Arhive kategorija: Dokumenta

Aneks ugovora o zakupu

A N E K S

UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 01.08.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

 • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

 • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Ugovorne strane su dana 10.05.2018. godine Zaključile Ugovor o zakupu poslovnog prostora i njime uredile međusobna prava i obaveze (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Sada ovim Aneksom ugovorne strane menjaju pojedine odredbe napred opisanog ugovora obzirom da je prilikom vršenja renoviranja zakupljenog prostora usled objektivnih i istovremeno nepredvidivih okolnosti obim ulaganja Zakupca bilo znatno veći od planiranog i preliminarno dogovorenog.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 15 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.“

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi:

„Zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.“

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Promena zakupnine u smislu prethodnog stava je moguća posle isteka 5. godine zakupa, s tim da će se pitanje promene zakupnine moći pod istim uslovima otvoriti i po isteku 10. godine trajanja ovog ugovora.“

Član 4.

U ostalom delu Osnovni ugovor ostaje neizmenjen.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                                     Z a k u p a c

______________________                                                  m.p.                                            ______________________

Ugovor o zakupu

UGOVOR

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 10.05.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

 • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

 • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Zakupodavac je vlasnik nepokretnosti, poslovnog objekta, spratnosti P+Pk, površine 348m2, koji se nalazi u Staroj Pazovi u ulici Karađorđevoj broj 141, a Crnomarković Željko je preduzetnik u oblasti ugostiteljstva, pa su oni kao ugovorne strane pronašli poslovni interes da zaključe ovakav ugovor, a kako sledi u daljim odredbama ovog ugovora.

Član 2.

Nepokretnost Zakupodavca u naravi predstavlja objekat u kojem u prizemlju postoji prostor za ugostiteljstvo koji je u opremljen potrebnim nameštajem (stolovi i stolice, 2 klima uređaja, kuhinjom, te pratećim sadržajima koji takav prostor treba da ima). Pomenuti prostor u svom sastavu ima veliku salu, malu salu, hodnik, kuhinju i predkuhinju, sanitarni čvor sa dve kabine i kancelariju. Ukupna površina opisanog prostora je oko 180m2.

Protkovlje je nezavršeno u meri da su na njemu izvedeni samo grubi građevinski radovi i isto nije predmet zakupa.

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 10 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će u zakupljenom prostoru obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost.

U zakupljenom prostoru se mogu organizovati jednodnevne proslave, slavlja, daće, rođendani, punoletstva i sl.

U zakupljenom prostoru se ne može obavljati delatnost kafane, restorana i slično, u klasičnom smislu.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da se zakupnina određuje i plaća na godišnjem nivou.

Godišnja zakupnina se utvrđuje na iznos od 300.000,00 dinara neto i ista se ima izmiriti pa prvu godinu zakupa najkasnije od 01.11.2018. godine, a svaka sledeća najkasnije od 01.04. tekuće godine. Za 2018. godinu zakupnina će se platiti u srazmernom delu koliko se zakupljeni prostor bude funkcionalno koristio. Kao dan početka obaveze Zakupca za 2018. godinu, smatraće se dan kada se svi napred definisani radovi na rekonsturkciji završe. Taj dan će zajednički odrediti ugovorne strane posebnim zapisnikom, kojim će se pored toga definisati i koji i kakvi radovi su izvedeni na predmetu zakupa.

U prvih pet godina grajanja zakupa zakupnina se ne može menjati.

Po proteku prvih pet godina trajanja zakupa zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.

Član 6.

Zakupac se obavezuje da će pre otpočinjanja korišćenja poslovnog prostora isti investiciono renovirati na taj način što će proširiti veliku salu uklanjanjem pregrada između male i velike sale, zatim će proširiti kuhinju tako što će ukloniti pregradu između sadašnje kuhinje i prostora u predkuhinji. Nadalje će pomeriti zid i vrata na početku hodnika do prostora iza ulaza u kuhinju i sadašnjeg ulaza u malu salu. Od sadašnje kancelarije će se napraviti sanitarni čvor sa dve kabine.

Zakupac će opremiti renovirani prostor neophodnim uređajima (klima uređaj, kuhinjski nameštaj, komode, ormari i sl.).

Sva oprema koja se unese odn. ugradi u zakupljeni prostor nakon proteka roka zakupa ostaje kao svojina Zakupodavca.

Član 7.

Zakupodavac se obavezuje da će na celom prizmelju zameniti svu drvenu stolariju i umesto nje postaviti PVC stolariju. Umesto prozora na kuhinji će se postaviti PVC vrata koja će se otvarati prema spolja. Druga centralna vrata prema dvorištu će se takođe zameniti i postaviće se aluminujmska vrata identičnog oblika i dizajna kao ulazna vrata u veliku salu.

Zakupodavac će u potkrovlju napraviti prostor od oko 45-50m2 za potrebe održavanja sednica Upravnog odbora i za kancelariju, sa malom čajnom kuhinjom i sanitarnm čvorom sa jednom kabinom.

Zakupodavc se obavezuje da svojim sredstvima izgradi opisani prostor u potkrovlju, a u prizmelju se obavezuje da obezbedi potrebne sanitarije i keramičke poločice u sanitarnom čvoru koji će se izgraditi na mestu sadašnje kancelarije.

Član 8.

Ugovorne strane čine nespornim da Zakupodavac nema dovoljno sopstvenih sredstava da bi izvršio obavezu iz člana 7. ovog ugovora, pa se ovim ugovorom posebno uređuje i ugovora da će nedostajući deo sredstava uložiti Zakupodavac, s tim da će se uložena sredstva Zakupodavca njemu vraćati tako što će se isti stavljati u preboj sa ugovorenom zakupninom. Maksimalan iznos preboja po jednoj godini ne može preći iznos od 100.000,00 dinara.

Prilikom završetka finansiranja svake pojedinačne obaveze Zakupodavca, sačiniće se zapisnik u okviru koga će se utvrditi iznos sredstava koji je utrošen i vreme za koje će se ta sredstva vratiti Zakupcu kroz napred pomenuti preboj.

Član 9.

Po završetku renoviranja, a neposredno pre otpočinjanja korišćenja zakupljenog prostora sačiniće se zapisnik o stanju objekta i instalacija u zakupljenom prostoru. Dan sačinjavanja tog zapisnika će predstavljati dan kada zakup počinje da teče.

Član 10.

Zakupodavac će bez naknade moći da koristi veliku salu dva puta godišnje radi održavanja svojih skupština. Istovremeno će velika sala moći da se koristi i svake nedelje u jutarnjim satima u okviru glavne lovne sezone radi okupljanja lovaca i organizacije lova (01.10. – 28.02. iduće godine), te organizacije prebrojavanja divljači (jedan dan u martu mesecu svake godine).

Izuzetno po prethodnom dogovoru Zakupodavac će moći bez naknade koristiti zakupljeni prostor i subotom za potrebe organizacije komercijalnog lova ukoliko takvi lovovi budu organizovani i to samo u okviru napred pomenute glavne lovne sezone.

Član 11.

Sve troškove koji terete zakupljeni prostor (električna energija, voda, gas, smeće i sl.) u celosti će snositi Zakupac.

Zakupodavac će snositi troškove u vezi sa porezom na imovinu.

Član 12.

Zakupac je dužan odnositi se prema zakupljenom prostoru sa pažnjom dobrog domaćina, a u smislu kako to podrazumeva Zakon o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj ugovor može biti raskinut i pre roka na koji je zaključen uz saglasnost obe ugovorne strane, kao i pod uslovom da se ugovorom preuzete obaveze ne izvršavaju i iz razloga predviđenih zakonom.

Po prestanku zakupa iz bilo kog razloga sačiniće se zapisnik o stanju nepokretnosti koji će takođe činiti sastavni deo ovog ugovora, s tim da se Zakupac obavezuje da zakupljeni prostor nakon prestanka zakupa vrati u istom (ili boljem) stanju u kojem je bio na dan početka toka roka zakupa (član 9. ovog ugovora).

Otkazni rok se ugovara na vreme od 60 dana.

Član 14.

Ugovorne strane saglasno ugovoraju da će za slučaj potrebe da se određeni odnosi drugačije urede ili ugovore, sačiniti aneks na ovaj ugovor i tako urediti sva novonastala nerešena pitanja.

Član 15.

Osnovne sastojke, odn. elemente ovog ugovora utvrdila je Skupština Zakupodavca na svojoj sednici održanoj 05.04.2018. godine i isti se mogu menjati odlukama Upravnog odbora.

Član 16.

Sve troškove koji terete ovaj ugovor kao poseban pravni posao snosiće Zakupac.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                               Z a k u p a c

______________________                                           m.p.                                                  ______________________

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine. Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 04. marta 2011. godine, donela je

P R A V I L N I K
O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se u skladu sa Zakonom o lovstvu i osnovama lovne etike utvrđuju disciplinski prestupi, postupak i nadležnost za vođenje postupka, disciplinske mere i prava i družnosti subjekata u postupku.

Član 2.

Svaki lovac je podjednako obavezan da poštuje Zakon o lovstvu, Statut i druga opšta akta Udruženja.

Nepoznavanje propisa iz prethodnog stava nikoga ne opravdava.

Član lovačkog društva koji krši lovnu etiku, odredbe Zakona, Statuta Lovačkog društva, odluke organa lovačkog društva čini povredu lovačke discipline – disciplinski prestup.

Član 3.

Član Lovačkog društva može biti proglašen odgovornim samo za one povrede lovne discipline, koje su predviđene zakonom i opštim aktima iz člana 2. ovog Pravilnika.

Član 4.

Član Lovačkog društva ne može biti disciplinski ili materijalno kažnjen ako nije saslušan, izuzev u slučaju ako se bez opravdanih razloga ne odazove na uredno mu dostavljen poziv.

Član 5.

Član Lovačkog društva ne može biti kažnjen za jedno delo dva puta.

Član 6.

Okrivljenom članu Lovačkog društva se mora omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima.

Okrivljeni u disciplinskom postupku slobodno formuliše svoju odbranu, a ima pravo da ne odgovara na postavljena pitanja.

U slučaju da je okrivljeni odlučio da se brani ćutanjem, odn. ukoliko ne želi da iznosi svoju odbranu, ova se činjenica ne sme uzeti kao otežavajuća okolnost.

U slučaju kada se utvrdi da je okrivljeni svojim iskazom istinito prikazao činjenično stanje, ova se činjenica obavezno mora uzeti kao olakšavajuća okolnost, i obrnuto ukoliko je okrivljeni neistinito prikazao činjenično stanje ova se činjenica ima uzeti kao otežavajuca okolnost.

Član 7.

Disciplinsku i materijalnu odgovornost članova Lovačkog društva utvrđuje Disciplinska komisija u postupku i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Član 8.

Svaki član Lovačkog društva koji je kažnjen ili je obavezan da nadoknadi materijalnu štetu ima pravo žalbe drugostepenom organu.

II DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 9.

Član Lovačkog društva odgovara disciplinski ukoliko je povredu izvršio s umišljajem ili iz nehata.

Član 10.

Disciplinska povreda se može učiniti činjenjem ili nečinjenjem.

Krivična ili prekršajna odgovornost za izvršenu disciplinsku povredu ne isključuje disciplinsku odgovornost člana Lovačkog društva, ako je radnja koja predstavlja krivično delo ili prekršaj, istovremeno i disciplinska povreda.

Član 11.

Odredbe ovog Pravilnika primenjivaće se i na članove koji napuste Lovačko društvo po izvršenoj disciplinskoj povredi, s tim što izrečena kazna počinje teći od dana ponovnog učlanjenja u Udruženje.

Član 12.

Disciplinskom povredom smatra se svaka radnja ili ponašanje koje predstavljaju povredu discipline utvrđene opštim aktima Lovačkog društva i ovim Pravilnikom.


Član 13.

Za izvršene disciplinske povrede mogu se izreći sledeće kazne:
1. opomena,
2. ukor,
3. zabrana vršenja izbornih funkcija,
4. isključenje iz Lovačkog društva.

1.OPOMENA

Član 14.

Kaznom opomene kazniće se član Lovačkog društva koji učini sledeću disciplinsku povredu:

 1. Ne učestvuje na organizovanju skupnih akcija Lovačkog društva.

 2. Ne izvršava obaveze koje Lovačko društvo preuzeme od Lovačkog udurženja u izvršavanju organizovanih akcija u cilju redukcije brojnosti prenamnožene predatorske divljači.

2.UKOR

Član 15.

Kaznom ukora kazniće se član Lovačkog društva koji učini sledeću disciplinsku povredu:

1. Ne odaziva se bez opravdanog razloga, pozivu na sastanke Lovačkog društva i drugih lovačkih skupova organizovanih u cilju dogovaranja i donošenja određenih odluka, i ne učestvuje u drugim akcijama.

2. Narušava lovačku etiku;


3. Delimično poštuje i sprovodi u život odluke i zaključke organa Lovačkog društva,

3. ZABRANA VRŠENJA IZBORNIH FUNKCIJA

Član 16.

Kaznom zabrane vršenja izbornih funkcija od jedne do četiri godine kazniće se član Lovačkog društva koji učini sledeće disciplinske povrede:


1. neredovno i neodgovorno vrši izbornu funkciju,


2. prekoračuje svoje ovlašćenje,


3. zloupotrebljava svoj položaj,


4. neovlašćeno upotrebljava pečat ili službena akta Lovačkog društva,


5. prima mito u vezi sa poslovima Lovačkog društva


6. upotrebljava pretnju ili silu pri donošenju odluka ili rešenja u Lovačkom društvu


7. širi dezinformacije o Lovačkom društvu, članovima njegovih organa i kvari međuljudske odnose.

4. ISKLJUČENJE IZ LOVAČKOG DRUŠTVA

Član 17.

Kaznom isključenja iz Lovačkog društva kazniće se član koji učini sledeću povredu:


1. fizički se obračunava ili učestvuje u tuči u akcijama ili sastancima organa Lovačkog društva,


2. dolazi u lovački dom pod dejstvom alkohola i izaziva svađe i tuče,


3. uništava ili oštećuje objekte i imovinu Lovačkog društva


4. radi na razbijanju Lovačkog društva ili svojim postupcima nanosi štetu ili krnji ugled.


5. prikriva bitne elemente o sebi prilikom podnošenja molbe za prijem u članstvo Lovačkog društva.

Član Lovačkog društva kažnjen isključenjem može ponovo podneti molbu za prijem u Lovačko društvo kao novi član, po isteku tri godine od dana izrečene kazne, o čemu Upravni odbor Lovačkog društva odlučuje u skladu sa opštim aktima društva.

Član 18.

Ukoliko clan Lovačkog društva sa jednom radnjom izvršenja ili sa više radnji izvršenja, ucini više disciplinskih povreda, može mu se izreci samo jedna kazna za najtežu disciplinsku povredu, s tim što vrsta i visina kazne može biti pooštrena iznad mere propisane za tu disciplinsku povredu.

OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI

Član 19.

Pri odmeravanju kazne Disciplinska komisija je dužna da uzme u obzir težinu i posledice izvršenog prestupa, odgovornost izvršioca, veličinu štete i uslove pod kojima je disciplinska povreda učinjena kao i sve druge olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje mogu uticati da kazna bude blaža ili strožija.


Olakšavajuće okolnosti su, na primer, priznanje, mladost, ranije nekažnjavanje, pristojno ponašanje u Lovačkom društvu, korisne aktivnosti, pomoć Lovačkom društvu mimo utvrđenih obaveza.

Kao otežavajuće okolnosti mogu se uzeti na primer lažno prikazivanje činjeničnog stanja, ranije kažnjavanje, neaktivnost u Lovačkom društvu i dr.


Ako je od prethodne disciplinske kazne, ukora ili opomene prošlo manje od tri godine, ili od kazne zabrane vršenja izbornih funkcija više od pet godina, ove prethodne kazne, mogu se uzeti kao otežavajuće okolnosti.

POOŠTRENJE I UBLAŽENJE KAZNE

Član 20.

Ako Disciplinska komisija utvrdi da postoje posebne olakšavajuće okolnosti, tako da se i sa blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja ona može izreći blažu kaznu od propisane za određenu disciplinsku povredu.


Ako Disciplinska komisija utvrdi da postoje posebne otežavajuće okolnosti, tako da se sa propisanom kaznom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja, ona može izreći težu kaznu od propisane, bilo po vrsti, bilo po dužini trajanja kazne, i to samo za jedan stepen više nego što je predviđeno.

TRAJANJE KAZNE


Član 21.


Kazna počinje teći od dana pravosnažnosti izrečene kazne. Vreme provedeno pod suspenzijom sastavni je deo vremenske kazne izrečene rešenjem Disciplinske komisije.

ZASTARELOST


Član 22.


Pravo na pokretanje i vođenje postupka zbog izvršene disciplinske povrede ili učinjene štete zastareva za šest meseci od dana saznanja za povredu, štetu i izvršioca, a u svakom slučaju u roku od dvanaest meseci, osim ako discciplinska povreda predstavlja istovremeno i krivično delo ili prekršaj, kada važe rokovi zasterelosti za to krivično delo, odnosno prekršaj.

III MATERIJALNA ODGOVORNOST

Član 23.


Član Lovačkog društva koji učinio štetu, dužan je štetu nadoknaditi u visini koju odredi posebna komisija koju imenuje Upravni odbor Lovačkog društva


Član 24.

Uplaćeni iznos na ime naknade za učinjenu štetu upotrebiće se u skladu sa posebnom odlukom Upravnog odbora Lovačkog društva .

Član 25.

Rešenjem Disciplinske komisije određuje se rok u kome je učinlac dužan da plati štetu. Ovaj rok ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana. Izuzetno, u opravdanim slučajevima može se odrediti da se naknada štete plati u ratama u vremenu od šest meseci računajući od dana pravosnažnosti rešenja.


Ako član Lovačkog društva ne nadoknadi štetu u napred navedenom roku, naknada štete će se tražiti ili tužbom ili zahtevom pred nadležnim sudom.


Ukoliko je štetu nanelo lice koje nije član Lovačkog društva isti će pismeno biti pozvan da u roku od 15 dana od prijema poziva naknadi štetu, pa ukoliko to ne učini šteta će se tražiti pred nadležnim sudom.

Tužbu sudu odnosno zahtev za naknadu štete u parničnom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili drugom postupku podnosi Predsednik Upravnog Lovačkog društva ili lice koje on ovlasti, a na osnovu odluke Upravnog Odbora.

Član 26.

Odredbe ovog Pravilnika o podnošenju prijave za krivično odnosno prekršajno gonjenje i o materijalnoj odgovornosti, shodno će se primenjivati i na lica koja nisu članovi Lovačkog društva, ako učine krivično delo, prekršaj ili prouzrokuju štetu Lovačkom društvu.

Član 27.

Izvršenje određenih kazni opomene i ukora sprovodi se upisom u odgovarajuću evidenciju kažnjenih članova Lovačkog društva koju vodi sekretar.


Izvršenje kazne vršenja izbornih funkcija sprovodi se zabranom izbora, odnosno prestankom funkcije u svim organima Lovačkog društva u trajanju određenom rešenjem o kazni, koje nastupa kada rešenje o kazni bude konačno.


Izvršenje kazne isključenja sprovodi se brisanjem iz evidencije i odstranjenjem iz Lovačkog društva, kada rešenje o kazni bude konačno odn. pravosnažno.


Izvršenje naknade štete sprovodi se naplatom novčanih iznosa određenog rešenjem o kazni.


Izvršenju kazni ne može se pristupiti posle isteka od 12 meseci od dana pravosnažnosti rešenja, o kazni.

IV DISCIPLINSKI POSTUPAK

DISCIPLINSKI ORGANI


Član 28.


Disciplinski organi su: Disciplinska komisija i Upravni Odbor Lovačkog društva.

Član 29.

Za vođenje prvostepenog disciplinskog postupka uključujuci i postupak za naknadu štete, nadležna je Disciplinska komisija.


Za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka nadležan je Upravni Odbor.


Član 30.

Disciplinska komisija je organ Lovačkog društva (u daljem tekstu Komisija).


Komisija je u svom radu i donošenju odluka samostalna i nezavisna ali je dužna da pravilno primenjuje sve propise.

Član 31.

Komisiju sačinjavaju 3 članova koje bira Skupština Lovačkog društva na vreme od četiri godine. Komisija se na prvoj sednici konstituiše i iz svojih redova bira predsednika.


U komisiju ne može biti biran član Lovačkog društva koji je kažnjen dok kazna i posledice kazne traju.

Član 32.

Rad Komisije je usmen i javan.


Komisija može isključiti javnost ako to zahtevaju razlozi morala ili interesi Lovačkog društva. Javnost je obavezno isključena kada Komisija, po završenom postupku odlučuje o kazni.

Član 33.

Dužnosti predsednika komisije su:


– da saziva sednice i da im predsedava,


– da organizuje i usklađuje rad Komisije,


– da se stara da tok disciplinskog postupka bude u skladu sa propisima i da rezultat postupka bude utvrđivanje materijalne istine.


– da vodi prvostepeni postupak i da potpisuje sva rešenja koja Komisija donese,


– da odgovara za zakonitost i organizovanost rada Komisije,

Član 34.

Dužnosti članova komisije su:


– da redovno prisustvuje sednicama i da eventualni opravdani ili neopravdani izostanak
na vreme prijavi,


– da na sednicama Komisije učestvuje aktivno u raspravi i odlučivanju,


– da u disciplinskom postupku aktivno učestvuje, sa pravom da postavlja pitanja i pregleda dokaze.


Članovi Komisije za svoj rad su odgovorni predsedniku Komisije i Skupštini Lovačkog društva.

Član 35.

Komisija poslove iz svog delokruga rada vrši na osnovu odredbi Statuta Lovačkog društva, Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o udruženjima, ovog pravilnika i drugih propisa i odluka organa Lovačkog društva.


Ako se tokom vođenja postupka utvrdi da nije propisana norma za vođenje postupka ovim Pravilnikom, shodno će se primeniti odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Član 36.

Dužnosti komisije su:


– da poziva i saslušava one članove Lovačkog društva za koje postoje osnovane sumnje da su izvršili disciplinsku povredu,


-da provodi postupak radi utvrđivanja da li je izvršena disciplinska povreda ili naneta
šteta Lovačkom društvu, kao i ko je to učinio


– da određuje koje će dokaze i kojim redom izvoditi tokom postupka,


– da utvrđuje kada je prikupljeno dovoljno dokaza da se sa pouzdanošću može utvrditi materijalna istina i doneti ispravna odluka.


– da zajedno sa sekretarom Lovačkog društva vodi urednu evidenciju kažnjenih članova Lovačkog društva,


– da prati rezultate politike kažnjavanja i da u zavisnosti od tih rezultata pooštrava ili ublažava kazne, pooštravajući kazne za one disciplinske povrede koje su u porastu, a ublažavajući kazne za one disciplinske povrede koje su u opadanju,


– da u zavisnosti od problematike disciplinske i materijalne odgovornosti dostavlja svoje sugestije i predloge Skupštini i Upravnom Odboru kako bi se preventivnim merama sprečilo povećanje disciplinskih povreda i nanošenje materijalne štete Lovačkom društvu,


– da o svom radu periodično izveštava Skupštinu Lovačkog društva.

POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 37.

Disciplinski postupak se pokreće na osnovu pismene prijave:


– Skupštine i Upravnog Odbora,


– organa MUP-a,


– člana ovog ili drugog lovačkog društva na čijoj je teritoriji izvršen prestup,


– građanina Srbije.


Prijava se podnosi Sekretaru Lovačkog društva, koji je ovlašćen da na osnovu prijave podnese zahev Disciplinskoj komisiji za pokretanje disciplinskog postupka. Isto važi i za anonimnu prijavu.

Član 38.

Komisija ispituje osnovanost Zahteva i tom prilikom može doneti jedno od sledećih rešenja:


1. da je prijava osnovana i da se postupak pokreće,


2. da je prijava bez dovoljno osnova i da se postupak ne vodi,


3. da je nastupila zastarelost zbog čega se postupak obustavlja.


Komisija je dužna da jedno od napred navedenih rešenja donese u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za pokratanje disciplinskog popstupka i o tome obavesti podnosioca zahteva i okrivljenog člana Lovačkog društva.

Član 39.

Ako radnja učinioca disciplinske povrede sadrži i elemente krivičnog dela ili prekršaja, Komisija je dužna da pored pokretanja disciplinskog postupka podnese prijavu nadležnom organu u cilju krivičnog odnosno prekršajnog postupka-gonjenja prekršioca.

Član 40.

Komisija je dužna da donese rešenje o kazni u roku od 30 dana od donošenja rešenja o pokretanju disciplinskog postupka.

Član 41.


Komisija može punovažno raditi ako je prisutna većina članova komisije (najmanje 2 člana).


Punovažno odlučivanje o pokretanju ili nepokretanju kao i o zastarelosti postupka za donošenja rešenja o kazni ili o oslobađanju od odgovornosti, može doneti samo Komisija kada ima kvorum za odlučivanje (najmanje dva člana).

PRVOSTEPENI POSTUPAK PRED KOMISIJOM

Član 42.

Pošto je sazvao sednicu Predsednik Komisije utvrđuje da li postoji kvorum za rad Komisije, tako da ukoliko je ovaj uslov ispunjen prelazi se na rad.


Komisija ili ispituje osnovanost prijave i donosi jedno od rešenja iz čl. 38. ovog Pravilnika ili vodi pretres po onim predmetima u kojima je odlučila da se postupak pokrene.

Član 43.

Pre početka pretresa Komisija utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za njegovo održavanje, odnosno da li je okrivljeni član Lovačkog društva uredno pozvan ili je on već prisutan.


Ukoliko je jedan od ova dva uslova ispunjen pristupa se pretresu.

Član 44.

Pretres počinje time što Predsednik Komisije upoznaje okrivljenog člana Lovačkog društva sa članovima Komisije, obaveštavajući ga da okrivljeni ima pravo da traži izuzeće ukoliko je sa nekim od članova Komisije u tako lošim odnosima, da se osnovano može sumnjati u njegovu objektivnost.


Potom se okrivljeni upoznaje sa prijavom koja je protiv njega podneta, sa njegovim pravima u postupku, posebno sa pravom da odgovara ili da ne odgovara na postavljena pitanja.


Pre početka pretresa Komisija iz prostorije udaljava sve svedoke, ukoliko su prisutni, a koji će svedočiti u tom predmetu.


Posle toga Predsednik Komisije poziva okrivljenog člana Lovačkog društva da iznese svoju odbranu.


Posle odbrane okrivljenog, Komisija odlučuje koje će dokaze izvesti u dokaznom postupku, kao i kojim redosledom će se isti izvesti.


U dokaznom postupku mogu biti izvedeni sledeći dokazni postupci:


– uviđaj,


– rekonstrukcija


– pregled materijalnih dokaza,


– veštačenje,

-čitanje isprava i drugih pisanih dokaza,


– svedočenje.

Član 45.

Ukoliko okrivljeni član Lovačkog društva zatraži izuzeće bilo kog člana Komisije, osim Predsednika, komisija odmah odlučuje da li je zahtev za izuzeće opravdan, i ako jeste, taj član komisije ne učestvuje u daljem postupku po tom predmetu, a ako nije, to saopštava okrivljenom, koji na ovu odluku nema posebno pravo žalbe.


Ukoliko je okrivljeni zatražio izuzeće Predsednika Komisije, postupak se prekida i spisi se upućuju Upravnom Odboru koji odlučuje da li je zahtev za izuzećem Predsednika Komisije osnovan ili ne. Umesto ovoga Predsednik može odlučiti da se sam izuzme iz tog predmeta i da umesto njega taj predmet vodi jedan od preostale dvojice članova Komisije.

Okrivljeni može tražiti izuzeće najviše jednog člana Komisije (pod članom Komisije podrazumeva se i predsednik Komisije).

Član 46.

Prilikom izvođenja dokaza Predsednik Komisije je dužan da pita okrivljenog da li ima ikakve primedbe na izvesni dokaz i da li želi da uputi pitanje svedoku ili veštaku.

Član 47.

Svi članovi Komisije imaju pravo da postavljaju pitanja okrivljenom kao i svedocima i veštacima i to kako pre nego što se to pravo omogući okrivljenom, tako i posle toga.

Član 48.

Kada se završi dokazni postupak Predsednik će pitati okrivljenog člana Lovačkog društva da li ima predloga za dopunu dokaznog postupka. Ukoliko takvih predloga ima Komisija odlučuje da li će se takav predlog prihvatiti ili ne.


Komisija može i po svojoj inicijativi odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi u prijavi niti od strane okrivljenog.

Član 49.

Kada su svi predloženi dokazi izvedeni, ili kada komisija odluči da nema potrebe za izvođenjem drugih dokaza, Predsednik Komisije poziva okrivljenog lovca da u završnoj reči iznese svoju odbranu, posebno pitajući okrivljenog da li se oseća krivim, da li se kaje i da li želi da ukloni sve posledice svog deliktnog ponašanja.

Član 50.

Ukoliko okrivljeni lovac nije došao na zakazan pretres niti je opravdao izostanak, a uredno je pozvan, Komisija u postupku neposredno izvodi dokaze koje smatra potrebnim za pravilno utvrđivanje činjenicnog stanja.

Član 51.

Posle završne reči okrivljenog iz prostorije u kojoj se vodi pretres udaljavaju se sva lica osim članova Komisije i zapisničara i prelazi se na većanje i odlučivanje.


Većanje i odlučivanje se obavlja na taj način što se ovim redosledom utvrđuje:


– da li postoji disciplinska povreda, i ako postoji koja je njena prava kvalifikacija,


– da li je okrivljeni odgovoran za izvršenu povredu, i ako jeste koje sve okolnosti, otežavajuće i olakšavajuće stoje u ovom slučaju,


– koju kaznu mu Komisija izriče,


– da li postoji materijalna šteta, u kom iznosu i ko je dužan da je nadoknadi.


Ukoliko se sa pouzdanošću ne može utvrditi ko je štetu naneo, a nesumnjivo je utvrđeno da je neko iz grupe u kojoj je bio i okrivljeni član Lovačkog društva, može se doneti odluka – rešenje da su štetu obavezni solidarno da naknade svi članovi grupe, nezavisno od toga da li su bili okrivljeni.

Član 52.

Ukoliko se utvrdi da je okrivljeni član Lovačkog društva u postupku pred Komisijom učinio disciplinsku povredu, ili ukoliko se utvrdi da je takvu povredu učinio i neki drugi učesnik u postupku, svedok ili veštak, pod uslovom da su ova dva poslednja dala izjavu u postupku u bilo kom svojstvu, Komisija može i bez posebne prijave protiv ovih lica utvrditi postojanje disciplinske povrede, njenu pravnu kvalifikaciju i izreći kaznu tim licima.

Član 53.

Pošto se završi većanje i odlučivanje, Komisija poziva okrivljenog lovca da mu saopšti rešenje kao i eventualne pravne posledice istog, odnosno eventualnu zabranu lova i sl. od tog dana.

Član 54.

Komisija može doneti jedno od sledećih rešenja:


1. da je okrivljeni kriv i da je naneo štetu Lovačkom društvu,


2. da je kriv, odnosno da je izvršio disciplinsku povredu, ali da nije naneo štetu Lovačkom društvu,


3. da nije izvršio disciplinsku povredu, te da se oslobađa od odgovornosti,


4. da je okrivljeni učinio disciplinsku povredu u trenutku duševnog rastrojstva, da je to duševno rastrojstvo naknadno nastupilo ili da je u međuvremenu umro, zbog čega se postupak obustavlja,


5. da je u međuvremenu nastupila zastarelost zbog čega se postupak obustavlja.

SUSPENZIJA

Član 55.

Komisija može suspendovati člana Lovačkog društva koji je izvršio disciplinsku povredu i pre izricanja odgovarajuće kazne.


Suspenzija može trajati najviše 30 dana.Član 56.

Suspendovani član Lovačkog društva ima pravo prigovora protiv odluke o suspenziji Upravnom Odboru u roku od 8 dana od prijema rešenja o suspenziji.


Upravni Odbor je dužan da odluči o prigovoru u roku od 15 dana od prijema prigovora.


Prigovor na rešenje o suspenziji ne zadržava izvršenje.

ZAPISNICI

Član 57.

O radu Komisije vodi se zapisnik.


U zapisnik se unose sledeći podaci: imena i prezimena članova Komisije koji su prisutni, ko je zapisničar, dan kada je zapisnik sastavljen, čas početka i čas završetka rada Komisije.


Ukoliko se saslušava okrivljeni unose se generalije o njemu, posebno da li je ili nije do sada kažnjavan.


U zapisniku sa glavnog pretresa unose se sve činjenice koje su bitne za raspravljanje i odlučivanje, a posebno da je okrivljeni upoznat sa prijavom o kojoj je reč, sumarna odbrana okrivljenog, šta je odlučeno po zahtevima za izuzeće, šta je odlučeno o tome koji će se dokazi izvesti i kojim redosledom, da li je bilo pitanja okrivljenom, svedocima ili veštacima, i kakvi su bili odgovori, da li je vršeno suočenje između okrivljenog i svedoka međusobno, da li je bilo predloga za dopunu dokaznog postupka te da li su oni usvojeni ili odbijeni, iskazi svedoka i nalazi i mišljenja veštaka, rezultati čitanja spisa uviđaja, da li je utvrđena disciplinska povreda, i ako jeste, njena pravna kvalifikacija, da li je okrivljeni odgovoran za izvršenu povredu, i ako jeste, koja mu se kazna izriče, da li postoji materijalna šteta, i ukoliko postoji, u kom iznosu i ko je dužan da je nadoknadi i u kom roku.


Zapisnik potpisuju članovi Komisije, zapisničar i okrivljeni.


Ako okrivljeni odbije da potpiše zapisnik uneće se razlog koji on iznese za to.

REŠENJE

Član 58.

Rešenje Komisije mora da sadrži:


– uvod,


– dispozitiv,


– obrazloženje,


– pouku o pravnom leku,


– potpis predsednika Komisije,


– pečat.


U uvodu se navodi sastav Komisije koja je odlučivala, po kom predmetu, da li je okrivljeni bio prisutan, kao i dan kada je rešenje doneto.


U dispozitivu se unosi kakva je odluka Komisije, odnosno generalije okrivljenog, da li je utvrđena disciplinska povreda ili ne, da li je konstantovana pravna kvalifikacija i koja, da li je utvrđena odgovornost i čija, da li je utvrđena kazna i koja, da li je utvrđena materijalna šteta, iznos štete, ko je dužan da je nadoknadi i u kom roku.


U obrazloženju se unosi po kojoj prijavi je postupala Komisija, kakva je odbrana okrivljenog, koji su dokazi izvedeni, i ocena tih dokaza, koje je činjenično stanje utvrđeno, kako je utvrđena pravna kvalifikacija, koje su olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, da li je došlo do primene odredbi o posebnom ublažavanju kazne i pooštravanju kazne i zašto.


U pouci o pravnom leku obaveštava se okrivljeni kome i u kom roku može da uputi pravni lek.

DRUGOSTEPENI POSTUPAK PRED UPRAVNIM ODBOROM

Član 59.

Na rešenje Komisije okrivljeni i podnosilac Zahteva za pokretanje disciplinskog postupka, imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od prijema rešenja.


Žalba se podnosi u pismenom obliku Upravnom Odboru.


Po prijemu žalbe sekretar Lovačkog društva upoznaje predsednika Upravnog Odbora kako bi se ista uvrstila u dnevni red sednice Upravnog Odbora.


Upravnom Odboru se pripremaju pored žalbe, rešenja Komisije, kao i svi spisi iz disciplinskog postupka.


Na sednicu Upravnog Odbora na kojoj se odlučuje po žalbi, poziva se žalilac kao i predsednik Komisije, radi davanja razjašnjenja.


Na toj sednici mora se dati reč žaliocu da objasne žalbene navode.


Upravni Odbor je dužan da donese odluku po žalbi u roku od mesec dana od dana prijema iste.


Ako Upravni Odbor u navedenom roku ne odluči po žalbi smatraće se da je žalba usvojena i predmet se vraća Komisiji na ponovni postupak.

Član 60.

Upravni odbor, postupajući po žalbi, može doneti jedno od sledećih rešenja:


1. da se žalba odbije,


2. da se žalba zbog neblagovremenosti odbaci,


3. da se postupak zbog zastarelosti obustavi,


4. da se žalba usvoji i da se rešenje o kazni ili naknada štete preinači ublažavanjem kazne odnosno smanjivanjem naknade štete, a po žalbi podnosioca Zahteva i da se izrekne strožija kazna,


5. da se žalba usvoji i da se okrivljeni oslobodi od odgovornosti zbog izvršene povrede, ili oslobodi od dužnosti da naknadi štetu,

i
6. da se žalba usvoji, prvostepeno rešenje ukine i predmet vrati Komisiji na ponovnu odluku.

Član 61.

Na postupak pred drugostepenim organom-Upravnim Odborom, sastav Upravnog Odbora, zapisnika, rešenja, itd. shodno se primenjuju pravila predviđena ovim Pravilnikom za postupak pred Komisijom, ukoliko poslovnikom o radu Upravnog Odbora ili drugim normativnim aktima nije drugačije predviđeno.

Član 62.

Rešenje Upravnog Odbora je konačno, protiv njega nije dopuštena žalba niti vođenje spora pred bilo kojim sudom.

Član 63.

Žalba na rešenje Komisije kojom je okrivljeni proglašen krivim ima suspenzivno dejstvo

Ako je izrečena kazna isključenja iz Lovačkog društva, postoji automatska suspenzija sve do odluke drugostepenog organa po žalbi.


EVIDENCIJA

Član 64.

O izvršenim kaznama vodi se evidencija kod sekretara Lovačkog društva.


Evidencija izvršenih kazni sadrži:


– prezime i ime člana Lovačkog društva,


– disciplinski postupak radi kojeg je kažnjen,


– vrsta izrečene kazne,


– šteta, njena visina, iznos koji je lovac dužan da plati,


– dan konačnosti rešenja o izvršenoj kazni,


– vreme izdržavanja kazne,


– dan kada je šteta nadoknađena,


– broj i datum rešenja kojim je kazna ublažena, oproštena ili brisana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli udruženja.


Predsednik Skupštine lovačkog društva

Poslovnik Upravnog Odbora Lovačkog Društva

Na osnovu člana 24. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 09.03.2011. godine doneo je:

P O S L O V N I K

UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se uređuje način rada i odlučivanja Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Upravni odbor), kao i način rada i odlučivanje njegovih radnih tela i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

Upravni odbor predstavlja njegov predsednik ili član Upravnog odbora koga on ovlasti.

Član 3.

Rad Upravnog odbora je dostupan javnosti.

Član 4.

Pečat Upravnog odbora je pečat Lovačkog društva utvrđen Statutom Lovačkog društva.

 1. NAČIN RADA UPRAVNOG ODBORA

Član 5.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik.

Prilikom sazivanja sednice predsednik utvrđuje predlog dnevnog reda.

Član 6.

Upravni odbor radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Glasanje se vrši javno.

Član 7.

Predsednik Upravnog odbora po pravilu saziva sednice pismenim putem.

Uz poziv za sednicu obavezno se dostavlja i predlog dnevnog reda.

Poziv sa dnevnim redom i pratećim materijali se dostavljaju blagovremeno, a najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Član 8.

Izuzetno od prethodnog člana, u slučaju hitnosti, predsednik može sazvati sednicu i u kraćem roku, s tim da takvu sednicu može po nalogu predsednika sazvati i sekretar Lovačkog društva, telefonskim ili SMS putem.

U slučaju iz prethodnog stava materijali se, ukoliko ih ima, uručuju članovima Upravnog odbora na samoj sednici.

Pre utvrđivanja dnevnog reda za sednicu sazvanu u skladu sa ovim članom predsednik je dužan obrazložiti razloge hitnosti.

Član 9.

Dnevni red utvrđuje Upravni odbor na predlog predsednika i drugih članova Upravnog odbora. Predsednik je dužan da u dnevni red uvrsti pitanja koja predloži Nadzorni odbor Lovačkog društva, radna tela Skupštine i Upravnog odbora, kao i pitanja koja predlože najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora.

Član 10.

Dnevni red se utvrđuje glasanjem. O predlozima za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda od predsednika Upravnog odbora, glasanje se vrši pojedinačno po svakom predlogu za izmenu ili dopunu.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora na sednicu može, pored članova Upravnog odbora, pozvati i druga lica čije prisustvo oceni kao neophodno za uspešno razmatranje pojedinih pitanja.

Član 12.

Pre otvaranja sednice predsednik je dužan da utvrdi da sednici prisustvuje broj čanova Upravnog odbora, odnosno kvorum.

Sednicom Upravnog odbora predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, sekretar Upravnog odbora, ili drugi član Upravnog odbora koga ovlasti predsednik.

Član 13.

Rad na sednici odvija se po redosledu utvrđenom u dnevnom redu.

Po svakoj tački dnevnog reda otvara se pretres.

Član 14.

Ako to Upravni odbor zahteva, za svaku tačku dnevnog reda se mora dati obrazloženje.

Obrazloženje iz prethodnog stava daju: predsednik, sekretar ili ovlašćeni predstavnik predlagača pitanja koje se razmatra.

Član 15.

Upravni odbor može odlučiti da se, kada se razmatra određeni predlog akta, rasprava vodi po svakom članu ili tački predloga akta.

Član 16.

Predlozi za izmenu ili dopunu akata mogu se stavljati pismenim putem ili usmeno na samoj sednici. Ovaj drugi način bi po pravilu trebao biti izuzetak u naročito opravdanim slučajevima.

Ukoliko se predlagač akta ne složi sa predlogom za izmenu ili dopunu akta, o takvom predlogu se posebno glasa.

Član 17.

Pre zaključenja pretresa pojedini učesnici u raspravi mogu dobiti reč po drugi put, ali samo pod uslovom da su prethodno diskutovali svi oni koji su se po prvi put prijavili za diskusiju po tom pitanju.

Pretres, odnosno razmatranje određenog pitanja zaključuje predsednik kada utvrdi da nema više prijavljenih za diskusiju, tj. kada oceni da je pitanje o kom se raspravljalo u dovoljnoj meri rasvetljeno.

Član 18.

Po završenom pretresu Upravni odbor odlučuje o usvajanju predloženog akta.

Kada se vodi rasprava o pitanju koje se rešava donošenjem određene odluke, rešenja i sl. Upravni odbor obavezno o takvom pitanju zauzima stav koji se formuliše u obliku zaključka ili preporuke.

Član 19.

Definitivnu, pravno tehničku obradu akta koji je donet vrši sekretar Upravnog odbora, s tim što na takvu obradu saglasnost daje predsednik.

Sekretar Upravnog odbora zavodi svaki akt koji se donese i stara se o njegovom arhiviranju i eventualnoj dostavi.

Član 20.

Upravni odbor donosi odluke saglasno članu 6. ovog Poslovnika, a rezultate glasanja utvrđuje predsednik.

Član 21.

Na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, kao i imena drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, način na koji su zaključene pojedine tačke dnevnog reda i vreme zaključenja sednice.

Učesnici u radu sednice mogu zahtevati da se u zapisnik unesu njihovi predlozi i mišljenja ili bitni delovi njihove diskusije.

O vođenju i čuvanju zapisnika stara se sekretar Upravnog odbora.

Predsednik i sekretar potpisuju usvojeni zapisnik i overavaju ga pečatom.

Zapisnik se usvaja na narednoj sednici Upravnog odbora.

 1. SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Član 22.

Sekretar Lovačkog društva je istovremeno i sekretar Upravnog odbora.

Član 23.

U slučaju odsutnosti sekretara Upravnog odbora, poslove iz njegove nadležnosti na sednici vrši član Upravnog odbora koga na predlog predsednika odredi Upravni odbor.

 1. AKTI UPRAVNOG ODBORA

Član 24.

U vršenju svojih prava i dužnosti Upravni odbor donosi: odluke, programe, planove, rešenja, naredbe, uputstva, preporuke i zaključke.

Akte koje donosi Upravni odbor potpisuje predsednik ili sekretar u slučaju odsutnosti predsednika.

Član 25.

Upravni odbor u okviru svojih ovlašćenja donosi odluke u postupku uređivanja određenih odnosa unutar Lovačkog društva ili u slučajevima utvrđenim zakonom, a za čije je rešavanje nadležan Upravni odbor.

Programima se utvrđuje politika i ciljevi delovanja Lovačkog društva u delu aktivnosti koje se odnose na urešivanje i održavanje lovišta i lovnotehničkih objekata unutar njega, kao i u drugim oblastima od interesa za Lovačka društva i lovstvo uopšte.

Planovima se utvrđuje vreme, obim i izvršioci pojedinih aktivnosti Lovačkog društva. Godišnji plan gazdovanja lovištem predstavlja poseban akt čija je forma i sadržina utvrđena posebnim propisima.

Rešenja se donose u postupku odlučivanja u pojedinačnim stvarima (imenovanja, razrešenja i sl.).

Naredbama se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenim situacijama od značaja za lovstvo, a po pravilu se naredbama izvršavaju odluke.

Uputstvom se bliže uređuje način postupanja pojedinih subjekata u postupku izvršavanja pojedinih odluka (u širem smislu).

Preporukama se sugeriše određeno ponašanje od interesa za lovstvo. Preporuke se upućuju višim savezima ili drugim subjektima. Preporuke se upućuju i lovačkim društvima kada su u pitanju odnosi za čije je uređenje lovačko društvo.

Zaključkom se odlučuje o određenim pitanjima unutrašnje organizacije, određuju se zadaci i zaduženja, zauzimaju stavovi. Zaključkom se vrši raspolaganje sredstvima Lovačkog društva za čije raspolaganje je nadležan Upravni odbor.

Član 26.

Za vršenje određenih poslova utvrđenih Statutom Lovačkog društva, ovim Poslovnikom i drugim propisima Upravni odbor obrazuje stalna i povremena radna tela.

Stalna radna tela utvrđena Statutom Lovačkog društva su:

 1. Komisija za uzgoj divljači i gazdovanje lovnim revirom,

 2. Komisija za štetočine,

 3. Komisija za lovnu kinologiju,

 4. Komisija za lovno streljaštvo.

Povremena radna tela se obrazuju za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka ili za proučavanje određenih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora.

Povremena radna tela mogu biti radne grupe i odbori. Nadležnost, sastav, članovi i zadaci povremenog radnog tela određuju se rešenjem o obrazlovanju tog radnog tela.

Član 27.

Komisije imaju po 5 (pet) članova, izuzev Komisije za štetočine koja ima 3 (tri) člana.

Sastav komisije se utvrđuje rešenjem o njihovom obrazovanju, odnosno imenovanju članova.

Član 28.

U komisije mogu biti birani svi članovi Lovačkog društva, s tim što predsednik komisije mora biti član Upravnog odbora.

Prvu sednicu komisije saziva predsednik Upravnog odbora.

Član 29.

Sednicu Komisije saziva predsednik komisije po sopstvenoj inicijativi, na zahtev najmanje 3 (tri) člana komisije, predsednika Upravnog odbora ili pojedinog lovačkog društva.

Sednicu komisije obavezno prati sekretar Upravnog odbora.

Član 30.

Komisije podnose Upravnom odboru predloge i mišljenja i obavljaju poslove utvrđene ovim Poslovnikom, kao i poslove koje im povere organi Lovačkog društva.

Član 31.

Na sednici komisije vodi se zapisnik na koji se primenjuju odredbe člana 21. ovog Poslovnika.

Član 32.

K o m i s i j a z a u z g o j d i v l j a č i i g a z d o v a n j e l o v n i m r e v i r o m:

 • predlaže Upravnom odboru Program gajenja i zaštite divljači, kao i Godišnji plan gajenja i zaštite divljači,

 • planira i koordinira akcije prebrojavanja divljači u lovištu,

 • učestvuje u izradi i utvrđuje predlog dela Godišnjeg plana gazdovanja lovištem za svoj lovni revir,

 • predlaže i organizjue odstrel divljači,

 • prati stanje lovno-tehničkih objekata i predlaže mere za održavanje istih, kao i izradu odnosno izgradnju novih,

 • prati zdravstveno stanje divljači i u tom pravcu ostvaruje stalnu saradnju sa veterinarskom službom,

 • usmerava i koordinira aktivnosti u vezi nabavke divljači,

 • vrši i druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 33.

K o m i s i j a z a š t e t o č i n e vrši poslove evidentiranja i utvrđivanja uništavanja štetočina i izdaje naloge za isplatu za uništene štetočine prema cenovniku za uništene štetočine ili naloge za predaju municije određene kao naknadu za uništene štetočine.

Član 34.

Komisija iz prethodnog člana ovog Poslovnika predlaže Upravnom odboru cenovnik za uništene štetočine, odn. drugi način za nadoknadu za uništene štetočine.

Član 35.

K o m i s i j a z a l o v n u k i n o l o g i j u predlaže mere za unapređenje i popularizaciju lovne kinologije, organizuje smotre i ispite na nivou Lovačkog društva i vrši druge poslove koje joj povere organi Lovačkog društva.

Član 36.

K o m i s i j a z a l o v n o s t r e l j a š t v o predlaže mere i preduzima radnje usmerene na unapređenje i popularizaciju lovnog streljaštva. U saradnji sa Komisijom za lovnu privredu i marketing organizuje lovačke skupove, druženja i takmičenja (trap, šicara i sl.).

Član 37.

Komisije Upravnog odbora mogu održavati zajedničke sednice sa komisijama drugih udruženja i donositi zajedničke predloge programa i planova aktivnosti.

Član 38.

Komisije Upravnog odbora obavezno donose svoje programe i planove rada na koje saglasnost daje Upravni odbor.

Član 39.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Skupštine Lovačkog društva, a pitanja koja se pojave u radu Upravnog odbora koja nisu obuhvaćena pomenutim poslovnicima razrešavaće se posebnim odlukama Upravnog odbora.

Član 40.

Odredbe ovog Poslovnika se shodno primenjuju u radu radnih tela Upravnog odbora.

Član 41.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora Lovačkog društva Stara Pazova od 17.11.1994. godine.

Član 42.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se neposredno po donošenju.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

Broj: P r e d s e d n i k

__________2011. god. ___________________

STARA PAZOVA

Poslovnik Skupštine Lovačkog Društva

Na osnovu člana 21. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova 11.12.2010. godine, Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na sednici održanoj 04.03.2011. godine donela je

P O S L O V N I K

SKUPŠTINE LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uredjuje se organizacija i rad Skupštine Lovačkog društva Stara Pazova (u daljem tekstu: Skupština), postupak izbora organa Lovačkog društva, način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine i druga pitanja od interesa za racionalno i efikasno funkcionisanje Skupštine.

Član 2.

Skupštinu predstavlja njen predsednik ili član Skupštine koga predsednik ovlasti posebnim aktom.

Član 3.

Pečat Skupštine je pečat Lovačkog društva koji je utvrđen Statutom Lovačkog društva.

II KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 4.

Izborna sednica Skupštine održava se po pravilu svake četvrte godine i nju saziva predsednik kome mandat sa održavanjem te sednice ističe.

Sednicom rukovodi radno predsedništvo koje čine 5 članova. U radno predsedništvo se po pravilu biraju: dotadašnji predsednik i sekretar Upravnog odbora iz prethodnog saziva, najmlađi redovan član Skupštine koji prisustvuje sednici Skupštine i dva člana koje skupština bez posebnog kriterijuma izabere.

Po izboru radnog predsedništva bira se zapisničar i dva overača zapisnika.

Član 5.

Radno predsedništvo utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine kontrolišući prisustvo počasnih članova, povlašćenih članova, redovnih članova i pripravnika Lovačkog društva.

Pre nego predsedništvo pristupi utvrđivanju broja prisutnih članova Skupštine, blagajnik Lovačkog društva podnosi izveštaj o izvršenim finansijskim obavezama članova Lovačkog društva u pogledu članarine, tako da oni članovi koji nisu izmirili dospelu članarinu ili njen deo prestaju da budu članovi Lovačkog društva i brišu se sa spiska članova.

Utvrđivanje broja prisutnih se vrši prozivanjem.

Član 6.

Ukoliko Radno predsedništvo utvrdi da sednici prisustvuje manje od polovine ukupnog članstva iz stava 1. prethodnog člana, pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda objavljuje da se sednica Skupštine odlaže za 7 dana.

Ako na ponovno zakazanoj sednici ne bude prisustvovalo više od polovine članstva, sednica se ponovo odlaže za narednih 7 dana, a protiv članova Lovačkog društva koji su neopravdano izostali sa prethodno zakazanih sednica pokreće se disciplinski postupak u skladu sa posebnim Pravilnikom.

Sednica Skupštine zakazana po treći put održaće se i smatraće se da kvorum postoji bez obzira na broj pristunih članova, s tim da taj broj ne može biti manji od 1/3 članova društva.

Smatraće se da je član Lovačkog društva opravdano izostao sa sednice Skupštine ukoliko je bio bolestan, na radnom mestu (poljoprivrednici na polju), službeno odsutan ili iz nekog porodičnog razloga (bolest ili veselje u porodici ili familiji, odn. smrtni slučaj).

Teret dokazivanja opravdanosti izostanka pada na člana koji izostanak pravda, a u tu svrhu se mogu koristiti isprave državnih organa i ustanova, izjave svedoka i sl.

Postupak ocene opravdanosti izostanka vrši, odn. sprovodi Upravni odbor.

III PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 7.

Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Član Lovačkog društva može učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Predlog se može podneti isključivo u pismenoj formi i sadrži ime i prezime kandidata, obrazloženje, imena i prezimena podnosilaca predloga i njihove svojeručne potpise.

Član 8.

O predloženim kandidatima otvara se pretres.

Nakon pretresa, predsedavajući po azbučnom redu prezimena utvrđuje listu kandidata.

Član 9.

Izbor predsednika se vrši javnim glasanjem. Glasanje se vrši prema redosledu utvrđenom na listi kandidata.

Za predsednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Lovačkog društva.

Član 10.

Ukoliko ima više kandidata, a svi dobiju isti broj glasova, postupak izbora se ponavlja sa dva kandidata koji su imali redni broj 1 i 2. u prethodnom glasanu, da bi onaj ko dobije više glasova našao na listi kandidata sa trećim kanidatom i tako sve dok se ne izabere predsednik.

U slučaju da ima više kandidata, a ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, postupak se nastavlja u drugom krugu glasanja u koji ulaze kandidati koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu (dva kandidata).

Ako se u postupku izbora predsednika Skupštine pojavi situacija koja nije predviđena ovim Poslovnikom, Skupština donosi posebnu odluku kojom razrešava nastalu situaciju.

Član 11.

Nakon izbora predsednika, mesto predsedavajućeg u radnom predsedništvu zauzima novoizabrani predsednik Skupštine.

Član 12.

Predsednik Skupštine vrši poslove utvrđene ovim Statutom, saziva sednice Skupštine i predsedava im, stara se o primeni ovog Poslovnika, nalogodavac je izvršenja finansijskog plana, potpisuje sve akte koje donosi Skupština i vrši druge poslove utvrđene Statutom Lovačkog društva i ovim Poslovnikom.

Član 13.

Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka mandata od 4 godine ostavkom ili razrešenjem.

U slučaju podnošenja ostavke predsedniku prestaje funkcija danom podnošenja ostavke. O podnetoj ostavci se ne vodi rasprava niti se o njoj glasa, jer je ona lični čin i ne mora biti obrazložena.

Upravni odbor Lovačkog društva određuje vršioca dužnosti predsednika iz reda članova Upravnog odbora, koji će tu dužnost obavljati do prve sednice Skupštine.

Ukoliko je do redovne sednice Skupštine društva ostalo više od šest meseci, radi izbora novog predsednika zakazuje se vanredna Skupština na kojoj se bira novi predsednik i novi Upravni odbor po njegovom predlogu.

Član 14.

Skupština može razrešiti od dužnosti predsednika pre isteka vremena na koje je biran, po postupku po kojem je biran, ako inicijativu za razrešenje pokrene namnajje 1/3 članova Lovačkog društva ili Nadzorni odbor.

O inicijativi za razrešenje predsednike se obavezno vodi rasprava.

IV SEDNICE SKUPŠTINE

Član 15.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 lovaca članova Lovačkog društva.

Podnosioci zahteva za sazivanje Skupštine dužni su da obrazlože potrebu sazivanja Skupštine i da predlože dnevni red.

Sednici Skupštine predsedava predsednik, a u slučaju njegove odsutnosti član koga Skupština odredi.

Predsednik Skupštine otvara sednicu i utvrđuje da li postoji većina potrebna za rad Skupštine – kvorum.

U radu Skupštine mogu učestvovati i druga lica koja pozove predsednik Skupštine.

Član 16.

Sednica Skupštine su javne.

Izuzetno, pojedini delovi sednice mogu biti zatvoreni za javnost prilikom razmatranja određenih pitanja za koja se oceni odlukom Skupštine da javnost treba biti isključena. Predlog za donošenje takve odluke može dati Upravni odbor, predsednik, Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova Skupštine.

Podnosilac predloga iz prethodnog stava mora isti odbrazložiti, a o samom predlogu se ne vodi rasprava, već se glasa bez otvaranja pretresa.

Član 17.

Predsednik Skupštine pismenim putem saziva sednicu i pozivom određuje mesto i vreme održavanja sednice i predlaže dnevni red. Poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Skupštine najkasnije 7 dana pre održavanja sednice.

Član 18.

O radu na sednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke, a naročito: mesto i vreme održavanja, broj prisutnih članova Skupštine i imena drugih pozvanih, utvrđeni dnevni red, predloge iznete na sednici i donete odluke i druge akte, kao i vreme zaključenja rada sednice.

U zapisnik se unose rezultati glasanja povodom pojedinih pitanja.

Na izričit zahtev člana Skupštine koji je na sednici imao izdvojeno mišljenje, bitni delovi njegove diskusije se unose u zapisnik ukoliko predsednik oceni da i takvo izdvojeno mišljenje treba uneti u zapisnik.

Zapisnik se vodi u posebnoj knjizi zapisnika Lovačkog društva u kojoj se vode zapisnici sa sednica Skupštine, Upravnog odbora i radnih tela organa Lovačkog društva. Ista knjiga se koristi i za zapisnike sa sednice nadzornog odbora.

Član 19.

Knjiga zapisnika ima numerisane stranice čiji se broj konstatuje kroz overu na kraju knjige odn. na poslednjoj stranici.

Svaki član Lovačkog društva ima pravo uvida u zapisnik sa bilo koje sednice bilo kog organa Lovačkog društva.

Zapisnik sa prve, konstitutivne, izborne odn. godišnje sednice Skupštine obavezno, pored predsednika i zapisničara, potpisuje i dva overača zapisnika koje Skupština izabere.

Član 20.

Dnevni red se posle obavljenog pretresa utvrđuje na početku svake sednice Skupštine.

Članovi Skupštine mogu davati predloge za izmene i dopune predloženog dnevnog reda i iste moraju obrazložiti.

O predlozima za izmene i dopune dnevnog reda ne vodi se rasprava.

Skupština se izjašnjava o svakom predlogu za izmenu i dopunu dnevnog reda pojedinačno, kao i o dnevnom redu u celini.

Član 21.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na pretres pojedinih pitanja po redosledu u dnevnom redu.

O svakoj tački dnevnog reda se obavezno otvara pretres.

O preceduralnim pitanjima Skupština odlučuje bez otvaranja pretresa.

Pretres zaključuje predsednik kada utvrdi da više nema prijavljenih za diskusiju.

Član 22.

Niko ne može da govori na sednici Skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika.

Predsednik Skupštine daje reč govornicima po redu prijavljivanja sve dok ima prijavljenih. Skupština može, na predlog predsednika, ograničiti vreme izlaganja, ali samo na početku pretresa pojedine tačke dnevnog reda za koju se predlaže ograničavanje vremena izlaganja. Vreme izlaganja se može ograničiti i za ceo tok sednice, ali se odluka o tome mora doneti pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda.

Prijave za diskusiju se podnose sve do zaključenja pretresa po određenom pitanju.

Na predsednika Skupštine, sekretara Upravnog odbora i izvestioce po pojedinim tačkama dnevnog reda se ne primenjuju odredbe o ograničenju vremena za diskusiju, a predsednik im daje reč čim je zatraže.

Takođe, bez obzira na red prijava za diskusiju, predsednik daje reč članovima Skupštine koji žele da diskusiju o povredi ovog Poslovnika.

Reč se ne može dobiti po drugi put po istom pitanju, izuzev za lica određena ovim Poslovnikom, dok svi prijavljeni za diskusiju ne dobiju reč prvi put.

Član 23.

Čim je zatraži, reč dobija i član Skupštine koji ima pravo na repliku.

Pravo na repliku ima svako čije se zlaganje pogrešno protumači ili ukoliko se neko o njemu uvredljivo izjasni.

O ispunjenosti uslova za repliku odlučuje predsednik Skupštine.

Član 24.

Kada se dobije reč može se govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Govornika može opominjati ili prekinuti samo predsednik i to u slučaju da ne govori o pitanju koje je na dnevnom redu ili mu je vreme za diskusiju isteklo.

Član 25.

O redu na sednici se stara predsednik Skupštine.

Kada se povredi red na sednici predsednik može izreći mere:

 • opomdna;

 • udaljenje sa sednice.

Član 26.

Mera opomene se izriče onom članu Skupštine koji se neparlamentarno ponaša, ne poštuje radno predsedništvo i druge članove Skupštine, diskutuje pre nego dobije reč, upada u reč drugim diskutantima i sl.

Član 27.

Mera udaljenja sa sednice Skupštine izriče se onom članu Skupštine kojem je izrečena opomena, a on se i nadalje ponoša na način kako je to radio pre izricanja opomene ili na drugi neprihvatljiv način ometa rad Skupštine.

Član 28.

Meru udaljenja sa sedinice sprovodi predsedavajući, s tim ukoliko član Skupštine ne želi ili neće da napusti objekta u kojem se sednica održava, poziva se Ministarstvo unutrašnjih poslova, a protiv izgrednika se obavezno podnosi disciplinska prijava, a ukoliko su ispunjeni uslovi i prekršajna ili krivična prijava.

Član 29.

Odredbe o održavanju reda na sednici Skupštine se odnose i na sve druge učesnike na sednici Skupštine.

Član 30.

Član Skupštine ima pravo i dužnost da glasa o svakom predlogu o kome se odlučuje na sednici Skupštine.

Glasanje će biti punovažno i ako član Skupštine uopšte ne glasa, s tim što je predsednik Skupštine dužan da Skupštinu obavesti koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

Glasa se tako što član Skupštine može biti „ZA“ predlog, „PROTIV“ predloga ili „UZDRŽAN“.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

Član 31.

Posle završenog glasanja, predsednik utvrđuje rezultate glasanja i konstatuje da li je predlog o kome se glasalo usvojen ili nije. Predsednik je u konstataciji dužan da iznese koliko je članova Skupštine i kako glasalo, kao i koliko članova Skupštine uopšte nije glasalo.

V UPRAVNI ODBOR LOVAČKOG DRUŠTVA – POSTUPAK IZBORA

Član 32.

U Upravni odbor se bira, pored predsednika Skupštine, 10 članova Skupštine. U postupku izbora članova Upravnog odbora ne vrši se izjašnjavanje o predsedniku, jer je predsednik Skupštine istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

Član 33.

Pre održavanja sednice Skupštine na kojoj će se birati Upravni odbor, moraju se sprovesti nepohodne konslutacije koje vrši predsednik Lovačkog društva.

Član 34.

Prethodne konslutacie se sprovodi po grupama i to tako što svaka grupa bira grupovođu koji je po funkciji član Upravnog odbora.

U Upravni odbor po funkciji pored predsednika i grupovođa obavezno ulaze sekretar, lovnik i blagajnik Lovačkog društva.

U okviru sprovđenja postupka prethodnih konslutacija za izbor članova Upravnog odbora, predsednik je dužan da konslutacije sprovede na taj način da njegov predlog sadrži kandidate za članove Upravnog odbora koji su taj status stekli uz uvažavanje nacionalne, starosne i stručne strukture u Lovačkom društvu.

Član 35.

Kandidat za predsednika Skupštine predlaže kandidate za članove Upravnog odbora uz uvažavnje napred utvrđenih kriterijuma i taj predlog je dužan Skupštini obrazložiti.

Član 36.

Nakon izlaganja predsednika Skupštine o predlogu sastava Upravnog odbora Skupština javnim glasanjem bira Upravni odbor.

Član 37.

Ukoliko Skupština glasanjem neizabere predloženi Upravni odbor, predsednik otvara pretres o tome i utvrđuje kroz raspravu zašto nije dobio podršku Skupštine za predlog članova Upravnog odbora.

Ukoliko predsednik utvrdi da su razlozi za neizglasavanje sastava Upravnog odbora opravdani, odrediće pauzu od 10 minuta, nakon koje će predložiti korigovani sastav Upravnog odbora, o kojem se Skupština ponovo izjašnjava javnim glasanjem.

Član 38.

Ako predsednik oceni da su razlozi za neizglasavanje neopravdani, dodatno će obrazložiti svoj prvobitni predlog i ponovo pozvati Skupštinu da se o tom predlogu izjasni.

Ako i nakon povnog glasanja Upravni odbor ne bude izglasan, predsednik je dužan da podnese ostavku, koja u ovom slučaju neće predstavljati lični čin.

Član 39.

Ukoliko dodje do situacije iz prethodnog člana, Skupština će ponovo razmatrati pitanje izbora predsednika Skupštine iz kruga odn. sa liste kandidata za predsednika Skupštine koji su već bili predloženi a nisu izabrani.

Postupak izbora Upravnog odbora će se ponoviti prema odredbama ovog Poslovnika.

Član 40.

Svaki član Upravnog odbora je odgovoran za svoj rad, a za rad Upravnog odbora je odgovoran predsednik.

Svaki član Upravnog odbora može dati ostavku po postupku i na način predviđenom za predsednika Skupštine.

Ostavka predsednika povlači i ostavku celog Upravnog odbora koji svoju funkciju obavlja do sledeće sednice Skupštine.

VI AKTI SKUPŠTINE

Član 41.

Skupština donosi: Statut, odluke, finansijski plan, završni račun, plan rada, rešenja, zaključke i preporuke.

Član 42.

Pravo predlaganja akata koje donosi Skupština ima Upravni odbor, radna tela Skupštine i Upravnog odbora i najmanje 10 članova Lovačkog društva.

Tumačenje akata koje donosi Skupština daje Upravni odbor.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Odredbe ovog Poslovnika neposredno se primenjuju u radu radnih tela Skupštine.

Član 44.

Prisusto sednicama Skupštine Lovačkog društva je obaveza svih članova Lovačkog društva i oni nemaju pravo na naknadu dnevnica ili putnih troškova.

Član 45.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

SKUPŠTINA LOVAČKOG DRUŠTVA

Broj:_________
____________ godine

Stara Pazova

Predsednik

_____________________