Pravilnik o članstvu

Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 04. marta 2011. godine, donela je

P R A V I L N I K O ČLANSTVU

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju pitanja vezana za članstvo u Lovačkom društvu Stara Pazova, a naročito: vrste članova, način, uslovi i postupak prijema, prava i obaveze članova Lovačkog društva, kao i pitanja u vezi prestanka članstva u Lovačkom društvu.

Član 2.

Članstvo u Lovačkom udruženju se može steći na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom, Statutom Lovačkog društva i ovim Pravilnikom, a zasniva se na principima dobrovoljnosti i jednakosti.

 1. VRSTE ČLANOVA

Član 3.

Članstvo Lovačkog društva čine fizička i pravna lica koja to svojstvo mogu imati u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 4.

Članstvo Lovačkog društva sačinjavaju:

 • lovački podmladak,

 • članovi pripravnici,

 • redovni članovi,

 • počasni članovi,

 • povlašćeni članovi,

 • pomažući članovi.

Član 5.

Član Lovačkog društva može postati svaki državljanin Srbije koji je zainteresovan za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa u lovstvu; tradicije društvenog života i organizovanja lovaca u Staroj Pazovi, nastavljanje tradicije postojanja i rada lovačkog društva u Staroj Pazovi kao i očuvanje sećanja na istoriju društvenog života i delovanje lovaca iz Stare Pazove, a pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom i drugim propisima ako je između ostalog zainteresovan i za uzgoj, zaštitu i lov divljači, kao i zaštitu životne sredine, te da ima izraženu ljubav prema prirodi i druženju.

Član 6.

Status člana lovačkog podmladtka stiče maloletno lice do 14 godina života ako je izjavu o pristupanju da njegov zakonski zastupnik, a posle 14 godina ako je na njegovo učlanjenje dao svoju saglasnost pod uslovom da su izjave date u pisanoj formi sa overenim potpisom zakonskog zastupnika.

Sa statusom pripadanika lovačkog podmlatka član može biti do navršene 18. godine života.

Član 7.

Status člana pripravnika stiče se na osnovu pismeno izražene želje u formi molbe i pozitivne odluke Upravnog odbora lovačkog društva.

Pripravnički staž traje najmanje godinu dana.

Član 8.

Prava i dužnosti pripravnika i Lovačkog društva za vreme trajanja pripravničkog staža utvrđeni su Pravilnikom o programu i uslovima za polaganje lovačkog ispita koji je doneo Lovački savez Srbije.

Član 9.

Status redovnog člana Lovačkog udruženja stiče se nakon uspešno završenog pripravničkog staža i položenog lovačkog ispita.

Redovnim članom može se postati i bez polaganja lovačkog ispita pod uslovima utvrđenim u Pravilniku iz člana 8. ovog Pravilnika.

Član 10.

Počasnim članom može biti proglašen član Lovačkog društva koji svojim radom i zalaganjem pokaže, osnosno ostvari poseban doprinos u izvršavanju zadataka i ciljeva Lovačkog društva u njegovom radu i unapređenju.

Počasnim članom mogu biti proglašeni i članovi koji su teški invalidi, teški vojni invalidi i teški invalidi rada.

Počasnim članom Lovačkog društva mogu biti proglašeni i članovi drugih lovačkih društva kao i druga lica pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Počasni član Lovačkog društva je oslobođen obaveze plaćanja prema Lovačkom društvu, s tim da je obavezan da u punom iznosu plaća članarinu Lovačkom savezu Srbije i naknadu za korišćenje odstreljene divljači (sve u skladu sa posebnim odlukama Lovačkog udruženja koje gazduje lovištem).

Počasni članovi imaju ista prava i dužnosti kao i redovni članovi, s tim što deo obaveza počasnih članova u pogledu članarine i radnih dana na sebe preuzima lovačko društvo.

Počasni članovi su oslobođeni radne obaveze, a članarinu plaćaju u visini koja obezbeđuje pokrivanje troškova nabavke lovne karte i članskog doprinosa višim savezima.

Upravni odbor Lovačkog društva vodi evedinciju o počasnim članovima, posebno vodeći računa da broj počasnih članova ne može preći 5% od ukupnog broja članova Lovačkog društva.

Član 12.

Povlašćenim članom Lovačkog društva proglašava se član koji je navršio 65 godina života i najmanje 25 godina neprekidnog lovačkog staža.

Povlašećnim članom Lovačkog društva mogu biti proglašeni i invalidi prve kategorije sa neprekidnim lovačkim stažom od najmanje 20 godina.

Povlašćeni član Lovačkog društva plaća 50% od utvrđene članarine Lovačkom društvu, a u punom iznosu članarine višeim savezima i naknadu za korišćenje odstreljene divljači.

Povlašćeni član Lovačkog društva nije oslobođen radnih akcija, ali se pri određivanju radnih obaveza vodi računa o njihovim fizičkim i zdravstvenim mogućnostima.

O proglašenju za povlašćenog člana na predlog Upravnog odbora odluku donosi Skupština Lovačkog društva.

Član 13.

Počasnim i povlašćenim članom ne može postati lovac koji je disciplinski kažnjavan ili koji je krivično kažnajvan zbog krivičnog dela iz oblasti lovstva.

Član 14.

Status pomažućih (pridruženih) članova stiču pravna i fizička lica koja izraze pismeno želju za sticanjem takvog statusa.

Upravni odbor lovačkog društva će doneti odluku o prijemu u članstvo iz prethodnog stava ukoliko je ono motivisano za prijem u članstvo motivisan ostvarenjem ciljeva iz člana 5. ovog Pravilnika.

Pomažući članovi angažovani svojim materijalnim i tehničkim sredstvima vrše određene poslove od interesa za Lovačko društvo.

Predstavnici pravnog lica i fizička lica, kao pomažući članovi ne mogu učestvovati u lovu.

 1. POSTUPAK, NAČIN I USLOVI PRIJEMA

Član 15.

U članstvo Lovačkog društvo zainteresovano lice može biti primljeno na osnovu pismene molbe.

Molba iz prethodnog stava sadrži: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG i prebivalište podnosioca molbe. Pored toga, molba mora sadržati izjavu da u slučaju prijema podnosilac molbe prihvata sve materijalne i druge obaveze prema lovačkom društvu. Takođe u molbi mora biti izjava kojom podnosilac molbe tvrdi da ispunjava uslove iz čl. 16. ovog Pravilnika. Na kraju molba mora biti svojeručno potpisana i datirana.

Obrazac molbe za prijem u članstvo Lovačkog društva propisuje Upravni odbor Lovačkog društva.

Član 16.

Upravni odbor lovačkog društva će doneti odluku o prijemu u Lovačko društvo podnosioca molbe pod uslovom da podnosilac molbe:

 • ispunjava starosne uslove propisane ovim Pravilnikom ,

 • prihvata materijalne i druge obaveze prema Lovačkom društvu i višim savezima,

 • nije prethodno isključen iz drugog lovačkog društva,

 • nije osuđivan, niti se vodi istražni postupak za krivična dela protiv života i tela, i iz oblasti lovstva, (a sve u skladu sa Krivičnim zakonikom koji se odnosi na prezumpciju nevinosti i pravne posledice brisanja osude)

 • da je državljanin Republike Srbije.

Član 17.

Upravni odbor u postupku razmatranja podnete molbe svim raspoloživim sredstvima utvrđuje postojanje ili nepostojanje činjenica iz prethodnog člana i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja donosi odluku.

Prilikom donošenja odluke o prijemu u članstvo Lovačkog društva lovačkog podmlatka i lovaca – pripravnika Upravni odbor lovačkog društva istovremeno određuje i instruktora – lovca saglasno odredbama Pravilnika iz čl. 8. ovog Pravilnika.

Član 18.

Ukoliko Upravni odbor lovačkog društva odluči da ne primi u članstvo podnosioca molbe, on može izjaviti žalbu Skupštini Lovačkog društva u roku od 8 dana od dana prijema obrazložene odluke Upravnog odbora lovačkog društva.

Odluka Skupštine Lovačkog društva je konačna.

Član 19.

Članovi – pripravnici su dužni da u roku koji utvrdi Upravni odbor Lovačkog društva uplate četvorostruki iznos članarine utvrđene za lovnu godinu u kojoj je odluka o prijemu doneta. 1/4 iznosa se koristi za redovne obaveze lovačkog društva utvrđene finansijskim planom, a 3/4 iznosa se namenski usmeravaju za finansiranje unapređenja uzgoja i zaštite divljači.

Član 20.

Lovačko društvo je dužno organizovati seminare i predavanja za lovce – pripravnike, kojima je prisustvo istim lovačka obaveza. Lovačko društvo je dužno obezbediti sredstva za nabavku potrebne stručne literature.

 1. PRAVA I OBAVEZE

Član 21.

Prava i dužnosti članova – pripravnika, redovnih, počasnih i povlašćenih članova su:

 • da učestvuju u radu i odlučuju na sednicama Skupštine,

 • da biraju i budu birani u organe lovačkog društva,

 • da budu informisani o radu organa lovačkog društva, a naročito o finansijskom poslovanju,

 • da aktivno učestvuju u izvršavanju svih zadataka,

 • da se pridržavaju svih propisa i akata koji uređuju oblast lovstva,

 • da dosledno i bez izuzetaka poštuju lovnu etiku,

 • da blagovremeno ispunjavaju svoje finansijske i radne obaveze,

 • da ispunjavaju druge obaveze i ostvaruju druga prava utvrđena Zakonom i drugim aktima.

 1. MIROVANJE ČLANSTVA

Član 22.

Član Lovačkog udruženja po osnovu obaveza prema lovačkom društvo može na osnovu odluke Upravnog odbora Lovačkog društva ostvariti pravo na mirovanje članstva.

Za vreme mirovanja članstva član Lovačkog društva je oslobođen radnih obaveza i finansijskih obaveza prama višim savezima.

Za vreme mirovanja članstva član Lovačkog društva je obavezan plaćati 50% od utvrđene članarine Lovačkom društvu.

Član 23.

Period u kojem je trajalo mirovanje članstva ne uračunava se članu Lovačkog društva u vreme potrebno za ostvarivanje prava za proglašenje za povlašćenog člana.

Član 24.

Odluka o mirovanju članstva se donosi na osnovu pismenog zahteva i odgovarajućih dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 25. ovog Pravilnika.

Član 25.

Odluka o mirovanju članstva se može doneti u slučaju da član Lovačkog udruženja:

 • boluje duže vreme od bolesti koja ga sprečava da izvršava svoje obaveze prema lovačkom društvu,

 • odlazi na dobrovoljno odsluženje vojnog roka,

 • odlazi ili se nalazi na privremenom radu u inostranstvu,

 • ima drugu opravdanu obavezu zbog koje ne može izvršavati svoje lovačke obaveze.

Mirovanje članstva se ne može odboriti članu koji nije u mogućnosti da izmiruje svoje finasijske obaveze prema lovačkom društvu.

 1. PRESTANAK ČLANSTVA

Član 26.

Članstvo u Lovačkom udruženju prestaje:

 • zbog smrti člana,

 • nakon izricanja disciplinske mere trajnog isključenja iz članstva.

 • neizvršavanjem finansijskih obaveza u rokovima utvrđenim odlukama organa lovačkog društva,

 • istupanjem iz članstva.

U slučaju iz alineje 3. prethodnog stava ne vodi se disciplinski postupak, već Upravni odbor Lovačkog društva konstatuje tu činjenicu i pismeno obaveštava člana da mu je članstvo prestalo zbog neizvršavanja finansijskih obaveza prema lovačkom društvu.

 1. LOVAČKI PODMLADAK

Član 27.

Kao posebnu vrstu članstva, Upravni odbor Lovačkog udruženja formira Lovački podmladak.

Formiranje Lovačkog podmlatka vrši se posebno odlukom u skladu sa Statutom Lovačkog društva i ovim Pravilnikom.

Član 28.

Članovi Lovačkog podmlatka svoja prava i obaveze ostvaruju u okviru lovačkih društava kao sastavnih delova Lovačkog udruženja.

Upravni odbor lovačkog društva vrši prijem u Lovački podmladak na osnovu pismene molbe.

Molbu iz prethodnog stava u ime lica koje želi postati član Lovačkog podmlatka podnosi njegov roditelj ili staratelj.

Sadržina molbe iz stava 2. ovog člana mora biti identična molbi iz člana 15. ovog Pravilnika.

Član 29.

U cilju sprovođenja vaspitno – obrazovnog programa lovačka društva posebnom odlukom određuju Komisiju za lovački podmladak, koja ima tri člana.

Vaspitno – obrazovni program iz prethodnog stava donosi Upravni odbor Lovačkog društva.

Član 30.

Član Lovačkog podmlatka može postati lice koje ispunjava uslove iz člana 14. ovog Pravilnika, s tim da mora imati najmanje 12, a najviše 17.

Član 31.

Članovi Lovačkog podmlatka plaćaju godišnju članarinu u iznosu određenom posebnom odlukom Upravnog odbora Lovačkog društva.

Pored obaveze plaćanja članarine, članovi Lovačkog podmlatka imaju i radnu obavezu koju izvršavaju u obimu i na način određen vaspitno – obrazovnim programom.

Član 32.

Prilikom prijema članova Lovačkog podmlatka za člana pripravnika, obaveza ulaganja za unapređenje uzgoja i zaštite divljači umanjuje se srazmerno stažu u podmlatku i to tako što se za svaku godinu staža obaveza umanjuje za 20%.

Član 33.

Članovi Lovačkog podmlatka ne mogu učestvovati u izvršenju lova, izuzev u slučajevima i na način određen Vaspitno – obrazovnim programom.

Član 34.

Članovi Lovačkog podmlatka mogu prisustvovati radu organa lovačkog društva, ali bez prava učešća i odlučivanja.

Članovi Lovačkog podmlatka ne mogu biti birani u organe lovačkog društva.

Prisustvo članova Lovačkog podmlatka sednicama Skupštine lovačkog društva ne uračunava se u kvorum.

Član 35.

O članovima Lovačkog podmlatka se vodi posebna evidencija u lovačkom društvu.

Članovima Lovačkog podmlatka se izdaje članska karta, kao i drugim članovima Lovačkog društva.

Član 36.

Lica koja su primljena u lovačke podmlatke lovačkog društava pre stupanja na snagu ovog Pravilnika postaju članovi Lovačkog podmlatka Lovačkog društva bez ponavljanja postupka prijema, bez obzira da li ispunjavaju uslove utvrđene ovim Pravilnikom.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Za izvršenje svih poslova u vezi ostvarivanja prava i dužnosti članova koji imaju administrativno – tehnički i stručni karakter odgovoran je Upravni odbor lovačkog društava.

U roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika Upravni odbor Lovačkog društva je dužan pripremiti predloge svih akata i obrazaca za ostvarivanje prava članova Lovačkog društva po osnovu ovog Pravilnika (članske karte, obrasci molbi, odluka i sl.).

Član 39.

Prijem molbi za prijem u Lovačko društvo vrši se do 31. decembra, a Upravni odbor o podnetim molbama rešava do 31. januara tekuće godine.

Molbe se predaju sekretaru Upravnog odbora, koji je ujedno i izvestilac Upravnom odboru o podnetim molbama.

Član 40.

Kada se u članstvo Lovačkog društva prima lice koje je već član drugog lovačkog društva, njegova finansijska obaveza se sastoji u plaćanju članarine, računajući i deo namenjenog za unapređenje uzgoja i zaštite divljači (za unošenje divljači).

Član 41.

Stečena prava članova Lovačkog društva, koja su ostvarili po osnovu opštih akata koji su bili na snazi pre donošenja ovog Pravilnika ostaju neizmenjena (status počasnih članova i sl.).

Član 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

SKUPŠTINA LOVAČKOG DRUŠTVA

Broj: _______/2011

04.03.2011. godine P r e d s e d n i k

STARA PAZOVA _____________________