Pravilnik o lovačkom ispitu

На основу члана  64.  став 8. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),
Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ЛОВАЧКОМ ИСПИТУ

– Објављен у „Службеном гласнику РС,” број 26/12-

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује  начин и програм полагања  ловачког испита, изглед и садржина обрасца уверења о положеном ловачком испиту, као и изглед и садржина обрасца записника о полагању ловачког  испита.
Члан 2.
Ловачки испит се полаже на основу Програма полагања ловачког испита (у даљем тексту: Програм) датог у Прилогу 1  – Програм полагања ловачког испита, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Полагање ловачког испита спроводи се на начин да се обезбеди провера теоријских и практичних садржаја по завршеној обуци за полагање ловачког испита, која се спроводи по Програму од стране предавача са одговарајућом лиценцом за обављање одређених послова у ловству, у складу сазаконом којим се уређује ловство и које је својим актом овластио ловачки савез који организује полагање ловачког испита.
Члан 4.
Ловачки испит полаже се пред комисијом за полагање ловачког испита (у даљем тексту: Комисија)  коју образује ловачки савез, у складу са законом којим се уређује ловство. Комисија се састоји од председника и два члана који имају лиценцу за обављање одређених послова у ловству, у складу са законом којим се уређује ловство.
Члан 5.
Ловачки испит полаже се у просторијама ловачког савеза или код правног лица које обезбеди:
1) предаваче са одговарајућом лиценцом за обављање одређених послова у ловству, у складу са законом којим се уређује ловство;
2) одговарајући простор, опрему и наставна средства за проверу теоријске и практичне обучености, који чине ловиште, стрелиште, кинолошке  манифестације, ловачки трофеји, прибор за оцењивање трофеја, ловачко оружје и  муниција, пројектор, видео бим, литература и сл.2
Члан 6.
Кандидат који се пријављује за полагање ловачког испита  подноси  захтев за полагање ловачког испита ловачком савезу, уз који прилаже доказ да је обучено да рукује ловачким оружјем, који се издаје у складу са прописима о оружју и муницији. Ловачки савез утврђује  место и датум одржавања ловачког испита, као и списак кандидата, о чему обавештава кандидате најкасније 30 дана пре датума полагања ловачког испита. О месту и датуму полагања ловачког испита ловачки савез  обавештава надлежног ловног инспектора најкасније осам дана пре датума  одржавања ловачког испита.
Члан 7.
Кандидат се оцењује оценом: ПОЛОЖИО или НИЈЕ ПОЛОЖИО. Оцена кандидата уноси се у записник о полагању ловачког испита. Изглед и садржина обрасца записника из става 2. овог члана дати су у Прилогу 2 – Записник о полагању ловачког испита, који је  одштампан уз овај  правилник и чини његов саставни део.
Члан 8.
Кандидата који омета одржавање ловачког испита председник Комисије удаљава са испита и констатује да је Кандидат  удаљен са испита. Кандидат који је удаљен са полагања ловачког испита на ловачки испит може поново изаћи после шест месеци од дана удаљавања са полагања  ловачког испита.
Члан 9.
Кандидату који положи ловачки испит издаје се уверење о положеном ловачком испиту, у складу са законом којим се уређује ловство. Изглед и садржина обрасца уверења из става 1. овог члана дати су у Прилогу 3 – Уверење о положеном  ловачком испиту, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00042/2012-09
У Београду, 19. марта 2012. године
МИНИСТАР
Душан Петровић