Arhive autora: Admin

Bilten 2/2020.

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA

UPRAVNI ODBOR

B I L T E N br. 2/2020

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bileten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2020. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • u četvrtak 15.10.2020. godine se organizuje lovačka večera u lovačkom domu, a kako je to dogovoreno prilikom održavanja skupštine. Podsećaju se lovci da zbog organizacije prostora u našem domu možemo organizovati takvu večeru i primeniti sve mere koje je Vlada Republike Srbije propisala. Nošenje maski je obavezno, s tim da za vreme večere iste nužno moraju biti odložene. Muzički program nije planiran, ali ni duže trajanje našeg druženja. Mole se lovci da uvaže objektivne razloge za to, ali i da prepoznaju napore Upravnog odbora da se omogući druženje na najbezbedniji način. Za ovu večeru lovci neće participirati svojim novcem.
 • jesenja lovna sezona se otvara 18. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa. Hvatanje fazana će uvek biti subotom u 8,00 časova, a puštanje u lovište istih će se vršiti u vreme kada to lovna grupa odluči (ili subota ili nedelja pre lova);
 • planirano je da lov na fazana traje do 31. januara 2021. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti kao definitivna, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • Na sednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2020. godine izvučeni su tereni pa je tako 3. lovna grupa izvukla prvi teren (pozajmište prve grupe), a sledeće lovne grupe su u pravcu kretanja kazalje na satu poređane na naredne terene (4. lovna grupa – Vukasova remiza i pozajmište, 5. lovna grupa – staro prihvatilište i tako redom….);
 • termin lova na zeca je najverovatnije 15. novembar 2020. godine. Ovaj termini nije konačan i moguće je da će biti pomereno unapred, ali ćemo o tome blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • kao i prošle godine zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. Protekle sezone je bilo određenih odstupanja, no potrebno je da se svi zajedno ove sezone prema ovoj obavezi ponašamo odgovornije;
 • Skupština lovačkog društva je donela odluku da se mogu otkupljivati fazani u komercijalne svrhe s tim da cena jednog fazana do 01.11.2020. godine iznosi 1.000,00 dinara. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja. Do momenta pisanja ovog biltena otkupljeno je preko 270 fazana i na raspolaganju je još 20-tak fazana (planirano je da se i ove godine 150 koka zameni za fazančiće);
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva i Otašević Milenko;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja. Planirano je da će za goste biti potrebno obezbediti oko 25 fazana;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 1 fazana po jednom lovu (odluka Skupštine). Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 01.11.2020. godine, pa do kraja lovne sezone;
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov puste veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu, s tim što to mogu biti samo unapred kupljeni fazani pod već opisanim uslovima.
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • nadalje se podsećaju lovci da u lov obavezno nose svu potrebnu dokumentaciju. Vakcinisanje lovačkih pasa se može obaviti u Veterinarskoj klinici „Veterinar tim“ doo (Štera) po ceni od 800,00 dinara za lovce. Čipovanje pasa je 1.000,00 dinara;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora su okončani i taj prostor mogu koristiti svi lovci uz prethodnu najavu kod lovnika;
 • proseke su relativno završene i spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta, no zbog vremenskih uslova je moguće da će mašinsko uređenje proseka biti vršeno i iduće nedelje (dakle posle 18.10.2020. godine). Posebno se ističe da je ova godina izuzetno pogodovala vegetaciji, tako da održavanje proseka u pozajmištu i remizama ima znatno veću težinu nego prtehodnih godina;
 • interesovanja za kupovinu novapazovačke remize trenutno nema, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva. Svakako je i pandemija virusa COVID 19 doprinela odsutvu interesovanja.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna. Ovom prilikom se izražava zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi, 13.10.2020. godine

P r e d s e d n i k,

Dragan Đurić s.r.

Poziv za Skupštinu 2020. godine

LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA
STARA PAZOVA
Del.br. 04/2020
Dana: 06.03.2020. godine

SVIM ČLANOVIMA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

Na osnovu člana 20. Statuta Lovačkog društva Stara Pazova od 11.12.2010. godine, SAZIVAM redovnu skupštinu Lovačkog društva Stara Pazova za

20. MART 2020. GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 18,00 ČASOVA

Sednica Skupštine će se održati u Lovačkom domu u Staroj Pazovi, ul. Karađorđeva 141.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. Izbor radnog predsedništva
 2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
 3. Razmatranje izveštaja o radu za 2019. godinu (izveštaj predsednika i lovnika).
 4. Razmatranje finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
 5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 6. Razmatranje izveštaja Disciplinske komisije za 2019. godinu.
 7. Utvrđivanje visine članarine za 2020. godinu
 8. Razmatranje predloga Programa rada za 2020. godinu.
 9. Razmatranje predloga Programa radova u lovištu za 2020. godinu
 10. Razmatranje predloga finansijkog plana za 2020. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi članovi Lovačkog društva da neizostavno prisustvuju sednici Skupštine društva i da uzmu učešće u radu, obzirom da to predstvlja statutarnu obavezu svakog člana.

Sa Izveštajima koji će se razmatrati na sednici Skupštine društva zainteresovani članovi će se moći upoznati 18. i 19. marta 2020. godine, u Lovačkom domu (potkrovlje) od 20,00 časova, kao i na internet strani Lovačkog društva Stara Pazova www.ldsp1911.org.

Oko 20,00 časova će uz prisustvo gostiju početi svečani deo Skupštine uz lovačku večeru i muzički program.

Dobar pogled!

Sekretar
Surdučki Zoran

Predsednik
Dragan Đurić

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova
Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MART 2019 – MART 2020. GODINE

Izveštaj o radu za prethodnu godinu jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva u protekloj godini i potrebno je posmatrati ga kroz prizmu Programa rada za prethodnu 2019. godinu, a koji je Skupština Lovačkog društva usvojila na prethodnoj redovnoj sednici Skupštine.

U periodu od 09. marta 2019. godine kao izborne Skupštine Lovačkog društva pa do 20. marta 2020. godine Upravni odbor je održao ukupno 24 sastanaka. Predmet razmatranja na sednicama Upravnog odbora jesu bila redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

Upravni odbor je u protekloj godini bio operativan u meri kako je to bilo i ranijih godina, o čemu govori broj održanih sednica.

U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva u našem društvu i do zaista jeste dobra vest.

Određene aktivnosti u našem društvu postaju stvar redovne rutine i skoro da su svake godine u priličnoj meri indentične.

Pa krenimo redom.

Prethodne godine smo nabavili 1300 fazanskih pilića od našeg, sada već stalnog, poslovnog partnera „Omorika“ doo iz Petrovaradina.

Moramo vas podsetiti da je cena fazanskih pilića nakon zatvaranja fazanerije Ristovača povećana za 20%, pa je tako cena jednog fazanskog pileta sa 400,00 dinara povečana na 480,00 dinara. To povećanje cene smo u priličnoj meri amortizovali zamenom fazanskih koka u odnosu jedna koka za 3,2 fazana. Za ovu sezonu (2020. godina) odnos je jedna fazanska koka za 3 fazanska pileta.

Praksa zamene fazanskih koka za fazanske piliće se pokazala kao veomo dobra i iskreno se nadamo da ćemo takvu praksu nastaviti i dalje. To je ekonsmski najisplativiji način plasiranja fazanskih koka. Primera radi, u komercijalnm lovu fazana za lovce koji nisu članovi članovi našeg lovačkog društva prodajemo za 1.200,00 dinara, a prilikom zamene za istog takvog fazana postižemo cenu od 1.440,00 dinara.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama). U istom periodu smo imali i aktivnosti na kopanju jednog bunara u Barnakovoj remizi i njegovo stavljanje u funkciju preko solarnog sistema napajanja pumpe za vodu.

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, jer je jedino uređenje volijere posao koji mora izvršiti celo društvo.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 ranih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije svode na apsurd. Generalna ocena je da moramo više da radimo, jer je sada sve to naše i posla je sve više.

Zbog tih problema koje nismo imali načina da efikasno rešimo, nastali su problemi i među članovima Upravnog odbora koje nažalost do danas nismo uspeli da amortizujemo.

Potrebno je sa ponosom istaći da smo u prethodnom periodu priveli nameni 50m2 prostora u potkrovlju lovačkog doma i taj prostor se sada u dobroj meri koristi za potrebe aktivnosti Upravnog odbora, ali i pojedinih grupa našeg lovačkog društva. Time smo u potpunosti nadomestili neodstatak prostora nakon izdavanja lovačkog doma Crnomarković Željku. Detaljan finansijski izveštaj u vezi sa ulaganjima i ceni koštanja izgradnje prostora u potkrovlju nije sačinjen, jer je u dobroj meri finsiranje vršeno donacijama članova (Malečić, Đurić, Surdučki, Tot, Havran, Stepanović, Ivanović, Uzelac, Maho, Odobašić, Mišić, Sejdin i dr.), a dobrim delom je finasiranje vršeno i zahvaljući naplati duga iz 2015. godine zbog skrivljenog gubitaka fazana. Jedan deo sredstava je usmeren i sa računa lovačkog društva, čime je obim sredstava za pravljenje proseka umanjen. O sredstvima koja su usmerena sa računa Lovačkog društva detaljan pregled se nalazi u finansijskom izveštaju za prošlu godinu. No, na kraju se to ispostavilo kao opravdano i sada imamo prostor za ponos.

Lovana sezona je po oceni Upravnog odbora bila dobra i uspešna, no o tome će više reći lovnik Stevan Vranić.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad, kakav do sada nije bio. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada.

Ove godina smo obnovili akumulatorsku stanicu na fazaneriji i prvi put nakon više godina nismo imali problema sa napajanjem električnom energijom.

Održavanje iskopanih i elektrificiranih bunara se pojavilo kao problem, no i to je u hodu rešeno dodatnim aktivnostima Mira i Davora Havrana, ali i pojedinih članova (Otašević, Tot, Surdučki). Uočeno je da pojedine bunare moramo ponovo kopati, jer dubina istih nije odgovarajuća (7-8 metara). To se javlja kod bunara na pozajmištu I grupe, na pozajmištu kod Vukasove remize, pa je pretpostavka da ćemo tu morati bušti bunare na dubinu od 15 metara.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana. Iznos od oko pola miliona dinara samo iz tog izvora nikako ne treba zanemariti.

Na ovom mestu se mora ukazati da su se u zadnje vreme pojavila zalaganja manjeg broja lovaca da se lovana sezona skrati, te da kao posledica toga bude kupovina manjeg broja fazana, pa se nadalje kupuje manje hrane i na kraju se smanjuju i troškovi čuvanja. No, ta zalaganja ne idu u pravcu da lovimo dva meseca manje, jer bi samo u takvoj situaciji možda imali nekakve finansijske efekte, ne polemišući ovom prilikom o lovačkom besmislu ovakavih zalaganja. Očigledno je da se zaboravlja da sredstava za hranu i čuvanje fazana mi nemamo. Ta sredstva se obezbeđuju isključivo iz komercijalnog lova. Za vreme dok se fazani čuvaju troškovi čuvara su nesmanjeni, jer je ista cena čuvanja bilo da se čuva 800 ili 1300 fazana. Cena hrane bi bila manja, ali je i tu ušteda minorana, jer ako fazane ne bi hranili u januaru mesecu, onda moramo imati u vidu da se tada potroši svega nekoliko statina kilograma hrane, jer je fazana već mnogo manje.

Istovremeno nismo dobili informaciju kako sve to obezbediti ukoliko ostanemo bez tako velikog novčanog iznosa. Logika ide i ka tome da je takvo zalaganje usmereno na mogućnost smanjenja članarine. No, članarine bi se možda smanjila u minornom iznosu, a lovna sezona zaista ne bi ličila na ono za šta smo se svi zalagali. Isto tako više ne bismo imali fazanskih koka za zamenu i na taj način bi smo ostali bez 450 fazanskih pilića.

U ovom izveštaju mora naći mesto podatak da smo ove godine imali u jesenjoj lovnoj sezoni ukupno 16 izlazaka (1 na zeca). Rezultati lova na fazane su zadovoljavajući, mada mogu biti bolji. Ove godine smo imali i jedan izlazak na zeca, koji se nažalost mora oceniti kao neuspešan. Razloge za loše rezultate lova na zeca ne treba videti samo u slabom odstrelu (svega 13 komada), već bi možda trebalo da analiziramo i vremenski prilike, kvalitet pucanja, organizaciju lova, izbor lovnih terena i šta sve ne!

I ove godine smo održali tradiocionalni sedmi po redu novogodišnji lov 01.01.2020. godine u kojem je učešće uzelo oko 36 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

I ove godine smo zabeležili značajan pravni uspeh, jer smo uspeli da ozakonimo baraku pored teniskog terena. Time je imovina lovačkog društva uvećana za mnogo destina hiljada €.

Nadalje smo sa 01.01.2020. godine za 13 godina i 7 meseci izdali u zakup teniske terene za potrebe parkirališta Crnomarković Željku koji je zakupac našeg doma. Odluku smo doneli zbog činjenice da je podloga na terenima potpuno propala, obrasla rastinjem, a u poslednje dve godine nismo uspeli da izdamo teniske terene. Postignuta cena od 50.000,00 godišnje objektivno nije adekvatna, ali u kontekstu zakupnine za dom to dovodi do razmišljanja – bolje išta nego ništa.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što nažalost moramo pomenuti jeste i ostavka prethodnog lovnika Boravac Branislava koji je svoje neslaganje sa pojedinim odlukama Upravnog odbora izrazio svojom ostavkom. Bilo je pokušaja da se nastali problem razreši, no nažalost uspeha nije bilo. Odgovornost snosimo svi po malo, no kako sve to ne utiče na dalje funkcionisanje našeg društva, držimo da o tome ne treba dodatno opterećivati skupštinu.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi mart 2020. godine

Predsednik Lovačkog društva:
Dragan Đurić

PROGRAM RADA LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA ZA 2020. GODINU

Kao i prethodnih godina, program, planovi i aktivnosti koje planiramo da sprovedemo kao rukovodstvo Lovačkog društva jesu u osnovi postavljeni na izbornoj sednici Skupštine društva 2019. godine, a u širem smislu jeste kontinuitet vizije našeg razvoja koja je postavljena još krajem 2009. godine. Još tada smo konstatovali da su uslovi izmenili, da se lovište promenilo, da se organizacija lova promenila, da se način izvršenja lova izmenio. Malo smo se i mi izmenili, postali smo stariji i tek po neki mlad čovek se učlani u naše društvo.

Suština naše, lovačke politike koju pokušavamo da sprovedemo poslednjih nekoliko godina ogleda se u naporima da se najveći deo energije, sredstava i vremena utroši na obezbeđenje što boljih uslova za lov ili za što bolji i kvalitetniji lov. No, promena određenih okolnosti uslovljava da jedan deo energije moramo usmeriti i na neke druge stvari.

Tako prošle godine nismo uspeli da prodamo remizu pored puta za Novu Pazovu i to ćemo pokušati da učinimo ove godine. Ne mala sredstva koja planiramo da ostvarimo od tog posla ćemo usmeriti na kupovinu novog zemljišta, po mogućnosti sa ove strane auto puta, a naročito deo lovnog terena Lifam, Strelište, te na taj način pokušati koliko toliko izjednačiti bonitet lovnih terena. To je ozbiljan posao i zahteva vrlo ozbiljan pristup.

Za ovu godinu nam je od opštine Stara Pazova odobreno 100.000,00 dinara za bušenje još jednog bunara. Biće još dva konkursa i verujemo da ćemo ostvariti još neka sredstva.

Moramo imati u vidu da je izborna godina u toku, te nam i to daje nadu da ćemo nekih sredstava još dobiti.

Nakon toga se pristupa bušenju dva bunara u remizi Prve grupe i u Vukasovoj remizi.

Pored toga ćemo posebnu pažnju posvetiti uređivanju proseka na pozajmištima.

Opšta je ocena da proseka na pozajmištima ima malo i da treba napraviti još bar po 7-8 proseka. Naša pozajmišta su promenila strukturu i kroz najveći deo se može proći samo kroz proseke. Za te namene ćemo u ovoj godine izdvojiti bar 150.000,00 dinara. Za naredni period ćemo sačiniti plan održavanja proseka na taj način što ćemo određenim prosekama zadužiti određenog lovca, te na taj način smanjiti troškove koje imamo.

U protekloj godini je isečeno dosta zimzelenih stabala (uglavnom jelke) koja su počela da trule. Ista smo odneli i isekli u grede od kojih sada možemo napraviti nekoliko vrlo kvalitetnih čeka.

Posebna tačka dnevnog reda jeste Program radova u lovištu i u okviru te tačke ćemo o svemu detaljnije govoriti. O radovima na prihvatilištu za fazane koji će i ove godine biti najzastupljeniji više će govoriti u svom izlaganju lovnik Stevan Vranić.

Planirana je i preliminarno ugovorena isporuka od oko 1250 komada fazanskih pilića starosti 8 nedelja, sa odnosom polova 1:1, što će nam uz malo sreće obezbediti veoma ozbiljnu i sadržajnu jesenju lovnu sezonu. Nabavka je ugovorena sa Omorika doo Petrovaradin. Do sada smo isporučili 152 koke i za njih imamo 456 fazanskih pilića. Iz članarine će se obezbediti još oko 400 komada, tako da ćemo uplatiti oko još 400 fazančića, a za čega će sa računa lovačkog društva biti uplaćeno oko 200.000,00 dinara.

Rezultati brojanja divljači nam daju za pravo da planiramo jedan izlazak u lov na zeca, što se iskreno nadamo postaje i tradicija u našem društvu, ali sa nadom da će ove godine odstrel biti bolji.

Nadamo se da smo u prošloj godini, ali i u prethodnih devet godina pokazali da smo tim u koji možete imati poverenja, da smo odgovorni i vredni sa potrebnom energijom da nivo kvaliteta lova podinemo na najviši mogući nivo.

Broj članova našeg društva se održava na približno istom nivou već nekoliko godina, ali objektivno imamao blagi pad, te sve više članova koji zahtevaju mirovanje staža.

Članarina je jeste jedna od najvećih u okruženju, ali mora takva ostati i u narednom periodu, jer je to minimum koji nam trenutno omogućava ovakav način i kvaltitet lova, ali i ostvarenje planiranih aktivnosti.

Ovaj Program ne predstavlja plan rada i tako ne treba posmatrati, jer taj plan donosi Upravni odbor na osnovu ovog Programa i njime se konkretizuju i bliže razrađuju zadaci koje ćemo izvršavati u narednom periodu.

Svakako da nemamo pretenziju da smo sve dobro sagledali i predvideli, pa vas molimo da svojim konstruktivnim pristupom ovoj temi doprinesete kroz diskusiju da dobijemo što je moguće bolji Progaram rada.

U Staroj Pazovi, mart 2020. godine

Predsednik Dragan Đurić

B I L T E N br. 2/2019

Poštovani lovci Lovačkog društva Stara Pazova!

Ovaj bilten se izdaje povodom otvaranja jesenje lovne sezone za 2019. godinu, kao i zbog potrebe da se o svim pitanjima od značaja za rad i život lovaca u Staroj Pazovi pruži pravovremena i potpuna informacija, pa Upravni odbor tim povodom izdaje ovaj bilten kojim sve lovce Lovačkog društva Stara Pazova, obaveštava o sledećem:

 • jesenja lovna sezona se otvara 20. oktobra 2019. godine (nedelja) sa početkom u 8,00 časova. Skup lovaca je u lovačkom domu u Staroj Pazovi, počev od 07,00 časova. Kao i do sada, za sve ove godine, prilikom okupljanja lovcima će biti služeni besplatan čaj i kafa.
 • razlog za ovaj, relativno kasniji datum otvarnja je sadržan u činjenici da je ove godine sve u prirodi kasnilo za više od 10 dana, pa je i leženje fazana za toliko kasnilo. Njihova isporuka je bila tek sredinom avgusta umesto početkom avgusta i sve je to uslovilo da će fazani tek tada biti u pravoj formi i kondiciji, da bi zaista predstavljali lovne fazane.
 • planirano je da lov na fazana traje do 25. januara 2020. godine, no odluka o tome se u ovom momentu ne može doneti, jer ista zavisi od nastupanja raznih faktora, pa se predočava samo plan, a o samom završetku lova će lovci blagovremeno biti obavešteni;
 • termini lova na zeca su 17. i 24. novembar 2019. godine. U slučaju izmene ćemo blagovremeno obavesiti lovce;
 • dozvole za lov se vade u stručnoj službi udruženja svake srede i petka, kao i do sada;
 • zbog nastojanja da se domaćinski raspolaže sa fazanima, svi lovci imaju obavezu da se za lov prijave svojim stručnim pratiocima odn. grupovođama do petka uveče. Ovo je nephodno jer će se u lovište puštati samo onoliko fazana koliko se lovaca prijavi. U slučaju da se lovac prijavi i za njega pusti fazan, a neopravdano ne dođe u lov, imaće obavezu da naknadi vrednost tog puštenog fazana. Vrednost jednog fazana za lovce našeg lovačkog društva je utvrđena u visini od 1.000,00 dinara. Ova cena važi do 30.11.2019. godine, a nakon toga će se ponovo razmotriti njena visina. Uplate se mogu vršiti unapred i o tome evidenciju vodi blagajnik Golubović Voja;
 • istovremeno lovac koji se ne prijavi za lov, neće biti u mogućnosti da u nedelju izvršava lov, odn. to će moći samo ako njegova lovna grupa prihvati da i taj lovac ide u lov sa njima uz saznanje da je pušten jedan fazan manje;
 • evidenciju o prijavaljenim lovcima i broju fazana koji se puštaju vodiće sekretar društva;
 • eventulni gosti našeg lovaca takođe moraju biti prijavljeni do petka i za njih u svrhu donacije lovac domaćin uplaćuje 1.000,00 dinara po gostu. Taj iznos predstavlja praktično samo vrednost fazana koju bi gost trebao da ponese. Ne plaća se ulazak u lovište i sl. Gost se prijavljuje stručnom pratiocu i grupovođi, a oni to dalje prosleđuju sekretaru radi evidentiranja;
 • lov subotom uz naknadu vrednosti fazana će biti organizovan prema potrebama i prijavama lovaca. Naknada za jednog puštenog fazana je 1.000,00 dinara. Najmanja grupa za takvu vrstu lova je 3 lovca, a svaki lovac mora uplatiti najmanje 3 fazana po jednom lovu. Ovaj broj lovaca je uslovljen zakonom, a broj fazana po lovcu je uslovljen troškovima, angažovanju i aktivnostima koje su neophodne da bi se takav lov mogao organizovati. I kod ovakvog lova se mora voditi računa da lovna grupa mora imati stručnog pratioca;
 • lov subotom uz naknadu se može organizovati i ako u grupi ima lovaca koji nisu članovi lovačkog društva Stara Pazova, ali je naknada za njih 1.200,00 dinara za jednog fazana;
 • lov subotom će moći biti organizovan počev od 26.10.2019. godine, pa do kraja lovne sezone.
 • i ove godine će se organizovati novogodišnji lov i to 01.01.2020. godine (sreda) sa početkom u 10,00 časova. Samo za ovaj lov nisu dozvoljeni gosti;
 • lovci koji to žele i mogu imaju mogućnost da i za nedeljni lov otkupe veći broj fazana od broja fazana koje se puštaju po svakom učesniku u lovu. Cena jednog fazana u takvoj vrsti lova je takođe 1.000,00 dinara;
 • podsećaju se lovci na obavezu održavanja higijene u lovačkom domu i molbu da u dom ne ulaze u lovačkim čizmama;
 • Za vreme lova na fazane, na kanalima u našem lovištu je dozvoljen lov na patke, ali samo onoj grupi koja te nedelje lovi teren u kojem je kanal (pre svega Golubinački);
 • lov na patke na Dunavu je dozvoljen svakog dana uz obaveznu dozvolu za lov i obavezno javljanje lovočuvaru i predsednicima ili lovnicima podunavski lovačkih društava;
 • radovi na završetku kancelarijskog prostora u potkrovlju lovačkog doma su pri kraju, trenutno je u toku krečenje, a očekivanja su da će prostor biti useljen do kraja meseca oktobra ove godine;
 • lovci se takođe obaveštavaju da je baraka kod teniskog terena ozakonjena i više ne predstavlja bespravno izgrađen objekat;
 • u funkciju je pušten i solarni bunar na Barnakovoj remizi;
 • proseke su spremne za lov i na nivou su prošlogodišnjeg kvaliteta;
 • interesovanje za kupovinu novapazovačke remize nije očekujuće, no za to ćemo imati stprpljenja i čekati pravu ponudu i pravog kupca. O prodaji i uslovima prodaje (cena, način plaćanja i sl.) odlučuje isključivo Skupština lovačkog društava, a isto tako i o daljoj nameni dobijenih sredstava uz poštovanje Statuta društva.

Upravni odbor je ove godine uložio ozbiljne napore da i ova lovna sezona bude uspešna i da nam služi za ponos. Ovom prilikom se izražava zahvalnost Malečić Miroslavu i Ivanović Nemanji, na značajnoj donaciji koju su dali za izgradnju poslovnog prostora u potkrovlju Lovačkog doma. Izražava se zahvalnost članovima Upravnog odbora na doprinosu koji su dali u izvršavanju svih sprovedenih akcija, s tim da je neophodno posebno istaći Miloša i Mileta Stepanovića.

DOBAR POGLED!!!!!!

U Staroj Pazovi,
16.10.2019. godine

P r e d s e d n i k,
Dragan Đurić s.r.