Arhive autora: Admin

Poziv za Skupštinu 2021. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 01/2021
Dana: 03.06.2021. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

11. JUN 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 19,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2020. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2020. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2020. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2021. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2021. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2021. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2021. godinu.
 11. Donošenje odluke o zaključenju ugovora o kupoprodaji sa Radeka Predragom.
 12. Razmatranje informacije o mogućoj zameni zemljišta iza Vodovoda.
 13. Razmatranje pitanja u vezi sa otuđenjem Novopazovačke remize.
 14. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Prostor u kojem će se održati sednica Skupštine ispunjava propisane epidemiološke uslove (2m2 po jednoj osobi), no podsećaju se članovi skupštine da je obaveza zaštitnih maski i nadalje obavezna.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 09. i 10. juna 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Zbog opšte poznatih okolnosti ove godine posle skupštine neće biti svečane večere, već samo skromna zakuska uz piće, bez muzičkog programa. Svečana večera se planira kao i prošle godine pred početak jesenje lovne sezone.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

Izveštaj o radu za period maj 2020. – maj 2021. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova

Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MAJ 2020 – MAJ 2021. GODINE

Izveštaj o radu za prethodni period jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva za vreme od godinu dana, obzirom da smo prethodnu sednicu Skupštine održali 19.06.2020. godine. Ovaj Izveštaj se svakako naslanja na program rada koji smo na toj sedici usvojili, ali i na aktivnosti koje smo imali, a koje nisu bile predviđene Programom rada iz objketivnih okolnosti.

Ono što je opšta karakteristika rada našeg društva u proteklih godinu dana jeste okolnost da smo svo ovo vreme živeli i radili pod pritiskom prisustva pandemije virusom COVID-19.

Napred izneta okolnost je praktično uslovljavala sve naše radnje, naša ponašanja, izvršenje lova i radove u lovištu.

Nakon održane poršlogodišnje skupštine, aktivnost je bila usmerena na pripremu uslova za prijem fazanskih pilića i pripremu lovnih terena za lovnu sezonu.

Fazanske piliće smo primili u agvustu mesecu na već isporbani način smo ih gajili i čuvali i to je dalo odlične rezultate kako u pogledu kvaliteta fazana, tako i pogledu uginuća, a na kraju je to sve uticalo i na kvalitet lovne sezone.

Lovna sezona na fazana je otvorena 18. oktobra 2021. godine. Imali smo zadovoljavajuću lovnu sezonu na ovu divljač. No, o detaljima vezanim za način izvršenja lova, rezultatima i drugim pitanjima govoriće naš lovnik.

Imali smo i dva izlaska na zeca i to 08.11. i 29.11.2020. godine. Kao i napred detalje će izneti lovnik.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što je bitno u ovom izveštaju jeste da smo na fazana imali 15 izlazaka (uključujući i novogodišnji lov), a na zeca dva izlaska. 17 redovnih lovnih dana u glavnoj jesenjoj lovnoj sezoni svakako jeste za ponos. Osećaj ponosa mora nam doniti i činjenica da smo lov izvršavali bez prethodnog okupljanja u lovačkom domu i u okviru čega smo poštovali sve propisane mere, pa prema svim podacima koji su nam do ovog momenta poznati nismo imali situacije da je neko od lovaca bio zaražen u okviru bilo koje lovačke aktivnosti.

Upravni odbor je svoje redovne sastanke obustavio 05.11.2020. godine, a prvi redovan sastanak je održan 11. maja ove godine.

No, to nas nije sprečilo da održimo nekoliko nužnih i hitnih telefonskih sednica u okviru kojih su rešavana hitna pitanja, kao što su odluka o nabavci fazana i odluka o prijemu u članstvo.

Na sednicama koje su kao redovne održavane razmatrana su redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva u našem društvu i do zaista jeste dobra vest.

Određene aktivnosti u našem društvu svakako postaju stvar redovne rutine i skoro da su svake godine u priličnoj meri indentične. No, u proteklom periodu samo ostvarili i jednu novu veoma kvlatietnu novinu. Ona se sastoji u načinu odrađivanja lovnih dana odn. načinu izvršenja naše obaveze prema radovima u lovištu. Naime, sve te aktitvnosti su sada prenešene na grupe ili čak lovne grupe. Tako je druga grupa sagradila bivak na starom prihvatilištu kji će ove godine biti i definitivno završen. Izvršene su sve pripreme i nabavljen je sav materijla za zamenu krova na bivaku u remizi prve grupe. Sagrađena je velelepna čeka kod remize naspram pozajmišta prve grupe. Na fazaneriji je izvršen iskop zemlje i nasipanje tucanikom cele saobraćajcie kroz remizu i na delu gde se pakiraju vozila. Započeti su radovi na proširenju terase kod objekta na fazaneriji. Potrebno je još nekoliko hranilaca napraviti i postaviti i naravno definitivno napraviti oziljbnu i trajnu organizaciju iznošenja hrane u lovište kako i postojeće ali i buduće novoizgrađene hranilice ne bi bile prazne.

U ovogodišnjoj nabavci fazana nismo mogli izvršiti zamenu fazanskih koka za fazanske piliće, što je unekoliko povećalo masu potrebnih sredstava za nabavku 1100 fazanskih pilića.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada. Broj uginuća se iz godine u godinu smanjuje, što svakako na teret treba staviti dr. Šteriću i pomenutim čuvarima.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama).

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, ali smo u proteklom periodu uspeli pokazati i dokazati da i uređenje volijere može biti izvršeno sa mnogo manjim brojem lovaca.

To nadalje znači da će masovne akcije u budućnosti biti kroz izvršavanje obaveze brojanja divljači.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 radnih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije smo svodili na apsurd.

Radi razrešenja tog problema smo nabavli odn. kupili određenu količinu priručnog alata (lopate, ašove, motike, grabulje) te dva trimera srednje klase i jedan atomizer.

Prednja investicija se pokazala kao pun pogodak i danas možemo bez problema omogućiti potreban broj alata i radila za bilo koje radove.

Proteklih godina smo ozbiljna sredstva izdvajali na pravljenje i održavanje proseka. Svake godine smo po nešto novo prokrčili, tako da smo prošle godine sa pravljenjem proseka u Gajovi i Džajovki napravili lovne terene kroz koje može da se prođe, te smo i od terena Jedovac napravili pristojan teren.

U lovačkom domu smo uz nemerljivo angažovanje sina i oca Stepanovića dobili još jednu prostoriju koja je namenjena za pripremu hrane, tako da kancealrijski prostor i kuhinju na taj način u potpunosti lišavamo opasnosti od prisustva dima i neprijatnih mirisa.

U pogledu gazdovanja lovačim domom i odnosa sa zakupcem Crnomarković Željkom, doneta je odluka sa kojom se i Crnomarković saglasio, da za 2021. godinu nema smanjenja zakupnine zbog pandemije, ali je zbog evidentnog ne korišćenja zakupljenog prostora za skoro dve sezone doneta odluka da se ugovor o zakupu produži za još dve godine, ali pod istim uslovima (dakle uz plaćanje zakupa).

Prostor u potkrovlju je korišćen i za druženje lovaca po grupama, kako je ko za tim imao potrebu.

Kao i svake godine uzećemo sebi za slobodu da posebno istaknemo lovce koji su dali značajan doprinos u razvoju našeg društva. Ovom prilikom ćemo posebno istaći Malečić Miroslava koji je organizovao i obezbedio materijal za pravljanje napred pomenute čeke, zatim je organizovao i najvećim delom finansirao nasipanje tucanika na fazaneriji, te zamenu krova na bivaku u remiri prve grupe. U tim aktivnostima su ga pratili Nikola Đurić (naš član iz Pećinaca), zatim Ranko i Mića Bojčić (Ranku posebna zahvalnost, jer je nam je nemerljivo pomogao, a nije više naš član – za sada). Potrebno je istaći i entuzijazam i volju članova druge grupe na čelu sa Sinišom Mišić i Maho Miroslavom. Sloga i komaktnost te grupe zaslužuje posebne pohvale.

Prva grupa je izvršila pošumljavanje sa 300 sadnica hrasta i jasena koje je obezbedio Siniša Mišić, što bi trebalo u budučćnosti da potpuno promeni fizionomiju remize prve grupe. Treća grupa je specifičnog sastava, ali su se i njeni članovi trudili da prate sve te akcije. Tako su Đurić i Surdučki uzeli učešće u akciji druge grupe oko izgradnje bivaka, zatim u nasipanju tucanika na fazaneriji, a kako samostalnu aktivnost će izgraditi proširenje terase na objektu na fazaneriji, gde dodatni doprinos daju Oliver i Miloš Tot.

Sa svih akcija sa koje smo dobijali slike iste smo prosledili našem web administratoru radi stavljanja u fotogaleriju na našoj internet stranici.

Potrebno je posebno naglasiti da su napred navedeni lovci svoje učešće u pobrojanim akcijama potpomogli i ličnim finansijskim sredstvima na čemu im se Upravni odbor posebno zahvaljuje. Zahvalnost Savi Odobašiću, a posebne pohvale Stavi Vraniću koji je uz velike napore uspeo da svemu prisustvuje, da dosta toga organizuje. Ovaj izveštaj će se svakako o nekog ogrešiti, jer će neko nenamerno biti izostavljen. No, ovom prilikom se najiskrenije izvinjavamo svima onima koje smo neopravdano izostavlili.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana.

I ove godine smo održali tradiocionalni osmi po redu novogodišnji lov 01.01.2020. godine u kojem je učešće uzelo oko 38 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi jun 2021.godine

Predsednik Lovačkog društva

Dragan Đurić

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA za 2021. godinu

Program rada po pravilu godinama počinje na isti način ukazujući na osnove koje su usmerile naše dosadašnje aktivonosti ali koje usmeravaju i naše buduće radnje. Te osnov su postavljene na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine, ali ne više po dosad postojećim uslovima, jer su cene nepokretnosti povećane, pa i cena od 15€m2 više nije adekvatna. Zacrtani ciljevi da sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla usmerimo na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena, ostaju i nadalje prisutni. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

I ove godine moramo najverovatnije odustati od bušenja dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi, no ukoliko se situacija promeni (u finasijskom smislu) moguće je da ćemo to možda ipak uraditi pred početak jesenje sezone. Nadu za to nam daje činjenica da o 01.07.2021. godine Zorić Petru počinje da teče obaveza plaćanja zakukpnine.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Ocena je d samo u priličnoj meri napravili dovoljno proseka, no bilo bi poželjno napraviti još po neku u delovima pozajmišta gde razdaljina između dve proseke dostiže i 50 metara.

Ove godine smo dobirm delom već izvršili prskanje totalom svih proseka, a u narednom periodu još ćemo tu aktivnost finiširati u delu gde traktor nije mogao da prođe. Ono što je dosad isprskano pokazalo je odlične rezultate.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je ugovorena isporuka od oko 1100 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Kompletna nabavka je isplaćena, te nam ostaju aktivnosti na obezbeđenju hrane.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo najmanje jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji. No, još uvek je rano za bilo kakve procene. Stanje će nam svakao biti jasnije kada posle otvaranja jesenje love sezone više vremena budeom provodili u polju, kada usevi budu skinuti i kada sve bude mnogo preglednije.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, no ove godine nemamo zahteva za mirovanje.

U narednom periodu se planiraju izmene Pravilnika o članstvu na nivou udrženja i tim izmenama ćemo pokušati da damo neke nove dimenzije i kvalitet u uređenju tih pitanja. Naime, postoji ideja da članovi lovci stariji od 80 godina ne plaćaju nikakve članarine, doprinose, lovnu kartu ili nabavljanje fazana. Po stupanju na snagu tog Pravilnika ćemo izvršiti reučlanjenje Poljovka Šima (te mu povezati lovački staž) i eventulano još nekog starijeg lovca kojima je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, a ispunjava ove starosne uslove. Ta ideja ima svoje opravdanje da su dosadašenje odredbe o uslovima i načinu sticanja svojstva počasnog člana iz perioda u periodu prilagođavane aktuelenim nosiocima funkcija u udruženju, pa su onda uslovi za sticanje takvog svojstva dovedeni do prostog ispunjenja godina starosti i godina članstva. Apsurd je da je starosna granica za zaposlene radi odlaska u penziju 65 godina, a za počasnog člana lovačke organizacije 60 godina. No to je trenutna ideja, za koju se nadamo da će zaživeti u vrlo skorom vremenu.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti. Finansijski efekti smanjenja broja članova koji će plaćati članarinu u ovoj godini se neće osetiti.

Kako će aktuelna pandemija uticati na naše ideje, ostaje da se vidi, no svakako ćemo sve naše aktivnosti prilagođavati tim okolnostima.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podignemo na najviši mogući nivo.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, jun 2021. godine

Predsednik Dragan Đurić

Bilten 2/2020.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

B I L T E N br. 2/2020

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bileten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2020. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • u četvrtak 15.10.2020. godine se organizuje lovačka večera u lovačkom domu, a kako je to dogovoreno prilikom održavanja skupštine. Podsećaju se lovci da zbog organizacije prostora u našem domu možemo organizovati takvu večeru i primeniti sve mere koje je Vlada Republike Srbije propisala. Nošenje maski je obavezno, s tim da za vreme večere iste nužno moraju biti odložene. Muzički program nije planiran, ali ni duže trajanje našeg druženja. Mole se lovci da uvaže objektivne razloge za to, ali i da prepoznaju napore Upravnog odbora da se omogući druženje na najbezbedniji način. Za ovu večeru lovci neće participirati svojim novcem.
 • jesenja lovna sezona se otvara 18. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa. Hvatanje fazana će uvek biti subotom u 8,00 časova, a puštanje u lovište istih će se vršiti u vreme kada to lovna grupa odluči (ili subota ili nedelja pre lova);
 • planirano je da lov na fazana traje do 31. januara 2021. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti kao definitivna, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • Na sednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2020. godine izvučeni su tereni pa je tako 3. lovna grupa izvukla prvi teren (pozajmište prve grupe), a sledeće lovne grupe su u pravcu kretanja kazalje na satu poređane na naredne terene (4. lovna grupa – Vukasova remiza i pozajmište, 5. lovna grupa – staro prihvatilište i tako redom….);
 • termin lova na zeca je najverovatnije 15. novembar 2020. godine. Ovaj termini nije konačan i moguće je da će biti pomereno unapred, ali ćemo o tome blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • kao i prošle godine zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. Protekle sezone je bilo određenih odstupanja, no potrebno je da se svi zajedno ove sezone prema ovoj obavezi ponašamo odgovornije;
 • Skupština lovačkog društva je donela odluku da se mogu otkupljivati fazani u komercijalne svrhe s tim da cena jednog fazana do 01.11.2020. godine iznosi 1.000,00 dinara. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja. Do momenta pisanja ovog biltena otkupljeno je preko 270 fazana i na raspolaganju je još 20-tak fazana (planirano je da se i ove godine 150 koka zameni za fazančiće);
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva i Otašević Milenko;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja. Planirano je da će za goste biti potrebno obezbediti oko 25 fazana;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 1 fazana po jednom lovu (odluka Skupštine). Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 01.11.2020. godine, pa do kraja lovne sezone;
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov puste veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu, s tim što to mogu biti samo unapred kupljeni fazani pod već opisanim uslovima.
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • nadalje se podsećaju lovci da u lov obavezno nose svu potrebnu dokumentaciju. Vakcinisanje lovačkih pasa se može obaviti u Veterinarskoj klinici „Veterinar tim“ doo (Štera) po ceni od 800,00 dinara za lovce. Čipovanje pasa je 1.000,00 dinara;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora su okončani i taj prostor mogu koristiti svi lovci uz prethodnu najavu kod lovnika;
 • proseke su relativno završene i spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta, no zbog vremenskih uslova je moguće da će mašinsko uređenje proseka biti vršeno i iduće nedelje (dakle posle 18.10.2020. godine). Posebno se ističe da je ova godina izuzetno pogodovala vegetaciji, tako da održavanje proseka u pozajmištu i remizama ima znatno veću težinu nego prtehodnih godina;
 • interesovanja za kupovinu novapazovačke remize trenutno nema, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva. Svakako je i pandemija virusa COVID 19 doprinela odsutvu interesovanja.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna. Ovom prilikom se izražava zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi, 13.10.2020. godine

P r e d s e d n i k,

Dragan Đurić s.r.

Poziv za Skupštinu 2020. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 04/2020
Dana: 06.03.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

20. MART 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2019. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2020. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2020. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2020. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2020. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 18. i 19. marta 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić