Arhive autora: Admin

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Izveštaj o radu za prethodnu godinu jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva u protekloj godini i potrebno je posmatrati ga kroz prizmu Programa rada za prethodnu 2019. godinu, a koji je Skupština Lovačkog društva usvojila na prethodnoj redovnoj sednici Skupštine.

U periodu od 09. marta 2019. godine kao izborne Skupštine Lovačkog društva pa do 20. marta 2020. godine Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanaka. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

Upravni odbor je u protekloj godini bio operativan u meri kako je to bilo i ranijih godina, o čemu govori broj održanih sednica.

U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva u našem društvu i do zaista jeste dobra vest.

Određene aktivnosti u našem društvu postaju stvar redovne rutine i skoro da su svake godine u priličnoj meri indentične.

Pa krenimo redom.

Prethodne godine smo nabavili 1300 fazanskih pilića od našeg, sada već stalnog, poslovnog partnera „Omorika“ doo iz Petrovaradina.

Moramo vas podsetiti da je cena fazanskih pilića nakon zatvaranja fazanerije Ristovača povećana za 20%, pa je tako cena jednog fazanskog pileta sa 400,00 dinara povečana na 480,00 dinara. To povećanje cene smo u priličnoj meri amortizovali zamenom fazanskih koka u odnosu jedna koka za 3,2 fazana. Za ovu sezonu (2020. godina) odnos je jedna fazanska koka za 3 fazanska pileta.

Praksa zamene fazanskih koka za fazanske piliće se pokazala kao veomo dobra i iskreno se nadamo da ćemo takvu praksu nastaviti i dalje. To je ekonsmski najisplativiji način plasiranja fazanskih koka. Primera radi, u komercijalnm lovu fazana za lovce koji nisu članovi članovi našeg lovačkog društva prodajemo za 1.200,00 dinara, a prilikom zamene za istog takvog fazana postižemo cenu od 1.440,00 dinara.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama). U istom periodu smo imali i aktivnosti na kopanju jednog bunara u Barnakovoj remizi i njegovo stavljanje u funkciju preko solarnog sistema napajanja pumpe za vodu.

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, jer je jedino uređenje volijere posao koji mora izvršiti celo društvo.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 ranih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije svode na apsurd. Generalna ocena je da moramo više da radimo, jer je sada sve to naše i posla je sve više.

Zbog tih problema koje nismo imali načina da efikasno rešimo, nastali su problemi i među članovima Upravnog odbora koje nažalost do danas nismo uspeli da amortizujemo.

Potrebno je sa ponosom istaći da smo u prethodnom periodu priveli nameni 50m2 prostora u potkrovlju lovačkog doma i taj prostor se sada u dobroj meri koristi za potrebe aktivnosti Upravnog odbora, ali i pojedinih grupa našeg lovačkog društva. Time smo u potpunosti nadomestili neodstatak prostora nakon izdavanja lovačkog doma Crnomarković Željku. Detaljan finansijski izveštaj u vezi sa ulaganjima i ceni koštanja izgradnje prostora u potkrovlju nije sačinjen, jer je u dobroj meri finsiranje vršeno donacijama članova (Malečić, Đurić, Surdučki, Tot, Havran, Stepanović, Ivanović, Uzelac, Maho, Odobašić, Mišić, Sejdin i dr.), a dobrim delom je finasiranje vršeno i zahvaljući naplati duga iz 2015. godine zbog skrivljenog gubitaka fazana. Jedan deo sredstava je usmeren i sa računa lovačkog društva, čime je obim sredstava za pravljenje proseka umanjen. O sredstvima koja su usmerena sa računa Lovačkog društva detaljan pregled se nalazi u finansijskom izveštaju za prošlu godinu. No, na kraju se to ispostavilo kao opravdano i sada imamo prostor za ponos.

Lovana sezona je po oceni Upravnog odbora bila dobra i uspešna, no o tome će više reći lovnik Stevan Vranić.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad, kakav do sada nije bio. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada.

Ove godina smo obnovili akumulatorsku stanicu na fazaneriji i prvi put nakon više godina nismo imali problema sa napajanjem električnom energijom.

Održavanje iskopanih i elektrificiranih bunara se pojavilo kao problem, no i to je u hodu rešeno dodatnim aktivnostima Mira i Davora Havrana, ali i pojedinih članova (Otašević, Tot, Surdučki). Uočeno je da pojedine bunare moramo ponovo kopati, jer dubina istih nije odgovarajuća (7-8 metara). To se javlja kod bunara na pozajmištu I grupe, na pozajmištu kod Vukasove remize, pa je pretpostavka da ćemo tu morati bušti bunare na dubinu od 15 metara.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana. Iznos od oko pola miliona dinara samo iz tog izvora nikako ne treba zanemariti.

Na ovom mestu se mora ukazati da su se u zadnje vreme pojavila zalaganja manjeg broja lovaca da se lovana sezona skrati, te da kao posledica toga bude kupovina manjeg broja fazana, pa se nadalje kupuje manje hrane i na kraju se smanjuju i troškovi čuvanja. No, ta zalaganja ne idu u pravcu da lovimo dva meseca manje, jer bi samo u takvoj situaciji možda imali nekakve finansijske efekte, ne polemišući ovom prilikom o lovačkom besmislu ovakavih zalaganja. Očigledno je da se zaboravlja da sredstava za hranu i čuvanje fazana mi nemamo. Ta sredstva se obezbeđuju isključivo iz komercijalnog lova. Za vreme dok se fazani čuvaju troškovi čuvara su nesmanjeni, jer je ista cena čuvanja bilo da se čuva 800 ili 1300 fazana. Cena hrane bi bila manja, ali je i tu ušteda minorana, jer ako fazane ne bi hranili u januaru mesecu, onda moramo imati u vidu da se tada potroši svega nekoliko statina kilograma hrane, jer je fazana već mnogo manje.

Istovremeno nismo dobili informaciju kako sve to obezbediti ukoliko ostanemo bez tako velikog novčanog iznosa. Logika ide i ka tome da je takvo zalaganje usmereno na mogućnost smanjenja članarine. No, članarine bi se možda smanjila u minornom iznosu, a lovna sezona zaista ne bi ličila na ono za šta smo se svi zalagali. Isto tako više ne bismo imali fazanskih koka za zamenu i na taj način bi smo ostali bez 450 fazanskih pilića.

U ovom izveštaju mora naći mesto podatak da smo ove godine imali u jesenjoj lovnoj sezoni ukupno 16 izlazaka (1 na zeca). Rezultati lova na fazane su zadovoljavajući, mada mogu biti bolji. Ove godine smo imali i jedan izlazak na zeca, koji se nažalost mora oceniti kao neuspešan. Razloge za loše rezultate lova na zeca ne treba videti samo u slabom odstrelu (svega 13 komada), već bi možda trebalo da analiziramo i vremenski prilike, kvalitet pucanja, organizaciju lova, izbor lovnih terena i šta sve ne!

I ove godine smo održali tradiocionalni sedmi po redu novogodišnji lov 01.01.2020. godine u kojem je učešće uzelo oko 36 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

I ove godine smo zabeležili značajan pravni uspeh, jer smo uspeli da ozakonimo baraku pored teniskog terena. Time je imovina lovačkog društva uvećana za mnogo destina hiljada €.

Nadalje smo sa 01.01.2020. godine za 13 godina i 7 meseci izdali u zakup teniske terene za potrebe parkirališta Crnomarković Željku koji je zakupac našeg doma. Odluku smo doneli zbog činjenice da je podloga na terenima potpuno propala, obrasla rastinjem, a u poslednje dve godine nismo uspeli da izdamo teniske terene. Postignuta cena od 50.000,00 godišnje objektivno nije adekvatna, ali u kontekstu zakupnine za dom to dovodi do razmišljanja – bolje išta nego ništa.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što nažalost moramo pomenuti jeste i ostavka prethodnog lovnika Boravac Branislava koji je svoje neslaganje sa pojedinim odlukama Upravnog odbora izrazio svojom ostavkom. Bilo je pokušaja da se nastali problem razreši, no nažalost uspeha nije bilo. Odgovornost snosimo svi po malo, no kako sve to ne utiče na dalje funkcionisanje našeg društva, držimo da o tome ne treba dodatno opterećivati skupštinu.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi mart 2020. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2020. GODINU

Kao i prethodnih godina, program, planovi i aktivnosti koje planiramo da sprovedemo kao rukovodstvo Lovačkog društva jesu u osnovi postavljeni na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za lov ili za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine. Ne mala sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla ćemo usmeriti na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

Za ovu godinu nam je od opštine Stara Pazova odobreno 100.000,00 dinara za bušenje još jednog bunara. Biće još dva konkursa i verujemo da ćemo ostvariti još neka sredstva.

Moramo imati u vidu da je izborna godina u toku, te nam i to daje nadu da ćemo nekih sredstava još dobiti.

Nakon toga se pristupa bušenju dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Opšta je ocena da proseka na pozajmištima ima malo i da treba napraviti još bar po 7-8 proseka. Naša pozajmišta su promenila strukturu i kroz najveći deo se može proći samo kroz proseke. Za te namene ćemo u ovoj godine izdvojiti bar 150.000,00 dinara. Za naredni period ćemo sačiniti plan održavanja proseka na taj način što ćemo određenim prosekama zadužiti određenog lovca, te na taj način smanjiti troškove koje imamo.

U protekloj godini je isečeno dosta zimzelenih stabala (uglavnom jelke) koja su počela da trule. Ista smo odneli i isekli u grede od kojih sada možemo napraviti nekoliko vrlo kvalitetnih čeka.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je i preliminarno ugovorena isporuka od oko 1250 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Do sada smo isporučili 152 koke i za njih imamo 456 fazanskih pilića. Iz članarine će se obezbediti još oko 400 komada, tako da ćemo uplatiti oko još 400 fazančića, a za čega će sa računa lovačkog društva biti uplaćeno oko 200.000,00 dinara.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podinemo na najviši mogući nivo.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, ali objektivno imamao blagi pad, te sve više članova koji zahtevaju mirovanje staža.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, mart 2020. godine

Predsednik Dragan Đurić

B I L T E N br. 2/2019

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bilten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2019. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • jesenja lovna sezona se otvara 20. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa.
 • razlog za ovaj, relativno kasniji datum otvarnja je sadržan u činjenici da je ove godine sve u prirodi kasnilo za više od 10 dana, pa je i leženje fazana za toliko kasnilo. Njihova isporuka je bila tek sredinom avgusta umesto početkom avgusta i sve je to uslovilo da će fazani tek tada biti u pravoj formi i kondiciji, da bi zaista predstavljali lovne fazane.
 • planirano je da lov na fazana traje do 25. januara 2020. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • termini lova na zeca su 17. i 24. novembar 2019. godine. U slučaju izmene ćemo blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. U slučaju da se lovac prijavi i za njega pusti fazan, a neopravdano ne dođe u lov, imaće obavezu da naknadi vrednost tog puštenog fazana. Vrednost jednog fazana za lovce našeg lovačkog društva je utvrđena u visini od 1.000,00 dinara. Ova cena važi do 30.11.2019. godine, a nakon toga će se ponovo razmotriti njena visina. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja;
 • istovremeno lovac koji se ne prijavi za lov, neće biti u mogućnosti da u nedelju izvršava lov, odn. to će moći samo ako njegova lovna grupa prihvati da i taj lovac ide u lov sa njima uz saznanje da je pušten jedan fazan manje;
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Naknada za jednog puštenog fazana je 1.000,00 dinara. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 3 fazana po jednom lovu. Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom, a broj fazana po lovcu je uslovljen troškovima, angažovanju i aktivnostima koje su neophodne da bi se takav lov mogao organizovati. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 26.10.2019. godine, pa do kraja lovne sezone.
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (sreda) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov otkupe veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu. Cena jednog fazana u takvoj vrsti lova je takođe 1.000,00 dinara;
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora u potkrovlju lovačkog doma su pri kraju, trenutno je u toku krečenje, a očekivanja su da će prostor biti useljen do kraja meseca oktobra ove godine;
 • lovci se takođe obaveštavaju da je baraka kod teniskog terena ozakonjena i više ne predstavlja bespravno izgrađen objekat;
 • u funkciju je pušten i solarni bunar na Barnakovoj remizi;
 • proseke su spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta;
 • interesovanje za kupovinu novapazovačke remize nije očekujuće, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna i da nam služi za ponos. Ovom prilikom se izražava zahvalnost Malečić Miroslavu i Ivanović Nemanji, na značajnoj donaciji koju su dali za izgradnju poslovnog prostora u potkrovlju Lovačkog doma. Izražava se zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija, s tim da je neophodno posebno istaći Miloša i Mileta Stepanovića.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi,
16.10.2019. godine

P r e d s e d n i k,
Dragan Đurić s.r.

Izveštaj o radu mart 2018. – mart 2019.

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2018 – MART 2019. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanka ili u proseku 2 sastanka mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod šest članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65% prisutnosti, kdo dva člana oko 50%, a kod jednog člana je pristupnost bila ispod 25%. Sva odsustva su relativno opravdana, no u poslednjih nekoliko meseci na kraju mandata ovog Upravnog dobora, pristunost je bila na ivici kvoruma (6-7 članova), što svakako ukazuje da određena pitanja treba drugačije urediti.

Svakodnevna događanja koja praktično „gaze“ sve dosadašnje navike, običaje i ustaljena ponašanja vrše prinudu nad rukovodstvom Lovačkog društva da se mnoga pitanja sada bitno drugačije rešavaju, da rekacija na mnoge probleme mora biti momentalna i da jednostavno nema prostora za neodlučnost, odugovlačenje i neaktivnost odn. nerad.

Ono što je karakterisalo proteklu godinu, ali protekli mandat ovog rukovodstva Lovačkog društva jesu postignuti rezultati kakvi sigurno nisu zableženi u istoriji lovačkog društva, ali i pojave koje nadnose senku strepnje nad budućnošću Lovačkog društva.

Uočljiv je zastušujuće velik disparitet u broju lovaca koji su priustni u lovu i izvršavaju lova sa brojem lovaca koji se pojavljuju na radnim akcijama.

To je rezultat nepostojanja svesti kod doborg dela lovaca da radnim akcijama održavamo i unapređujemo našu imovinu. Taj deo lovaca nije svestan da od 2016. godine imovina Lovačkog društva predstavlja našu privatnu imovinu sa specfičnim oblikom svojinskih prava. Ovo je ocena jer samo na dve radne akcije beležimo prisutnost više od 20 lovaca. zaista poražavajuće.

Jednostavno, sada je sve drugačije, pa samim tim moramo i mi biti drugačiji.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 60 (pre 30 godina je skoro roduplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine. Još ne znamo koliko će biti lovaca manje, no svako smanjenje broja lovaca će uticati na visinu članarine, mada je rukovodstvo Društva odlučno da se troškovi funkcionsanja udruženja primereno smanje, tako da članski dopirnos funkcionisanju opštinsko lovačkog udruženja budu što je moguće više smanjeni.

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više onolikog broja tradicionalnih hajki koje su po pravili imale loše rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi. Zakupnina za korišćenje benzinske pumpe ili starog Lovca je plaćena do 01.07.2021. godine i do tada ćemo morati i nadalje izmišljati finansijskju gimnastiku kako bi se novac u dovoljnoj meri obezbedio.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, , na pravljenje proseka na dva pozajmišta, na starom prihvatilištu i pozajmištu kod smetlišta i auto puta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. ideja koja trenutno preovlađuje jeste da se od tih terena napravi dobar parking prostor koji će našem domu dati dodatnu vrednost i kvalitet. No, o tome će se svakako pregovari Sa Crnomarković Željkom, trenutnim zakupcem prizemlja lovačkog doma.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 40-tak komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka koju smo raskrčili pretprošle godina nismo uspeli za pošumimo iz razloga kojise moraju podvesti pod ljudski faktor. Taj posao moramo uraditi ove godine.

Najveći pomak je svakako napravljen u poslu sa obezbeđenjem vode u lovištu. Prošle godine smo zanačjana sredstva uložili u kopanje jednog novog bunara, te u revitalizaciju i stavljanje u funkciju još 4 bunara (sada ih imamo ukupno 6). Taj posao se odrazio na brojnost divljači u lovištu.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, nezianteresovanost jednog broja lovaca, te materijalne prilike najvećeg broja lovaca nije dozvolila d ostvarimo očekivane rezultate od kmercijlanog lova. Od lovaca sa strane imali smo tri grupe lovaca kojima je pušteno za lov ukupno 83 fazana, a ostatak od oko 150 fazana je pušten domaćim lovcima (7 lovaca), zahvaljući čemu smo uspeli da isfinansiramo sve obaveze koje smo imali oko čuvanja i ishrane fazana. Mogućnost za komericijalni lov je bila dostupna svim lovcima, ali interesovanje je svakako neznatno

No, primetna je pojava da neki lovci sebi dozvoljavaju nesuvisle komentare kako rukovodstvo društva njima želi da proda fazane koji su već njihovi, da bi eto mogli fazani da se dele prema pretposavljanom broju koji ustvari pripada svakom lovcu i sl.

U Upravnom odboru postoji svest da nikada svi lovci neće podržavati ono što Upravni odbor radi i čini da bi svima nama lov bio bolji i kvaltetniji, te da su sve te aktivnosti vrlo uočljive, no od takvih lovaca se zahteva bar minimum poštovanja prema onome što se radi i minumum lojalnosti prema svom lovačkom društvu, bez da se naše društvo i naše rukovodstvo blati gde se za to ukaže prilika.

Potrebno je pomenuti da je lovački dom izdat pod zakup na 15 godina, da je dom u prizemlju ozbiljno renoviran, te sada predstavlja jedan eksluzivni prostor.

U saradnji sa Radetom Grginom i Zlatkom Jelenekom je izvršeno čišćenje naših remira i pravljenje odn. održavanje velikog broja proseka. Svi oni koji su iole redovno išli u lov svakako zanju na šta sve to sada liči i koliko je dobro što smo prekinuli saradnju sa prethodnim domarom našeg lovačkog doma i otpočeli saradnju sa Crnomarković Željkom.

Lovci se svakako sećaju da smo davne 2014. godine imali štetu u prihvatilištu za fazane, kada nam je u jednoj noći podavljeno 220 fazana. Tada smo zaključili poravnanje sa martinom Đurčikom, sada pokojnim, oko naknade štete. Nepsredno pre ove skupštine smo jedan deo duga naplatili, a napate po anuitetima će iči od apila 2019. godine.

Sve u svemu, pojedini članovi su mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

          

                   Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine
Predsednik Lovačkog društva:

Dragan Đurić

Aneks ugovora o zakupu

A N E K S

UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 01.08.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

 • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

 • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Ugovorne strane su dana 10.05.2018. godine Zaključile Ugovor o zakupu poslovnog prostora i njime uredile međusobna prava i obaveze (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Sada ovim Aneksom ugovorne strane menjaju pojedine odredbe napred opisanog ugovora obzirom da je prilikom vršenja renoviranja zakupljenog prostora usled objektivnih i istovremeno nepredvidivih okolnosti obim ulaganja Zakupca bilo znatno veći od planiranog i preliminarno dogovorenog.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 15 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.“

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi:

„Zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.“

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Promena zakupnine u smislu prethodnog stava je moguća posle isteka 5. godine zakupa, s tim da će se pitanje promene zakupnine moći pod istim uslovima otvoriti i po isteku 10. godine trajanja ovog ugovora.“

Član 4.

U ostalom delu Osnovni ugovor ostaje neizmenjen.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                                     Z a k u p a c

______________________                                                  m.p.                                            ______________________