IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2016.-2017. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU  ZA PERIOD
MART 2016 – MART 2017. GODINE

Izveštaj o radu za prethodnu godinu jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva u protekloj godini i potrebno je posmatrati ga kroz prizmu Programa rada za četvorogodišnji period 2015-2019, kao i kroz program rada za 2016. godinu koju je Skupština društva usvojila na prethodnoj redovnoj sednici.

U periodu od 18. marta 2016. godine do 24. marta 2017. godine Upravni odbor je održao ukupno 17 sastanaka. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

Upravni odbor je u protekloj godini bio operativniji nego prethodnih godina, o čemu govori manji broj održanih sednica, ali daleko veća aktivnost članova.

I u ovom Izveštaju moramo se setiti našeg tragično preminulog člana Saše Pačanina, između ostalog i zbog toga što je i on zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora imao zajedničku viziju razvoja i aktivnosti našeg lovačkgo društva i svakako bi bio ponosan na ono što smo u prethodnoj godini uradili.

Osnovane aktivnosti našeg drugštva su se ogledale pre svega u nabavci faznaskih pilića i u tom pravcu je ugovoreno i uplaćeno 1400 komada faznaske divljači sa odnosom polova 1:1. Zbog poznatih okolosti sa problemima u proizvodnji svih fazanerija u zemlji isporućeno nam je 1150 faznačića u dva navrata i to prvo iz fazanerije Ub 850 komada uzrasta 8 nedelja, a potom smo iz fazanerija u Guči posredstvom fazaneriju Ub dobili još 300 fazančića, ali uzrasta oko 6 nedelja. Takav način isporuke je uslovio međusobnu tuču i masovne gubitke manjih fazančića, što smo uspeli da sprečimo tek pregrađivanjem prihvatilišta. Pored toga u našem prihvatilištu za fazane ponovo se pojavio crveni crv, a potom i histomonijaza (bolest jetre), što je sve zajedno uslovilo gubitke od oko 300 fazančića. Razlog za to je bio sadržan i učinjenici da je koncentrat koji nam je isporučila fazanerija Ub bio lošijeg kvaliteta od propisanog, pa kako smo nabavili 2 tone tog koncentrata napredak fazančića u prvom periodu nije bio zadovoljavajući. Nakon izvršenih analiza u Institutu za veterinarstvo u Novom Sadu utvrdili smo razloge za uginuća i slabo napredovanje fazančića i od tada su preduzimanje odgovarajuće mere koje su uginuća prvo smanjila, a nakon toga i potpuno obustavila. Zahvaljujući velikim naporima, pre svega članova Upravnog odbora jedna vrlo neprijatna i neizvesna situacija koja je mogla direktono da utiče na kvalitet lovne sezone, stavljena je pod kontrolu i na kraju možemo konstatovati da je jesenja lovna sezona ipak bila uspešna. No, o lovu, uspesima i neuspesima će svakako više reći u svom izveštaju lovnik Borovac Branislav.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Vujić i Dimitrijević i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad.

Mimo nabavke faznaske divljači najviše vremena, energije i sredstava utrošeno je na izgradnju odn. pročišrenje volijere za fazansku divljač. Novo dograđeni deo je dimenzija 14,60×69,50 metara, odn. 1.007m2 što sa postojećih 1.900m2 daje površinu od 29 ari prihvatilišta koje je sada jedno od najvećih u široj okolini. Na ovim poslovima su bili angažovani skoro svi lovci i dali svoj puni doprinos, no doprinos Surdučkog, Borovca, Bandura, i jednog broja mladih lovaca (Otašević, Maho, Atanacković) je za svaku pohvalu. Naravno da kao i kod svakog drugog nabrajanja i isticanja neko neopravdano bude ispušten odn. preskočen. Ali za ovaj posao bi bilo nužno pohvaliti veliki broj lovaca i onda bi ovaj izveštaj dobio sasvim drugi karkater.

Kupljene su još dve solarne ploče i dva akumulatora za solarno snabdevanje strujom čuvarske kućice, tako da sada sa tri akumulatora i četiri solarne ploče skoro u potpunosti zadovljovamo potrebe za električnom energijom. Neposredno pred pisanje ovog izveštaja podnet je zahtev Opštini Stara Pazova za prenos 70,000,00 dinara (koliko nam je po poslednjem konkursu odobreno) za nabavku još jednog akumulatora i još jednog sistema sa jednom solarnom pločom čime bi se elektrifikacija prihvatilišta zaokružila.

Potrebno je napomenuti da smo izgradili i novi objekat za smeštaj hrane na prihvatilištu koji sad predstavlja ozbiljan objekat sa namenom koja je neophodna za prihvatilište.

Ove radove smo izfinansirali na taj način što smo od Sekretarijata za poljoprivredeu AP Vojvodine dobili 400.000,00 dinara, a od Opštine Stara Pazova 100.000,00 dinara. Sve ovo su bila strogo namenska sredstva dobijena na osnovu konkursa i mišljenja smo da smo ih čestito i domaćinski utrošili.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Vujić i Dimitrijević i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad.

O toku letnje i jesenje lovne sezone više će reći lovnik i grupovođe. U ovom izveštaju mora naći mesto podatak da smo ove godine imali u jesenjoj lovnoj sezoni ukupno 15 izlazaka (1 na zeca). Rezultati lova na fazane su zadovoljavajući, mada mogu biti bolji. Ove godine smo imali i jedan izlazak na zeca, koji se takođe može oceniti kao uspešan, a sve imajući u vidu da zečje divljači mi nažalost nemamo dovoljno. I ove godine smo održali trediocionalni četvrti po redu novogodišnji lov 01.01.2017. godine u kojem je učešće uzelo oko 40 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak..

Mora se spomenuti da sudski spor sa Republikom Srbijom i Opštinom u vezi sa imovinom ulazi u svoju novu i izvesnu fazu. Osnovni sud u Staroj Pazovi je po treći put doneo presudu u našu korist, što je Apelicioni sud u Novom Sadu skoro u potpunosti potvrdio. Ono što posebno čudi jeste neujobičajena upornost i istrajnost pravobranilaštava u osporavanju istorijskih tekovina našeg društva. Njihov stav se svodi na to da naše društvo za 105 godina postojanja nije ništa stvorilo, ništa izgradilo. Sada je trenutno postupak u fazi pred Vrhovnim kasacionim sudom u Beogradu, ali sada sa mnogo boljim izgledima na naš uspeh nego ranijih godina.

Potrebno je inforimisati lovce da saradnju sa fazanerijom Ub sa ovom godinom završavamo, jer su oni veoma nezadovoljni što na ime neisporučenih i loše isporučenih fazančića u preošloj godini, ove godine treba da nam isporuče 550 komada. Pored toga dobićemo još 676 komada koje nam lovačko društvo iz Nove Pazove ustupa (da bi smo dobili sve fazančiće istog uzrasta i iz iste fazanerije). Sa tim brojem ćemo pod noramalnim uslovima svakako obezbediti sve uslove za uspešnu jesenju lovnu sezonu.

Letnja lovna sezona je bila uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik

O finansijama samo toliko da smo godinu završili uspešno, ali na nimalo lak način. O toj temi će vas detaljno upoznati blagajnik Oliver Tot.

Naš bivši član i predsednik Gavrilović Petar je počeo da izmiruje svoje dugove prema sudskoj presudi i do sada je izmirio 190.000,00 dinara, a što predstavlja oko 30% od onoga što je još dužan platiti.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri i sve više ima saradnje razumevanja i u tom delu kao i prošle godine moram odati posebno priznanje Stevanu Vraniću koji se zaista iskreno trudi da nam pomogne i da jaz koji godinama postoji potpuno nestane.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi mart 2017. godine

Predsednik Lovačkog društva:

Dragan Đurić