IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Izveštaj o radu za prethodnu godinu jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva u protekloj godini i potrebno je posmatrati ga kroz prizmu Programa rada za prethodnu 2019. godinu, a koji je Skupština Lovačkog društva usvojila na prethodnoj redovnoj sednici Skupštine.

U periodu od 09. marta 2019. godine kao izborne Skupštine Lovačkog društva pa do 20. marta 2020. godine Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanaka. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

Upravni odbor je u protekloj godini bio operativan u meri kako je to bilo i ranijih godina, o čemu govori broj održanih sednica.

U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva u našem društvu i do zaista jeste dobra vest.

Određene aktivnosti u našem društvu postaju stvar redovne rutine i skoro da su svake godine u priličnoj meri indentične.

Pa krenimo redom.

Prethodne godine smo nabavili 1300 fazanskih pilića od našeg, sada već stalnog, poslovnog partnera „Omorika“ doo iz Petrovaradina.

Moramo vas podsetiti da je cena fazanskih pilića nakon zatvaranja fazanerije Ristovača povećana za 20%, pa je tako cena jednog fazanskog pileta sa 400,00 dinara povečana na 480,00 dinara. To povećanje cene smo u priličnoj meri amortizovali zamenom fazanskih koka u odnosu jedna koka za 3,2 fazana. Za ovu sezonu (2020. godina) odnos je jedna fazanska koka za 3 fazanska pileta.

Praksa zamene fazanskih koka za fazanske piliće se pokazala kao veomo dobra i iskreno se nadamo da ćemo takvu praksu nastaviti i dalje. To je ekonsmski najisplativiji način plasiranja fazanskih koka. Primera radi, u komercijalnm lovu fazana za lovce koji nisu članovi članovi našeg lovačkog društva prodajemo za 1.200,00 dinara, a prilikom zamene za istog takvog fazana postižemo cenu od 1.440,00 dinara.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama). U istom periodu smo imali i aktivnosti na kopanju jednog bunara u Barnakovoj remizi i njegovo stavljanje u funkciju preko solarnog sistema napajanja pumpe za vodu.

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, jer je jedino uređenje volijere posao koji mora izvršiti celo društvo.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 ranih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije svode na apsurd. Generalna ocena je da moramo više da radimo, jer je sada sve to naše i posla je sve više.

Zbog tih problema koje nismo imali načina da efikasno rešimo, nastali su problemi i među članovima Upravnog odbora koje nažalost do danas nismo uspeli da amortizujemo.

Potrebno je sa ponosom istaći da smo u prethodnom periodu priveli nameni 50m2 prostora u potkrovlju lovačkog doma i taj prostor se sada u dobroj meri koristi za potrebe aktivnosti Upravnog odbora, ali i pojedinih grupa našeg lovačkog društva. Time smo u potpunosti nadomestili neodstatak prostora nakon izdavanja lovačkog doma Crnomarković Željku. Detaljan finansijski izveštaj u vezi sa ulaganjima i ceni koštanja izgradnje prostora u potkrovlju nije sačinjen, jer je u dobroj meri finsiranje vršeno donacijama članova (Malečić, Đurić, Surdučki, Tot, Havran, Stepanović, Ivanović, Uzelac, Maho, Odobašić, Mišić, Sejdin i dr.), a dobrim delom je finasiranje vršeno i zahvaljući naplati duga iz 2015. godine zbog skrivljenog gubitaka fazana. Jedan deo sredstava je usmeren i sa računa lovačkog društva, čime je obim sredstava za pravljenje proseka umanjen. O sredstvima koja su usmerena sa računa Lovačkog društva detaljan pregled se nalazi u finansijskom izveštaju za prošlu godinu. No, na kraju se to ispostavilo kao opravdano i sada imamo prostor za ponos.

Lovana sezona je po oceni Upravnog odbora bila dobra i uspešna, no o tome će više reći lovnik Stevan Vranić.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad, kakav do sada nije bio. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada.

Ove godina smo obnovili akumulatorsku stanicu na fazaneriji i prvi put nakon više godina nismo imali problema sa napajanjem električnom energijom.

Održavanje iskopanih i elektrificiranih bunara se pojavilo kao problem, no i to je u hodu rešeno dodatnim aktivnostima Mira i Davora Havrana, ali i pojedinih članova (Otašević, Tot, Surdučki). Uočeno je da pojedine bunare moramo ponovo kopati, jer dubina istih nije odgovarajuća (7-8 metara). To se javlja kod bunara na pozajmištu I grupe, na pozajmištu kod Vukasove remize, pa je pretpostavka da ćemo tu morati bušti bunare na dubinu od 15 metara.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana. Iznos od oko pola miliona dinara samo iz tog izvora nikako ne treba zanemariti.

Na ovom mestu se mora ukazati da su se u zadnje vreme pojavila zalaganja manjeg broja lovaca da se lovana sezona skrati, te da kao posledica toga bude kupovina manjeg broja fazana, pa se nadalje kupuje manje hrane i na kraju se smanjuju i troškovi čuvanja. No, ta zalaganja ne idu u pravcu da lovimo dva meseca manje, jer bi samo u takvoj situaciji možda imali nekakve finansijske efekte, ne polemišući ovom prilikom o lovačkom besmislu ovakavih zalaganja. Očigledno je da se zaboravlja da sredstava za hranu i čuvanje fazana mi nemamo. Ta sredstva se obezbeđuju isključivo iz komercijalnog lova. Za vreme dok se fazani čuvaju troškovi čuvara su nesmanjeni, jer je ista cena čuvanja bilo da se čuva 800 ili 1300 fazana. Cena hrane bi bila manja, ali je i tu ušteda minorana, jer ako fazane ne bi hranili u januaru mesecu, onda moramo imati u vidu da se tada potroši svega nekoliko statina kilograma hrane, jer je fazana već mnogo manje.

Istovremeno nismo dobili informaciju kako sve to obezbediti ukoliko ostanemo bez tako velikog novčanog iznosa. Logika ide i ka tome da je takvo zalaganje usmereno na mogućnost smanjenja članarine. No, članarine bi se možda smanjila u minornom iznosu, a lovna sezona zaista ne bi ličila na ono za šta smo se svi zalagali. Isto tako više ne bismo imali fazanskih koka za zamenu i na taj način bi smo ostali bez 450 fazanskih pilića.

U ovom izveštaju mora naći mesto podatak da smo ove godine imali u jesenjoj lovnoj sezoni ukupno 16 izlazaka (1 na zeca). Rezultati lova na fazane su zadovoljavajući, mada mogu biti bolji. Ove godine smo imali i jedan izlazak na zeca, koji se nažalost mora oceniti kao neuspešan. Razloge za loše rezultate lova na zeca ne treba videti samo u slabom odstrelu (svega 13 komada), već bi možda trebalo da analiziramo i vremenski prilike, kvalitet pucanja, organizaciju lova, izbor lovnih terena i šta sve ne!

I ove godine smo održali tradiocionalni sedmi po redu novogodišnji lov 01.01.2020. godine u kojem je učešće uzelo oko 36 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

I ove godine smo zabeležili značajan pravni uspeh, jer smo uspeli da ozakonimo baraku pored teniskog terena. Time je imovina lovačkog društva uvećana za mnogo destina hiljada €.

Nadalje smo sa 01.01.2020. godine za 13 godina i 7 meseci izdali u zakup teniske terene za potrebe parkirališta Crnomarković Željku koji je zakupac našeg doma. Odluku smo doneli zbog činjenice da je podloga na terenima potpuno propala, obrasla rastinjem, a u poslednje dve godine nismo uspeli da izdamo teniske terene. Postignuta cena od 50.000,00 godišnje objektivno nije adekvatna, ali u kontekstu zakupnine za dom to dovodi do razmišljanja – bolje išta nego ništa.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što nažalost moramo pomenuti jeste i ostavka prethodnog lovnika Boravac Branislava koji je svoje neslaganje sa pojedinim odlukama Upravnog odbora izrazio svojom ostavkom. Bilo je pokušaja da se nastali problem razreši, no nažalost uspeha nije bilo. Odgovornost snosimo svi po malo, no kako sve to ne utiče na dalje funkcionisanje našeg društva, držimo da o tome ne treba dodatno opterećivati skupštinu.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi mart 2020. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić