Izveštaj o radu za period maj 2020. – maj 2021. godine

Upravni odbor Lovačkog društva Stara Pazova

Skupštini Lovačkog društva Stara Pazova

IZVEŠTAJ O RADU ZA PERIOD MAJ 2020 – MAJ 2021. GODINE

Izveštaj o radu za prethodni period jeste informacija o radu i aktivnostima organa Lovačkog društva za vreme od godinu dana, obzirom da smo prethodnu sednicu Skupštine održali 19.06.2020. godine. Ovaj Izveštaj se svakako naslanja na program rada koji smo na toj sedici usvojili, ali i na aktivnosti koje smo imali, a koje nisu bile predviđene Programom rada iz objketivnih okolnosti.

Ono što je opšta karakteristika rada našeg društva u proteklih godinu dana jeste okolnost da smo svo ovo vreme živeli i radili pod pritiskom prisustva pandemije virusom COVID-19.

Napred izneta okolnost je praktično uslovljavala sve naše radnje, naša ponašanja, izvršenje lova i radove u lovištu.

Nakon održane poršlogodišnje skupštine, aktivnost je bila usmerena na pripremu uslova za prijem fazanskih pilića i pripremu lovnih terena za lovnu sezonu.

Fazanske piliće smo primili u agvustu mesecu na već isporbani način smo ih gajili i čuvali i to je dalo odlične rezultate kako u pogledu kvaliteta fazana, tako i pogledu uginuća, a na kraju je to sve uticalo i na kvalitet lovne sezone.

Lovna sezona na fazana je otvorena 18. oktobra 2021. godine. Imali smo zadovoljavajuću lovnu sezonu na ovu divljač. No, o detaljima vezanim za način izvršenja lova, rezultatima i drugim pitanjima govoriće naš lovnik.

Imali smo i dva izlaska na zeca i to 08.11. i 29.11.2020. godine. Kao i napred detalje će izneti lovnik.

Letnja lovna sezona je bila relativno uspešna i o tome će vam takođe izveštaj podneti lovnik. Prepelica je sve manje, ali i lovaca koji takvu vrstu lova upražnjavaju.

O lovu na predatore će takođe lovnik dati mnogo više informacija.

Ono što je bitno u ovom izveštaju jeste da smo na fazana imali 15 izlazaka (uključujući i novogodišnji lov), a na zeca dva izlaska. 17 redovnih lovnih dana u glavnoj jesenjoj lovnoj sezoni svakako jeste za ponos. Osećaj ponosa mora nam doniti i činjenica da smo lov izvršavali bez prethodnog okupljanja u lovačkom domu i u okviru čega smo poštovali sve propisane mere, pa prema svim podacima koji su nam do ovog momenta poznati nismo imali situacije da je neko od lovaca bio zaražen u okviru bilo koje lovačke aktivnosti.

Upravni odbor je svoje redovne sastanke obustavio 05.11.2020. godine, a prvi redovan sastanak je održan 11. maja ove godine.

No, to nas nije sprečilo da održimo nekoliko nužnih i hitnih telefonskih sednica u okviru kojih su rešavana hitna pitanja, kao što su odluka o nabavci fazana i odluka o prijemu u članstvo.

Na sednicama koje su kao redovne održavane razmatrana su redovna, tekuća pitanja i zadaci Lovačkog društva postavljeni usvajanjem napred pomenutog Programa rada.

U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva u našem društvu i do zaista jeste dobra vest.

Određene aktivnosti u našem društvu svakako postaju stvar redovne rutine i skoro da su svake godine u priličnoj meri indentične. No, u proteklom periodu samo ostvarili i jednu novu veoma kvlatietnu novinu. Ona se sastoji u načinu odrađivanja lovnih dana odn. načinu izvršenja naše obaveze prema radovima u lovištu. Naime, sve te aktitvnosti su sada prenešene na grupe ili čak lovne grupe. Tako je druga grupa sagradila bivak na starom prihvatilištu kji će ove godine biti i definitivno završen. Izvršene su sve pripreme i nabavljen je sav materijla za zamenu krova na bivaku u remizi prve grupe. Sagrađena je velelepna čeka kod remize naspram pozajmišta prve grupe. Na fazaneriji je izvršen iskop zemlje i nasipanje tucanikom cele saobraćajcie kroz remizu i na delu gde se pakiraju vozila. Započeti su radovi na proširenju terase kod objekta na fazaneriji. Potrebno je još nekoliko hranilaca napraviti i postaviti i naravno definitivno napraviti oziljbnu i trajnu organizaciju iznošenja hrane u lovište kako i postojeće ali i buduće novoizgrađene hranilice ne bi bile prazne.

U ovogodišnjoj nabavci fazana nismo mogli izvršiti zamenu fazanskih koka za fazanske piliće, što je unekoliko povećalo masu potrebnih sredstava za nabavku 1100 fazanskih pilića.

Na poslovima čuvanje su bili angažovani Dimitrijević i Dolinaj i ovom prilikom se i njima odaje zahvalnost za veoma pošten i savestan rad. Rezultati ovakvog način uzgoja fazana govore prilog o punoj opravdanosti ovakvog načina rada. Broj uginuća se iz godine u godinu smanjuje, što svakako na teret treba staviti dr. Šteriću i pomenutim čuvarima.

Nakon ugovoranja nabavke fazanskih pilića, prolećne aktivnosti našeg društva su uglavnom bile fokusirane na uređenje volijere za prijem fazanskih pilića (prevrtanje zemlje i defiznfekcija sa hemikalijama).

U protekloj godini radne akcije su realizovane po vrsti poslova i sa manjim brojem lovaca, ali smo u proteklom periodu uspeli pokazati i dokazati da i uređenje volijere može biti izvršeno sa mnogo manjim brojem lovaca.

To nadalje znači da će masovne akcije u budućnosti biti kroz izvršavanje obaveze brojanja divljači.

U protekloj godini smo imali obavezu da odradimo 5 radnih dana i sa tim brojem radnih dana bi smo svakako uspeli da odradimo sve potrebne poslove. No, i nadalje imamo problem sa činjenicom da lovci na radne akcije ne donose odgovarajuće alate i time produktivnost radne akcije smo svodili na apsurd.

Radi razrešenja tog problema smo nabavli odn. kupili određenu količinu priručnog alata (lopate, ašove, motike, grabulje) te dva trimera srednje klase i jedan atomizer.

Prednja investicija se pokazala kao pun pogodak i danas možemo bez problema omogućiti potreban broj alata i radila za bilo koje radove.

Proteklih godina smo ozbiljna sredstva izdvajali na pravljenje i održavanje proseka. Svake godine smo po nešto novo prokrčili, tako da smo prošle godine sa pravljenjem proseka u Gajovi i Džajovki napravili lovne terene kroz koje može da se prođe, te smo i od terena Jedovac napravili pristojan teren.

U lovačkom domu smo uz nemerljivo angažovanje sina i oca Stepanovića dobili još jednu prostoriju koja je namenjena za pripremu hrane, tako da kancealrijski prostor i kuhinju na taj način u potpunosti lišavamo opasnosti od prisustva dima i neprijatnih mirisa.

U pogledu gazdovanja lovačim domom i odnosa sa zakupcem Crnomarković Željkom, doneta je odluka sa kojom se i Crnomarković saglasio, da za 2021. godinu nema smanjenja zakupnine zbog pandemije, ali je zbog evidentnog ne korišćenja zakupljenog prostora za skoro dve sezone doneta odluka da se ugovor o zakupu produži za još dve godine, ali pod istim uslovima (dakle uz plaćanje zakupa).

Prostor u potkrovlju je korišćen i za druženje lovaca po grupama, kako je ko za tim imao potrebu.

Kao i svake godine uzećemo sebi za slobodu da posebno istaknemo lovce koji su dali značajan doprinos u razvoju našeg društva. Ovom prilikom ćemo posebno istaći Malečić Miroslava koji je organizovao i obezbedio materijal za pravljanje napred pomenute čeke, zatim je organizovao i najvećim delom finansirao nasipanje tucanika na fazaneriji, te zamenu krova na bivaku u remiri prve grupe. U tim aktivnostima su ga pratili Nikola Đurić (naš član iz Pećinaca), zatim Ranko i Mića Bojčić (Ranku posebna zahvalnost, jer je nam je nemerljivo pomogao, a nije više naš član – za sada). Potrebno je istaći i entuzijazam i volju članova druge grupe na čelu sa Sinišom Mišić i Maho Miroslavom. Sloga i komaktnost te grupe zaslužuje posebne pohvale.

Prva grupa je izvršila pošumljavanje sa 300 sadnica hrasta i jasena koje je obezbedio Siniša Mišić, što bi trebalo u budučćnosti da potpuno promeni fizionomiju remize prve grupe. Treća grupa je specifičnog sastava, ali su se i njeni članovi trudili da prate sve te akcije. Tako su Đurić i Surdučki uzeli učešće u akciji druge grupe oko izgradnje bivaka, zatim u nasipanju tucanika na fazaneriji, a kako samostalnu aktivnost će izgraditi proširenje terase na objektu na fazaneriji, gde dodatni doprinos daju Oliver i Miloš Tot.

Sa svih akcija sa koje smo dobijali slike iste smo prosledili našem web administratoru radi stavljanja u fotogaleriju na našoj internet stranici.

Potrebno je posebno naglasiti da su napred navedeni lovci svoje učešće u pobrojanim akcijama potpomogli i ličnim finansijskim sredstvima na čemu im se Upravni odbor posebno zahvaljuje. Zahvalnost Savi Odobašiću, a posebne pohvale Stavi Vraniću koji je uz velike napore uspeo da svemu prisustvuje, da dosta toga organizuje. Ovaj izveštaj će se svakako o nekog ogrešiti, jer će neko nenamerno biti izostavljen. No, ovom prilikom se najiskrenije izvinjavamo svima onima koje smo neopravdano izostavlili.

Prošle godine smo imali zapažene finansijske rezultate u komercijalnom lovu fazana.

I ove godine smo održali tradiocionalni osmi po redu novogodišnji lov 01.01.2020. godine u kojem je učešće uzelo oko 38 lovaca, što govori da je novogodišnji lov po izlaznosti lovaca postao kao i redovan izlazak.

Odnosi sa Lovačkim udruženjem su veoma dobri.

Meni lično i ovom Upravnom odboru je bilo zadovoljstvo da vas vodimo u protekloj godini. Iskreno smo se trudili da nešto uradimo, mislim da smo dosta toga uradili, a naravno da smo mogli više. Posebno se zahvaljujem svim članovima Upravnog odbora na aktivnosti i zavidnoj prisustnosti sednicama.

Hvala vam na pažnji i živeli.

U Staroj Pazovi jun 2021.godine

Predsednik Lovačkog društva

Dragan Đurić