Izveštaj o radu mart 2017. – mart 2018. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2017 – MART 2018. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 29 sastanaka ili u proseku 2 mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod osam članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65%-70% prisutnosti, a samo jedan član je ispod 40% pristunosti. Sva odsustva su opravdana i zaista se nikada nije desilo da neko od članova Upravnog odbora ne može da dođe, a da to prethodno ne opravda.

Svakako je uočljivo da organizacija i rad lovačkog društva, način izvršenja lova, stvaranje uslova u lovištu koji omogućuju zadovoljstvo i istinski lovački užitak, kao i insistiranje na socijalnoj dimenziji unutar članstva lovačkog društva, danas ima sasvim drugačiji karakter i konkretane oblike.

Danas je postalo normalno da se svi lovci koji rade i love imaju mnogo više susreta, druženja razmene iskustava i samim tim je izraženije prisustvo u organizaciji izvršavanja svih obaveza koje stoje pred lovačkim društvom.

Sve promene koje su napred istaknute jesu rezultat objektivne situacije koju pokušavamo što realnije da sagledamo i tome se maksimalno prilagodimo.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 70 (pre 15 godina je bilo duplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine ima za oko 40 članova manje. Samim tim je to za oko 400.000,00 dinara manje u kasi udruženja (to je razlog zbog kojeg preostali lovci plaćaju 1.000,00 dinara više).

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više tradicionalnih hajki koje su po pravili imale nikakve rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, na pošumljavanje starog prihvatilišta, na pravljenje proseka na dva pozajmišta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. Pokušali smo da angažovanjem lovca Kardaševića održimo elementarne uslove za funkcionisanje terena prevashodno zbog održavanja navike ljudi koji su dolazili da i dalje dolaze na naše terene. Međutim, to nije dalo očekivane rezultate i o tom problemu u narednom periodu moram zauzeti ozbiljan stav. Da li će taj prostor i nadalje biti teniski teren, da li ćemo menjati namenu, da li ćemo tu nešto drugo graditi ili šta već, ostaje kao dilema za buduće vreme, jer problem jeste ozbiljan i zaslužuje malo više vremena za donošenje nekakve definitivne odluke.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 27 komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka smo raskrčili u dobroj meri, sa namerom da i od nje napravimo mesto gde će moći da se lovi kvalitetnije. Nakon što je ponovo pošumimo stvorićemo uslove za obnovu drvnog fonda, ali sada bez onih bodljikavih stabala i samo malo kvalitetnijim rasporedom sadnica koji će biti preduslov za formiranje pravih i širokih proseka u njoj.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, ponuda u okruženju je uticala da takvu cenu ne možemo postići, a isto tako i broj gostiju i naših lovaca koji su učestvovali u takvoj vrsti lova ni izbliza nije bio kako smo očekivali. Čak i pokušaj Upravnog odbora da za naše lovce cena puštenog fazana bude 600,00 dinara nije išla u očekivanom pravcu, pa smo praktično morali da organizujemo komercijlane lovove do kraja januara 2018. godine kako bi smo koliko toliko unovčili fazane koje smo odgajili i od kojih smo očekivali određena sredstva.

Sve u svemu, mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić