Pravilnik o merama bezbednosti u lovištu

Na osnovu člana 90. stav 2. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),
Ministar  poljoprivrede,  trgovine,  šumarstva  i  vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K
O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU

(objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 76/11)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju pravna i fizička lica u lovištu.

Član 2.

Korisnik lovišta, u skladu sa svojim aktom o gazdovanju lovištem, preduzima sve mere kojima se obezbeđuju bezbednost i sigurnost svih učesnika u lovu, mere za sprečavanje štete u toku lova organizovanog od strane korisnika lovišta, kao i mere za sprečavanje drugih šteta u lovištu, kroz:

1) praćenje epizootiološke situacije u lovištu i okruženju;

2) praćenje   realizacije   radova   u   poljoprivredi,   šumarstvu   i drugim delatnostima koji se odvijaju na površini lovišta;

3) praćenje aktivnosti koje na površini lovišta sprovode korisnik, odnosno vlasnik zemljišta, voda i šuma i korisnik, odnosno upravljač zaštićenog prirodnog dobra;

4) izgradnju, održavanje i obeležavanje, odnosno označavanje lovno-tehničkih objekata u lovištu na način koji obezbeđuje sigurnost i bezbednost pri njihovom korišćenju;

5) obezbeđenje uslova za dobru preglednost terena prilikom osmatranja ili lova;

6) obezbeđenje odgovarajućeg prostora za obavezno izvođenje probnog hica pre početka lova za lovačko oružje sa olučenim cevima;

7) pripremu dela lovišta naznačenog u dozvoli za lov („mesto zvano”) za bezbedno izvođenje lova;

8) praćenje vremenske prognoze radi najavljivanja, rezervisanja i organizovanja lova;

9) upoznavanje lovaca sa merama bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju u lovištu;

10) preduzimanje mera za zaštitu i bezbednost života, zdravlja i imovine učesnika u lovu, divljači i njenih staništa, kao i pravnih i fizičkih lica koja se nalaze u lovištu, a ne učestvuju u lovu, prilikom organizovanja lova, a naročito prilikom organizovanja lova na način koji predviđa upotrebu lovačkih pasa i organizovanja pojedinačnog lova na divlje svinje i krupne zveri (vuka, šakala i lisicu) noću, jedan sat pre izlaska i jedan sat posle zalaska sunca, dočekom sa čeke;

11) otkazivanje, odnosno obustavljanje lova usled prijave stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca da lovac ne ispunjava uslove za učestvovanje u lovu u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo i lovačkom etikom;

12) sprečavanje, suzbijanje, odnosno gašenje šumskih požara;

13) ostale  mere  bezbednosti  u  lovištu  i  u  lovu  koje  propisuje svojim aktom o gazdovanju lovištem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Član 3.

Pravna i fizička lica, uključujući i korisnika, odnosno upravljača zaštićenih prirodnih dobara, koja na površini lovišta obavljaju radove u poljoprivredi, šumarstvu i drugim delatnostima, blagovremeno obaveštavaju korisnika o tim radovima.

Član 4.

Mere  bezbednosti  kojih  su  dužni  da  se  pridržavaju  učesnici  u lovu su:

1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;

2) da  prilikom  odlaska  do  mesta  lova,  prelaska  na  drugo  mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;

3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;

9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;

10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;

11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

Član 5.

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac / vođa grupe lovaca u lovu su:

1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;

2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;

3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;

4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;

7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.