Arhive kategorija: Ugovori i Aneksi

Aneks ugovora o zakupu

A N E K S

UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 01.08.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

  • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

  • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Ugovorne strane su dana 10.05.2018. godine Zaključile Ugovor o zakupu poslovnog prostora i njime uredile međusobna prava i obaveze (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Sada ovim Aneksom ugovorne strane menjaju pojedine odredbe napred opisanog ugovora obzirom da je prilikom vršenja renoviranja zakupljenog prostora usled objektivnih i istovremeno nepredvidivih okolnosti obim ulaganja Zakupca bilo znatno veći od planiranog i preliminarno dogovorenog.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 15 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.“

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi:

„Zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.“

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Promena zakupnine u smislu prethodnog stava je moguća posle isteka 5. godine zakupa, s tim da će se pitanje promene zakupnine moći pod istim uslovima otvoriti i po isteku 10. godine trajanja ovog ugovora.“

Član 4.

U ostalom delu Osnovni ugovor ostaje neizmenjen.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                                     Z a k u p a c

______________________                                                  m.p.                                            ______________________

Ugovor o zakupu

UGOVOR

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 10.05.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

  • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

  • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Zakupodavac je vlasnik nepokretnosti, poslovnog objekta, spratnosti P+Pk, površine 348m2, koji se nalazi u Staroj Pazovi u ulici Karađorđevoj broj 141, a Crnomarković Željko je preduzetnik u oblasti ugostiteljstva, pa su oni kao ugovorne strane pronašli poslovni interes da zaključe ovakav ugovor, a kako sledi u daljim odredbama ovog ugovora.

Član 2.

Nepokretnost Zakupodavca u naravi predstavlja objekat u kojem u prizemlju postoji prostor za ugostiteljstvo koji je u opremljen potrebnim nameštajem (stolovi i stolice, 2 klima uređaja, kuhinjom, te pratećim sadržajima koji takav prostor treba da ima). Pomenuti prostor u svom sastavu ima veliku salu, malu salu, hodnik, kuhinju i predkuhinju, sanitarni čvor sa dve kabine i kancelariju. Ukupna površina opisanog prostora je oko 180m2.

Protkovlje je nezavršeno u meri da su na njemu izvedeni samo grubi građevinski radovi i isto nije predmet zakupa.

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 10 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će u zakupljenom prostoru obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost.

U zakupljenom prostoru se mogu organizovati jednodnevne proslave, slavlja, daće, rođendani, punoletstva i sl.

U zakupljenom prostoru se ne može obavljati delatnost kafane, restorana i slično, u klasičnom smislu.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da se zakupnina određuje i plaća na godišnjem nivou.

Godišnja zakupnina se utvrđuje na iznos od 300.000,00 dinara neto i ista se ima izmiriti pa prvu godinu zakupa najkasnije od 01.11.2018. godine, a svaka sledeća najkasnije od 01.04. tekuće godine. Za 2018. godinu zakupnina će se platiti u srazmernom delu koliko se zakupljeni prostor bude funkcionalno koristio. Kao dan početka obaveze Zakupca za 2018. godinu, smatraće se dan kada se svi napred definisani radovi na rekonsturkciji završe. Taj dan će zajednički odrediti ugovorne strane posebnim zapisnikom, kojim će se pored toga definisati i koji i kakvi radovi su izvedeni na predmetu zakupa.

U prvih pet godina grajanja zakupa zakupnina se ne može menjati.

Po proteku prvih pet godina trajanja zakupa zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.

Član 6.

Zakupac se obavezuje da će pre otpočinjanja korišćenja poslovnog prostora isti investiciono renovirati na taj način što će proširiti veliku salu uklanjanjem pregrada između male i velike sale, zatim će proširiti kuhinju tako što će ukloniti pregradu između sadašnje kuhinje i prostora u predkuhinji. Nadalje će pomeriti zid i vrata na početku hodnika do prostora iza ulaza u kuhinju i sadašnjeg ulaza u malu salu. Od sadašnje kancelarije će se napraviti sanitarni čvor sa dve kabine.

Zakupac će opremiti renovirani prostor neophodnim uređajima (klima uređaj, kuhinjski nameštaj, komode, ormari i sl.).

Sva oprema koja se unese odn. ugradi u zakupljeni prostor nakon proteka roka zakupa ostaje kao svojina Zakupodavca.

Član 7.

Zakupodavac se obavezuje da će na celom prizmelju zameniti svu drvenu stolariju i umesto nje postaviti PVC stolariju. Umesto prozora na kuhinji će se postaviti PVC vrata koja će se otvarati prema spolja. Druga centralna vrata prema dvorištu će se takođe zameniti i postaviće se aluminujmska vrata identičnog oblika i dizajna kao ulazna vrata u veliku salu.

Zakupodavac će u potkrovlju napraviti prostor od oko 45-50m2 za potrebe održavanja sednica Upravnog odbora i za kancelariju, sa malom čajnom kuhinjom i sanitarnm čvorom sa jednom kabinom.

Zakupodavc se obavezuje da svojim sredstvima izgradi opisani prostor u potkrovlju, a u prizmelju se obavezuje da obezbedi potrebne sanitarije i keramičke poločice u sanitarnom čvoru koji će se izgraditi na mestu sadašnje kancelarije.

Član 8.

Ugovorne strane čine nespornim da Zakupodavac nema dovoljno sopstvenih sredstava da bi izvršio obavezu iz člana 7. ovog ugovora, pa se ovim ugovorom posebno uređuje i ugovora da će nedostajući deo sredstava uložiti Zakupodavac, s tim da će se uložena sredstva Zakupodavca njemu vraćati tako što će se isti stavljati u preboj sa ugovorenom zakupninom. Maksimalan iznos preboja po jednoj godini ne može preći iznos od 100.000,00 dinara.

Prilikom završetka finansiranja svake pojedinačne obaveze Zakupodavca, sačiniće se zapisnik u okviru koga će se utvrditi iznos sredstava koji je utrošen i vreme za koje će se ta sredstva vratiti Zakupcu kroz napred pomenuti preboj.

Član 9.

Po završetku renoviranja, a neposredno pre otpočinjanja korišćenja zakupljenog prostora sačiniće se zapisnik o stanju objekta i instalacija u zakupljenom prostoru. Dan sačinjavanja tog zapisnika će predstavljati dan kada zakup počinje da teče.

Član 10.

Zakupodavac će bez naknade moći da koristi veliku salu dva puta godišnje radi održavanja svojih skupština. Istovremeno će velika sala moći da se koristi i svake nedelje u jutarnjim satima u okviru glavne lovne sezone radi okupljanja lovaca i organizacije lova (01.10. – 28.02. iduće godine), te organizacije prebrojavanja divljači (jedan dan u martu mesecu svake godine).

Izuzetno po prethodnom dogovoru Zakupodavac će moći bez naknade koristiti zakupljeni prostor i subotom za potrebe organizacije komercijalnog lova ukoliko takvi lovovi budu organizovani i to samo u okviru napred pomenute glavne lovne sezone.

Član 11.

Sve troškove koji terete zakupljeni prostor (električna energija, voda, gas, smeće i sl.) u celosti će snositi Zakupac.

Zakupodavac će snositi troškove u vezi sa porezom na imovinu.

Član 12.

Zakupac je dužan odnositi se prema zakupljenom prostoru sa pažnjom dobrog domaćina, a u smislu kako to podrazumeva Zakon o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj ugovor može biti raskinut i pre roka na koji je zaključen uz saglasnost obe ugovorne strane, kao i pod uslovom da se ugovorom preuzete obaveze ne izvršavaju i iz razloga predviđenih zakonom.

Po prestanku zakupa iz bilo kog razloga sačiniće se zapisnik o stanju nepokretnosti koji će takođe činiti sastavni deo ovog ugovora, s tim da se Zakupac obavezuje da zakupljeni prostor nakon prestanka zakupa vrati u istom (ili boljem) stanju u kojem je bio na dan početka toka roka zakupa (član 9. ovog ugovora).

Otkazni rok se ugovara na vreme od 60 dana.

Član 14.

Ugovorne strane saglasno ugovoraju da će za slučaj potrebe da se određeni odnosi drugačije urede ili ugovore, sačiniti aneks na ovaj ugovor i tako urediti sva novonastala nerešena pitanja.

Član 15.

Osnovne sastojke, odn. elemente ovog ugovora utvrdila je Skupština Zakupodavca na svojoj sednici održanoj 05.04.2018. godine i isti se mogu menjati odlukama Upravnog odbora.

Član 16.

Sve troškove koji terete ovaj ugovor kao poseban pravni posao snosiće Zakupac.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                               Z a k u p a c

______________________                                           m.p.                                                  ______________________