Poslovnik Skupštine Lovačkog Društva

Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova 11.12.2010. godine, Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 04.03.2011. godine donela je

P O S L O V N I K

SKUPŠTINE LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uredjuje se organizacija i rad Skupštine Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Skupština), postupak izbora organa Lovačkog društva, način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine i druga pitanja od interesa za racionalno i efikasno funkcionisanje Skupštine.

Član 2.

Skupštinu predstavlja njen predsednik ili član Skupštine koga predsednik ovlasti posebnim aktom.

Član 3.

Pečat Skupštine je pečat Lovačkog društva koji je utvrđen Statutom Lovačkog društva.

II KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 4.

Izborna sednica Skupštine održava se po pravilu svake četvrte godine i nju saziva predsednik kome mandat sa održavanjem te sednice ističe.

Sednicom rukovodi radno predsedništvo koje čine 5 članova. U radno predsedništvo se po pravilu biraju: dotadašnji predsednik i sekretar Upravnog odbora iz prethodnog saziva, najmlađi redovan član Skupštine koji prisustvuje sednici Skupštine i dva člana koje skupština bez posebnog kriterijuma izabere.

Po izboru radnog predsedništva bira se zapisničar i dva overača zapisnika.

Član 5.

Radno predsedništvo utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine kontrolišući prisustvo počasnih članova, povlašćenih članova, redovnih članova i pripravnika Lovačkog društva.

Pre nego predsedništvo pristupi utvrđivanju broja prisutnih članova Skupštine, blagajnik Lovačkog društva podnosi izveštaj o izvršenim finansijskim obavezama članova Lovačkog društva u pogledu članarine, tako da oni članovi koji nisu izmirili dospelu članarinu ili njen deo prestaju da budu članovi Lovačkog društva i brišu se sa spiska članova.

Utvrđivanje broja prisutnih se vrši prozivanjem.

Član 6.

Ukoliko Radno predsedništvo utvrdi da sednici prisustvuje manje od polovine ukupnog članstva iz stava 1. prethodnog člana, pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda objavljuje da se sednica Skupštine odlaže za 7 dana.

Ako na ponovno zakazanoj sednici ne bude prisustvovalo više od polovine članstva, sednica se ponovo odlaže za narednih 7 dana, a protiv članova Lovačkog društva koji su neopravdano izostali sa prethodno zakazanih sednica pokreće se disciplinski postupak u skladu sa posebnim Pravilnikom.

Sednica Skupštine zakazana po treći put održaće se i smatraće se da kvorum postoji bez obzira na broj pristunih članova, s tim da taj broj ne može biti manji od 1/3 članova društva.

Smatraće se da je član Lovačkog društva opravdano izostao sa sednice Skupštine ukoliko je bio bolestan, na radnom mestu (poljoprivrednici na polju), službeno odsutan ili iz nekog porodičnog razloga (bolest ili veselje u porodici ili familiji, odn. smrtni slučaj).

Teret dokazivanja opravdanosti izostanka pada na člana koji izostanak pravda, a u tu svrhu se mogu koristiti isprave državnih organa i ustanova, izjave svedoka i sl.

Postupak ocene opravdanosti izostanka vrši, odn. sprovodi Upravni odbor.

III PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 7.

Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Član Lovačkog društva može učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Predlog se može podneti isključivo u pismenoj formi i sadrži ime i prezime kandidata, obrazloženje, imena i prezimena podnosilaca predloga i njihove svojeručne potpise.

Član 8.

O predloženim kandidatima otvara se pretres.

Nakon pretresa, predsedavajući po azbučnom redu prezimena utvrđuje listu kandidata.

Član 9.

Izbor predsednika se vrši javnim glasanjem. Glasanje se vrši prema redosledu utvrđenom na listi kandidata.

Za predsednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Lovačkog društva.

Član 10.

Ukoliko ima više kandidata, a svi dobiju isti broj glasova, postupak izbora se ponavlja sa dva kandidata koji su imali redni broj 1 i 2. u prethodnom glasanu, da bi onaj ko dobije više glasova našao na listi kandidata sa trećim kanidatom i tako sve dok se ne izabere predsednik.

U slučaju da ima više kandidata, a ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, postupak se nastavlja u drugom krugu glasanja u koji ulaze kandidati koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu (dva kandidata).

Ako se u postupku izbora predsednika Skupštine pojavi situacija koja nije predviđena ovim Poslovnikom, Skupština donosi posebnu odluku kojom razrešava nastalu situaciju.

Član 11.

Nakon izbora predsednika, mesto predsedavajućeg u radnom predsedništvu zauzima novoizabrani predsednik Skupštine.

Član 12.

Predsednik Skupštine vrši poslove utvrđene ovim Statutom, saziva sednice Skupštine i predsedava im, stara se o primeni ovog Poslovnika, nalogodavac je izvršenja finansijskog plana, potpisuje sve akte koje donosi Skupština i vrši druge poslove utvrđene Statutom Lovačkog društva i ovim Poslovnikom.

Član 13.

Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka mandata od 4 godine ostavkom ili razrešenjem.

U slučaju podnošenja ostavke predsedniku prestaje funkcija danom podnošenja ostavke. O podnetoj ostavci se ne vodi rasprava niti se o njoj glasa, jer je ona lični čin i ne mora biti obrazložena.

Upravni odbor Lovačkog društva određuje vršioca dužnosti predsednika iz reda članova Upravnog odbora, koji će tu dužnost obavljati do prve sednice Skupštine.

Ukoliko je do redovne sednice Skupštine društva ostalo više od šest meseci, radi izbora novog predsednika zakazuje se vanredna Skupština na kojoj se bira novi predsednik i novi Upravni odbor po njegovom predlogu.

Član 14.

Skupština može razrešiti od dužnosti predsednika pre isteka vremena na koje je biran, po postupku po kojem je biran, ako inicijativu za razrešenje pokrene namnajje 1/3 članova Lovačkog društva ili Nadzorni odbor.

O inicijativi za razrešenje predsednike se obavezno vodi rasprava.

IV SEDNICE SKUPŠTINE

Član 15.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 lovaca članova Lovačkog društva.

Podnosioci zahteva za sazivanje Skupštine dužni su da obrazlože potrebu sazivanja Skupštine i da predlože dnevni red.

Sednici Skupštine predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti član koga Skupština odredi.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i utvrđuje da li postoji većina potrebna za rad Skupštine – kvorum.

U radu Skupštine mogu učestvovati i druga lica koja pozove predsednik Skupštine.

Član 16.

Sednica Skupštine su javne.

Izuzetno, pojedini delovi sednice mogu biti zatvoreni za javnost prilikom razmatranja određenih pitanja za koja se oceni odlukom Skupštine da javnost treba biti isključena. Predlog za donošenje takve odluke može dati Upravni odbor, predsednik, Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova Skupštine.

Podnosilac predloga iz prethodnog stava mora isti odbrazložiti, a o samom predlogu se ne vodi rasprava, već se glasa bez otvaranja pretresa.

Član 17.

Predsednik Skupštine pismenim putem saziva sednicu i pozivom određuje mesto i vreme održavanja sednice i predlaže dnevni red. Poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Skupštine najkasnije 7 dana pre održavanja sednice.

Član 18.

O radu na sednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke, a naročito: mesto i vreme održavanja, broj prisutnih članova Skupštine i imena drugih pozvanih, utvrđeni dnevni red, predloge iznete na sednici i donete odluke i druge akte, kao i vreme zaključenja rada sednice.

U zapisnik se unose rezultati glasanja povodom pojedinih pitanja.

Na izričit zahtev člana Skupštine koji je na sednici imao izdvojeno mišljenje, bitni delovi njegove diskusije se unose u zapisnik ukoliko predsednik oceni da i takvo izdvojeno mišljenje treba uneti u zapisnik.

Zapisnik se vodi u posebnoj knjizi zapisnika Lovačkog društva u kojoj se vode zapisnici sa sednica Skupštine, Upravnog odbora i radnih tela organa Lovačkog društva. Ista knjiga se koristi i za zapisnike sa sednice nadzornog odbora.

Član 19.

Knjiga zapisnika ima numerisane stranice čiji se broj konstatuje kroz overu na kraju knjige odn. na poslednjoj stranici.

Svaki član Lovačkog društva ima pravo uvida u zapisnik sa bilo koje sednice bilo kog organa Lovačkog društva.

Zapisnik sa prve, konstitutivne, izborne odn. godišnje sednice Skupštine obavezno, pored predsednika i zapisničara, potpisuje i dva overača zapisnika koje Skupština izabere.

Član 20.

Dnevni red se posle obavljenog pretresa utvrđuje na početku svake sednice Skupštine.

Članovi Skupštine mogu davati predloge za izmene i dopune predloženog dnevnog reda i iste moraju obrazložiti.

O predlozima za izmene i dopune dnevnog reda ne vodi se rasprava.

Skupština se izjašnjava o svakom predlogu za izmenu i dopunu dnevnog reda pojedinačno, kao i o dnevnom redu u celini.

Član 21.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na pretres pojedinih pitanja po redosledu u dnevnom redu.

O svakoj tački dnevnog reda se obavezno otvara pretres.

O preceduralnim pitanjima Skupština odlučuje bez otvaranja pretresa.

Pretres zaključuje predsednik kada utvrdi da više nema prijavljenih za diskusiju.

Član 22.

Niko ne može da govori na sednici Skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika.

Predsednik Skupštine daje reč govornicima po redu prijavljivanja sve dok ima prijavljenih. Skupština može, na predlog predsednika, ograničiti vreme izlaganja, ali samo na početku pretresa pojedine tačke dnevnog reda za koju se predlaže ograničavanje vremena izlaganja. Vreme izlaganja se može ograničiti i za ceo tok sednice, ali se odluka o tome mora doneti pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda.

Prijave za diskusiju se podnose sve do zaključenja pretresa po određenom pitanju.

Na predsednika Skupštine, sekretara Upravnog odbora i izvestioce po pojedinim tačkama dnevnog reda se ne primenjuju odredbe o ograničenju vremena za diskusiju, a predsednik im daje reč čim je zatraže.

Takođe, bez obzira na red prijava za diskusiju, predsednik daje reč članovima Skupštine koji žele da diskusiju o povredi ovog Poslovnika.

Reč se ne može dobiti po drugi put po istom pitanju, izuzev za lica određena ovim Poslovnikom, dok svi prijavljeni za diskusiju ne dobiju reč prvi put.

Član 23.

Čim je zatraži, reč dobija i član Skupštine koji ima pravo na repliku.

Pravo na repliku ima svako čije se zlaganje pogrešno protumači ili ukoliko se neko o njemu uvredljivo izjasni.

O ispunjenosti uslova za repliku odlučuje predsednik Skupštine.

Član 24.

Kada se dobije reč može se govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Govornika može opominjati ili prekinuti samo predsednik i to u slučaju da ne govori o pitanju koje je na dnevnom redu ili mu je vreme za diskusiju isteklo.

Član 25.

O redu na sednici se stara predsednik Skupštine.

Kada se povredi red na sednici predsednik može izreći mere:

  • opomdna;

  • udaljenje sa sednice.

Član 26.

Mera opomene se izriče onom članu Skupštine koji se neparlamentarno ponaša, ne poštuje radno predsedništvo i druge članove Skupštine, diskutuje pre nego dobije reč, upada u reč drugim diskutantima i sl.

Član 27.

Mera udaljenja sa sednice Skupštine izriče se onom članu Skupštine kojem je izrečena opomena, a on se i nadalje ponoša na način kako je to radio pre izricanja opomene ili na drugi neprihvatljiv način ometa rad Skupštine.

Član 28.

Meru udaljenja sa sedinice sprovodi predsedavajući, s tim ukoliko član Skupštine ne želi ili neće da napusti objekta u kojem se sednica održava, poziva se Ministarstvo unutrašnjih poslova, a protiv izgrednika se obavezno podnosi disciplinska prijava, a ukoliko su ispunjeni uslovi i prekršajna ili krivična prijava.

Član 29.

Odredbe o održavanju reda na sednici Skupštine se odnose i na sve druge učesnike na sednici Skupštine.

Član 30.

Član Skupštine ima pravo i dužnost da glasa o svakom predlogu o kome se odlučuje na sednici Skupštine.

Glasanje će biti punovažno i ako član Skupštine uopšte ne glasa, s tim što je predsednik Skupštine dužan da Skupštinu obavesti koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

Glasa se tako što član Skupštine može biti „ZA“ predlog, „PROTIV“ predloga ili „UZDRŽAN“.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

Član 31.

Posle završenog glasanja, predsednik utvrđuje rezultate glasanja i konstatuje da li je predlog o kome se glasalo usvojen ili nije. Predsednik je u konstataciji dužan da iznese koliko je članova Skupštine i kako glasalo, kao i koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

V UPRAVNI ODBOR LOVAČKOG DRUŠTVA – POSTUPAK IZBORA

Član 32.

U Upravni odbor se bira, pored predsednika Skupštine, 10 članova Skupštine. U postupku izbora članova Upravnog odbora ne vrši se izjašnjavanje o predsedniku, jer je predsednik Skupštine istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

Član 33.

Pre održavanja sednice Skupštine na kojoj će se birati Upravni odbor, moraju se sprovesti nepohodne konslutacije koje vrši predsednik Lovačkog društva.

Član 34.

Prethodne konslutacie se sprovodi po grupama i to tako što svaka grupa bira grupovođu koji je po funkciji član Upravnog odbora.

U Upravni odbor po funkciji pored predsednika i grupovođa obavezno ulaze sekretar, lovnik i blagajnik Lovačkog društva.

U okviru sprovđenja postupka prethodnih konslutacija za izbor članova Upravnog odbora, predsednik je dužan da konslutacije sprovede na taj način da njegov predlog sadrži kandidate za članove Upravnog odbora koji su taj status stekli uz uvažavanje nacionalne, starosne i stručne strukture u Lovačkom društvu.

Član 35.

Kandidat za predsednika Skupštine predlaže kandidate za članove Upravnog odbora uz uvažavnje napred utvrđenih kriterijuma i taj predlog je dužan Skupštini obrazložiti.

Član 36.

Nakon izlaganja predsednika Skupštine o predlogu sastava Upravnog odbora Skupština javnim glasanjem bira Upravni odbor.

Član 37.

Ukoliko Skupština glasanjem neizabere predloženi Upravni odbor, predsednik otvara pretres o tome i utvrđuje kroz raspravu zašto nije dobio podršku Skupštine za predlog članova Upravnog odbora.

Ukoliko predsednik utvrdi da su razlozi za neizglasavanje sastava Upravnog odbora opravdani, odrediće pauzu od 10 minuta, nakon koje će predložiti korigovani sastav Upravnog odbora, o kojem se Skupština ponovo izjašnjava javnim glasanjem.

Član 38.

Ako predsednik oceni da su razlozi za neizglasavanje neopravdani, dodatno će obrazložiti svoj prvobitni predlog i ponovo pozvati Skupštinu da se o tom predlogu izjasni.

Ako i nakon povnog glasanja Upravni odbor ne bude izglasan, predsednik je dužan da podnese ostavku, koja u ovom slučaju neće predstavljati lični čin.

Član 39.

Ukoliko dodje do situacije iz prethodnog člana, Skupština će ponovo razmatrati pitanje izbora predsednika Skupštine iz kruga odn. sa liste kandidata za predsednika Skupštine koji su već bili predloženi a nisu izabrani.

Postupak izbora Upravnog odbora će se ponoviti prema odredbama ovog Poslovnika.

Član 40.

Svaki član Upravnog odbora je odgovoran za svoj rad, a za rad Upravnog odbora je odgovoran predsednik.

Svaki član Upravnog odbora može dati ostavku po postupku i na način predviđenom za predsednika Skupštine.

Ostavka predsednika povlači i ostavku celog Upravnog odbora koji svoju funkciju obavlja do sledeće sednice Skupštine.

VI AKTI SKUPŠTINE

Član 41.

Skupština donosi: Statut, odluke, finansijski plan, završni račun, plan rada, rešenja, zaključke i preporuke.

Član 42.

Pravo predlaganja akata koje donosi Skupština ima Upravni odbor, radna tela Skupštine i Upravnog odbora i najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Tumačenje akata koje donosi Skupština daje Upravni odbor.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Odredbe ovog Poslovnika neposredno se primenjuju u radu radnih tela Skupštine.

Član 44.

Prisusto sednicama Skupštine Lovačkog društva je obaveza svih članova Lovačkog društva i oni nemaju pravo na naknadu dnevnica ili putnih troškova.

Član 45.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

SKUPŠTINA LOVAČKOG DRUŠTVA

Broj:_________
____________ godine

Stara Pazova

Predsednik

_____________________