Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja lova…

Na osnovu člana 63.  stav 3. Zakona o divljači i lovstvu
(„Službeni 
glasnik RS”, broj 18/10),

 Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K
O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA LOVA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA LOVNE KARTE, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA DOZVOLE ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI I DOZVOLE ZA LOV SITNE DIVLJAČI, KAO  I IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM LOVU

(Pravilnik  je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/10 od 30. juna 2010. godine)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način organizovanja lova, izgled i sadržina obrasca lovne karte, izgled i sadržina obrasca dozvole za lov krupne divljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i izgled i sadržina obrasca izveštaja o izvršenom lovu.

 II. USLOVI ORGANIZOVANJA LOVA

 Član 2.

Korisnik  lovišta  može  da  organizuje  lov  na  određenu  lovostajem zaštićenu  divljač  lovcu  koji  poseduje  lovnu  kartu  za  tekuću  lovnu  godinu, oružni list za odgovarajuće lovačko oružje i određenu dozvolu za lov,  koja  se sačinjava i izdaje u skladu sa  ovim pravilnikom.

Korisnik lovišta mora da vodi evidenciju izveštaja o svakom izvršenom lovu, koji se sačinjava i izdaje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Lovcu koji ne poseduje  odgovarajući oružni list, kao  i lovcu koji ne poseduje lovnu kartu, odnosno lovcu čija je lovna karta izgubljena ili trajno oštećena (pocepana ili pohabana lovna karta tako da nedostaju pojedini delovi, odnosno odštampani i/ili upisani podaci se ne mogu jasno očitati), ovlašćeno lice korisnika lovišta ne može da izda dozvolu za lov divljači.

Član 4.

Radi  ponovnog  sticanja  prava  na  lov,  u  slučaju  gubitka  ili  trajnog oštećenja lovne karte  lovac mora da podnese zahtev za izdavanje nove lovne karte korisniku lovišta, koji ga vodi u evidenciji zahteva za izdavanja lovnih karata.

 Uz zahtev iz stava 1. ovog člana lovac prilaže:

  1) trajno oštećenu lovnu kartu, ako je zahtev podnet zbog trajnog oštećenja;

  2) izjavu kako je došlo do gubitka ili trajnog oštećenja lovne karte;

  3) dokaz o uplati naknade za novi obrazac lovne karte  na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

  Korisnik lovišta podnosi zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izdavanje nove lovne karte, u roku od sedam dana od dana dobijanja dokumentacije iz stava 2. ovog člana.

  Na zahtev korisnika lovišta do dobijanja nove lovne karte lovac može da lovi samo uz odobrenje Ministarstva.

  Izgubljena ili trajno oštećena lovna karta poništava se u evidenciji korisnika lovišta za izdavanje lovnih karata i u Centralnoj bazi podataka.

Član 5.

Korisnik lovišta mora za svakog lovca u lovu na krupnu divljač, vuka, šakala i lisicu da obezbedi pratnju lica koje vrši stručne poslove gazdovanja lovištem ili lovočuvara (u daljem tekstu: stručni pratilac).

Korisnik  lovišta mora da obezbedi stručnog pratioca za svaku grupu lovaca u lovu na sitnu divljač i grupu lovaca u grupnom lovu na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu.

Izuzetno,  u  slučaju da organizuje lov, a da nema potreban  broj stručnih pratioca iz stava 1. ovog člana,  korisnik lovišta mora da obezbedi pratioca za svakog lovca u lovu na krupnu divljač, vuka, šakala i lisicu, odnosno za svaku grupu lovaca u lovu na sitnu divljač i grupu lovaca u grupnom lovu na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu, u skladu sa svojim aktom.

Pratilac u lovu na sitnu divljač i u grupnom lovu na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu iz stava 3. ovog člana ujedno je  i vođa grupe (u daljem tekstu: vođa grupe).

Član 6.

Ovlašćeno lice korisnika  lovišta mora pre izdavanja dozvole za lov da upozna svakog lovca u lovu na krupnu divljač i stručnog pratioca/pratioca/vođu grupe  lovaca  sa  načinom  organizovanja  lova,  obavezama  i  odgovornostima  u organizovanju i realizaciji lova, vremenom trajanja lova, merama  sigurnosti u lovu, načinom korišćenja objekata u lovu, postupanjem sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i sa cenama odstrela divljači, mesa odstreljene divljači i usluga u lovu, što lovac i stručni pratilac/pratilac/vođa grupe lovaca potvrđuje potpisom na dozvoli za lov.

Član 7.

U zavisnosti od vrste divljači koja se lovi i načina organizovanja lova, ovlašćeno lice korisnika lovišta posle utvrđivanja ispravnosti  lovne  karte, oružnog  lista, lične isprave lovca/vođe grupe lovaca i dokumentacije  lovačkog psa  izdaje  lovcu/vođi  grupe  lovaca  i  stručnom  pratiocu/pratiocu  određenu dozvolu za lov divljači.

Član 8.

Korisnik lovišta koji organizuje lov na krupnu divljač, vuka, šakala i lisicu mora da izda dozvolu za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisicu  u tri istovetna  primerka  od  kojih  jedan  primerak  izdaje  lovcu,  jedan  primerak stručnom pratiocu/pratiocu, a jedan primerak zadržava  u evidenciji izdatih dozvola za lov krupne divljači korisnika lovišta.

Korisnik  lovišta  koji  organizuje  grupni  lov  na  divlju  svinju,  vuka, šakala i lisicu mora da izda dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisicu  u  tri  istovetna  primerka  od  kojih  jedan  primerak  izdaje  stručnom pratiocu/vođi grupe lovaca u grupnom lovu divljih svinja, vuka, šakala i lisice, jedan primerak zadržava  u bloku dozvola za lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, a jedan primerak u evidenciji izdatih dozvola za lov krupne divljači korisnika lovišta.

Korisnik lovišta koji organizuje lov sitne divljači mora da izda dozvolu za lov sitne divljači u tri istovetna primerka od kojih jedan primerak izdaje stručnom pratiocu/vođi grupe lovaca, jedan primerak zadržava u bloku dozvola za lov,  a  jedan  primerak  u  evidenciji  izdatih  dozvola  za  lov  sitne  divljači korisnika lovišta.

Član 9.

Korisnik lovišta mora da ovlasti stručnog pratioca iz člana 5. st. 1 i 2. ovog pravilnika da sačini izveštaj o svakom izvršenom lovu, u roku od 12 sati posle završenog lova.

Pratilac lovca u lovu na krupnu divljač, vuka, šakala i lisicu, odnosno vođa grupe lovaca u lovu na sitnu divljač/grupnom lovu na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika mora odmah posle završenog lova da dostavi  ovlašćenom licu korisnika lovišta sve potrebne podatke radi unošenja u izveštaj o izvršenom lovu.

Pratilac lovca u lovu na krupnu divljač, vuka, šakala i lisicu, odnosno vođa  grupe lovaca u lovu na sitnu divljač/grupnom lovu na divlje svinje, vuka, šakala  i  lisicu  iz  člana  3.  stav  3.  ovog  pravilnika  odgovara  pod  punom materijalnom  i  krivičnom  odgovornošću  za  tačnost  podataka  koje  dostavlja ovlašćenom licu korisnika lovišta, što potvrđuje svojim potpisom u izveštaju o izvršenom lovu.

Korisnik lovišta koji organizuje lov  mora da izda izveštaj o izvršenom lovu divljači u tri istovetna primerka od kojih jedan primerak izdaje stručnom pratiocu, jedan primerak blagajni korisnika lovišta kao osnov za fakturisanje izvršenog lova, a jedan primerak zadržava  u evidenciji izveštaja o izvršenom lovu korisnika lovišta.

III. NAČIN ORGANIZOVANJA LOVA

Član 10.

U zavisnosti od vrste divljači koja se lovi i broju učesnika u lovu može da se organizuje pojedinačni ili grupni lov.

Član 11.

U pojedinačnom lovu krupna divljač, vuk, šakal i lisica mogu da se love:

1) dočekom sa zemlje ili sa čeke;

2) prikradanjem;

3) traženjem;

4) dozivanjem;

5) zapregom.

Član 12.

U grupnom lovu divlja svinja, vuk, šakal i lisica mogu da se love prigonom ili pogonom.

U grupnom lovu učestvuje najmanje tri lovca, a najviše 20 lovaca.

Član 13.

Sitna divljač može da se lovi:

1) prigonom;

2) kružnim lovom;

3)  sokolarenjem  u lovištima  u kojima je takav lov predviđen lovnom osnovom.

Član 14.

Korisnik lovišta može da organizuje lov na sitnu divljač i grupni lov na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu uz korišćenje odgovarajućih lovačkih pasa, u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje lovačkih pasa u lovu.

Za slučaj ranjavanja krupne divljači u lovu korisnik lovišta  mora da obezbedi lovačkog psa koji je osposobljen za prepoznavanje i praćenje krvnog traga odgovarajuće divači, u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje lovačkih pasa u lovu.

Član 15.

U lov na sitnu divljač i u grupni lov na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu grupa lovaca polazi sa zbornog mesta.

Na zbornom mestu stručni pratilac/vođa grupe mora da proveri ispravnost  oružja i opreme za lov, lovnu kartu, oružni list i dokumenta za pse,  ako  se  upotrebljavaju u lovu.

Stručni pratilac/vođa grupe mora da upozna lovce sa vrstom divljači koja  se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih lovci  moraju da se pridržavaju.  Po završetku lova grupa lovaca mora da se vrati na zborno mesto.   Stručni pratilac/vođa grupe po povratku na zborno mesto mora da prikupi  sve potrebne podatke za unošenje u izveštaj o izvršenom lovu.

IV. IZGLED I SADRŽINA OBRASCA LOVNE KARTE

Član 16.

Godišnja lovna  karta izdaje se na  Obrascu  broj 1 –  Godišnja  lovna  karta,  koji je pravougaonog oblika, dimenzija 54 h 86,6 mm, izrađenog od tvrde hartije sa  dominantnim zelenim  tonovima,  koji je odštampana  uz ovaj pravilnik i čini  njegov sastavni deo.

Na prednjoj strani godišnje lovne karte, u gornjem središnjem delu nalazi  se grb Republike Srbije i naziv:  Izdavač/Publisher: Republika Srbija/Republic of  Serbia  Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede/  Ministry  of  agriculture,  forestry  and  water  management, ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim  pismom i na engleskom jeziku.

 Ispod naziva izdavača je  tekst: GODIŠNJA LOVNA KARTA/ANNUAL

HUNTING LICENCE, Za lovnu godinu/For the hunting year, ispisan u dva  reda, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Ispod naziva godišnje lovne karte je tekst: Reg. br./Reg. No., ispod koga je tekst: Datum izdavanja/Issuing date.

Ispod datuma izdavanja godišnje lovne karte, u levom donjem uglu, je mesto  za pečat  korisnika lovišta: M.P. korisnika lovišta, a u desnom donjem uglu  mesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta.

U gornjem  levom uglu je element zaštite.

U gornjem desnom uglu je zaštitna numeracija.

Na  poleđini  godišnje  lovne  karte  nalaze  se  sledeći  podaci:  Ime  i

prezime/Name  and  Surname,  JMBG/ID,  Država/State,  Reg.  br.  lične  karte-pasoša/Reg. No. of Identity card-passport, ispisani  u  četiri reda,  na srpskom  jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Ispod mesta za reg. br. lične karte-pasoša  je  tekst: Važi samo uz ličnu  kartu-pasoš/Valid with Identity card – passport.

Član 17.

Mesečna lovna karta izdaje se na Obrascu broj 2 – Mesečna lovna karta, koji  je pravougaonog oblika,  dimenzija  54 h 86,6 mm, izrađenog  od tvrde hartije bele  boje, koji je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na prednjoj strani  mesečne lovne karte, u gornjem središnjem delu nalazi  se grb Republike Srbije i naziv: Izdavač/Publisher: Republika Srbija/Republic of

Serbia  Ministarstvo  poljoprivrede,  šumarstva  i  vodoprivrede/  Ministry  of agriculture,  forestry  and  water  management, ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim  pismom i na engleskom jeziku.

 Ispod naziva izdavača je  tekst: MESEČNA LOVNA KARTA/MONTHLY  HUNTING LICENCE, Za mesec/For the month, Važi 30  dana od datuma izdavanja/  Valid 30 days from issuing date, ispisan u tri reda, na srpskom jeziku, ćiriličkim  pismom i na engleskom jeziku.

Ispod naziva  mesečne  lovne karte  je  tekst:  Reg. br./Reg.  No., ispod koga je  tekst: Datum izdavanja/Issuing date.

Ispod  datuma izdavanja mesečne lovne karte, u levom donjem uglu,  je mesto  za pečat  korisnika lovišta: M.P. korisnika lovišta, a u desnom donjem uglu  mesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta.

U gornjem  levom uglu je element zaštite.

U gornjem desnom uglu je zaštitna numeracija.

Na  poleđini  mesečne  lovne  karte  nalaze  se  sledeći  podaci:  Ime  i  prezime/Name  and  Surname,  JMBG/ID,  Država/State,  Reg.  br.  lične  karte-pasoša/Reg. No. of Identity card-passport, ispisani  u  četiri reda, na srpskom  jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku.

Ispod mesta za reg. br. lične karte-pasoša  je  tekst: Važi samo uz ličnu  kartu-pasoš/Valid with Identity card – passport.

V. IZGLED I SADRŽINA OBRASCA DOZVOLE ZA LOV

Član 18.

Dozvola za lov divljači izdaje se, u zavisnosti od načina lova,  na Obrascu  broj 3 – Dozvola za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisice, Obrascu  broj 4 –  Dozvola za lov sitne divljači ili Obrascu broj 5 – Dozvola za grupni lov divljih  svinja, vuka, šakala i lisice.

Obrasci dozvola za lov divljači su dimenzija 30 x 21 cm,  odštampani su uz  ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Štampanje propisanih obrazaca dozvola za lov vrši korisnik lovišta.

Član 19.

Dozvola za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisice koja se izdaje na Obrascu broj 3 –  Dozvola za lov krupne divljači, vuka, šakala i lisice,  sadrži  sledeće podatke:

–  naziv lovišta  i naziv korisnika lovišta,

–  serijski broj dozvole za lov,

–  naziv:  „DOZVOLA ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI, VUKA, ŠAKALA I LISICE”,

–  ime i prezime lovca, mesto prebivališta, registarski broj lovne karte,  vrstu lovne karte, broj oružnog lista i kalibar lovačkog oružja,

–  podatke o vrstama krupne divljači i njihovom polu, starosnoj klasi,  trofejnoj vrednosti i broju jedinki,

–  brojeve markica za obeležavanje odstreljene divljači pre pomeranja sa mesta odstrela koje se zadužuju;

–  napomenu da se lov divljači vrši u skladu sa odredbama Zakona o  divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i izvršnih propisa za  sprovođenje zakona,

–  napomenu da lovac i stručni pratilac/pratilac u lovu svojim potpisom  potvrđuju  da  su  od  strane  korisnika  lovišta  upoznati  sa  obavezama  i  odgovornostima  u  organizovanju  i  realizaciji  lova,  vremenom  trajanja  lova,  merama  sigurnosti u lovu, načinom korišćenja objekata u lovu, postupanjem sa  ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i sa cenama odstrela  divljači, mesa odstreljene divljači i usluga u lovu,

–  datum važenja dozvole za lov,

–  lovački pozdrav „DOBAR POGLED”,

–  datum izdavanja dozvole za lov,

–   mesto za potpis lovca,

–  mesto za potpis stručnog pratioca/pratioca u lovu,

–  mesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta,

–  mesto za pečat korisnika lovišta.

Član 20.

Dozvola za lov sitne divljači koja se izdaje na Obrascu broj 4 – Dozvola za  lov sitne divljači  sadrži sledeće podatke:

–  naziv lovišta  i naziv korisnika lovišta,

–  serijski broj dozvole za lov,

–  naziv: „ DOZVOLA ZA LOV SITNE DIVLJAČI”,

–  ime i prezime stručnog pratioca/vođe grupe lovaca u lovu na sitnu  divljač, mesto prebivališta, registarski broj lovne karte, vrstu lovne karte, broj  oružnog lista i kalibar lovačkog oružja,

–  odobreni broj lovaca u grupi i registarske brojeve lovnih karata svih lovaca iz te grupe,

–  vrsta sitne divljači i broj jedinki,

–  brojeve markica za obeležavanje odstreljene divljači pre pomeranja sa mesta odstrela koje se zadužuju (od broja_–do broja_),

–  napomenu da se lov divljači vrši u skladu sa odredbama Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i izvršnih propisa za sprovođenje zakona,

–  napomenu da stručni pratilac/vođa grupe svojim potpisom potvrđuju da su  od  strane korisnika  lovišta  upoznati  sa  obavezama  i  odgovornostima  u organizovanju i realizaciji lova, vremenom trajanja lova, merama  sigurnosti u lovu, načinom korišćenja objekata u lovu, postupanjem sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i sa cenama odstrela divljači, mesa odstreljene divljači i usluga u lovu,

–  datum važenja dozvole za lov,

–  lovački  pozdrav „DOBAR POGLED”,

–  datum izdavanja dozvole za lov,

–  mesto za potpis stručnog pratioca/pratioca/vođe grupe,

–  mesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta,

–  mesto za pečat korisnika lovišta.

Član 21.

Dozvola za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice koja se izdaje na  Obrascu broj 5 –  Dozvola za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisica sadrži sledeće podatke:

–  naziv lovišta  i naziv korisnika lovišta,

–  serijski broj dozvole za lov,

–  naziv:  „DOZVOLA  ZA  GRUPNI  LOV  DIVLJIH  SVINJA,  VUKA, ŠAKALA I LISICE”,

–  ime i prezime lovca/vođe grupe lovaca u grupnom lovu divljih svinja vuka, šakala i lisice, mesto prebivališta, registarski broj lovne karte, vrstu lovne karte, broj oružnog lista i kalibar lovačkog oružja,

–  odobreni broj lovaca u grupi i registarske brojeve lovnih karata svih lovaca iz te grupe,

–  vrsta divljači i broj jedinki,

–  brojeve markica za obeležavanje odstreljene divljači pre pomeranja sa mesta odstrela koje se zadužuju,

–  napomenu da se lov divljači vrši u skladu sa odredbama Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i izvršnih propisa za sprovođenje zakona,

–  napomenu da stručni pratilac/vođa grupe svojim potpisom potvrđuju da su  od  strane  korisnika  lovišta  upoznati  sa  obavezama  i  odgovornostima  u organizovanju i realizaciji lova, vremenom trajanja lova, merama  sigurnosti u lovu, načinom korišćenja objekata u lovu, postupanjem sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i sa cenama odstrela divljači, mesa odstreljene divljači i usluga u lovu,

–  datum važenja dozvole za lov,

–  lovački  pozdrav „DOBAR POGLED”,

–  datum izdavanja dozvole za lov,

–  mesto za potpis stručnog pratioca/vođe grupe,

–  mesto za potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta,

–  mesto za pečat korisnika lovišta.

VI. IZGLED I SADRŽINA OBRASCA  IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM LOVU

Član 22.

Izveštaj o izvršenom lovu divljači izdaje se  na Obrascu broj 6 – Izveštaj o izvršenom lovu divljači, dimenzija 30 x 21 cm, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Štampanje propisanog obrasca izveštaja o izvršenom lovu vrši korisnik lovišta.

Član 23.

Obrazac izveštaja o izvršenom lovu divljači sadrži:

–   naziv: Izveštaj o izvršenom lovu, serijski broj izveštaja o izvršenom lovu,

–  naziv lovišta, lovnog revira, datum obavljanja lova, vreme početka i završetka lova,

–  brojeve zaduženih markica za obeležavanje odstreljene divljači pre pomeranja sa mesta odstrela,

–  tabelu  u koju  se  upisuje: registarski broj lovne karte lovca, vrsta odstreljene  divljači,  pol,  starosna  klasa,  broj  odstreljene  divljači,  brojevi iskorišćenih markica za obeležavanje odstreljene divljači,

–  podatke iz rodovnika i potvrde o  upotrebljivosti  u lovu ili broj identifikacione kartice lovačkog psa (u lovištima u kojima je lov sa upotrebom lovačkih pasa predviđen lovnom osnovom),

–  vrstu ranjene, a nepronađene divljači u lovu, njen pol, starosnu klasu i njenu procenjenu težinu/trofejnu vrednost u prirodi,

–  napomenu da pratilac/vođa grupe, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,  svojim  potpisom  potvrđuje  da  su  podaci  koje  je  dostavio ovlašćenom licu korisnika lovišta tačni,

–  mesto za potpis pratioca/vođe grupe,

–  mesto, datum i vreme sastavljanja izveštaja,

–  potpis ovlašćenog lica korisnika lovišta.

VII. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o  obrascu dozvole za lov krupne divljači, obrascu, sadržini i načinu izdavanja propratnice, odnosno trofejnog lista za pojedine vrste ulovljene divljači i načinu vođenja evidencije trofeja i o izdatim trofejnim listovima („Službeni glasnik RS”, br. 13/94 i 11/95).

Član 25.

Ovaj  pravilnik  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavljivanja  u „Službenom glasniku Republike Srbije”.