Pravilnik o korišćenju lovišta

Na osnovu člana 20., 22. 39. i 44. Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik R.S.” br. 39/93.) i člana 18. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, donosi:

P R A V I L N I K  O  KORIŠĆENJU LOVIŠTA
KOJIMA GAZDUJE LOVAČKI SAVEZ SRBIJE
PREKO LOVAČKOG UDRUŽENJA

Član 1.

Ovim Pravilnikom reguliše se naročito: način organizovanja lova, vreme trajanja lova, kontrola izlovljavanja divljači, naknada za učinjenu štetu lovaca u lovištu, mere sigurnosti u lovu i način korišćenja objekata u lovištima sa kojim gazduje Lovački savez Srbije preko lovačkog udruženja (u daljem tekstu: Korisnik lovišta).

Član 2.

Gazdovanje Lovištem, u smislu ovog Pravilnika obuhvata:
– Sprovođenje lovne osnove i godišnjih planova gazdovanja lovištem;
– Određivanje namene površina lovišta, površina rezervata i dinamike zaštite staništa i očuvanja
divljači, površina za izgradnju stalnih i privremenih prihvatilišta za fazanske piliće, površina za ograđivanje za intenzivno gajenje krupne divljači i sl.;
– Stalno praćenje brojnosti i “stanja” fondova divljači u lovištu i vođenje lovne evidencije i
statistike;
– Praćenje zdravstvenog stanja divljači i saradnja sa veterinarskom službom (dostava uzoraka i
obaveštavanje u vezi nalaza i sl.), preduzimanje preventivnih i reperesivnih mera i dr.;
– Planiranje, organizovanje i realizacija akcija u lovištu;
– Planiranje, organizacija, realizacija i kontrola obeležavanja granica lovišta, granica rezervata,
terena za obuku lovačkih pasa, komercijalnih delova lovišta, postavljanje, održavanje i zamena
graničnih tabli;
– Planiranje, organizacija, realizacija i kontrola lova za lovce članove udruženja;
– Planiranje, organizacija, realizacija i kontrola lova za lovce turiste;
– Organizacija, realizacija i kontrola odstrela divljači, ocenjivanje trofeja divljači, izdavanje
trofejnih listova i vođenje evidencije;
– Ostale mere i aktivnosti koje zavise od specifičnih prilika u lovištu, odredaba zakona, akata
Saveza i stanja organizovanosti Korisnika lovišta.

Član 3.

Akcije u Lovištu su:
1. Akcije obuhvaćene stavkom iz finansijskog dela plana gazdovanja lovištem:
“Planirana vrednost uloženog rada i drugih ulaganja lovaca u lovište” i to:
– Izgradnja lovno-tehničkih objekata (visoke čeke, hranilišta, i sl.);
– Izgradnja prihvatilišta za fazanske piliće;
– Akcija izgradnje solišta;
– Akcija obezbeđenja vode u lovištu (pojilišta, bunari, vodotoci i sl.);
– Akcija podizanja remiza, polja za divljač, obrada njiva i sl.;
– Akcija hvatanja žive divljači i puštanje žive divljači u lovište;
– Čuvanje prihvatilišta i karantina za unošenje žive divljači u lovište;
– Ostale akcije prilagođene stvarnim potrebama lovišta;
2. Ostale obavezne akcije u lovištu, i to:
– Prolećno brojanje divljači;
– Akcije smanjenja broja predatora;
– Akcije uništavanja pasa i mačaka koji se po lovištu kreću bez kontrole i odobrenja
Korisnika lovišta;
– Iznošenje animalne soli;
– Akcija obezbeđenja hrane za zimsku prihranu divljači,
– Zimsko prihranjivanje divljači;
– Akcija čuvanja lovišta, učešće u patrolama, pomoć lovočuvarskoj službi;
– Ostale akcije prilagođene stvarnim potrebama lovišta;

Član 4.

Ulovljena ili uginula divljač i njeni delovi (trofeji i dr.) pripadaju korisniku lovišta i mogu se koristiti uz naknadu po Tržišnim cenama ulovljene divljači i njenih delova (Cenovniku) Korisnika lovišta.

Član 5.

U Lovištu, divljač mogu loviti i koristiti njene delove:
1. Članovi udruženja,
2. Radnici stručne službe udruženja i Saveza;
3. Lovci – turisti;
4. Gosti udruženja i Saveza;
Lica iz tačke 2. i 4. ovog člana, koriste ulovljenu divljač i njene delove pod istim uslovima kao i članovi udruženja, s tim što naknadu za ulovljenu divljač može platiti njihov domaćin ili treće lice.
Radnici stručne službe kada vrše uzgojno-selektivni i sanitarni odstrel ne plaćaju naknadu za ulovljenu divljač.

Član 6.

U Lovištu se lovi:
1. Uzgojno – selektivnim odstrelom;
2. Sanitarnim odstrelom;
3. Redovnim i trofejnim odstrelom;
4. Hvatanjem žive divljači;
5. Odstrelom na osnovu člana 10., 17. i 48. Zakona o lovstvu.
6. Redukcionim odstrelom.
Redovni i trofejni odstrel krupne i sitne divljači vrše lovci -turisti i članovi udruženja, a izuzetno i gosti uz prethodnu odluku Upravnog odbora udruženja.
Uzgojno-selektivni i sanitarni odstrel vrše radnici stručne službe Korisnika lovišta i lovci turisti ukoliko za to imaju interes. Uzgojno-selektivni odstrel, lovci turisti i članovi udruženja vrše uvek u pratnji radnika stručne službe Korisnika lovišta odnosno lica ovlašćenog od strane Upravnog odbora udruženja.
Lov upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica je dozvoljen u za to lovnom osnovom namenjenom lovištu ili delu lovišta.

Član 7.

Lovci – članovi udruženja mogu loviti divljač u lovištu Korisnika lovišta, kada ispune uslove utvrđene Zakonom o lovstvu, Statutom Saveza i aktima udruženja.
Lov i prava iz lova ostvaruju članovi udruženja u lovnom reviru u kojem izvršavaju svoje obaveze po odluci Upravnog odbora udruženja i u drugim lovnim revirima lovišta.
Lovci turisti mogu loviti na osnovu ugovora zaključenog između Korisnika lovišta i posrednika -turističke agencije ili preduzeća koji ispunjavaju uslove iz Zakona o lovstvu ili neposredno u slučaju da su državljani SRJ.

Član 8.

U lovištima se može organizovati pojedinačni i grupni lov.
1. Pojedinačnim lovom love se sledeće vrste divljači:
jelen, jelen lopatar, belorepi jelen, srna, muflon, divokoza, divlja svinja i medved.
Pojedinačni lov se obavlja dočekom na zemlji, dočekom na čeki, vrebanjem (pretraživanjem),
vabljenjem i zapregom, uvek uz stručnog pratioca.
2. Grupnim lovom se love sledeće vrste divljači:
divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica, jarebica kamenjarka, šumska šljuka, divlja patka,
divlja guska, grlica, gugutka, prepelica, liska i druge vrste divljači van režima zaštite.
Grupni lov se obavlja prigonom, pogonom i kružnim lovom.
U grupnom lovu je dozvoljena upotreba lovačkih pasa u skladu sa odredbama ZOL-a.
U grupnom lovu učestvuje najmanje 3 (tri) lovca.
Divljač van režima zaštite se lovi se u pojedinačnom i u grupnom lovu.

Član 9.

“Krupna” divljač se lovi na osnovu Dozvole za lov krupne divljači, izdate na propisanom obrascu, a divlja svinja i “sitna” divljač na osnovu Dozvole za lov koja glasi na ime vođe grupe lovaca.
Dozvolu za lov “krupne” divljači izdaje stručno lice -upravnik lovišta a dozvolu za lov “sitne” divljači predsednik organizacionog dela udruženja (sekcija, društvo, podružnica ili sl.) za lovni revir u kojem svoje aktivnosti ostvaruje organizacioni deo udruženja. Dozvola za lov se izdaje najmanje 24 časa pre početka lova. Dozvolu za lov lovcima -turistima, izdaje stručno lice -upravnik lovišta.

Član 10.

Dozvola za lov se može izdati samo na one vrste koje su predviđene u godišnjem planu gazdovanja lovištem za tekuću lovnu godinu i u planiranom obimu (broju).
Ulovljena divljač i njeni delovi mogu se izneti iz lovišta samo uz propratnicu koju na propisanom obrascu izdaje pratilac lovca u lovu na krupnu divljač, a vođa grupe lovaca ili lovnik u lovu na divlje svinje i “sitnu” divljač.
Propratnica za “sitnu” divljač i divlju svinju može se dati i vođi grupe lovaca za celu grupu ako zajedno izlazeiz lovišta ili idu do mesta stanovanja.

Član 11.

Pratilac lovca i vođa grupe lovaca dužan je u roku od 48 sati, odnosno u roku koji utvrdi Upravni odbor udruženja, po završetku lova, da dostavi stručnoj službi udruženja Izveštaj o izvršenom lovu na drugoj strani dozvole za lov, odnosno drugom delu dozvole za lov sa unetim svim podacima predviđenim u obrascu.
Grupi lovaca, odnosno lovcu iz grupe lovaca za koju nije dostavljen izvestaj u roku neće se izdati dozvola za lov u sledećem lovnom danu (nedelji), a vođa grupe -pratilac čini težu povredu discipline i za nju Upravni odbor udruženja može tom licu uskratiti pravo vođe grupe-pratioca.

Član 12.

Kalendarom lova se utvrđuje vrste i broj divljači koja se može odstreliti u lovištu, datum i vreme početka i završetka lova kao i zborna mesta lovaca.
Lovci članovi udruženja i gosti u lovu, u lov polaze sa zbornog mesta i iz lova se vraćaju na zborno mesto. Zborna mesta za svaki lovni revir u zavisnosti od broja grupa lovaca utvrđuje Upravni odbor udruženja najkasnije 15 dana pre početka lovne sezone i sa njim upoznaje sve članove udruženja. Na zbornom mestu, pratilac odnosno vođa grupe lovaca je dužan da unese imena lovaca koji u lovu učestvuju u dozvolu za lov i da proveri ispravnost oružja i opreme za lov, lovnu kartu, člansku kartu, oružni list i dokumenta za pse ukoliko se vode u lov. Obavezno je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih su svi lovci dužni da se pridržavaju.
U lovištu udruženja, članovi udruženja mogu loviti lovostajem zaštićenu “sitnu” divljač samo nedeljom i državnim praznikom, a divlje patke i divlje guske i radnim danima koje odredi Upravni odbor udruženja.
Lovci koji ne ispunjavaju uslove iz stava 3. ovog člana i lovci koji su pod uticajem alkohola ne mogu loviti toga dana.

Član 13.

Trofeje odstreljene divljači obrađuje stručna služba udruženja, a ocenjuje komisija udruženja odnosno Saveza.
Trofej se može predati lovcu kada je ocenjen, ocenjivanje trofeja izvršeno na obrascu ocenjivačkog lista (čije elemente propisuje Lovački savez Srbije), popunjen trofejni list na propisanom obrascu i plaćena vrednost trofeja po cenovniku udruženja.
Lovcu se uz trofej ulovljene divljači obavezno predaje trofejni list, uredno popunjen i overen, propratnica za trofej i račun -uplatnica.

Član 14.

Lovac – član udruženja, naknadu za ulovljenu divljač plaća po izvršenju lova ili u vidu akontacije prilikom uplate članarine.
Uplaćena akonatacija za lov divljači obračunava se po završetku sezone lova određene vrste divljači, a najkasnije do donošenja godišnjeg plana gazdovanja lovištem za narednu lovnu godinu.
Naknadu za ulovljenu divljač i korišćenje ulovljene divljači i njenih delova za lovca člana udruženja može platiti i drugo lice ili preduzeće (sponzor, poslovni partner i sl.) u kom slučaju stručna služba udruženja formira odgovarajuću dokumentaciju i dostavlja informaciju sekciji iz koje je taj lovac.

Član 15.

Akontacija za lov divljači posebno se evidentira u knjigovodstvu i vodi na odvojenoj stavki knjigovodstvenog konta i iskazuje se u godišnjem planu gazdovanja lovištem u delu prihodi-rashodi, a na kraju lovne godine obračunava se kao naknada za ulovljenu divljač.

Član 16.

Lovcu -članu udruženja koji ne izmiri svoje obaveze nastale lovom i korišćenjem divljači i njenih delova u utvrđenim rokovima prestaje članstvo u udruženju, a potraživanja udruženje će naplatiti sudskim putem.

Član 17.

Dužnost organizatora lova je da upozna sve učesnike u lovu sa pravilima sigurnosti u lovu.
Pravila sigurnosti u lovu su sledeća:
1. Divljač je dozvoljeno loviti lovačkim oružjem i lovačkom municijom;
2. Oružjem se mora rukovati oprezno i odgovorno;
3. Prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka
u zatvorenim prostorijama, puške se moraju isprazniti odnosno prelomiti;
4. Puška se puni okrenutih leđi učesnicima lova, tako da se cev drži koso, usmerena cev ima na
dole ili gore;
5. Cev puške se nikada ne sme uperiti prema drugom lovcu;
6. Nije dozvoljeno pucati na nisko leteću divljač ili na divljač koja se kreće u pravcu drugih
lovaca i kada se oni time ugrožavaju;
7. Nije dozvoljeno pucati na vodu, led ili smrznuto zemljište u pravcu drugih lovaca;
8. Pre početka lova svakog lovca upoznati sa mestima susednih lovaca i upozoriti ih na zabranu
pucanja u određenim pravcima;
9. U grupnom lovu, divljač se ne sme pratiti sa uperenom puškom, sve dok se ne prođe linija
postavljenih lovaca;
10. Ubrzač okidanja (“šneler”) u grupnom lovu se ne sme koristiti;
11. Nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na pušci;
12. Prilikom nošenja oružja ruka se ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču (obarači);
13. Posle pada puške na zemlju ili u sneg, odnosno podizanja puške, moraju se pregledati usta
cevi radi otklanjanja eventualnih začepljenja;
14. Mesto na koje je lovac raspoređen ne sme se napuštati, u vreme lova bez odobrenja stručnog
pratioca ili vođe grupe lovaca do završetka (prigona ili pogona) lova.;
15. Prilikom ušešća u kružnom lovu i u prigonu, puška se mora držati u položaju koso dole ili
koso gore.
Učesnike u lovu, prekršioce pravila iz stava 1. i 2. ovog člana, stručni pratilac ili vođa grupe lovaca će isključiti iz lova.

Član 18.

Nije dozvoljen lov divljači:
1. U vreme kada je vidljivost znatno smanjena, usled magle, jake kiše, snega i sl.;
2. Noću, jedan sat pre izlaska i jedan sat posle zalaska sunca, osim divljih svinja, medveda i vuka
u noći sa mesečinom, dočekom sa čeke.

Član 19.

Lovostajem zaštićena divljač i divljač van režima zaštite, može se odstreliti samo lovačkim oružjem i lovačkom municijom odgovarajućeg punjenja, koji odgovaraju odredbama člana 47. ZOL-a.

Član 20.

Divljač van režima zaštite i psi i mačke koji se bez kontrole i bez odobrenja Korisnika lovišta kreću po lovištu, love se u organizovanim akcijama i prilikom lova na druge vrste divljači.
Lovac -član udruženja obavezan je da svake lovne godine odstreli određen broj divljači van režima zaštite i pasa i mačaka koji se kreću lovištem bez kontrole vlasnika ili odobrenja Korisnika lovišta i to u vrednosti koju odredi nadležni organ udruženja.
Vrednost pojedinačnog poena utvrđuje Upravni odbor udruženja i to za svaku lovnu godinu u godišnjem planu gazdovanja lovištem.
Lovac koji ne ispuni obavezu iz stava 2. dužan je da istu plati po utvrđenoj ceni udruženja i to do kraja tekuće lovne godine.

Član 21.

Objekte u lovištu u toku izvršenja lova koriste sva lica koja imaju dozvolu za lov izdatu od strane udruženja ili Saveza, isključivo u funkciji za koju su predviđeni i uz naknadu predviđenu Cenovnikom.

Član 22.

Za svu učinjenu štetu lovaca u lovištu, nastalu prilikom lova, odgovorno je udruženje.
Udruženje mora nadoknaditi štetu vlasnicima zemljišta, voda i šuma na kojem je šteta nastala, a ima pravo refundiranja isplaćenog iznosa od lovca koji je štetu pričinio.

Član 23.

Udruženja su obavezna da, na osnovu ovog Pravilnika, donesu svoj Pravilnik usklađen sa specifičnim prilikama u lovištu, koji ne može biti u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.