Novi Pravilnik o članstvu

На основу члана 21. Статута Ловачког друштва Стара Пазова од 11.12.2010. године, Скупштина Ловачког друштва Стара Пазова, на седници одржаној 08. априла 2022. године, донела је

П Р А В И Л Н И К О ЧЛАНСТВУ

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се уређују питања везана за чланство у Ловачком друштву Стара Пазова, а нарочито: врсте чланова, начин, услови и поступак пријема, права и обавезе чланова Ловачког друштва, као и питања у вези престанка чланства у Ловачком друштву.

Члан 2.

Чланство у Ловачком друштву се може стећи на начин и под условима утврђеним Законом, Статутом Ловачког друштва и овим Правилником, а заснива се на принципима добровољности и једнакости.

 1. ВРСТЕ ЧЛАНОВА

Члан 3.

Чланство Ловачког друштва чине физичка и правна лица која то својство могу имати у складу са Законом и овим Правилником.

Члан 4.

Чланство Ловачког друштва сачињавају:

 • ловачки подмладак,
 • чланови приправници,
 • редовни чланови,
 • почасни чланови,

Члан 5.

Члан Ловачког друштва може постати сваки држављанин Србије који је заинтересован за очување културног и историјског наслеђа у ловству, традиције друштвеног живота и организовања ловаца у Старој Пазови, настављање традиције постојања и рада ловачког друштва у Старој Пазови као и очување сећања на историју друштвеног живота и деловање ловаца из Старе Пазове, а под условима прописаним овим Правилником и другим прописима.

Члан Ловачког друштва мора бити између осталог заинтересован и за узгој, заштиту и лов дивљачи, као и заштиту животне средине, те да има изражену љубав према природи и дружењу.

Члан 6.

Статус члана ловачког подмлатка стиче малолетно лице до 14 година живота ако је изјаву о приступању да његов законски заступник, а после 14 година ако је на његово учлањење дао своју сагласност под условом да су изјаве дате у писаној форми са овереним потписом законског заступника.

Са статусом члана у ловачком подмлатку лице може бити до навршене 18. године живота.

Члан 7.

Статус члана приправника стиче се на основу писмено изражене жеље у форми молбе и позитивне одлуке Управног одбора ловачког друштва.

Приправнички стаж траје најмање годину дана.

Члан 8.

Права и дужности приправника и Ловачког друштва за време трајања приправничког стажа утврђени су општим актима Ловачког друштва, општим актима надлеженог министарства за област пољопривреде, шумарства и водопривреде, те општим актима Ловачког савеза Србије.

Члан 9.

Статус редовног члана Ловачког удружења стиче се након успешно завршеног приправничког стажа, положеног испита за руковање ловачким оружјем и положеног ловачког испита.

Редовним чланом може се постати и без полагања ловачког испита под условима утврђеним у Правилнику из члана 8. овог Правилника.

Члан 10.

Почасним чланом може бити проглашен члан Ловачког друштва који својим радом и залагањем покаже, осносно оствари посебан допринос у извршавању задатака и циљева Ловачког друштва у његовом раду и унапређењу.

Почасним чланом могу бити проглашени и чланови који су инвалиди, војни инвалиди и инвалиди рада.

Почасним чланом Ловачког друштва могу бити проглашени и чланови других ловачких друштва као и друга лица под условима из става 1. овог члана.

Члан 11.

Статус почасног члана стиче се проглашењем на седници Скупштине Ловачког друштва, на основу предлога и мишљења Управног одбора.

За почасног члана се може прогласити члан Ловачког удружења који испуњава услове ближе прописане овим Правилником, а на предлог надлежног органа Управног одбора.

Поред услова из претходног става за почасног члана се може прогласити члан који испуњава и услове да има најмање 30 година ловачког стажа и 65 година живота (кумулативни услови).

У ловачком друштву не може бити више од 10% почасног чланства.

За почасне чланове се проглашавају чланови који испуњавају све прописане услове, а по редоследу временског испуњења тих услова.

Члан 12.

Почасним чланом не може постати ловац који је дисциплински кажњаван или који је кривично кажњаван због кривичног дела из области ловства.

 1. ПОСТУПАК, НАЧИН И УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Члан 13.

У чланство Ловачког друштво заинтересовано лице може бити примљено на основу писмене молбе.

Молба из претходног става садржи: име и презиме, датум и место рођења, ЈМБГ и пребивалиште подносиоца молбе. Поред тога, молба мора садржати изјаву да у случају пријема подносилац молбе прихвата све материјалне и друге обавезе према ловачком друштву. Такође у молби мора бити изјава којом подносилац молбе потврђује да испуњава услове из чл. 15. овог Правилника. На крају молба мора бити својеручно потписана и датирана.

Образац молбе за пријем у чланство Ловачког друштва прописује Управни одбор Ловачког друштва.

Члан 14.

Управни одбор ловачког друштва ће донети одлуку о пријему у Ловачко друштво подносиоца молбе под условом да подносилац молбе:

 • испуњава старосне услове прописане овим Правилником ,
 • прихвата материјалне и друге обавезе према Ловачком друштву и вишим савезима,
 • није претходно искључен из другог ловачког друштва,
 • није осуђиван, нити се води истражни поступак за кривична дела против живота и тела и из области ловства, (а све у складу са Кривичним закоником који се односи на презумпцију невиности и правне последице брисања осуде)
 • да је држављанин Републике Србије.

Члан 15.

Управни одбор у поступку разматрања поднете молбе свим расположивим средствима утврђује постојање или непостојање чињеница из претходног члана и на основу утврђеног чињеничног стања доноси одлуку.

Приликом доношења одлуке о пријему у чланство Ловачког друштва ловачког подмлатка и ловаца – приправника Управни одбор ловачког друштва истовремено одређује и инструктора – ловца сагласно одредбама Правилника из чл. 8. овог Правилника.

Члан 16.

Уколико Управни одбор ловачког друштва одлучи да не прими у чланство подносиоца молбе, он може изјавити жалбу Скупштини Ловачког друштва у року од 8 дана од дана пријема образложене одлуке Управног одбора ловачког друштва.

Одлука Скупштине Ловачког друштва је коначна.

Члан 17.

Чланови – приправници су дужни да у року који утврди Управни одбор Ловачког друштва уплате двостурки износ чланарине утврђене за ловну годину у којој је одлука о пријему донета. 1/2 износа се користи за редовне обавезе ловачког друштва утврђене финансијским планом, а 1/2 износа се наменски усмеравају за финансирање унапређења узгоја и заштите дивљачи.

Члан 18.

Ловачко друштво је дужно организовати семинаре и предавања за ловце – приправнике, којима је присуство истим ловачка обавеза. Ловачко друштво је дужно обезбедити средства за набавку потребне стручне литературе.

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 19.

Права и дужности чланова – приправника, редовних, почасних и повлашћених чланова су:

 • да учествују у раду и одлучују на седницама Скупштине,
 • да бирају и буду бирани у органе ловачког друштва,
 • да буду информисани о раду органа ловачког друштва, а нарочито о финансијском пословању,
 • да активно учествују у извршавању свих задатака,
 • да се придржавају свих прописа и аката који уређују област ловства,
 • да доследно и без изузетака поштују ловну етику,
 • да благовремено испуњавају своје финансијске и радне обавезе,
 • да испуњавају друге обавезе и остварују друга права утврђена Законом и другим актима.
 1. МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА

Члан 20.

Члан Ловачког удружења по основу обавеза према ловачком друштво може на основу одлуке Управног одбора Ловачког друштва остварити право на мировање чланства.

За време мировања чланства члан Ловачког друштва је ослобођен радних и финансијских обавеза.

Члан 21.

Период у којем је трајало мировање чланства не урачунава се члану Ловачког друштва у време потребно за остваривање права за проглашење за почасног члана.

Члан 22.

Одлука о мировању чланства се доноси на основу писменог захтева и одговарајућих доказа о испуњености услова из члана 23. овог Правилника.

Члан 23.

Одлука о мировању чланства се може донети у случају да члан Ловачког удружења:

 • болује дуже време од болести која га спречава да извршава своје обавезе према ловачком друштву,
 • одлази на добровољно одслужење војног рока,
 • одлази или се налази на привременом раду у иностранству,
 • има другу оправдану обавезу због које не може извршавати своје ловачке обавезе.

Мировање чланства се не може одобрити члану који није у могућности да измирује своје финасијске обавезе према ловачком друштву, изузев у случају предвиђеном у члану 38. овог Правилника.

 1. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 24.

Чланство у Ловачком удружењу престаје:

 • због смрти члана,
 • након изрицања дисциплинске мере трајног искључења из чланства.
 • неизвршавањем финансијских обавеза у роковима утврђеним одлукама органа ловачког друштва,
 • иступањем из чланства.

У случају из алинеје 3. претходног става не води се дисциплински поступак, већ Управни одбор Ловачког друштва констатује ту чињеницу и писмено обавештава члана да му је чланство престало због неизвршавања финансијских обавеза према ловачком друштву.

 1. ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК

Члан 25.

Као посебну врсту чланства, Управни одбор Ловачког удружења формира Ловачки подмладак.

Формирање Ловачког подмлатка врши се посебно одлуком у складу са Статутом Ловачког друштва и овим Правилником.

Члан 26.

Управни одбор ловачког друштва врши пријем у Ловачки подмладак на основу писмене молбе.

Молбу из претходног става у име лица које жели постати члан Ловачког подмлатка подноси његов родитељ или старатељ.

Садржина молбе из става 2. овог члана мора бити индентична молби из члана 13. овог Правилника.

Члан 27.

У циљу спровођења васпитно – образовног програма ловачко друштво посебном одлуком одређују Комисију за ловачки подмладак, која има три члана.

Васпитно – образовни програм из претходног става доноси Управни одбор Ловачког друштва.

Члан 28.

Члан Ловачког подмлатка може постати лице које испуњава услове из члана 14. овог Правилника, с тим да мора имати најмање 12, а највише 17 година.

Члан 29.

Чланови Ловачког подмлатка не плаћају чланарину.

Чланови Ловачког подмлатка имају радну обавезу коју извршавају у обиму и на начин одређен васпитно – образовним програмом.

Члан 30.

Приликом пријема чланова Ловачког подмлатка за члана приправника, обавеза улагања за унапређење узгоја и заштите дивљачи умањује се сразмерно стажу у подмлатку и то тако што се за сваку годину стажа обавеза умањује за 20%.

Члан 31.

Чланови Ловачког подмлатка не могу учествовати у извршењу лова, изузев у случајевима и на начин одређен Васпитно – образовним програмом.

Члан 32.

Чланови Ловачког подмлатка могу присуствовати раду органа ловачког друштва, али без права учешћа у дискусији и без права одлучивања.

Чланови Ловачког подмлатка не могу бити бирани у органе ловачког друштва.

Присуство чланова Ловачког подмлатка седницама Скупштине ловачког друштва не урачунава се у кворум.

Члан 33.

О члановима Ловачког подмлатка се води посебна евиденција у ловачком друштву.

Члановима Ловачког подмлатка се издаје чланска карта, као и другим члановима Ловачког друштва.

Члан 34.

Лица која су примљена у ловачки подмладак пре ступања на снагу овог Правилника постају чланови Ловачког подмлатка Ловачког друштва без понављања поступка пријема, без обзира да ли испуњавају услове утврђене овим Правилником.

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

За извршење свих послова у вези остваривања права и дужности чланова који имају административно – технички и стручни карактер одговоран је Управни одбор ловачког друштава.

Члан 36.

Пријем молби за пријем у Ловачко друштво по правилу се врши се до 31. децембра, а Управни одбор о поднетим молбама решава до 31. јануара текуће године, односно у року од 30 дана од дана пријема молбе.

Молбе се предају секретару Управног одбора, који је уједно и известилац Управном одбору о поднетим молбама.

Члан 37.

Када се у чланство Ловачког друштва прима лице које је већ члан другог ловачког друштва, његова финансијска обавеза се састоји у плаћању чланарине, рачунајући и део намењеног за унапређење узгоја и заштите дивљачи (за уношење дивљачи).

Члан 38.

Стечена права чланова Ловачког друштва, која су остварили по основу општих аката који су били на снази пре доношења овог Правилника остају неизмењена (статус почасних чланова и сл.).

За све бивше чланове Ловачког удружења који су имали више од 80 година живота или испуњавају услове из члана 10. став 2. овог Правилника, а којима је након тога чланство престало због неплаћања чланарине, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника, ће се извршити реучлањење.

Након извршеног реучлањења сматраће се да прекида ловачког стажа није било.

Члан 39.

Почасни чланови и чланови из члана 38. став 2. овог Правилника су ослобођени и плаћања чланарине уколико нису у стању да учествују у извршењу лова.

Члан 40.

Ступањем на снагу овог Правилника, Правилник о чланству од 04. марта 2011. године, престаје да важи.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Ловачког Друштва.

ЛОВАЧКО ДРУШТВО СТАРА ПАЗОВА

СКУПШТИНА ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА

Број: ______/2022

08.04.2022. године

П р е д с е д н и к

СТАРА ПАЗОВА _____________________