Pravilnik o lovačkim psima

Na osnovu člana 74. stav 3. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),

 Ministar  poljoprivrede,  trgovine,  šumarstva  i  vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K
O LOVAČKIM PSIMA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 80/11 od 28. oktobra 2011. god.)

  I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

    Ovim  pravilnikom  bliže se  propisuje način  obuke  i  korišćenja lovačkih pasa i izgled i sadržina identifikacionih kartica za lovačke pse.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) lovački  psi  su  psi  svih  rasa  koji  se  prema  kriterijumima Kinološkog  saveza Republike  Srbije  –  članice  Međunarodne  kinološke federacije (Fédération Cynologique Internationale – F.C.I.) koriste u lovu i koji su na osnovu  standarda  ovih  organizacija  razvrstani u F.C.I.  grupe rasnih pasa,  i to:

(1) grupa III – terijeri,

(2) grupa IV – jazavičari,

(3) grupa VI – goniči, tragači po krvi i srodne rase,

(4) grupa VII – ptičari,

(5) grupa VIII – retriveri, cunjavci i psi za vodu;

2) obuka  lovačkih  pasa  je  dresura  (obučavanje)  i  ispit  za  korišćenje  u lovu  lovačkih pasa  koji se obučavaju na teritoriji  Republike  Srbije, u skladu sa ovim  pravilnikom i kriterijumima  F.C.I. i  Kinološkog  saveza Republike Srbije;

3) Kinološki savez  Republike Srbije  (u daljem tekstu: KSS)  je  udruženje  kinoloških  društava  sa  teritorije  Republike  Srbije,  odnosno  organizacija koja se, između  ostalog,  bavi  i  zaštitom, uzgojem,  unapređenjem  i  evidentiranjem  čistokrvnih  rasa  lovačkih  pasa,  organizovanjem  kinoloških  manifestacija  i  ispita  lovačkih  pasa,  kao  i  osposobljavanjem  kinoloških  kadrova svih profila (uzgajivači pasa, sudije, dreseri, vodiči pasa i drugo);

4) ograđeni teren za obuku  lovačkih pasa  je ograđeni  deo  lovišta  određen  lovnom  osnovom  za  gazdovanje  lovištem  na  kome  se  izvodi  obuka  lovačkih pasa, koji ne može biti manji od dva ni veći od pet hektara;

5) neograđeni/otvoreni  teren  za  obuku  lovačkih  pasa  je  deo  otvorenog  lovišta,  određen  lovnom  osnovom  za  gazdovanje  lovištem  i/ili  godišnjim planom gazdovanja lovištem, u kome se nalazi određena vrsta divljačiza čiji lov se   u periodu od 1. jula tekuće godine  do 15. maja naredne godine obučava odgovarajuća rasa lovačkih pasa, a koji ne može biti manji od 100 ha površine lovišta;

6) veštački rov za obuku pasa  jamara je  rov izgrađen na delu otvorenog/ograđenog lovišta koji  je lovnom osnovom  za gazdovanje lovištem određen za izvođenje obuke jamara (terijera i jazavičara)  za lov divljači pod zemljom, bez kontakta sa divljači;

7) rodovnik  (pedigre)  je  isprava  kojom  se  dokazuje  identitet lovačkog psa i vlasništvo nad njim;

8) knjižica  lovačkog  psa  je  isprava  koju  izdaje  KSS  svakom lovačkom psu i koja ga prati tokom  života  u svim aktivnostima  u kojima učestvuje, uključujući i obuku;

9) potvrda o upotrebljivosti u lovu (sertifikat) je isprava koju izdaje KSS  na osnovu  svakog uspešno  položenog ispita  lovačkog psa (ispit urođenih osobina, ispit u radu i/ili ispit u radu na krvnom tragu)  kojom se dokazuje da taj lovački pas može da se koristi u lovu;

10)  identifikaciona kartica lovačkog psa  je isprava koju na zahtev vlasnika lovačkog psa ili lica ovlašćenog od strane vlasnika lovačkog psa izdaje KSS na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu;

11) kinološki sudija je lice koje ocenjuje  lovačkog  psa  na  ispitu za korišćenje u lovu;

12)  dreser je lice koje je osposobljeno da vrši obučavanje lovačkog psa za određene radnje u lovu.

II. NAČIN OBUKE LOVAČKIH PASA

 Član 3.

Obuka  lovačkog  psa  vrši  se  tako  da  se  pas  odgovarajuće  rase osposobi i usavrši za lov određene vrste divljači.

Član 4.

Dresura  lovačkog psa  vrši  se tako da lovački pas, osim urođenih refleksnih reakcija, postepeno stekne i uslovne reflekse na određene nadražaje i uticaje (zvučne i vizuelne komande), odnosno da lovački pas stekne naviku da na komandu koju mu izda dreser mehanički izvede određenu radnju.

Član 5.

Lovački pas dresira se do navršenih devet meseci života u sobnim (kućnim)  i/ili dvorišnim uslovima tako da nauči da izvršava  osnovne radnje: dolazak na poziv; vođenje na povodcu; vođenje bez povodca;  zvučne komande (glas ili zvižduk); vizuelne komande; navikavanje na pucanj; donošenje (aportiranje) i slično.   Lovački pas  dresira  se od navršenih  četiri  meseca života,  u zavisnosti od rase,  tako da se osposobi i  usavrši za  rad na zemlji (traženje, markiranje i mir na divljač, donošenje odstreljene divljači, traženje ranjene divljači i slično), rad u vodi i rad pod zemljom.

Član 6.

Dresura iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika vrši se za:

         1.  grupni lov na divlje svinje  –  na ograđenom terenu za obuku lovačkih pasa;

         2.  lov na sitnu divljač i  krupne  zveri  –  na neograđenom/otvorenom terenu za obuku lovačkih pasa;

         3.  lov divljači pod zemljom – u veštačkom rovu za obuku pasa jamara;

         4.  pronalaženje ranjene divljači  –  na delu lovišta koji je određen lovnom  osnovom  za  gazdovanje  lovištem  i/ili  godišnjim  planom  gazdovanja lovištem.

Član 7.

Obuka lovačkog psa završava se polaganjem ispita za  korišćenje u lovu  lovačkog  psa  koji  može  biti  ispit  za  utvrđivanje  urođenih  osobina lovačkog psa i/ili radni ispit lovačkog psa (u daljem tekstu: radni ispit) koji se polažu pred kinološkim sudijom.

 Član 8.

Ispitom za utvrđivanje urođenih osobina proveravaju se nasledna svojstva, odnosno stepen radne sposobnosti na osnovu urođenih osobina lovačkog psa u zavisnosti od rase, a polaže ga lovački pas sa rodovnikom koji se dresira na način određen u članu 5.  ovog pravilnika i to u periodu od navršenih devet meseci do navršenih 24 meseca života.

 Ispit  za  utvrđivanje  urođenih  osobina  organizuje  se  na  delu otvorenog/ograđenog lovišta. Lovački pas u toku  dresure  iz člana  5. stav 2. ovog pravilnika  može da učestvuje u lovu  do  navršenih 24 meseca  života  bez položenog ispita za korišćenje u lovu.

 Član 9.

Radnim  ispitom  proveravaju  se  sposobnost,  obučenost  i upotrebljivost  lovačkog  psa  u  lovu,  a  polaže  se  u  zavisnosti  od  načina korišćenja  lovačkog psa iz odgovarajuće  F.C.I.  grupe  rasnih  lovačkih pasa  u lovu.

Radni  ispit  organizuje se na delu otvorenog/ograđenog lovišta  u kome je dozvoljeno korišćenje odgovarajuće rase lovačkih pasa.

Član 10.

Radni ispit  kojim se proverava  upotrebljivost  ptičara u lovu organizuje  se u  otvorenom lovištu  u kome,  osim sitne divljači,  može da se nalazi  i krupna divljač,  pri čemu  obučavani  ptičar  prilikom polaganja radnog ispita ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupne divlje preživare.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost lovačkog psa u lovu na divlje svinje, krupne zveri (vuk, šakal, lisica i druge lovostajem zaštićene  vrste  zveri)  i zeca,  organizuje  se u  otvorenom lovištu  u  kome se nalazi krupna divljač,  pri čemu obučavani  lovački pas  prilikom polaganja radnog ispita  ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupne divlje preživare.

Izuzetno  od stava 2. ovog člana,  radni ispit kojim se proverava upotrebljivost goniča i jamara u lovu na divlje svinje može da se organizuje i uograđenom terenu  za obuku lovačkih pasa  u  kome  se isključivo nalaze divlje svinje.

Radni ispit kojim se proverava  upotrebljivost jamara u  lovu  (pod zemljom i nad zemljom)  organizuje  se  u delu  otvorenog/ograđenog lovišta sa veštačkim rovom za obuku pasa jamara,  pri čemu obučavani  jamar prilikom polaganja radnog ispita ne sme da ostvari direktan kontakt sa divljači.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost lovačkog psa za rad na krvnom tragu divljači (veštačkom ili prirodnom)  starom najmanje 12 sati i dugom najmanje 600 m organizuje se u delu otvorenog/ograđenog lovišta, pri čemu obučavani lovački pas prilikom polaganja radnog ispita na krvnom tragu ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupnu divljač.

Član 11.

Lovački pas koji polaže ispit za utvrđivanje urođenih osobina, odnosno  radni ispit dobija ocenu o upotrebljivosti u lovu,  koju kinološki sudija upisuje u knjižicu lovačkog psa.

Na osnovu uspešno položenog ispita iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda  o upotrebljivosti u lovu  (u daljem tekstu: potvrda)  koja sadrži:  broj potvrde; naziv rase, ime, datum štenjenja, pol, razred kome pripada, broj rodovne knjige, tetovir broj i/ili broj mikročipa  lovačkog  psa;  podatke o vlasniku lovačkog psa (ime i prezime, JMBG, adresa  i  prebivalište);  vrstu  položenog ispita za koji se izdaje potvrda; datum i mesto polaganja ispita; ocenu kojom je lovački pas  ocenjen na ispitu;  broj knjižice lovačkog psa;  potpis i pečat ovlašćenog lica KSS.

III.   NAČIN KORIŠĆENJA LOVAČKIH PASA

Član 12.

Ptičari, cunjavci, retriveri,  terijeri i jazavičari  koriste se za lov sitne pernate  divljači,  a za lov zeca  pored navedenih rasa lovačkih pasa  i goniči.

Goniči, terijeri, jazavičari, ptičari i cunjavci koriste se za lov divljih svinja i krupnih zveri.

Terijeri i jazavičari koriste se za lov jamarenjem.

Za  lov  mogu da se koriste i druge rase lovačkih pasa priznate od F.C.I. ili KSS.

Član 13.

Lovački pas koji ima položen ispit u radu na krvnom tragu koristi se  za prepoznavanje i praćenje krvnog traga krupne divljači  ili krupne zveri ranjene  u pojedinačnom lovu, odnosno  za prepoznavanje i praćenje krvnog traga divlje svinje ili krupne zveri ranjene u grupnom lovu (u daljem tekstu: tragač po krvnom tragu).

Član 14.

U grupnom lovu koristi se najmanje jedan lovački pas odgovarajuće rase na grupu do deset lovaca.

U lovu sokolarenjem koristi se najmanje jedan pas ptičar na jednog lovca – sokolara.

Član 15.

Stručni pratilac/pratilac/vođa grupe prati korišćenje lovačkog psa u lovu i otkazuje, odnosno prekida  lov ako  se lovački pas neuobičajeno ponaša.

Član 16.

Lovački pas koristi se u lovu  u periodu od svitanja (izlazak sunca) do sumraka (zalazak sunca), osim tragača po krvnom tragu koji može da se koristi i noću.

 Član 17.

Lovački pas  koristi se  u toku trajanja lovne sezone u skladu sa propisom kojim  se uređuje trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači.

IV. IZGLED I SADRŽINA

IDENTIFIKACIONIH KARTICA ZA LOVAČKE PSE

Član 18.

Identifikaciona kartica lovačkog psa izrađuje se od tvrde hartije pravougaonog oblika, dimenzija 54 h 86,6 mm sa dominantnim zelenim tonovima, na Obrascu  – Identifikaciona kartica lovačkog psa, koji je odštampan  uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.  Na prednjoj strani identifikacione kartice lovačkog psa navode se podaci iz člana 19. tač. 1) –  5) ovog pravilnika, a na poleđini  podaci iz člana 19. tač. 6) – 10) ovog pravilnika.

Član 19.

Identifikaciona kartica lovačkog psa sadrži:

1)   logotip KSS;

2)  registracioni broj identifikacione kartice lovačkog psa;

3)  naziv: „IDENTIFIKACIONA KARTICA LOVAČKOG PSA”;

4)  ime lovačkog psa;

5)  naziv rase lovačkog psa;

6)  datum štenjenja lovačkog psa;

7)  pol lovačkog psa;

8)  broj mikročipa lovačkog psa;

9) broj potvrde;

10) broj rodovnika;

11) mesto pečata i potpis ovlašćenog lica KSS.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

 Član 20.

Danom  početka  primene  ovog  pravilnika  prestaje  da  važi Pravilnik o uslovima pod kojima lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištima na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 35/94).