Statut Lovačkog Društva

Na osnovu člana 89. Ustava Republike Srbije, člana 10, 22. i 78. Zakona o udruženjima, u postupku usklađivanja Statuta Lovačkog društva Stara Pazova sa Zakonom o udruženjima (Sl.glasnik Republike Srbije br. 51/2009) Skupština Lovačkog društva Stara Pazova, na svojoj sednici održanoj 11.12.2010. godine u Staroj Pazovi donela je:

STATUT

LOVAČKOG DRUŠTVA STARA PAZOVA

I POGLAVLJE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

 1. Lovačko društvo Stara Pazova (u daljem tekstu: Društvo) je udruženje građana kao dobrovoljna, nevladina i nedobitna organizacija osnovana sa ciljem očuvanja tradicije, odn. kulturnog i istorijskog nasleđa u oblasti lovstva.

 2. U Lovačko društvo Stara Pazova udružuju se građani svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja zajedničkog cilja za očuvanje postojanja lovačkog društva i lovačke tradicije u Staroj Pazovi

Oblast ostvarivanja ciljeva Društva

Član 2

 1. Oblast ostvarivanja ciljeva Lovačkog društva Stara Pazova je očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa u lovstvu; tradicije društvenog života i organizovanja lovaca u Staroj Pazovi, nastavljanje tradicije postojanja i rada lovačkog društva u Staroj Pazovi kao i očuvanje sećanja na istoriju društvenog života i delovanje lovaca iz Stare Pazove.

 2. Oblast delovanja Društva je teritorija Republike Srbije i opštine Stara Pazove kao jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mesto Stara Pazova.

 3. Udružujući se u Lovačko društvo Stara Pazova, članovi Društva kroz delovanje udruženja ostaruju svoje zajedničke i opšte ciljeve i interese u očuvanju istorijske i kulturne tradicije lovstva, sećanja na postojanje i život ranijih generacija, kao i zaštite i očuvanja prirode u okruženju mesta gde žive.

 4. Udružujući se u Lovački savez Srbije i Lovački savez Vojvodine, Društvo deluje sa drugim udruženjima na ostvarivanju opštih i zajedničkih ciljeva i interesa očuvanja istorijske i kulturne tradicije Vojvodine u lovstvu, koju čine lovačka društva i udruženja u selima, varošima i gradovima Vojvodine.

Osnivanje i naziv

Član 3

 1. Udruženje Lovačko društvo Stara Pazova je osnovano 1910. godine i od svog osnivanja je tradicionalno lovačko društvo građana Stare Pazove i njihovog organizovanog delovanja u lovstvu.

 2. Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

 3. Društvo je pravni sledbenik Lovačkog društva Stara Pazova iz Stare Pazove.

Član 4

 1. Naziv Društva na srpskom jeziku i ćirilikom pismu je: LOVAČKO DRUŠTVO STARA PAZOVA.

 2. Naziv Društva na slovačkom jeziku i pismu je: LOVECKÝ SPOLOK STARÁ PAZOVA.

Sedište

Član 5

 1. Sedište Lovačkog društva Stara Pazova je: u Staroj Pazovi u ulici Karađorđevoj br. 141. Sedište udruženja je mesto u kojem se organizuju aktivnosti i upravlja radom udruženja.

Zakonitost rada

Član 6

 1. Društvo ostvaruje svoje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim i

opštim aktima.

 1. Opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti saglasni sa zakonom i ovim

statutom.

Javnost rada

Član 7

 1. Rad Lovačkog društva Stara Pazova je javan.

 2. Rad i sednice oragana Društva dostupni su javnosti, sredstvima javnog informisanja i predstavnicima državnih organa i organizacija

 3. Društvo informiše javnost o svojim aktivnostima putem sredstava javnog informisanja.

Zastupnik Društva

Član 8

 1. Za zastupanje Lovačkog društva Stara Pazova ovlašćen je predsednik Društva, po svom položaju.

 2. Ovlašćenja zastupnika određuju se ovim Statutom i odlukama Skupštine Društva.

Pečat i simboli identiteta Društva

Član 9

 1. Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 32mm sa grafičkim prikazom jelenske glave sa rogovljem i dve ukrštene puške u središnjem delu. Pečat sadrži tekst: Lovačko društvo Stara Pazova na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a isti tekst ispisan je i na slovačkom jeziku i pismu.

Unutrašnja organizacija Društva

Član 10

 1. Upravljanje društvom zasniva se na: neposrednom upravljanju aktivnostima društva od strane njegovih članova, kao i upravljanju preko izabranih predstavnika u organima udruženja.

 2. Organi u Društvu su: Skupština, Upravni odbor, Predsednik, Nadzorni odbor i Disciplinska komisija.

 3. Društvo ima opšta akta: Statut, Pravilnik o članstvu, Pravilnik o radnim obavezama, Pravilnik o organizovanju i načinu izvršenja lova, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti i druga opšta akta kojima uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad.

 4. Statut je osnovni opšti akt Društva.

 5. Skupština je najviši organ Društva.

II POGLAVLJE

CILJEVI I DELOVANJE DRUŠTVA

CILJEVI DRUŠTVA

Član 11

 1. Opšti ciljevi delovanja Društva su: zajedničko delovanje sa drugim lovačkim udruženjima i Lovačkim savezom Srbije i Lovačkim savezom Vojvodine na očuvanju kulturne i istorijske tradicije u lovstvu, postojanja lovačkih društava u selima, varošima i gradovima, kao i očuvanja nasleđa i običaja gajenja, zaštite i lova divljači od strane građana i njihovih društava u lokalnim samoupravama, kao i izvršenje lova u skladu sa propisima.

 2. Zajednički ciljevi delovanja Društva su: očuvanje postojanja i delovanje lovačkog društva Stara Pazova kao dela istorijskog sećanja i kulturne tradicije lovstva u Staroj Pazovi u lovstvu; nastavljanje rada lovačkog društva Stara Pazova, očuvanja i uvećanje imovine, očuvanje lovačke istorije mesta Stara Pazova, očuvanje mesta okupljanja i druženja građana koji su lovci ili imaju interesovanja za lov i lovačke običaje, zaštitu i očuvanje divljači, kao i zaštitu i uređenje prirode u Staroj Pazovi.

DELOVANJE DRUŠTVA

Član 12

 1. Društvo deluje na ostvarivanje svojih ciljeva:

 1. okupljajući članove koji žele da rade na ostvarivanju ciljeva društva, a naročito na očuvanju kulturne i istorijske tradicije u Staroj Pazovi.

 2. razdvajajući i negujući društveni život lovaca koji koji žive u Staroj Pazovi kao i drugih građana koji žele da učestvuju u očuvanju i negovanju lovačke tradicije i društvenog života lovaca u Staroj Pazovi;

 3. prikuljajući i čuvajući sećanja na lovačku istoriju mesta, lovačke događaje, običaje, lovce i lovačku prošlost Stare Pazove;

 4. pronalaženja i prikupljanja dokumenata iz istorije Stare Pazove koja se odnose na lovstvo;

 5. čuvanje i publikovanje dokumenata i stručnih radova, monografija i drugih oblika informisanja o istorijatu lovstva u Staroj Pazovi u skladu sa zakonom.

 6. okupljanje, organizovanje i sprovođenje delovanja svih građana zainteresovanih za zaštitu prirode, biljnog i životinjskog sveta, kao i ekološku zaštitu prirodne sredine koja čini okruženje Stare Pazove u kojoj građani žive i rade;

 7. okupljanje mladih da se razvija ljubav i poštovanje prema svom mestu, zaštitu biljnog i životinjskog sveta i prirode koja okružuje njihovo mesto.

 8. okupljanje starih građana radi druženja i obnavljanja sećanja na proteklo vreme njihovog delovanja u lovstvu, druženje lovaca i zaštiti divljači i prirode;

 9. oraganizovanje i izvršenje lova za građane – lovce članove Društva;

 10. uspostavljanju i održavanju saradnje sa nevladinim organizacijama, ustanovama i državnim organima u oblasti lovstva, ekologije zaštite prirode i divljih životinja, kao i zaštite dobrobiti životinja;

 1. Društvo sprovodi i druge aktivnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva u skladu a zakonom i ovim statutom.

III POGLAVLJE

ČLANSTVO U DRUŠTVU

Član 13

 1. Članovi društva su građani i građanke državljani Republike Srbije.

 2. U društvo se mogu učlaniti i sva druga fizička i pravna lica koja prihvataju ciljeve i delovanje udruženja u skladu sa ovim statutom.

 3. Fizičko lice može biti član društva nezavisno od godina starosti.

Učlanjenje

Član 14

 1. Svako lice koje ispunjava uslove utvrđene ovim statutom, može svojom slobodnom voljom da se učlani ili istupi iz članstva u Lovačkom društvu Stara Pazova.

 2. Maloletno lice do 14 godina života može postati član društva ako je izjavu o pristupanju dao njegov zakonski zastupnik, a posle 14 godina ako je na njegovo učlanjenje dao svoju saglasnost pod uslovom da su izjave date u pisanoj formi sa overenim potpisom zakonskog zastupnika.

 3. Član društva se postaje na osnovu izjave o pristupanju i odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

 4. Protiv odluke o odbijanju prijema u članstvo može se uložiti žalba skupštini društva, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Prava i obaveze

Član 15

 1. Članovi Društva imaju pravo:

 1. da upravljaju društvom;

 2. da učestvuju u radu i aktivnostima društva;

 3. da biraju svoje predstavnike u organima društva;

 4. da udruženi deluju na ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ciljeva društva;

 5. da budu informisani o svim pitanjima od značaja za rad društva i lovstvo;

 6. da budu informisani o radu i rezultatima rada društva;

 7. da budu informisani o finansijskom poslovanju društva;

 1. Članovi društva ostvaruju i druga prava koja su im data zakonom, podzakonskim aktima, statutom i drugim opštim aktima i odlukama organa društva.

Obaveze

Član 16

 1. Članovi društva imaju obavezu:

 1. da aktivno učestvuju u radu i doprinose ostavarivanju ciljeva društva;

 2. da se pridržavaju zakona;

 3. da se pridržavaju statuta i odluka organa društva;

 4. da se u svojim aktivnostima u društvu pridržavaju utvrđene organizacije rada i discipline u društvu;

 5. da plaćaju članarinu, i izvršavaju sve obaveze koje imaju kao članovi društva.

 1. Neizvršenje obaveza je osnov za disciplinsku odgovornost člana u društva.

Prestanak članstva

Član 17

 1. Članstvo u Lovačkom društvu Stara Pazova prestaje: izjavom o istupanju, isključenjem iz članstva i prestankom postojanja člana.

 2. Članstvo može prestati isključenjem u slučajevima:

 1. kad član ne izvršava ili prekrši svoje obaveze;

 2. kad svojim delovanjem nanese štetu društvu;

 1. Kada prekrši pravila organizacije rada i unutrašnje discipline u društvu.

 2. Odluku o isključenju donosi Disciplinska komisija.

 3. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se uložiti žalba Upravnom odboru, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

 4. Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju se ne može ulagati žalba.

IV POGLAVLJE

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 18

 1. Lovačkim društvom Stara Pazova upravljaju njegovi članovi.

 2. Članovi upravljaju društvom neposredno i preko svojih izabranih predstavnika u organima društva.

 3. Maloletni članovi društva mogu prisustvovati sednicama organa društva u prisustvu zakonskog zastupnika, dok ne napune 14 godina, a nakon toga i bez zastupnika.

 4. Maloletni članovi društva nemaju pravo glasa kod donošenja odluka na organima društva, do punoletstva.

 5. Skupština društva upravlja društvom, donosi planove rada i daje naloge za rad i aktivnosti koje su dužni da sprovedu svi organi i članovi društva.

 6. Upravni odbor je izvršni organ skupštine i organ upravljanja radom i poslovanjem društva.

 7. Predsednik je zastupnik društva koji neposredno organizuje i rukovodi radom i poslovima udruženja.

 8. Organ nadzora u društvu je: Nadzorni odbor.

 9. Organ koji sprovodi disciplinski postupak i izriče disciplinske kazne u društvu je: Disciplinska komisija.

 10. Mandat organa udruženja je: 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja

V POGLAVLJE

SKUPŠTINA

Član 19

 1. Skupštinu čine svi čanovi društva.

 2. Skupštini predsedava predsednik društva, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje rad skupštine.

 3. Skupština ima svoj Poslovnik o radu.

Sazivanje sednice skupštine

Član 20

 1. Redovna sednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

 2. Vanredna sednica skupštine može se zakazati kada za to postoji neodložan razlog, ili to zahteva zaštita interesa društva i njegovih članova.

 3. Vanredna sednica se mora zakazati, ako zahtev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese 1/3 članova društva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

 4. Sednicu skupštine saziva predsednik upućivanjem poziva u pisanom obliku, a mogu je sazvati i Upravni odbor ili Nadzorni odbor, ako predsednik to ne učini u roku od 7 dana od dana kada je to treblo da učini.

Nadležnost za odlučivanje

Član 21

 1. Skupština društva:

 1. donosi statut, kao i izmene i dopune statuta društva;

 2. donosi sva opšta akta u društvu;

 3. odlučuje o statusnim promenama kojima se menja pravni položaj društva o vršenju pripajanja, spajanja i podele društva;

 4. odlučuje o prestanku rada društva;

 5. donosi odluku o prodaji, razmeni ili drugom raspolaganju nepokretnom imovinom društva;

 6. donosi odluku o učlanjenju udruženja u saveze, kao i istupanju iz članstva,

 7. donosi odluku o visini članarine u društva i drugim novčanim obavezama i članskim doprinosima;

 8. donosi Godišnji plan rada i Finansijski plan društva;

 9. usvaja Godišnji izveštaj o radu i poslovanju društva, kao i realizaciji Finansijskog plana;

 10. usvaja Godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu u skladu sa zakonom i izveštaj Nadzornog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja;

 11. odlučuje o imenovanju i razrešenju zastupnika društva;

 12. odlučuje o izboru i opozivu organa društva;

 13. bira sekretara društva, na predlog predsednika;

 14. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete prouzrokovane odlukom organa društva, kao i imenovanju zastupnika društva za naknadu štete;

 15. odlučuje o izboru radnih tela i komisija koje formira radi izvršenja zadataka iz svoje nadležnosti;

 16. odlučuje po žalbama na odluke Upravnog odbora u vezi sa prijemom u članstvo društva, kao i po žalbama na odluke Upravnog odbora kojima se rešava o pravima i obavezama članova društva;

 17. odlučuje o drugim pitanjima, koja joj Upravni odbor podnese na odlučivanje.


Način odlučivanja

Član 22

 1. Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje kada je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova društva.

 2. Skupština odlučuje javnim glasanjem, dizanjem ruku.

 3. Skupština može tajno glasati o svakom pitanju iz svoje nadležnosti, ako tako odluči.

 4. Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom o sledećim pitanjima:

 1. donošenju, izmenama i dopunama statuta društva;

 2. statusnim promenama, kojima se menja pravni položaj društva, vrši pripajanje, spajanje ili podela društva;

 3. o prodaji, stavljanju hipoteke ili bilo kojem drugom obliku otuđenja, opterećenja, ili raspolaganju nepokretnom imovinom društva;

 4. prestanku rada društva.

 1. Skupština je donela odluku kvalifikovanom većinom kada se za odluku izjasni više od 1/3 ukupnog broja članova društva, koji imaju pravo glasa.

 2. Skupština odlučuje relativnom većinom, kada bira organe društva.

 3. Odluka je doneta relativnom kada se za nju izjasni većina od ukupnog broja članova sa pravom glasa koji su prisutni na sednici skupštine na kojoj se sprovode izbori.

 4. Skupština odlučuje relativnom većinom o svim drugim pitanjima iz svoje nadležnosti, za koja nije izričito utvrđena kao obavezna kvalifikovana većina u ovom statutu.

 5. Odluka je doneta apsolutnom većinom kada se za nju izjasni više od polovine ukupnog broja članova udruženja, koji imaju pravo glasa.

VI POGLAVLJE

UPRAVNI ODBOR

Član 23

 1. Upravni odbor ima 11 članova po položaju i izboru.

 2. Predsednik društva je po položaju predsednik Upravnog odbora.

 3. Ostali članovi Upravnog odbora biraju se u izbornom postupku.

 4. Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik društva, a mogu je sazvati i Nadzorni odbor ili više od polovine članova odbora, ako to ne učini predsednik.

 5. Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu.

Nadležnost za odlučivanje

Član 24

 1. Upravni odbor društva:

 1. upravlja radom i poslovanjem društva;

 2. upravlja imovinom društva;

 3. odlučuje o pitanjima koja nastanu u radu i poslovanju društva, zaključuje ugovore, odlučuje o raspolaganju pokretnom imovinom društva, donosi odluke kojima se stvaraju prava i obaveze u poslovanju društva, pozajmicama i zaduživanju, uključujući i raspolaganje gotovim novcem za potrebe poslovanja društva;

 4. izvršava odluke skupštine;

 5. izvršava Godišnji plan i Finansijski plan društva;

 6. priprema i predlaže skupštini Godišnji plan rada i Finansijski plan društva;

 7. podnosi skupštini Godišnji izveštaj o radu i Finansijski izveštaj, kao i izveštaj o svom radu;

 8. podnosi skupštini Godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu u skladu sa zakonom i stara se da godišnji izveštaj bude izrađen i predat nadležnom državnom organu u zakonskom roku;

 9. podnosi skupštini i druge izveštaje, predloge i planove u vezi sa radom, poslovanjem i ostvarivanjem ciljeva društva;

 10. predlaže opšte akte koje donosi skupština;

 11. obavlja pripreme za sednicu skupštine i izbore organa društva;

 12. odlučuje o poveravanju poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja;

 13. razmatra izveštaje o popisu, odlučuje o predlozima komisije za popis i usvaja Godišnji izveštaj o popisu;

 14. odlučuje o vršenju revizije finansijskih izveštaja i izboru revizora;

 15. odlučuje o davanju i opozivu poslovne punomoći i punomoći u sudskim, upravnim i drugim postupcima, o pokretanju sudskog spora, krivičnim, prekršajnim i drugim prijavama i zahtevima za pokretanje postupka, zaključenju vansudskog ili sudskog poravnanja, priznanju tužbenog zahteva i o svim drugim postupcima i radnjama koje proizvode posledice na prava, obaveze, odgovornost i imovinu društva;

 16. odlučuje o pitanjima unutrašnje organizacije rada u društvu, vrši prava i obaveze poslodavca i ima položaj poslodavca u društvu u skladu sa zakonom;

 17. odlučuje u prvom stepenu o prijemu u članstvo društva, kao i pravima i obavezama članova društva na koja se može uložiti žalba skupštini u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke;

 18. odlučuje kao drugostepeni organ u disciplinskom postupku, a odluke donete po žalbama konačne su u društvu;

 19. pokreće postupak za donošenje statuta, kao i njegove izmene i dopune i utvrđuje predlog za skupštinu;

 20. odlučuje i o drugim pitanjima iz rada i poslovanja društva, koja nisu izričito stavljena u nadležnost skupštine.

Načini odlučivanja

Član 25

 1. Upravni odbor ima kvorum za rad i odlučivanje kada sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja njegovih članova.

 2. Odbor odlučuje javnim glasanjem.

 3. Odbor je doneo odluku kada se za nju izjasni više od polovine njegovih članova.

 4. Član koji se ne slaže sa donetom odlukom, ima pravo da izdvoji mišljenje i da se njegovo neslaganje unese u zapisnik sednice.

 5. U postupku odlučivanja Upravnog odbora shodno se primenjuje odredbe člana 22. ovog Statuta (kvalifikovana, relativna i apsolutna većina).

VII POGLAVLJE

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Član 26

 1. Predsednik neposredno organizuje i rukovodi radom i poslovanjem društva,

 2. Kao neposredni organizator i rukovodilac je odgovorno lice za rad društva;

 3. Predlaže kandidate za izbor članova Upravnog odbora;

 4. Predsednik se stara o izvršenju i pravi izvršenje odluka skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije društva;

 5. Ima pravo i obavezu da pokrene disciplinski postupak;

 6. ima pravo da sazove sednicu svakog organa društva, utvrdi dnevni red sednice, da zahteva od svih organa da izvršavaju svoje statutne obaveze.

Zastupanje

Član 27

 1. Predsednik predstavlja Društvo u ostvarivanju saradnje sa drugim društvima, lovačkim savezima, na skupovima, konferencijama i lovačkim manifestacijama u zemlji i inostranstvu

 2. Predsednik zastupa društvo;

 3. U vršenju svojih ovlašćenja zastupnik ne može:

 1. da zaključuje pravne poslove i vrši druge pravne radnje gde je statutom ili drugim opštim aktom društva izričito ustanovljena nadležnost skupštine ili Upravnog odbora za donošenje odluke,

 2. kao i da stvara druga prava i obaveze u slučajevima koji su u nadležnosti skupštine i Upravnog odbora, pre nego što ti organi donesu odluku;

 3. da prekoračuje ili postupa suprotno odlukama organa društva.

 1. Kada daje punomoć za zastupanje u sudskom postupku, predsednik određuje sadržinu i granice punomoći u skladu sa zakonom i ovim statutom.

VIII POGLAVLJE

NADZORNI ODBOR

Član 28

 1. Nadzorni odbor je organ nadzora Skupštine društva, u čije ime vrši nadzor, podnosi joj izveštaje i polaže računa o svom radu.

 2. Nadzorni odbor je nezavistan u svom radu i kontroliše poslovanje i raspolaganje novčanim sredstvima društva.

 3. Nadzorni odbor ima pravo i obavezu: da pregleda i ispituje poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju, da razmatra redovne finansijske izveštaje, da traži i razmatra vanredne računovodstvene izveštaje iz poslovanja, da nadzire izvršenje planskih dokumenata društva i traži objašnjenja od Upravnog odbora, predsednika i lica ovlašćenog za vođenje poslovnih knjiga.

 4. Nadzorni odbor ima pravo i dužan je da odmah izvesti nadležne organe društva kada uoči nedostatke u njihovom radu i da traži da ih oni odmah otklone.

 5. Odbor podnosi izveštaj skupštini na njenoj godišnjoj sednici, a po potrebi i na vanrednoj sednici.

Član 29

 1. Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih je jedan predsednik.

 2. Predsednika biraju članovi odbora na prvoj sednici nakon svog izbora.

 3. Odbor zaseda najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i više.

 4. Odbor ima kvorum i punovažno donosi odluku kada se za odluku izjasni više od polovine članova odbora.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Član 30.

 1. Disciplinska komisija je organ društva koji sprovodi disciplinske postupke i izriče disciplinske kazne za prekršaje obaveza i discipline u društvu.

 2. Komisija ima 3 člana, a predsednik se bira na svojoj prvoj sednici.

 3. Komisija ima kvorum i može punovažno da odlučuje kada sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova komisije, a odluke donosi apsolutnom većinom glasova.

 4. Disciplinski postupak, dela za koja se izriču disciplinske kazne i izricanje kazni utvrđuju se Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.

IX POGLAVLJE

IZBOR, OPOZIV I OSTAVKA ORGANA DRUŠTVA

IZBOR

Član 31

 1. Izbor organa društva vrši skupština Društva.

 2. Kandidati za organe društva se predlažu u skladu sa ovim Statutom i to neposredno na sednici skupštine ili pismenim putem pre održavanja skupštine.

 3. Izbor se vrši na sednici skupštine, javnim glasanjem.

 4. Izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova članova društva prisutnih na sednici skupštine.

 5. Proceduralna pitanja u sprovođenju i utvrđivanju rezultat glasanja, kao i administrativne poslove izbornog postupka skupština uređuje Poslovnikom o radu skupštine.

Opoziv

Član 32

 1. Svaki organ ili član organa društva može biti opozvan pre isteka mandata

 2. Odluku o opozivu donosi skupština društva.

 3. Postupak opoziva se pokreće:

 1. na osnovu odluke skupštine da se glasa o opozivu;

 2. ili na pisani zahtev najmanje 1/3 članova da se glasa o opozivu.

 1. Ako skupština donese odluku o opozivu: izabraće odmah novi organ ili novog člana umesto opozvanog, ili će umesto toga imenovati vršioce dužnosti određujući imo ovlašćenja i rokove za sprovođenje novih izbora, a da se ne prekida rad i upravljanje društvom.

Ostavka

Član 33

 1. Svaki organ ili član društva može podneti ostavku u toku trajanja svog mandata.

 2. Ostavka se podnosi skupštini društva, a članovi pojedinih radnih tela i komisija podnose ostavku organu koji ih je izabrao.

 3. Ostavka se može podneti usmeno ako se saopštava neposredno na sednici skupštine, ili sednici drugog organa koji je imenovao podnosioca ostavke, a u svim drugim slučajevima, u pisanom obliku.

 4. Mandat podnosioca ostavke prestaje danom njenog saopštenja, ili predaje udruženju ako se predaje u pisanom obliku.

X POGLAVLJE

AKTIVNOSTI, DELOVANJE I IMOVINA DRUŠTVA

Član 34

 1. Aktivnosti i delovanje Lovačkog društva Stara Pazova usmereni su na ostvarivanje opštih i zajedničkih ciljeva društva u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 2. Društvo koristi svoju imovinu za ostvarivanje ciljeva i delovanja utvrđenih ovim statutom.

Privredna aktivnost

Član 35

 1. Lovačko društvo Stara Pazova obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u manjem obimu, odnosno u obimu potrebnom za ostvarivanjem ciljeva društva.

 2. Društvo obavlja kao pretežnu delatnost u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti: 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 3. Društvo može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

 4. Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva društva, uključujući i troškove redovnog rada društva i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Imovina društva

Član 36

 1. Lovačko društvo Stara Pazova ima pokretnu i nepokretnu imovinu.

 2. Društvo ima imovinu koju je steklo iz svojih prihoda na zakonom dozvoljeni način od članarine i drugih novčanih doprinosa članova kojim se pomaže rad i ostvarivanje ciljeva društva, donacija, poklona i zaveštanja datih udruženju sa istim ciljem, od svoje privredne delatnosti i drugih prihoda od svoje imovine u skladu sa zakonom.

Primalac imovine društva

Član 37

 1. Društvo prestaje sa radom odlukom skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 2. Za slučaj prestanka društva, kao primalac njegove imovine određuje se domaće nedobitno pravno lice osnovano u Staroj Pazovi radi ostvarivanja istih i sličnih ciljeva.

 3. Ako se u trenutku prestanka društva ne bude moglo postupiti na način određen ovim statutom za raspodelu imovine, imovina društva postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište društva.

XI POGLAVLJE

ADMINISTRATIVNI POSLOVI U DRUŠTVU

Član 38

 1. Administrativni poslovi u društvu obuhvataju sledeće stručne poslove: evidentiranje, planiranje, izveštavanje i kancelarijsko poslovanje.

 2. Sekretar društva obavlja administrativne poslove u društvu.

 3. Sekretar je neposredno ovlašćeno i odgovorno lice za obavljanje administrativnih poslova u društvu.

 4. Sekretar se bira na skupštini društva, istovremeno kada se biraju organi društva, sa mandatom od 4 godine i mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja.

Evidentiranje

Član 39

 1. Društvo vodi evidenciju o svojim članovima.

 2. Evidencija sadrži sve potrebne podatke o članu radi evidentiranja njegovog članstva u društvu, a naročito: lično ime, adresa prebivališta, jedinstveni matični broj i broj lične karte, kao i druge podatke koji omogućavaju kotakt sa članom i njegovo informisanje o radu društva.

Planiranje

Član 40

 1. Društvo ima sledeća planska dokumenta:

 1. Godišnji plan rada, koji obuhvata aktivnosti na ostvarivanju ciljeva društva;

 2. Finansijski plan, kojim se planiraju i raspoređuju potrebna finansijska sredstva za ostvarivanje ciljeva i rad društva;

 1. Planska dokumenta priprema i podnosi skupštini Upravni odbor.

Poslovne knjige

Član 41

 1. Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom, statutom i internom regulativom.

 2. Društvo ima Pravilnik o računovodstvu, kao svoj opšti akt kojim uređuje vođenje poslovnih knjiga, računovodstvenu politiku i odgovornost na njihovo vođenje.

 3. Društvo poverava vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

 4. Revizija finansijskih izveštaja društva vrši se u skladu sa propisima, ili na osnovu odluke nadležnog organa društva.

Poslovni izveštaji

Član 42

 1. Godišnji izveštaji i obračuni o radu podnese se članovima društva na godišnjoj sednici skupštine.

 2. Društvo ima sledeće poslovne izveštaje:

 1. Godišnji izveštaj o radu i realizaciji Finansijskog plana,

 2. Godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu, koji se izrađuje i podnosi nadležnom državnom organu u skladu sa zakonom, i

 3. Godišnji izveštaj Nadzornog odbora

 1. Godišnji izveštaj o radu obuhvata podatke o izvršenju godišnjeg plana rada, ostvarenim prihodima i utrošenim finansijskim sredstvima kao i o radu stručne službe i organa društva.

 2. Godišnji finansijski izveštaj izrađuje se u skladu sa zakonom i podnosi skupštini društva u zakonskom roku.

 3. Godišnj izveštaj o radu i godišnji finansijski izveštaj skupštini podnose Upravni odbor i predsednik društva.

 4. Godišnji izveštaj o radu Nadzornog odbora obuhvata: izveštaj o utvrđenom stanju poslovanja i raspolaganju novčanim sredstvima društva, ostalim činjenicama a koje je Nadzorni odbor utvrdio u kontroli rada i poslovanju društva, kao i o radu Nadzornog odbora.

 5. Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik društva odgovorni su za istinito i tačno prikazivanje poslovnih izveštaja koji se podnose skupštini.

XII POGLAVLJE

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

 1. Društvo će u roku od tri meseca doneti sva opšta akta utvrđena ovim Statutom, a u istom roku će izabrati i članove organa koji nisu izabrani na sednici na kojoj je ovaj Statut usvojen.

Član 44

 1. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 2. U postupku donošenja statuta, kao i njegovih izmena i dopuna, nacrt statuta se prethodno dostavlja članovima društva, a rasprava održava na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o usvajanju statuta.

 3. Statut stupa na snagu istekom roka od 8 dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu društva.

 4. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Lovačkog društva Stara Pazova donet 12.11.1994. godine.

Predsednik društva