Osnivanje lovačkih društava u Vojvodini od 1872. do 1922.

Prvi Zakon o lovu iz 1872. godine, VI Zakonski članak Ugarske koji je propisao donju granicu samostalnih lovišta na 100 KJ i koji je propisao dosta kruto granice lovostaja na pojedine vrste divljači, doneo je veliki pomak u domenu organizovanog lova na teritoriji Vojvodine.

Ovim zakonom su prvi put uvedene i lovne karte, koje su izdavane za period do tri godine.Tokom 1875. godine se donosi i XXI Zakonski članak, koji je prvi put opširnije regulisao izdavanje lovnih karata i plaćanje poreza na lov te izdavanja dozvola za nošenje oružja i plaćanje poreza na lovačko oružje.

Od 1875. godine se propisuje novim zakonom da se lovne karte izdaju za period od jedne godine i to od 01. januara do 31. decembra.

U toku 1883. godine se u Parlamentu usvaja novi Zakon o lovu, XX Zakonski članak i novi Zakonski članak XXIII o porezu na lov i lovačko oružje.

Novi Zakon o lovu iz 1883. godine je na duži rok regulisao lov i uveo početak planskog lovnog gazdovanja.

Prvo lovačko društvo koje se osniva u Vojvodini posle donošenja Zakona o lovu 1872. godine je u Petrovaradinu 1873. godine, dok je isto društvo učestvovalo na licitaciji zakupa lovišta u ataru Petrovaradina 23. decembra 1874. godine kad su i zakupili lovni teren.

Ovde se sa velikom sigurnošću može reći da je u ovom periodu bilo osnovano još nekoliko lovačkih društava i to u većim naseljima za koja zasad nisu nađena osnivačka akta u arhivu Vojvodine ili područnim arhivama.

U periodu od 1918 do 1922. godine u Vojvodini su osnovana nova ili su obnovila rad stara društva pored gore nabrojanih i to: Sresko u Rumi, Staroj Pazovi, Irigu i Titelu, društva u: Kaću, Mošorinu, Gospođincima, Bačkom Petrovcu, Krsturu (Banat), Dolovu, Martonošu, Veprovcu, Ečki, Đurđevu, Kisaču, Nadalju, Mokrinu, Ruskom Krsturu, Čantaviru, Margiti, Botošu, Jarkovcu, Kuli, Potiskom Svetom Nikoli, Kucuri, Čenti, Despot Svetom Ivanu, Gakovu, Velikom Gaju, Pačiru, Novom Sadu, Šajkaškom Svetom Ivanu i Kanjiži, za koja samo imamo podatke u „Lovačkom glasniku“ iz 1923. godine.

Pravila lovačkih društava koja su osnovana u periodu od 1872 do 1914. godine su prema odredbi Zakona o lovu po usvajanju istih na osnivačkim Skupštinama, rađena u tri primerka, od kojih se posle odobrenja i overe jedno vraćalo u društvo a po jedan primerak odlagao u arhivi podžupana, a drugo u arhivi Ministarstva poljoprivrede ili Unutrašnjih poslova u Budumpešti, dok su Pravila novoosnovanih lovačkih društava sa područja Srema, odobravana u Zagrebu.

U periodu od 1920 do 1922. godine, Pravila novoosnovanih ili društva koja su ranije imala prekid u funkcionisanju te se obnovila u ovom periodu je odobravao Pravila Veliki župan oblasti, dok su pojedina društva slala na odobrenje svoja Pravila Ministarstvu unutrašnjih dela u Beograd.

Osnivanjem Saveza lovačkih društava za Vojvodinu 10. decembra 1922. godine u Novom Sadu , počeo je i proces osnivanja novih lovačkih društava skoro u svim mestima Vojvodine.

Autor:  Petrović Stevan, Bačko Gradište