Program rada za 2022. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2022. GODINU

Program rada za ovu 2022. godinu predstavlja prikaz aktivnosti koje se nastavljaju, a započete su prethodnih godine.

Naša težnja i opredeljenje da sve naše aktivnosti budu usmerene skoro isključivo na obezbeđenje uslova za što bolji i kvalitetni lov i nadalje će biti prioritetni cilj.

U ovoj godini nećemo planirati mnogo stvari, jer ono što imamo završti ima kapitalni karakter i uglavnom ćemo svu našu energiju usmeriti ka tome.

Tu se prevashodno misli na potpunu rekonstrukciju volijere za prihvat fazanskih pilića. Ti radovi su po prilici odmakli, pa se nadamo da ćemo u narednih mesec dana te radove privesti kraju.

Nakon toga će se pristupiti dezinfekciji same volijere i priprema iste za prihvat fazanske divljači koja je planiran za početak avgusta meseca ove godine.

Dosadašnji čuvar fazana Dimitrijević više ne može da radi taj posao, pa će Upravni odbor ovo pitanje rešavati u hodu, reorganizujući te poslove, imajući u vidu da ćemo ove godine imati daleko bolju, sigurniju i kvalitetniju volijeru, pa će i poslovi čuvanja moći drugačije da se organizuju.

Komisija za gazdovanje je napravila plan i spisak po kojem će najveći broj naših lovaca svoje radne obaveze izvršavati kroz održavanje proseka u našim pozajmištima i remizama. Spisak lovaca će biti dostavljen svim lovcima, a biće objavljen i na lovačkom internet sajtu.

Do kraja maja ćemo sačiniti i plan održavanja bunara, a planiramo da ove godine dovedemo u funkciju bunar na T kanalu.

O prodaji novopazovačke remize nema novosti. Predlog je da početna cena koju smo prošle godine utvrdili na iznos od 400.000€ ostane do daljnjeg.

Aktuelizovana je prodaja benzinske pumpe na incijativu Zorić Petra. Imovinsko pravni odnosi u vezi sa tom parcelom su dosta složeni. Usvajanjem ovog programa daje se Upravnom odboru ovlašćenje da preduzima sve ptorebne radnje radi pomenute prodaje. Finalnu odluku o uslovima i načinu prodaje svakako donosi Skupština društva.

I ove godine ćemo proseke prskati totalnim herbicidom, s tim da sada imamo i direktno zaduženje svakog lovca za određenu remizu, koji će stanje svoje proseke pratiti i preduzimati potrebne mere i radnje, s tim da ta proseka mora biti u potpunoj funkciji pred početak lovne sezone.

Planirana je i ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam ne daju za pravo da planiramo lov na zeca, no potrudićemo se da iznađemo način da organizujemo bar jedan izlazak na zeca i time održimo do sada novoustanovljenu tradiciju.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine imamo blago smanjenje broja članova, kako zbog jednog smrtnog slučaja, tako i zbog neplaćanja članarine. Imamo i nekoliko zahteva za mirovanje članstva (Barački, Majorski).

Na ovoj sednici je na dnevnom redu predlog novog Pravilnika o članstvu kojim je učinjen pokušaj da se reše određena pitanja koja su do sada bila nerešena. Tu se prevashodno misli na uslove za proglašenje za počasnog člana, o pravima naših lovaca koji više ne mogu da love, a žele da i dalje budu članovi našeg društva. Ovaj predlog je takođe objavljen na našem sajtu pa se mole lovci da ga pročitaju i eventualno svojim sugestijama doprinesu da isti bude što bolji i životnji.

Članarina jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvalitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih dvanaest godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

I na kraju, podsećamo da je iduća 2023. godina izborna godina, da najveći broj sadašnjih članova Upravnog odbora tu obavezu neće ponovo preuzeti na sebe, te se predlaže lovcima da blagovremeno počnu sa razmišljanjem o lovcima koji bi mogli odgovorno i kvalitetno da nastave da vode ovo društvo.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, april 2022. godine

Predsednik Dragan Đurić