Arhive kategorija: Bilteni i obaveštenja

Program radova u lovištu za 2017.god.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa svojim ovlašćenjima na predlog lovnika Lovačkog društva Stara Pazova, Skupština Lovačkog društva u Staroj Pazovi, na sednici održanoj 24.03.2017. godine, doneo je:

PROGRAM RADOVA U LOVIŠTU
LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2017. GODINU

 

U cilju ispunjenja svojih statutarnih obaveza članovi Lovačkog društva u Staroj Pazovi, koji su istovremeno i članovi lovačke sekcija Stara Pazova Lovačkog udruženja Stara Pazova će svoje radne aktivnosti i angažovanja ostvarivati u skladu sa ovim Programom.

Za realizaciju zacrtanih aktivnosti biće neophodno da svaki lovac (izuzev onih koji su od radnih obaveza oslobođeni) odradi u ovoj godini 7 radnih dana.

Potrebno je napomenuti da je pokrenuta inicijativa da počasni članovi budu oslobođeni obaveze odrađivanja radnih dana, samo ukoliko n isu u mogućnosti da love.

Evidenciju o izvršavanju radne obaveze vodi isključivo lovnik Lovačkog društva. U vođenju evidnecije lovniku asistiraju i pomažu grupovođe.

Radni dan traje sedam radnih sati.

Radne akcije se organizuju i zakazuju nedeljom u trajanju od 08-15 časova. Izuzetno pojedine vrste poslova se mogu organizovati i drugim danom u nedelji, s tim da to jesu radovi koji imaju manji obim i za čije izvršenje je potrebno angažovati manji broj lovaca (ispumpavanje vode i sl.)

Aktivnosti i radovi koji će se obaviti u 2017. godini su:

 1. Radovi na čišćenju i pošumljavanju Starog prihvatilišta
  Vreme: mart mesec 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i grupovođe
 2. Izgradnja nadstrešnice u pozajmištu prve grupe i pravljenje proseka kroz poligon. Za ove poslove odobreno od Pokrajniskog sekretarijata za poljoprivredu 70.000,00 dinara
  Vreme: april 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 3. Izgradnja bunara na Vukasovoj remizi. Odobrena sredstva u iznosu od 90.000,00 dinara. Omogućiti stalno napajanje vodom tog dela lovišta kroz iskop budnara sa svim potrebnim elementima.
  Vreme: maj 2017. godine
  Odgovorna lica: Lovnik i Upravni odbor
 4. Izrada novih hranilica, popravka postojeći, a naročito hranilica za srneću divljač.
  Vreme: maj i jun 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik
 5. Iskopavanje novih ešarpi, produbljivanje postojećih i pravljenje proseka u remizama
  Vreme: jul, avgust 2017. godine.
  Odgovorna lica. grupovođe i lovnik
 6. Reviutalizacija bar jedne veterenjače i redovno ispumpavanje vode iz bunara
  Vreme: od 15. juna do 30. septembra 2017. godine
  Odgovorna lica: grupovođe i lovnik

UPRAVNI ODBOR DAJE PREDLOG DA IZUZEV ISPUMPAVANJA VODE SVE RADNE AKCIJE BUDU OKONČANE NAJKASNIJE DO KRAJA JULA 2017. GODINE. Na taj način će se urediti pitanje ispunjenosti uslova za lov na prepelice i tako nećemo dozvoliti da u lov idu lovci koji nisu platili članarinu i koji nisu odradili radne dane.
U Staroj Pazovi, 20.03.2017. godine

Predsednik Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2017.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. ___/2017
Dana: 14.03.2017. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

24. MART 2017. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2016. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2016. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2017. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2017. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2017. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2017. godinu.
 11. Razrešenje i izbor jednog člana Upravnog odbora.
 12. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 22. i 23. marta 2017. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.
Dobar pogled!

Sekretar Uzelac Slavko

Predsednik Dragan Đurić

Program rada za 2017. godinu

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

ZA 2017. GODINU

Program, planovi i aktivnosti koje planiramo da sprovedemo kao rukovodstvo Lovačkog društva jesu u osnovi postavljeni na izbornoj sednici Skupštine društva 2015. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena 2009. godine.

Suština lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo posednjih godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za lov ili za što bolji i kvalitetniji lov.

Receptura za ovakvu politiku je vrlo prosta. Potrebno je urediti lovište, prilagoditi ga potrebama lovaca i sve aktivnosti staviti u funkciju obezbeđenja napred pomenutih uslova.

Za ovu godinu nam je od pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđeno 360.000,00 dinara i to za pošumljavanje, kopanje jednog bunara i za zređenje poligona za lov. Samim tim je u doborj meri određen i pravac naših aktivnosti u narednom periodu.

Do održavanja sednice skupštine poslovi oko pošumljavanja su skoro privedeni kraju, jer je više od polovina „Starog prihvatilišta“ potpuno iskrčeno i pošumljeno sa sadnicama bagrena, jasena, ruja i nekoliko vrsta žbunastog rastinja.

Nakon toga se pristupa bušenju jednog bunara u Vukasovoj remizi i uređivanju proseka na pozajmištu prve grupe.

Upravni odbor će sve ove aktivnosti organizovati i sprovesti kroz nekoliko radnih akcija, kroz saradnju sa „Galovicom“ i lokalnim javnim preduzećima.

Sledeća aktivnost jeste dovrešnje elektrifikacije fazanerije na taj način što ćemo dodatno pojačati za postojeće kapacitete i na taj način obezbediti da se postavi još nekoliko reflektora oko prihvatilišta. Za ove namene smo od Opštine Stara Pazova dobili još 70.000,00 dinara koja bi smo u narednim nedeljama trebalo da realizujemo.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju Lovnik Borovac Branislav.

Planirana je i ugovorena isporuka oko 1228 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Svi faznaski pilići su ugovoreni i uplaćeni kod fazaneri Ub. Isporuka se očekuje u prvoj polovini meseca avgusta.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu.

Nabavka terenskog vozila je bila planirana za proteklu godinu, ali usmeravanje svih slobodnih sredstava u funkciju lova za sada nam ne ostavlja dovoljno prostora da ove godine tu investiciju izvedemo, ali to nikako ne znači da se od toga odustaje.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih šest pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podinemo na najviši mogući nivo.

Okončanje sudskog spora oko imovine sa Republikom Srbijom nam ostavlja prostora za dodatno planiranje i sačinjavanje dugoročnog Programa razvoja našeg društva.

Broj članova našeg društva se održava na istom nivou već nekoliko godina.

Članarina je bila nepromenjena takođe već više od pet godina. Međutim, činjenica da smo postali vlasnici jako vredne imovine stvra i nove finansijske obaveze. Naime, sada je naknada za odvodnjavanje na nivou od oko 60.000,00 dinara, a porez na imovine se za sada procenjuje na oko 200.000,00 dinara. To sve zajedno uslovljava da se članarina u narednom periodu mora povećati. O visini i dinamici povećanja ća odlučiti Skupština društva a nakon što se usvoji finasijski izveštaj i finansijski plan za 2017. godinu.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, mart 2017. godine Predsednik Dragan Đurić

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2016.-2017. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU  ZA PERIOD
MART 2016 – MART 2017. GODINE

Izveštaj o radu za prethodnu godinu jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva u protekloj godini i potrebno je posmatrati ga kroz prizmu Programa rada za četvorogodišnji period 2015-2019, kao i kroz program rada za 2016. godinu koju je Skupština društva usvojila na prethodnoj redovnoj sednici.

U periodu od 18. marta 2016. godine do 24. marta 2017. godine Upravni odbor je održao ukupno 17 sastanaka. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

Upravni odbor je u protekloj godini bio operativniji nego prethodnih godina, o čemu govori manji broj održanih sednica, ali daleko veća aktivnost članova.

I u ovom Izveštaju moramo se setiti našeg tragično preminulog člana Saše Pačanina, između ostalog i zbog toga što je i on zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora imao zajedničku viziju razvoja i aktivnosti našeg lovačkgo društva i svakako bi bio ponosan na ono što smo u prethodnoj godini uradili.

Osnovane aktivnosti našeg drugštva su se ogledale pre svega u nabavci faznaskih pilića i u tom pravcu je ugovoreno i uplaćeno 1400 komada faznaske divljači sa odnosom polova 1:1. Zbog poznatih okolosti sa problemima u proizvodnji svih fazanerija u zemlji isporućeno nam je 1150 faznačića u dva navrata i to prvo iz fazanerije Ub 850 komada uzrasta 8 nedelja, a potom smo iz fazanerija u Guči posredstvom fazaneriju Ub dobili još 300 fazančića, ali uzrasta oko 6 nedelja. Takav način isporuke je uslovio međusobnu tuču i masovne gubitke manjih fazančića, što smo uspeli da sprečimo tek pregrađivanjem prihvatilišta. Pored toga u našem prihvatilištu za fazane ponovo se pojavio crveni crv, a potom i histomonijaza (bolest jetre), što je sve zajedno uslovilo gubitke od oko 300 fazančića. Razlog za to je bio sadržan i učinjenici da je koncentrat koji nam je isporučila fazanerija Ub bio lošijeg kvaliteta od propisanog, pa kako smo nabavili 2 tone tog koncentrata napredak fazančića u prvom periodu nije bio zadovoljavajući. Nakon izvršenih analiza u Institutu za veterinarstvo u Novom Sadu utvrdili smo razloge za uginuća i slabo napredovanje fazančića i od tada su preduzimanje odgovarajuće mere koje su uginuća prvo smanjila, a nakon toga i potpuno obustavila. Zahvaljujući velikim naporima, pre svega članova Upravnog odbora jedna vrlo neprijatna i neizvesna situacija koja je mogla direktono da utiče na kvalitet lovne sezone, stavljena je pod kontrolu i na kraju možemo konstatovati da je jesenja lovna sezona ipak bila uspešna. No, o lovu, uspesima i neuspesima će svakako više reći u svom izveštaju lovnik Borovac Branislav.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Vujić i Dimitrijević i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad.

Mimo nabavke faznaske divljači najviše vremena, energije i sredstava utrošeno je na izgradnju odn. pročišrenje volijere za fazansku divljač. Novo dograđeni deo je dimenzija 14,60×69,50 metara, odn. 1.007m2 što sa postojećih 1.900m2 daje površinu od 29 ari prihvatilišta koje je sada jedno od najvećih u široj okolini. Na ovim poslovima su bili angažovani skoro svi lovci i dali svoj puni doprinos, no doprinos Surdučkog, Borovca, Bandura, i jednog broja mladih lovaca (Otašević, Maho, Atanacković) je za svaku pohvalu. Naravno da kao i kod svakog drugog nabrajanja i isticanja neko neopravdano bude ispušten odn. preskočen. Ali za ovaj posao bi bilo nužno pohvaliti veliki broj lovaca i onda bi ovaj izveštaj dobio sasvim drugi karkater.

Kupljene su još dve solarne ploče i dva akumulatora za solarno snabdevanje strujom čuvarske kućice, tako da sada sa tri akumulatora i četiri solarne ploče skoro u potpunosti zadovljovamo potrebe za električnom energijom. Neposredno pred pisanje ovog izveštaja podnet je zahtev Opštini Stara Pazova za prenos 70,000,00 dinara (koliko nam je po poslednjem konkursu odobreno) za nabavku još jednog akumulatora i još jednog sistema sa jednom solarnom pločom čime bi se elektrifikacija prihvatilišta zaokružila.

Potrebno je napomenuti da smo izgradili i novi objekat za smeštaj hrane na prihvatilištu koji sad predstavlja ozbiljan objekat sa namenom koja je neophodna za prihvatilište.

Ove radove smo izfinansirali na taj način što smo od Sekretarijata za poljoprivredeu AP Vojvodine dobili 400.000,00 dinara, a od Opštine Stara Pazova 100.000,00 dinara. Sve ovo su bila strogo namenska sredstva dobijena na osnovu konkursa i mišljenja smo da smo ih čestito i domaćinski utrošili.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Vujić i Dimitrijević i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad.

O toku letnje i jesenje lovne sezone više će reći lovnik i grupovođe. U ovom izveštaju mora naći mesto podatak da smo ove godine imali u jesenjoj lovnoj sezoni ukupno 15 izlazaka (1 na zeca). Rezultati lova na fazane su zadovoljavajući, mada mogu biti bolji. Ove godine smo imali i jedan izlazak na zeca, koji se takođe može oceniti kao uspešan, a sve imajući u vidu da zečje divljači mi nažalost nemamo dovoljno. I ove godine smo održali trediocionalni četvrti po redu novogodišnji lov 01.01.2017. godine u kojem je učešće uzelo oko 40 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak..

Mora se spomenuti da sudski spor sa Republikom Srbijom i Opštinom u vezi sa imovinom ulazi u svoju novu i izvesnu fazu. Osnovni sud u Staroj Pazovi je po treći put doneo presudu u našu korist, što je Apelicioni sud u Novom Sadu skoro u potpunosti potvrdio. Ono što posebno čudi jeste neujobičajena upornost i istrajnost pravobranilaštava u osporavanju istorijskih tekovina našeg društva. Njihov stav se svodi na to da naše društvo za 105 godina postojanja nije ništa stvorilo, ništa izgradilo. Sada je trenutno postupak u fazi pred Vrhovnim kasacionim sudom u Beogradu, ali sada sa mnogo boljim izgledima na naš uspeh nego ranijih godina.

Potrebno je inforimisati lovce da saradnju sa fazanerijom Ub sa ovom godinom završavamo, jer su oni veoma nezadovoljni što na ime neisporučenih i loše isporučenih fazančića u preošloj godini, ove godine treba da nam isporuče 550 komada. Pored toga dobićemo još 676 komada koje nam lovačko društvo iz Nove Pazove ustupa (da bi smo dobili sve fazančiće istog uzrasta i iz iste fazanerije). Sa tim brojem ćemo pod noramalnim uslovima svakako obezbediti sve uslove za uspešnu jesenju lovnu sezonu.

Letnja lovna sezona je bila uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik

O finansijama samo toliko da smo godinu završili uspešno, ali na nimalo lak način. O toj temi će vas detaljno upoznati blagajnik Oliver Tot.

Naš bivši član i predsednik Gavrilović Petar je počeo da izmiruje svoje dugove prema sudskoj presudi i do sada je izmirio 190.000,00 dinara, a što predstavlja oko 30% od onoga što je još dužan platiti.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri i sve više ima saradnje razumevanja i u tom delu kao i prošle godine moram odati posebno priznanje Stevanu Vraniću koji se zaista iskreno trudi da nam pomogne i da jaz koji godinama postoji potpuno nestane.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi mart 2017. godine

Predsednik Lovačkog društva:

Dragan Đurić

100 godina Lovačke Organizacije u Staroj Pazovi

100 GODINA LOVAČKE ORGANIZACIJE U STAROJ PAZOVI

U situaciji kada o počecima organizovanog lova u našem mestu, nema mnogo pisanih podataka a o tim vremenima nema živih učesnika, – u pisanju smo se oslonili na staru hroniku o Staroj pazovi i monografiju o lovstvu u Vojvodini za vreme od 1922-1992 godine Lovačkog Saveza Vojvodine, u kojoj se na nekoliko mesta pominje lovačka organizacija iz Stare Pazove, čiji smo mi naslenik kao Lovačko Društvo „Stara Pazova“.

Osnovani u Opštini Stara Pazova koja se prostorno nalazi sa svojih 351 km2 u jugoistočnom delu Srema na vrlo povoljnom geografskom položaju. Teritoriju Opštine, a posebno naselja Stara Pazova, i presecaju važni, drumski, železnički i rečni putevi, pa očigledno je da nikad nismo mogli da imamo bogato lovište jer divljač traži mir i veliki prostor.

Ipak, prema raspoloživim podacima iz hronike u mestu, u delu o druđtvenim i strukovnim organizacijama stanovnika Stare Pazove nalazimo tekst: „Lovačko udruženje osnovano je 1910 godine. Istovremeno je zakupilo lovište na prostoru Jarkovac između Inđije i Stare Pazove. Ovaj prostor je svojina nekih porodica iz Sremskih Karlovaca, čijim ga je precima darovala Marija Terezija. Lov ne postoji kao grana privrede nego kao zabava i sport članovima Lovačkog udruženja. Na lovištu od divljači ima: zečeva, fazana, jarebica i prepelica“.

Dakle, iz pisanog dokumenta nesumljivo proizilazi da smo osnovani pre 100 godina, neki izvori govore i da imamo još 7 godina od odnivanja više, ali treba prihvatiti ono što je zapisano, pa imamo privilegiju da se ponosimo proslavom stogodišnjeg postojanja, čime se ne može pohvaliti mnogo Društava. Za vreme postojanja bavili smo se lovom u više država, a nismo se premeštali od doseljavanja u XVII-XVIII veku, preko naše teritorije prošle su razarajući je više ili manje vojske 2 svetska rata, više mobilizacija i manjih sukoba. Sve to nije poremetilo stalni razvoj mesta, dobe odnose mežu ljudima – meštanima, različitih nacionalnosti, običaja i kultura u čemu je naše Društvo od postanka pa do danas za primer.

Za godine iz XIX veka imamo o nama sledeće pismene podatke:

 • 1922 godine Savezno Lovačko Društvo na terenu Sreza – Kotara Stara Pazova, na prostoru od Kupinova do okoline Sremskih Karlovaca ima oko 200 članova i lovnu površinu od 102.000 katastarskih jutara.

 • 1924 godine od Viših lovačkih organa traži 200 primeraka društvenih pravila za svoje članove i prema istim podacima zakupljuje za lov celu teritoriju tadašnjeg sreza….

 • 1928-1929 godine u Saveznoj upravi za Vojvodinu, podpredsednik je između ostalih Nikola Janković iz Stare Pazove;

 • 1931 godine na svojoj redovnoj glavnoj Skupštini održanoj 31.07.1931. godine vrši reorganizaciju Društva i konstituiše upravu na čelu sa predsednikom dr. Viktor Rup – kraljevski javni beležnik, podpredsednik je Sima Ivković, blagajnik je ing. Dušan Ivković i članovi: Julio Galanta, Đoka Bektaš, Ljuba Popović, Jozef Šago, Filip Lepherc, Jova Milanović, Nikola Mudrić, Dragoslav Ilić, Žika Jovanović, i Sava Ogrizović.

Nadzorni odbor čine: Samko Babik, Mladen Marinković i Žika Blagojević;

 • 1932 godine Savezno lovačko društvo iz Stare Pazove ima lovni teren od 102.000 kj.a njegovih 115 članova je ubilo u sezoni lova 2433 zečeva, 236 jarebica itd…

 • 1935 godine 55 članova na zakupljenih 8.600 kj ulovilo je 1817 zečeva i 126 jarebica.

 • 1936 godine članovi Društva na 86.023 kj. sa 55 članova ulovilo je 1817 zečeva, 125 jarebica, 117 prepelica, 665 divljih pataka, 33 mišara, 101 jastreba, 31 sovu, 33 gavrana, 304 vrane i svrake, 2 divlje mačke i 55 mačaka skitnica,

 • 1938 godine na 113.218 kj lovišta, sa 88 članova ulovilo je 1.879 zečeva, 93 jarebice, 5 fazana, 357 prepelica, 6 šljuka, 387 divljih pataka, 41 psa-lutalicu i 15 mačaka-lutalica.

Početkom rata 6 aprila 1941 godine, zamire svaka aktivnost, a kraj rata mnogi od lovaca nisu preživeli.

Aktivnost lovaca posle rata počinje krajem 1945 godine i početkom 1946 godine. Nema tačnih podataka o broju članova, ali postoji podatak da pušku ima svaki treći lovac, da se one posle lova nose u Stanicu Milicije i uoči lova odatle uzima. Istom puškom love više lovaca u određenom vremenu, uz ugovoreni raspored. Postoji organizacija u dve grupe, tzv. srpska i slovačka, ali u svakoj od istih ima Slovaka ili Srba, pa podela na te dve grupe nije imala neki drugi karakter, pa kada su se grupe objedinile u Društvo, bilo je onih iz obe grupe koji su se protivili novoj organizaciji jer napuštaju prethodnu grupu, u kojoj su se lepo družili.

Iz tog perioda uz mogućnost slučajnog izostavljanja, jer deo dokumentacije iz tog perioda je nažalost nepronađen, – pominju se: Opavski Jano, Opavski Benko, Poljovka Šimo – otac našeg najstarijeg lovca, Poljovka Šima Šima, Ilija Dudić, Dušan Klipa, Petar Kuzmanović- Lala, Miško Dolinaj, Mile Racić, Toša Lapčević, Ciga Jovanović, braća Rapajić.

Sedište društva ne postoji, pa se sastaju u hotelu Srem, Vatrogasnom Domu, službenim prostorijama Zemljoradničke Zadruge.

Razvojem zemlje, Oštine i Stare Pazove i Lovačko Društvo unapređuje svoje aktivnosti pa traži način da reši smeštaj, traži docnije od radnih organizacija, dobija ih od PD „Napredka“ u drugih, a 13. februara 1977 gdoine godišnja Skupština donosi Odluku o izgradnji strelišta i montažne barake na prostoru ispred sadašnjeg Doma.

U to vreme aktivnošću se ističu: Kuzmanović Petar, Selena Pajica, Dolinaj Martin – Gaja, Micić Momčilo, Poljovka Miša – mlađi, Tabaković Slobodan, Obradović Ljubiša, Rada Rapajić, Kovačević Ivan Zvonko, Raško Babik, Borovac Ratko, Filip Janko, Domonji Martin – Džajko, Malko Jan, Anić Miroslav, Steva Grujić, Dušan Vranić, Dušan Azlen, Vlajko i Veljko Ivančević, Malko Jano i drugi.

Veliki doprinos u razvoju Društva, unapređenju veštine lova i lovne discipline doprineli su lovnici: Rapajić Rada, Micić Momčilo, Domonji Martin – Džajko, Dolinaj Martin-Gaja, Ivan Kovačević, Branko Momčilović, Viktor Rajnpreht, Bora Kolarević, Vlada Strejček, Pačanin Petar, Domonji Jan-Vukas, Malko Miroslav, Sava Savić i Radivojević Branislav – Gedža.

Na unapređenju organizacije Društva, obavljajući administrativne poslove, predano su radili sekretari Opavski Benko, Racić Mile, Raško Babik, Ratko Borovac, Uzelac Slavko, Takač Vladimir i sada Borovac R. Branislav, a Vidović Siniša i Dragan Đurić na izradi potrebnih normativnih akata Društva i Opštinskog Udruženja.

Društvom su zajedno sa članovima izabranih organa rukovodili u poslednjih 50 godina predsednici u jednom ili dva mandata: Dudić Ilija, Petar Kuzmanović-Lala, Ivan Kovačević, Malko Janko, Šterić Ljubink, Šarkezi Miroslav, Barački Borislav, Vidović Siniša, Kolarević Bora, Gavrilović Petar i sada uzelac Slavko.

Lovačko društvo je učestvovalo aktivno u životu mesta i Opštine. Članovi društva nesebično su davali zapaženi lični i kolektivni doprinos u radosnim trenucima i proslavama, ali i u teškim vremenima u kojima je pretila ratna opasnost ili je došlo do neprijateljstva na teritoriji zemlje i neposredno na teritoriji naše Opštine / rat 1991-1995 i agresija NATO Pakta na našu zemlju 1999. godine.

Mesto i Opština su često bili donatori mnogih naših manifestacija i akcij, na čemu smo im zahvalni.

U očuvanju imovine i lovišta uvek smo imali svesrdnu pomoć organa OUP i opštinskih nadležnih organa.

Veliki je doprinos članova društva u organizovanim i zajedničkim akcijama pošumljavanja i uopšte unapređenju zaštite i uređenja naše prirodne okoline.

Velika su ulaganja i izdvajanja za oboga ćenje lovišta kupovinom od fazanerija u Vojvodini fazanskih pilića ili odraslih fazana, pošto nisu uspeli napori iz 1960-1965 godine da se organizuje sopstvena proizvodnja fazanskih pilića ležanjem fazanskih jaja pod kvočkama, a pod kvočkama, a podcenjeni su prethodni solidni rezultati u prihvatu i gajenju do pred lovnu sezonu, fazanskih pilića u vrlo dobrom objetu – prihvatilištu u potezu Jedovac, pa bi u tom pravcu Društvo u narednom periodu trebalo da delimično promeni svoje aktivnosti.

Lovište od 6.468 ha sa preko 26 ha šumica – remiza, prostornim prihvatilištem za smeštaj 1.000 – 1.500 fazanskih pilića, lovačkim domom koji je solidno opremljen i koji treba završiti u najskorije vreme, u neposrednoj blizini aerodroma i dr. uslovima – pokazuje da postoje ozbiljni uslovi da se društvo usmeni zajedno sa Opštinom u lovni turizam kombinovan sa lovom divljih pataka na reci Dunav i drugim sadržajima.

To može u veće angažovanje ovo društvo sa svojih 96 članova i članom podmlatka – Đurić Ivanom, Filip Rastislavom.

U okviru Društva radi uspešno Kinološka grupa koja je među prvim lovačkim društvima još u periodu 1955-1960 godine kupila i uvezla prva prvoklasna grla lovnih pasa – kratkodlakih nemačkih ptičara da bi u narednim godinama u smislu odgoja tih pasa bili među najboljim društvima u Vojvodini i Jugoslaviji. U radu na unapređenju kinologije naročito su se isticali Ivan Kovačević i Kolarević Bora, pa zahvaljujući radu još mnogih drugih i vlasnika pasa, društvo danas ima solidan broj lovnih pasa rase kratkodlaki nemački ptičar, oštrodlaki nemački ptičar, epanjol-breton i engleski seter. Na takmičenjima u organizaciji Kinoloških sekcija naši lovci su ostvarili zapažene rezultate, svake godine organizuju smotru pasa i ispit urođenih osobina, a bilo je organizovano i utakmica B tipa za pse ptičare.

Svake godine se održava takmičenje u lovno-kinološkom kupu, a naš član Kolarević Bora bio je prvak Srbije 2007 godine.

U okviru lovačkog društva osnovana je u periodu 1950-1955 godine trap sekcija koja je raspolagala u početku rada sa dve mašine.

Lovačko društvo u Staroj Pazovi imalo je na prostoru neposredno uz sadašnji lovački dom izgrađeno olimpijsko strelište sagrađeno sredstvima društva 1954. godine na kome su se održavala takmičenja, takmičenja saveznog ranga, međudržavna takmičenja i sl.

Tokom 1957 godine trap sekcija se odvojila od lovačkog društva pa su članovi iste osnovali streljački klub „Jedinstvo-trap“ za lovno streljaštvo.

Streljište izgrađeno 1954 godine iz bezbednosnih razloga jer je mesto širilo, moralo se izmestiti, pa je napravljeno novo strelište 1988. godine u potesu Jedovac, koje se nalazi u blizini međunarodnog puta.

Ostalo je zabeleženo da je prvi metak na glinene golubove ispalio član lovačkog društva – Petar Kuzmanović – Lala.

Članovi ovog kluba u proteklom periodu osvajali su mnoga domaća i strana priznanja, pa su 1995. godine članovi kluba u sastavu ekipe Srbije zauzeli 15-16 mesto u Svetskom kupu.

Član kluba Rajnpreht Viktor prvak je Srbije 2009. godine, a junior Havran Miroslav bio je prvak države u takmičenju 1997-1998 gdoine.

Svojevremeno 2004. godine i kasnije 2007, 2008 i 2009. godine prvaci države u lovnom streljaštvu bili su Rajnpreht Viktor i Pavlović Rade.

Ovi rezultati čine nas ponosnim da smo učestvovali u osnivanju kluba, lovnog streljaštva sa tako uspešnim članovima našeg lovačkog društva i drugih lovačkih društva iz okoline.

Za svoj rad dobili smo Orden Lovačkog saveza Vojvodine 1995. godine, a određen broj članova je dobio Orden i to zlatni (Vidović Siniša i Kovačević Ivan – Zvonko).

Sve izneto ukazuje da je lovačko društvo u Staroj pazovi u proteklih 100 godina ostvarilo zapažene rezultate na mnogim poljima, a ne samo u oblasti lovstva, te da može uspešno delovati u budućnosti odnosno u narednih 100 godina.

U Staroj Pazovi decembra 2010. godine

Odbor za proslavu 100 godina lovačkog društva „Stara Pazova“ iz Stare Pazove:

Slavko Uzelac, Ivan Kovačević i Siniša Vidović.