg.

Aktuelizovana je prodaja benzinske pumpe na incijativu Zorić Petra. Imovinsko pravni odnosi u vezi sa tom parcelom su dosta složeni. Usvajanjem ovog programa daje se Upravnom odboru ovlašćenje da preduzima sve ptorebne radnje radi pomenute prodaje. Finalnu odluku o uslovima i načinu prodaje svakako donosi Skupština društva.

I ove godine ćemo proseke prskati totalnim herbicidom, s tim da sada imamo i direktno zaduženje svakog lovca za određenu remizu, koji će stanje svoje proseke pratiti i preduzimati potrebne mere i radnje, s tim da ta proseka mora biti u potpunoj funkciji pred početak lovne sezone.

Planirana je i ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam ne daju za pravo da planiramo lov na zeca, no potrudićemo se da iznađemo način da organizujemo bar jedan izlazak na zeca i time održimo do sada novoustanovljenu tradiciju.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine imamo blago smanjenje broja članova, kako zbog jednog smrtnog slučaja, tako i zbog neplaćanja članarine. Imamo i nekoliko zahteva za mirovanje članstva (Barački, Majorski).

Na ovoj sednici je na dnevnom redu predlog novog Pravilnika o članstvu kojim je učinjen pokušaj da se reše određena pitanja koja su do sada bila nerešena. Tu se prevashodno misli na uslove za proglašenje za počasnog člana, o pravima naših lovaca koji više ne mogu da love, a žele da i dalje budu članovi našeg društva. Ovaj predlog je takođe objavljen na našem sajtu pa se mole lovci da ga pročitaju i eventualno svojim sugestijama doprinesu da isti bude što bolji i životnji.

Članarina jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvalitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih dvanaest godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

I na kraju, podsećamo da je iduća 2023. godina izborna godina, da najveći broj sadašnjih članova Upravnog odbora tu obavezu neće ponovo preuzeti na sebe, te se predlaže lovcima da blagovremeno počnu sa razmišljanjem o lovcima koji bi mogli odgovorno i kvalitetno da nastave da vode ovo društvo.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, april 2022. godine

Predsednik Dragan Đurić

Poslovnik Upravnog Odbora Lovačkog Društva

Na osnovu člana 24. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 09.03.2011. godine doneo je:

P O S L O V N I K

UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se uređuje način rada i odlučivanja Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Upravni odbor), kao i način rada i odlučivanje njegovih radnih tela i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

Upravni odbor predstavlja njegov predsednik ili član Upravnog odbora koga on ovlasti.

Član 3.

Rad Upravnog odbora je dostupan javnosti.

Član 4.

Pečat Upravnog odbora je pečat Lovačkog društva utvrđen Statutom Lovačkog društva.

 1. NAČIN RADA UPRAVNOG ODBORA

Član 5.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik.

Prilikom sazivanja sednice predsednik utvrđuje predlog dnevnog reda.

Član 6.

Upravni odbor radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Glasanje se vrši javno.

Član 7.

Predsednik Upravnog odbora po pravilu saziva sednice pismenim putem.

Uz poziv za sednicu obavezno se dostavlja i predlog dnevnog reda.

Poziv sa dnevnim redom i pratećim materijali se dostavljaju blagovremeno, a najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Član 8.

Izuzetno od prethodnog člana, u slučaju hitnosti, predsednik može sazvati sednicu i u kraćem roku, s tim da takvu sednicu može po nalogu predsednika sazvati i sekretar Lovačkog društva, telefonskim ili SMS putem.

U slučaju iz prethodnog stava materijali se, ukoliko ih ima, uručuju članovima Upravnog odbora na samoj sednici.

Pre utvrđivanja dnevnog reda za sednicu sazvanu u skladu sa ovim članom predsednik je dužan obrazložiti razloge hitnosti.

Član 9.

Dnevni red utvrđuje Upravni odbor na predlog predsednika i drugih članova Upravnog odbora. Predsednik je dužan da u dnevni red uvrsti pitanja koja predloži Nadzorni odbor Lovačkog društva, radna tela Skupštine i Upravnog odbora, kao i pitanja koja predlože najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora.

Član 10.

Dnevni red se utvrđuje glasanjem. O predlozima za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda od predsednika Upravnog odbora, glasanje se vrši pojedinačno po svakom predlogu za izmenu ili dopunu.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora na sednicu može, pored članova Upravnog odbora, pozvati i druga lica čije prisustvo oceni kao neophodno za uspešno razmatranje pojedinih pitanja.

Član 12.

Pre otvaranja sednice predsednik je dužan da utvrdi da sednici prisustvuje broj čanova Upravnog odbora, odnosno kvorum.

Sednicom Upravnog odbora predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, sekretar Upravnog odbora, ili drugi član Upravnog odbora koga ovlasti predsednik.

Član 13.

Rad na sednici odvija se po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.

Po svakoj tački dnevnog reda otvara se pretres.

Član 14.

Ako to Upravni odbor zahteva, za svaku tačku dnevnog reda se mora dati obrazloženje.

Obrazloženje iz prethodnog stava daju: predsednik, sekretar ili ovlašćeni predstavnik predlagača pitanja koje se razmatra.

Član 15.

Upravni odbor može odlučiti da se, kada se razmatra određeni predlog akta, rasprava vodi po svakom članu ili tački predloga akta.

Član 16.

Predlozi za izmenu ili dopunu akata mogu se stavljati pismenim putem ili usmeno na samoj sednici. Ovaj drugi način bi po pravilu trebao biti izuzetak u naročito opravdanim slučajevima.

Ukoliko se predlagač akta ne složi sa predlogom za izmenu ili dopunu akta, o takvom predlogu se posebno glasa.

Član 17.

Pre zaključenja pretresa pojedini učesnici u raspravi mogu dobiti reč po drugi put, ali samo pod uslovom da su prethodno diskutovali svi oni koji su se po prvi put prijavili za diskusiju po tom pitanju.

Pretres, odnosno razmatranje određenog pitanja zaključuje predsednik kada utvrdi da nema više prijavljenih za diskusiju, tj. kada oceni da je pitanje o kom se raspravljalo u dovoljnoj meri rasvetljeno.

Član 18.

Po završenom pretresu Upravni odbor odlučuje o usvajanju predloženog akta.

Kada se vodi rasprava o pitanju koje se rešava donošenjem određene odluke, rešenja i sl. Upravni odbor obavezno o takvom pitanju zauzima stav koji se formuliše u obliku zaključka ili preporuke.

Član 19.

Definitivnu, pravno tehničku obradu akta koji je donet vrši sekretar Upravnog odbora, s tim što na takvu obradu saglasnost daje predsednik.

Sekretar Upravnog odbora zavodi svaki akt koji se donese i stara se o njegovom arhiviranju i eventualnoj dostavi.

Član 20.

Upravni odbor donosi odluke saglasno članu 6. ovog Poslovnika, a rezultate glasanja utvrđuje predsednik.

Član 21.

Na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, kao i imena drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, način na koji su zaključene pojedine tačke dnevnog reda i vreme zaključenja sednice.

Učesnici u radu sednice mogu zahtevati da se u zapisnik unesu njihovi predlozi i mišljenja ili bitni delovi njihove diskusije.

O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Upravnog odbora.

Predsednik i sekretar potpisuju usvojeni zapisnik i overavaju ga pečatom.

Zapisnik se usvaja na narednoj sednici Upravnog odbora.

 1. SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Član 22.

Sekretar Lovačkog društva je istovremeno i sekretar Upravnog odbora.

Član 23.

U slučaju odsutnosti sekretara Upravnog odbora, poslove iz njegove nadležnosti na sednici vrši član Upravnog odbora koga na predlog predsednika odredi Upravni odbor.

 1. AKTI UPRAVNOG ODBORA

Član 24.

U vršenju svojih prava i dužnosti Upravni odbor donosi: odluke, programe, planove, rešenja, naredbe, uputstva, preporuke i zaključke.

Akte koje donosi Upravni odbor potpisuje predsednik ili sekretar u slučaju odsutnosti predsednika.

Član 25.

Upravni odbor u okviru svojih ovlašćenja donosi odluke u postupku uređivanja određenih odnosa unutar Lovačkog društva ili u slučajevima utvrđenim zakonom, a za čije je rešavanje nadležan Upravni odbor.

Programima se utvrđuje politika i ciljevi delovanja Lovačkog društva u delu aktivnosti koje se odnose na urešivanje i održavanje lovišta i lovnotehničkih objekata unutar njega, kao i u drugim oblastima od interesa za Lovačka društva i lovstvo uopšte.

Planovima se utvrđuje vreme, obim i izvršioci pojedinih aktivnosti Lovačkog društva. Godišnji plan gazdovanja lovištem predstavlja poseban akt čija je forma i sadržina utvrđena posebnim propisima.

Rešenja se donose u postupku odlučivanja u pojedinačnim stvarima (imenovanja, razrešenja i sl.).

Naredbama se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenim situacijama od značaja za lovstvo, a po pravilu se naredbama izvršavaju odluke.

Uputstvom se bliže uređuje način postupanja pojedinih subjekata u postupku izvršavanja pojedinih odluka (u širem smislu).

Preporukama se sugeriše određeno ponašanje od interesa za lovstvo. Preporuke se upućuju višim savezima ili drugim subjektima. Preporuke se upućuju i lovačkim društvima kada su u pitanju odnosi za čije je uređenje lovačko društvo.

Zaključkom se odlučuje o određenim pitanjima unutrašnje organizacije, određuju se zadaci i zaduženja, zauzimaju stavovi. Zaključkom se vrši raspolaganje sredstvima Lovačkog društva za čije raspolaganje je nadležan Upravni odbor.

Član 26.

Za vršenje određenih poslova utvrđenih Statutom Lovačkog društva, ovim Poslovnikom i drugim propisima Upravni odbor obrazuje stalna i povremena radna tela.

Stalna radna tela utvrđena Statutom Lovačkog društva su:

 1. Komisija za uzgoj divljači i gazdovanje lovnim revirom,

 2. Komisija za štetočine,

 3. Komisija za lovnu kinologiju,

 4. Komisija za lovno streljaštvo.

Povremena radna tela se obrazuju za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka ili za proučavanje određenih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora.

Povremena radna tela mogu biti radne grupe i odbori. Nadležnost, sastav, članovi i zadaci povremenog radnog tela određuju se rešenjem o obrazlovanju tog radnog tela.

Član 27.

Komisije imaju po 5 (pet) članova, izuzev Komisije za štetočine koja ima 3 (tri) člana.

Sastav komisije se utvrđuje rešenjem o njihovom obrazovanju, odnosno imenovanju članova.

Član 28.

U komisije mogu biti birani svi članovi Lovačkog društva, s tim što predsednik komisije mora biti član Upravnog odbora.

Prvu sednicu komisije saziva predsednik Upravnog odbora.

Član 29.

Sednicu Komisije saziva predsednik komisije po sopstvenoj inicijativi, na zahtev najmanje 3 (tri) člana komisije, predsednika Upravnog odbora ili pojedinog lovačkog društva.

Sednicu komisije obavezno prati sekretar Upravnog odbora.

Član 30.

Komisije podnose Upravnom odboru predloge i mišljenja i obavljaju poslove utvrđene ovim Poslovnikom, kao i poslove koje im povere organi Lovačkog društva.

Član 31.

Na sednici komisije vodi se zapisnik na koji se primenjuju odredbe člana 21. ovog Poslovnika.

Član 32.

K o m i s i j a z a u z g o j d i v l j a č i i g a z d o v a n j e l o v n i m r e v i r o m:

 • predlaže Upravnom odboru Program gajenja i zaštite divljači, kao i Godišnji plan gajenja i zaštite divljači,

 • planira i koordinira akcije prebrojavanja divljači u lovištu,

 • učestvuje u izradi i utvrđuje predlog dela Godišnjeg plana gazdovanja lovištem za svoj lovni revir,

 • predlaže i organizjue odstrel divljači,

 • prati stanje lovno-tehničkih objekata i predlaže mere za održavanje istih, kao i izradu odnosno izgradnju novih,

 • prati zdravstveno stanje divljači i u tom pravcu ostvaruje stalnu saradnju sa veterinarskom službom,

 • usmerava i koordinira aktivnosti u vezi nabavke divljači,

 • vrši i druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 33.

K o m i s i j a z a š t e t o č i n e vrši poslove evidentiranja i utvrđivanja uništavanja štetočina i izdaje naloge za isplatu za uništene štetočine prema cenovniku za uništene štetočine ili naloge za predaju municije određene kao naknadu za uništene štetočine.

Član 34.

Komisija iz prethodnog člana ovog Poslovnika predlaže Upravnom odboru cenovnik za uništene štetočine, odn. drugi način za nadoknadu za uništene štetočine.

Član 35.

K o m i s i j a z a l o v n u k i n o l o g i j u predlaže mere za unapređenje i popularizaciju lovne kinologije, organizuje smotre i ispite na nivou Lovačkog društva i vrši druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 36.

K o m i s i j a z a l o v n o s t r e l j a š t v o predlaže mere i preduzima radnje usmerene na unapređenje i popularizaciju lovnog streljaštva. U saradnji sa Komisijom za lovnu privredu i marketing organizuje lovačke skupove, druženja i takmičenja (trap, šicara i sl.).

Član 37.

Komisije Upravnog odbora mogu održavati zajedničke sednice sa komisijama drugih udruženja i donositi zajedničke predloge programa i planova aktivnosti.

Član 38.

Komisije Upravnog odbora obavezno donose svoje programe i planove rada na koje saglasnost daje Upravni odbor.

Član 39.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Skupštine Lovačkog društva, a pitanja koja se pojave u radu Upravnog odbora koja nisu obuhvaćena pomenutim poslovnicima razrešavaće se posebnim odlukama Upravnog odbora.

Član 40.

Odredbe ovog Poslovnika se shodno primenjuju u radu radnih tela Upravnog odbora.

Član 41.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova od 17.11.1994. godine.

Član 42.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se neposredno po donošenju.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

Broj: P r e d s e d n i k

__________2011. god. ___________________

STARA PAZOVA

Poslovnik Skupštine Lovačkog Društva

Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova 11.12.2010. godine, Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 04.03.2011. godine donela je

P O S L O V N I K

SKUPŠTINE LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uredjuje se organizacija i rad Skupštine Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Skupština), postupak izbora organa Lovačkog društva, način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine i druga pitanja od interesa za racionalno i efikasno funkcionisanje Skupštine.

Član 2.

Skupštinu predstavlja njen predsednik ili član Skupštine koga predsednik ovlasti posebnim aktom.

Član 3.

Pečat Skupštine je pečat Lovačkog društva koji je utvrđen Statutom Lovačkog društva.

II KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 4.

Izborna sednica Skupštine održava se po pravilu svake četvrte godine i nju saziva predsednik kome mandat sa održavanjem te sednice ističe.

Sednicom rukovodi radno predsedništvo koje čine 5 članova. U radno predsedništvo se po pravilu biraju: dotadašnji predsednik i sekretar Upravnog odbora iz prethodnog saziva, najmlađi redovan član Skupštine koji prisustvuje sednici Skupštine i dva člana koje skupština bez posebnog kriterijuma izabere.

Po izboru radnog predsedništva bira se zapisničar i dva overača zapisnika.

Član 5.

Radno predsedništvo utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine kontrolišući prisustvo počasnih članova, povlašćenih članova, redovnih članova i pripravnika Lovačkog društva.

Pre nego predsedništvo pristupi utvrđivanju broja prisutnih članova Skupštine, blagajnik Lovačkog društva podnosi izveštaj o izvršenim finansijskim obavezama članova Lovačkog društva u pogledu članarine, tako da oni članovi koji nisu izmirili dospelu članarinu ili njen deo prestaju da budu članovi Lovačkog društva i brišu se sa spiska članova.

Utvrđivanje broja prisutnih se vrši prozivanjem.

Član 6.

Ukoliko Radno predsedništvo utvrdi da sednici prisustvuje manje od polovine ukupnog članstva iz stava 1. prethodnog člana, pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda objavljuje da se sednica Skupštine odlaže za 7 dana.

Ako na ponovno zakazanoj sednici ne bude prisustvovalo više od polovine članstva, sednica se ponovo odlaže za narednih 7 dana, a protiv članova Lovačkog društva koji su neopravdano izostali sa prethodno zakazanih sednica pokreće se disciplinski postupak u skladu sa posebnim Pravilnikom.

Sednica Skupštine zakazana po treći put održaće se i smatraće se da kvorum postoji bez obzira na broj pristunih članova, s tim da taj broj ne može biti manji od 1/3 članova društva.

Smatraće se da je član Lovačkog društva opravdano izostao sa sednice Skupštine ukoliko je bio bolestan, na radnom mestu (poljoprivrednici na polju), službeno odsutan ili iz nekog porodičnog razloga (bolest ili veselje u porodici ili familiji, odn. smrtni slučaj).

Teret dokazivanja opravdanosti izostanka pada na člana koji izostanak pravda, a u tu svrhu se mogu koristiti isprave državnih organa i ustanova, izjave svedoka i sl.

Postupak ocene opravdanosti izostanka vrši, odn. sprovodi Upravni odbor.

III PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 7.

Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Član Lovačkog društva može učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Predlog se može podneti isključivo u pismenoj formi i sadrži ime i prezime kandidata, obrazloženje, imena i prezimena podnosilaca predloga i njihove svojeručne potpise.

Član 8.

O predloženim kandidatima otvara se pretres.

Nakon pretresa, predsedavajući po azbučnom redu prezimena utvrđuje listu kandidata.

Član 9.

Izbor predsednika se vrši javnim glasanjem. Glasanje se vrši prema redosledu utvrđenom na listi kandidata.

Za predsednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Lovačkog društva.

Član 10.

Ukoliko ima više kandidata, a svi dobiju isti broj glasova, postupak izbora se ponavlja sa dva kandidata koji su imali redni broj 1 i 2. u prethodnom glasanu, da bi onaj ko dobije više glasova našao na listi kandidata sa trećim kanidatom i tako sve dok se ne izabere predsednik.

U slučaju da ima više kandidata, a ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, postupak se nastavlja u drugom krugu glasanja u koji ulaze kandidati koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu (dva kandidata).

Ako se u postupku izbora predsednika Skupštine pojavi situacija koja nije predviđena ovim Poslovnikom, Skupština donosi posebnu odluku kojom razrešava nastalu situaciju.

Član 11.

Nakon izbora predsednika, mesto predsedavajućeg u radnom predsedništvu zauzima novoizabrani predsednik Skupštine.

Član 12.

Predsednik Skupštine vrši poslove utvrđene ovim Statutom, saziva sednice Skupštine i predsedava im, stara se o primeni ovog Poslovnika, nalogodavac je izvršenja finansijskog plana, potpisuje sve akte koje donosi Skupština i vrši druge poslove utvrđene Statutom Lovačkog društva i ovim Poslovnikom.

Član 13.

Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka mandata od 4 godine ostavkom ili razrešenjem.

U slučaju podnošenja ostavke predsedniku prestaje funkcija danom podnošenja ostavke. O podnetoj ostavci se ne vodi rasprava niti se o njoj glasa, jer je ona lični čin i ne mora biti obrazložena.

Upravni odbor Lovačkog društva određuje vršioca dužnosti predsednika iz reda članova Upravnog odbora, koji će tu dužnost obavljati do prve sednice Skupštine.

Ukoliko je do redovne sednice Skupštine društva ostalo više od šest meseci, radi izbora novog predsednika zakazuje se vanredna Skupština na kojoj se bira novi predsednik i novi Upravni odbor po njegovom predlogu.

Član 14.

Skupština može razrešiti od dužnosti predsednika pre isteka vremena na koje je biran, po postupku po kojem je biran, ako inicijativu za razrešenje pokrene namnajje 1/3 članova Lovačkog društva ili Nadzorni odbor.

O inicijativi za razrešenje predsednike se obavezno vodi rasprava.

IV SEDNICE SKUPŠTINE

Član 15.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 lovaca članova Lovačkog društva.

Podnosioci zahteva za sazivanje Skupštine dužni su da obrazlože potrebu sazivanja Skupštine i da predlože dnevni red.

Sednici Skupštine predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti član koga Skupština odredi.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i utvrđuje da li postoji većina potrebna za rad Skupštine – kvorum.

U radu Skupštine mogu učestvovati i druga lica koja pozove predsednik Skupštine.

Član 16.

Sednica Skupštine su javne.

Izuzetno, pojedini delovi sednice mogu biti zatvoreni za javnost prilikom razmatranja određenih pitanja za koja se oceni odlukom Skupštine da javnost treba biti isključena. Predlog za donošenje takve odluke može dati Upravni odbor, predsednik, Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova Skupštine.

Podnosilac predloga iz prethodnog stava mora isti odbrazložiti, a o samom predlogu se ne vodi rasprava, već se glasa bez otvaranja pretresa.

Član 17.

Predsednik Skupštine pismenim putem saziva sednicu i pozivom određuje mesto i vreme održavanja sednice i predlaže dnevni red. Poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Skupštine najkasnije 7 dana pre održavanja sednice.

Član 18.

O radu na sednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke, a naročito: mesto i vreme održavanja, broj prisutnih članova Skupštine i imena drugih pozvanih, utvrđeni dnevni red, predloge iznete na sednici i donete odluke i druge akte, kao i vreme zaključenja rada sednice.

U zapisnik se unose rezultati glasanja povodom pojedinih pitanja.

Na izričit zahtev člana Skupštine koji je na sednici imao izdvojeno mišljenje, bitni delovi njegove diskusije se unose u zapisnik ukoliko predsednik oceni da i takvo izdvojeno mišljenje treba uneti u zapisnik.

Zapisnik se vodi u posebnoj knjizi zapisnika Lovačkog društva u kojoj se vode zapisnici sa sednica Skupštine, Upravnog odbora i radnih tela organa Lovačkog društva. Ista knjiga se koristi i za zapisnike sa sednice nadzornog odbora.

Član 19.

Knjiga zapisnika ima numerisane stranice čiji se broj konstatuje kroz overu na kraju knjige odn. na poslednjoj stranici.

Svaki član Lovačkog društva ima pravo uvida u zapisnik sa bilo koje sednice bilo kog organa Lovačkog društva.

Zapisnik sa prve, konstitutivne, izborne odn. godišnje sednice Skupštine obavezno, pored predsednika i zapisničara, potpisuje i dva overača zapisnika koje Skupština izabere.

Član 20.

Dnevni red se posle obavljenog pretresa utvrđuje na početku svake sednice Skupštine.

Članovi Skupštine mogu davati predloge za izmene i dopune predloženog dnevnog reda i iste moraju obrazložiti.

O predlozima za izmene i dopune dnevnog reda ne vodi se rasprava.

Skupština se izjašnjava o svakom predlogu za izmenu i dopunu dnevnog reda pojedinačno, kao i o dnevnom redu u celini.

Član 21.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na pretres pojedinih pitanja po redosledu u dnevnom redu.

O svakoj tački dnevnog reda se obavezno otvara pretres.

O preceduralnim pitanjima Skupština odlučuje bez otvaranja pretresa.

Pretres zaključuje predsednik kada utvrdi da više nema prijavljenih za diskusiju.

Član 22.

Niko ne može da govori na sednici Skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika.

Predsednik Skupštine daje reč govornicima po redu prijavljivanja sve dok ima prijavljenih. Skupština može, na predlog predsednika, ograničiti vreme izlaganja, ali samo na početku pretresa pojedine tačke dnevnog reda za koju se predlaže ograničavanje vremena izlaganja. Vreme izlaganja se može ograničiti i za ceo tok sednice, ali se odluka o tome mora doneti pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda.

Prijave za diskusiju se podnose sve do zaključenja pretresa po određenom pitanju.

Na predsednika Skupštine, sekretara Upravnog odbora i izvestioce po pojedinim tačkama dnevnog reda se ne primenjuju odredbe o ograničenju vremena za diskusiju, a predsednik im daje reč čim je zatraže.

Takođe, bez obzira na red prijava za diskusiju, predsednik daje reč članovima Skupštine koji žele da diskusiju o povredi ovog Poslovnika.

Reč se ne može dobiti po drugi put po istom pitanju, izuzev za lica određena ovim Poslovnikom, dok svi prijavljeni za diskusiju ne dobiju reč prvi put.

Član 23.

Čim je zatraži, reč dobija i član Skupštine koji ima pravo na repliku.

Pravo na repliku ima svako čije se zlaganje pogrešno protumači ili ukoliko se neko o njemu uvredljivo izjasni.

O ispunjenosti uslova za repliku odlučuje predsednik Skupštine.

Član 24.

Kada se dobije reč može se govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Govornika može opominjati ili prekinuti samo predsednik i to u slučaju da ne govori o pitanju koje je na dnevnom redu ili mu je vreme za diskusiju isteklo.

Član 25.

O redu na sednici se stara predsednik Skupštine.

Kada se povredi red na sednici predsednik može izreći mere:

 • opomdna;

 • udaljenje sa sednice.

Član 26.

Mera opomene se izriče onom članu Skupštine koji se neparlamentarno ponaša, ne poštuje radno predsedništvo i druge članove Skupštine, diskutuje pre nego dobije reč, upada u reč drugim diskutantima i sl.

Član 27.

Mera udaljenja sa sednice Skupštine izriče se onom članu Skupštine kojem je izrečena opomena, a on se i nadalje ponoša na način kako je to radio pre izricanja opomene ili na drugi neprihvatljiv način ometa rad Skupštine.

Član 28.

Meru udaljenja sa sedinice sprovodi predsedavajući, s tim ukoliko član Skupštine ne želi ili neće da napusti objekta u kojem se sednica održava, poziva se Ministarstvo unutrašnjih poslova, a protiv izgrednika se obavezno podnosi disciplinska prijava, a ukoliko su ispunjeni uslovi i prekršajna ili krivična prijava.

Član 29.

Odredbe o održavanju reda na sednici Skupštine se odnose i na sve druge učesnike na sednici Skupštine.

Član 30.

Član Skupštine ima pravo i dužnost da glasa o svakom predlogu o kome se odlučuje na sednici Skupštine.

Glasanje će biti punovažno i ako član Skupštine uopšte ne glasa, s tim što je predsednik Skupštine dužan da Skupštinu obavesti koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

Glasa se tako što član Skupštine može biti „ZA“ predlog, „PROTIV“ predloga ili „UZDRŽAN“.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

Član 31.

Posle završenog glasanja, predsednik utvrđuje rezultate glasanja i konstatuje da li je predlog o kome se glasalo usvojen ili nije. Predsednik je u konstataciji dužan da iznese koliko je članova Skupštine i kako glasalo, kao i koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

V UPRAVNI ODBOR LOVAČKOG DRUŠTVA – POSTUPAK IZBORA

Član 32.

U Upravni odbor se bira, pored predsednika Skupštine, 10 članova Skupštine. U postupku izbora članova Upravnog odbora ne vrši se izjašnjavanje o predsedniku, jer je predsednik Skupštine istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

Član 33.

Pre održavanja sednice Skupštine na kojoj će se birati Upravni odbor, moraju se sprovesti nepohodne konslutacije koje vrši predsednik Lovačkog društva.

Član 34.

Prethodne konslutacie se sprovodi po grupama i to tako što svaka grupa bira grupovođu koji je po funkciji član Upravnog odbora.

U Upravni odbor po funkciji pored predsednika i grupovođa obavezno ulaze sekretar, lovnik i blagajnik Lovačkog društva.

U okviru sprovđenja postupka prethodnih konslutacija za izbor članova Upravnog odbora, predsednik je dužan da konslutacije sprovede na taj način da njegov predlog sadrži kandidate za članove Upravnog odbora koji su taj status stekli uz uvažavanje nacionalne, starosne i stručne strukture u Lovačkom društvu.

Član 35.

Kandidat za predsednika Skupštine predlaže kandidate za članove Upravnog odbora uz uvažavnje napred utvrđenih kriterijuma i taj predlog je dužan Skupštini obrazložiti.

Član 36.

Nakon izlaganja predsednika Skupštine o predlogu sastava Upravnog odbora Skupština javnim glasanjem bira Upravni odbor.

Član 37.

Ukoliko Skupština glasanjem neizabere predloženi Upravni odbor, predsednik otvara pretres o tome i utvrđuje kroz raspravu zašto nije dobio podršku Skupštine za predlog članova Upravnog odbora.

Ukoliko predsednik utvrdi da su razlozi za neizglasavanje sastava Upravnog odbora opravdani, odrediće pauzu od 10 minuta, nakon koje će predložiti korigovani sastav Upravnog odbora, o kojem se Skupština ponovo izjašnjava javnim glasanjem.

Član 38.

Ako predsednik oceni da su razlozi za neizglasavanje neopravdani, dodatno će obrazložiti svoj prvobitni predlog i ponovo pozvati Skupštinu da se o tom predlogu izjasni.

Ako i nakon povnog glasanja Upravni odbor ne bude izglasan, predsednik je dužan da podnese ostavku, koja u ovom slučaju neće predstavljati lični čin.

Član 39.

Ukoliko dodje do situacije iz prethodnog člana, Skupština će ponovo razmatrati pitanje izbora predsednika Skupštine iz kruga odn. sa liste kandidata za predsednika Skupštine koji su već bili predloženi a nisu izabrani.

Postupak izbora Upravnog odbora će se ponoviti prema odredbama ovog Poslovnika.

Član 40.

Svaki član Upravnog odbora je odgovoran za svoj rad, a za rad Upravnog odbora je odgovoran predsednik.

Svaki član Upravnog odbora može dati ostavku po postupku i na način predviđenom za predsednika Skupštine.

Ostavka predsednika povlači i ostavku celog Upravnog odbora koji svoju funkciju obavlja do sledeće sednice Skupštine.

VI AKTI SKUPŠTINE

Član 41.

Skupština donosi: Statut, odluke, finansijski plan, završni račun, plan rada, rešenja, zaključke i preporuke.

Član 42.

Pravo predlaganja akata koje donosi Skupština ima Upravni odbor, radna tela Skupštine i Upravnog odbora i najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Tumačenje akata koje donosi Skupština daje Upravni odbor.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Odredbe ovog Poslovnika neposredno se primenjuju u radu radnih tela Skupštine.

Član 44.

Prisusto sednicama Skupštine Lovačkog društva je obaveza svih članova Lovačkog društva i oni nemaju pravo na naknadu dnevnica ili putnih troškova.

Član 45.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

SKUPŠTINA LOVAČKOG DRUŠTVA

Broj:_________
____________ godine

Stara Pazova

Predsednik

_____________________