Arhive autora: Admin

Izveštaj o radu mart 2018. – mart 2019.

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2018 – MART 2019. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanka ili u proseku 2 sastanka mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod šest članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65% prisutnosti, kdo dva člana oko 50%, a kod jednog člana je pristupnost bila ispod 25%. Sva odsustva su relativno opravdana, no u poslednjih nekoliko meseci na kraju mandata ovog Upravnog dobora, pristunost je bila na ivici kvoruma (6-7 članova), što svakako ukazuje da određena pitanja treba drugačije urediti.

Svakodnevna događanja koja praktično „gaze“ sve dosadašnje navike, običaje i ustaljena ponašanja vrše prinudu nad rukovodstvom Lovačkog društva da se mnoga pitanja sada bitno drugačije rešavaju, da rekacija na mnoge probleme mora biti momentalna i da jednostavno nema prostora za neodlučnost, odugovlačenje i neaktivnost odn. nerad.

Ono što je karakterisalo proteklu godinu, ali protekli mandat ovog rukovodstva Lovačkog društva jesu postignuti rezultati kakvi sigurno nisu zableženi u istoriji lovačkog društva, ali i pojave koje nadnose senku strepnje nad budućnošću Lovačkog društva.

Uočljiv je zastušujuće velik disparitet u broju lovaca koji su priustni u lovu i izvršavaju lova sa brojem lovaca koji se pojavljuju na radnim akcijama.

To je rezultat nepostojanja svesti kod doborg dela lovaca da radnim akcijama održavamo i unapređujemo našu imovinu. Taj deo lovaca nije svestan da od 2016. godine imovina Lovačkog društva predstavlja našu privatnu imovinu sa specfičnim oblikom svojinskih prava. Ovo je ocena jer samo na dve radne akcije beležimo prisutnost više od 20 lovaca. zaista poražavajuće.

Jednostavno, sada je sve drugačije, pa samim tim moramo i mi biti drugačiji.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 60 (pre 30 godina je skoro roduplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine. Još ne znamo koliko će biti lovaca manje, no svako smanjenje broja lovaca će uticati na visinu članarine, mada je rukovodstvo Društva odlučno da se troškovi funkcionsanja udruženja primereno smanje, tako da članski dopirnos funkcionisanju opštinsko lovačkog udruženja budu što je moguće više smanjeni.

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više onolikog broja tradicionalnih hajki koje su po pravili imale loše rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi. Zakupnina za korišćenje benzinske pumpe ili starog Lovca je plaćena do 01.07.2021. godine i do tada ćemo morati i nadalje izmišljati finansijskju gimnastiku kako bi se novac u dovoljnoj meri obezbedio.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, , na pravljenje proseka na dva pozajmišta, na starom prihvatilištu i pozajmištu kod smetlišta i auto puta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. ideja koja trenutno preovlađuje jeste da se od tih terena napravi dobar parking prostor koji će našem domu dati dodatnu vrednost i kvalitet. No, o tome će se svakako pregovari Sa Crnomarković Željkom, trenutnim zakupcem prizemlja lovačkog doma.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 40-tak komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka koju smo raskrčili pretprošle godina nismo uspeli za pošumimo iz razloga kojise moraju podvesti pod ljudski faktor. Taj posao moramo uraditi ove godine.

Najveći pomak je svakako napravljen u poslu sa obezbeđenjem vode u lovištu. Prošle godine smo zanačjana sredstva uložili u kopanje jednog novog bunara, te u revitalizaciju i stavljanje u funkciju još 4 bunara (sada ih imamo ukupno 6). Taj posao se odrazio na brojnost divljači u lovištu.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, nezianteresovanost jednog broja lovaca, te materijalne prilike najvećeg broja lovaca nije dozvolila d ostvarimo očekivane rezultate od kmercijlanog lova. Od lovaca sa strane imali smo tri grupe lovaca kojima je pušteno za lov ukupno 83 fazana, a ostatak od oko 150 fazana je pušten domaćim lovcima (7 lovaca), zahvaljući čemu smo uspeli da isfinansiramo sve obaveze koje smo imali oko čuvanja i ishrane fazana. Mogućnost za komericijalni lov je bila dostupna svim lovcima, ali interesovanje je svakako neznatno

No, primetna je pojava da neki lovci sebi dozvoljavaju nesuvisle komentare kako rukovodstvo društva njima želi da proda fazane koji su već njihovi, da bi eto mogli fazani da se dele prema pretposavljanom broju koji ustvari pripada svakom lovcu i sl.

U Upravnom odboru postoji svest da nikada svi lovci neće podržavati ono što Upravni odbor radi i čini da bi svima nama lov bio bolji i kvaltetniji, te da su sve te aktivnosti vrlo uočljive, no od takvih lovaca se zahteva bar minimum poštovanja prema onome što se radi i minumum lojalnosti prema svom lovačkom društvu, bez da se naše društvo i naše rukovodstvo blati gde se za to ukaže prilika.

Potrebno je pomenuti da je lovački dom izdat pod zakup na 15 godina, da je dom u prizemlju ozbiljno renoviran, te sada predstavlja jedan eksluzivni prostor.

U saradnji sa Radetom Grginom i Zlatkom Jelenekom je izvršeno čišćenje naših remira i pravljenje odn. održavanje velikog broja proseka. Svi oni koji su iole redovno išli u lov svakako zanju na šta sve to sada liči i koliko je dobro što smo prekinuli saradnju sa prethodnim domarom našeg lovačkog doma i otpočeli saradnju sa Crnomarković Željkom.

Lovci se svakako sećaju da smo davne 2014. godine imali štetu u prihvatilištu za fazane, kada nam je u jednoj noći podavljeno 220 fazana. Tada smo zaključili poravnanje sa martinom Đurčikom, sada pokojnim, oko naknade štete. Nepsredno pre ove skupštine smo jedan deo duga naplatili, a napate po anuitetima će iči od apila 2019. godine.

Sve u svemu, pojedini članovi su mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

          

                   Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine
Predsednik Lovačkog društva:

Dragan Đurić

Aneks ugovora o zakupu

A N E K S

UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 01.08.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

  • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

  • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Ugovorne strane su dana 10.05.2018. godine Zaključile Ugovor o zakupu poslovnog prostora i njime uredile međusobna prava i obaveze (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Sada ovim Aneksom ugovorne strane menjaju pojedine odredbe napred opisanog ugovora obzirom da je prilikom vršenja renoviranja zakupljenog prostora usled objektivnih i istovremeno nepredvidivih okolnosti obim ulaganja Zakupca bilo znatno veći od planiranog i preliminarno dogovorenog.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 15 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.“

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi:

„Zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.“

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Promena zakupnine u smislu prethodnog stava je moguća posle isteka 5. godine zakupa, s tim da će se pitanje promene zakupnine moći pod istim uslovima otvoriti i po isteku 10. godine trajanja ovog ugovora.“

Član 4.

U ostalom delu Osnovni ugovor ostaje neizmenjen.

Ovaj aneks ugovora je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                                     Z a k u p a c

______________________                                                  m.p.                                            ______________________

Ugovor o zakupu

UGOVOR

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen 10.05.2018. godine u Staroj Pazovi, između:

  • LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA, iz Stare Pazove, ul. Karađorđeva 141, koje zastupa predsednik Dragan Đurić iz Stare Pazove, kao Zakupodavca, s jedne strane i

  • CRNOMARKOVIĆ ŽELJKA iz Stare Pazove, ul. Kapetana Spase Pavlovića broj 18, kao Zakupca, sa druge strane

Član 1.

Zakupodavac je vlasnik nepokretnosti, poslovnog objekta, spratnosti P+Pk, površine 348m2, koji se nalazi u Staroj Pazovi u ulici Karađorđevoj broj 141, a Crnomarković Željko je preduzetnik u oblasti ugostiteljstva, pa su oni kao ugovorne strane pronašli poslovni interes da zaključe ovakav ugovor, a kako sledi u daljim odredbama ovog ugovora.

Član 2.

Nepokretnost Zakupodavca u naravi predstavlja objekat u kojem u prizemlju postoji prostor za ugostiteljstvo koji je u opremljen potrebnim nameštajem (stolovi i stolice, 2 klima uređaja, kuhinjom, te pratećim sadržajima koji takav prostor treba da ima). Pomenuti prostor u svom sastavu ima veliku salu, malu salu, hodnik, kuhinju i predkuhinju, sanitarni čvor sa dve kabine i kancelariju. Ukupna površina opisanog prostora je oko 180m2.

Protkovlje je nezavršeno u meri da su na njemu izvedeni samo grubi građevinski radovi i isto nije predmet zakupa.

Član 3.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 10 godina i isti se može produžiti dogovorom ugovornih strana.

Zakupac zadržava pravo prečeg zakupa nakon isteka roka na koji je ovaj ugovor zaključen.

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će u zakupljenom prostoru obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost.

U zakupljenom prostoru se mogu organizovati jednodnevne proslave, slavlja, daće, rođendani, punoletstva i sl.

U zakupljenom prostoru se ne može obavljati delatnost kafane, restorana i slično, u klasičnom smislu.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da se zakupnina određuje i plaća na godišnjem nivou.

Godišnja zakupnina se utvrđuje na iznos od 300.000,00 dinara neto i ista se ima izmiriti pa prvu godinu zakupa najkasnije od 01.11.2018. godine, a svaka sledeća najkasnije od 01.04. tekuće godine. Za 2018. godinu zakupnina će se platiti u srazmernom delu koliko se zakupljeni prostor bude funkcionalno koristio. Kao dan početka obaveze Zakupca za 2018. godinu, smatraće se dan kada se svi napred definisani radovi na rekonsturkciji završe. Taj dan će zajednički odrediti ugovorne strane posebnim zapisnikom, kojim će se pored toga definisati i koji i kakvi radovi su izvedeni na predmetu zakupa.

U prvih pet godina grajanja zakupa zakupnina se ne može menjati.

Po proteku prvih pet godina trajanja zakupa zakupnina se može menjati u slučaju da dođe do promene visine troškova života na malo i pada ili povećanja kursa Evra za više od 5%.

Član 6.

Zakupac se obavezuje da će pre otpočinjanja korišćenja poslovnog prostora isti investiciono renovirati na taj način što će proširiti veliku salu uklanjanjem pregrada između male i velike sale, zatim će proširiti kuhinju tako što će ukloniti pregradu između sadašnje kuhinje i prostora u predkuhinji. Nadalje će pomeriti zid i vrata na početku hodnika do prostora iza ulaza u kuhinju i sadašnjeg ulaza u malu salu. Od sadašnje kancelarije će se napraviti sanitarni čvor sa dve kabine.

Zakupac će opremiti renovirani prostor neophodnim uređajima (klima uređaj, kuhinjski nameštaj, komode, ormari i sl.).

Sva oprema koja se unese odn. ugradi u zakupljeni prostor nakon proteka roka zakupa ostaje kao svojina Zakupodavca.

Član 7.

Zakupodavac se obavezuje da će na celom prizmelju zameniti svu drvenu stolariju i umesto nje postaviti PVC stolariju. Umesto prozora na kuhinji će se postaviti PVC vrata koja će se otvarati prema spolja. Druga centralna vrata prema dvorištu će se takođe zameniti i postaviće se aluminujmska vrata identičnog oblika i dizajna kao ulazna vrata u veliku salu.

Zakupodavac će u potkrovlju napraviti prostor od oko 45-50m2 za potrebe održavanja sednica Upravnog odbora i za kancelariju, sa malom čajnom kuhinjom i sanitarnm čvorom sa jednom kabinom.

Zakupodavc se obavezuje da svojim sredstvima izgradi opisani prostor u potkrovlju, a u prizmelju se obavezuje da obezbedi potrebne sanitarije i keramičke poločice u sanitarnom čvoru koji će se izgraditi na mestu sadašnje kancelarije.

Član 8.

Ugovorne strane čine nespornim da Zakupodavac nema dovoljno sopstvenih sredstava da bi izvršio obavezu iz člana 7. ovog ugovora, pa se ovim ugovorom posebno uređuje i ugovora da će nedostajući deo sredstava uložiti Zakupodavac, s tim da će se uložena sredstva Zakupodavca njemu vraćati tako što će se isti stavljati u preboj sa ugovorenom zakupninom. Maksimalan iznos preboja po jednoj godini ne može preći iznos od 100.000,00 dinara.

Prilikom završetka finansiranja svake pojedinačne obaveze Zakupodavca, sačiniće se zapisnik u okviru koga će se utvrditi iznos sredstava koji je utrošen i vreme za koje će se ta sredstva vratiti Zakupcu kroz napred pomenuti preboj.

Član 9.

Po završetku renoviranja, a neposredno pre otpočinjanja korišćenja zakupljenog prostora sačiniće se zapisnik o stanju objekta i instalacija u zakupljenom prostoru. Dan sačinjavanja tog zapisnika će predstavljati dan kada zakup počinje da teče.

Član 10.

Zakupodavac će bez naknade moći da koristi veliku salu dva puta godišnje radi održavanja svojih skupština. Istovremeno će velika sala moći da se koristi i svake nedelje u jutarnjim satima u okviru glavne lovne sezone radi okupljanja lovaca i organizacije lova (01.10. – 28.02. iduće godine), te organizacije prebrojavanja divljači (jedan dan u martu mesecu svake godine).

Izuzetno po prethodnom dogovoru Zakupodavac će moći bez naknade koristiti zakupljeni prostor i subotom za potrebe organizacije komercijalnog lova ukoliko takvi lovovi budu organizovani i to samo u okviru napred pomenute glavne lovne sezone.

Član 11.

Sve troškove koji terete zakupljeni prostor (električna energija, voda, gas, smeće i sl.) u celosti će snositi Zakupac.

Zakupodavac će snositi troškove u vezi sa porezom na imovinu.

Član 12.

Zakupac je dužan odnositi se prema zakupljenom prostoru sa pažnjom dobrog domaćina, a u smislu kako to podrazumeva Zakon o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj ugovor može biti raskinut i pre roka na koji je zaključen uz saglasnost obe ugovorne strane, kao i pod uslovom da se ugovorom preuzete obaveze ne izvršavaju i iz razloga predviđenih zakonom.

Po prestanku zakupa iz bilo kog razloga sačiniće se zapisnik o stanju nepokretnosti koji će takođe činiti sastavni deo ovog ugovora, s tim da se Zakupac obavezuje da zakupljeni prostor nakon prestanka zakupa vrati u istom (ili boljem) stanju u kojem je bio na dan početka toka roka zakupa (član 9. ovog ugovora).

Otkazni rok se ugovara na vreme od 60 dana.

Član 14.

Ugovorne strane saglasno ugovoraju da će za slučaj potrebe da se određeni odnosi drugačije urede ili ugovore, sačiniti aneks na ovaj ugovor i tako urediti sva novonastala nerešena pitanja.

Član 15.

Osnovne sastojke, odn. elemente ovog ugovora utvrdila je Skupština Zakupodavca na svojoj sednici održanoj 05.04.2018. godine i isti se mogu menjati odlukama Upravnog odbora.

Član 16.

Sve troškove koji terete ovaj ugovor kao poseban pravni posao snosiće Zakupac.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

Za Zakupodavca                                                                                                               Z a k u p a c

______________________                                           m.p.                                                  ______________________

Izveštaj o radu mart 2017. – mart 2018. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2017 – MART 2018. GODINE

U izveštajnom periodu Upravni odbor je održao ukupno 29 sastanaka ili u proseku 2 mesečno. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva, ali i iznalaženje rešenja za niz problema čije razrešenje je uslov daljeg rada, razvoje i napretka našeg Lovačkog društva. Prisutnost članova Upravnog odbora se kod osam članova kreće od 82%-100%. Dva člana su na oko 65%-70% prisutnosti, a samo jedan član je ispod 40% pristunosti. Sva odsustva su opravdana i zaista se nikada nije desilo da neko od članova Upravnog odbora ne može da dođe, a da to prethodno ne opravda.

Svakako je uočljivo da organizacija i rad lovačkog društva, način izvršenja lova, stvaranje uslova u lovištu koji omogućuju zadovoljstvo i istinski lovački užitak, kao i insistiranje na socijalnoj dimenziji unutar članstva lovačkog društva, danas ima sasvim drugačiji karakter i konkretane oblike.

Danas je postalo normalno da se svi lovci koji rade i love imaju mnogo više susreta, druženja razmene iskustava i samim tim je izraženije prisustvo u organizaciji izvršavanja svih obaveza koje stoje pred lovačkim društvom.

Sve promene koje su napred istaknute jesu rezultat objektivne situacije koju pokušavamo što realnije da sagledamo i tome se maksimalno prilagodimo.

Okolnosti koje utiču na drugačiji način lova, drugačije način izvršavanja lovačkih obaveza, počev od odrađivanja radnih dana, pa preko plaćanja ne male lovačke članarine, pa do ispunjenja adminstrativnih uslova za izvršenje lova jesu sledeće:

– broj članova lovačkog društva se u poslednjih nekoliko godina kreće oko 70 (pre 15 godina je bilo duplo više članova);

– lovno-korisna površina u našem lovnom reviru se smanjila i trenutno je nešto manje od 4.000 ha (pre 15 godina je bila bezmalo 6.000 ha);

– postali smo vlasnici (ne više korisnici) imovine velike vrednosti, a što proizvodi obavezu za plaćanje izuzetno velikog poreza na imovinu, što uz već postojeću naknadu za odvodnjavanje dolazi do iznosa od oko 300.000,00 dinara godišnje. To sa druge strane znači da sav prihod od izdavanja doma ide na te svrhe, a ako se taj prihod ne ostvari onda se za tu obavezu mora pridodati prihod koji imamo od komercijalnog lova ili članarine. Istini za volju još uvek nismo podneli poresku prijavu za porez na imovinu i još uvek nismo dobili rešenje o tome, jer rešenje o uknjižbi naše imovine još uvek nije pravosnažno.

– u opštinskom udruženju se članstvo osipa i ove godine ima za oko 40 članova manje. Samim tim je to za oko 400.000,00 dinara manje u kasi udruženja (to je razlog zbog kojeg preostali lovci plaćaju 1.000,00 dinara više).

– daje se mnogo veći značaj drugačijem načinu borbe protiv predatora, a što svakako daje rezultate (nema više tradicionalnih hajki koje su po pravili imale nikakve rezultate);

– radovi u lovištu su sada fokusirani na nekoliko vitalnih pozicija i radni dani se troše isključivo na radove oko pripreme prihvatilišta za fazane, obezbeđenje vode u lovištu, pošumljavanje i održavanje proseka i drugih lovno tehničkih objekata;

Istovremeno se određene relacije sa zakupcem „starog lovca“ menjaju, jer je sada u posedu pazakupac kojeg još nismo upoznali, a kakvi će odnosi nadalje u tom pogledu biti, ostaje da se vidi.

A šta smo to u stvari radili prošle godine?

Dobar deo naših aktivnosti i radnih dana utrošen je na radove na prihvatilištu za fazane, na pošumljavanje starog prihvatilišta, na pravljenje proseka na dva pozajmišta. Sve te aktivnosti prakitčno imaju kapitalni obim i značaj i zaista je mnogo uloženo i urađeno. O pojedinstima i detaljima će mnogo više reći lovnik u svom izveštaju.

Teniski teren nam je sada i zvanično postao konstantan problem. Pokušali smo da angažovanjem lovca Kardaševića održimo elementarne uslove za funkcionisanje terena prevashodno zbog održavanja navike ljudi koji su dolazili da i dalje dolaze na naše terene. Međutim, to nije dalo očekivane rezultate i o tom problemu u narednom periodu moram zauzeti ozbiljan stav. Da li će taj prostor i nadalje biti teniski teren, da li ćemo menjati namenu, da li ćemo tu nešto drugo graditi ili šta već, ostaje kao dilema za buduće vreme, jer problem jeste ozbiljan i zaslužuje malo više vremena za donošenje nekakve definitivne odluke.

Kada su u pitanju aktivnosti oko uzgoja fazanske divljači, mora se naglasiti da je ovo bila jedna od najboljih godina u odnosu na ono čega možemo da se setimo, sa gubicima od ukupno 27 komada. Izgled i forma, kao i pokazana kondicija fazana je bila na viskom nivou, što je sve opet uticalo na povećani kvalitet lova.

Ramizu poznatiju kao Gajovka smo raskrčili u dobroj meri, sa namerom da i od nje napravimo mesto gde će moći da se lovi kvalitetnije. Nakon što je ponovo pošumimo stvorićemo uslove za obnovu drvnog fonda, ali sada bez onih bodljikavih stabala i samo malo kvalitetnijim rasporedom sadnica koji će biti preduslov za formiranje pravih i širokih proseka u njoj.

Kada je u pitanju komercijalni lov moramo reći da isti nije ostvario očekivanja koja smo imali prilikom planiranja lovne sezone. Za tu svrhu je bilo predviđeno oko 400 fazana i za tu količinu smo osnovano očekivali da ćemo ostvariti prihod u srazmeri sa prethodnim sezonama (oko 10€ po puštenom fazanu). Međutim, ponuda u okruženju je uticala da takvu cenu ne možemo postići, a isto tako i broj gostiju i naših lovaca koji su učestvovali u takvoj vrsti lova ni izbliza nije bio kako smo očekivali. Čak i pokušaj Upravnog odbora da za naše lovce cena puštenog fazana bude 600,00 dinara nije išla u očekivanom pravcu, pa smo praktično morali da organizujemo komercijlane lovove do kraja januara 2018. godine kako bi smo koliko toliko unovčili fazane koje smo odgajili i od kojih smo očekivali određena sredstva.

Sve u svemu, mnogo smo radili, dobre smo rezultate ostvarili, stvorili finansijsku sigurnost i stabilnost, te možemo biti zadovoljni.

To svakako ne znači da sve to nije moglo bolje, više, kvalitetnije i uspešnije. E upravo zbog toga što je to nesporno, postavljaju se novi zadaci, ali i kriterijumi za vreme koje dolazi. Kroz program rada za naredni period ćemo izložiti šta to sve planiramo za naredni period i vašim prihvatanjem ovog izveštaja, ali i predloženog Programa rada ćete dati svoj sud o tome kako je Upravni odbor radio i da li zaslužuje pohvale ili kritike.

Kao predsednik društva i Upravnog odbora zaista imam obavezu da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora na angažovanju i činjenici da su u potpunosti odgovorili na prilično zahtevne ideje i Program rada za proteklu godinu koju je ova Skupština usvojila prošle godine.

Svakako da ovaj izveštaj može biti daleko opširniji i detaljniji, ali bi time svakako uskratili mogućnost drugim odgovornim licima u našem društvu da oni kroz svoje izveštaje obrade određena pitanja, ali i samim lovcima koji su po pravilu bili učesnici svih aktivnosti koje smo u prošloj godini imali, iznesu svoje mišljenje i ocene.

Hvala na pažnji!

U Staroj Pazovi mart 2018. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić

Poziv za Skupštinu 2018.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 01/2018
Dana: 20.03.2018. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

30. MART 2018. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnog predsedništva
2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
3. Razmatranje izveštaja o radu za 2017. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017. godinu.
6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2017. godinu.
7. Utvrđivanje visine članarine za 2018. godinu
8. Razmatranje predloga Programa rada za 2018. godinu.
9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2018. godinu
10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2018. godinu.
11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.
Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 28. i 29. marta 2018. godine, u Lovačkom domu od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.
Ispit urođenih osobina za lovačke pse održaće se u Krnješevcima 07.04.2018. godine od 08,00 časova.
Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!
Sekretar
Uzelac Slavko

Predsednik
Dragan Đurić