Cenovnik LSS

Lovački savez Srbije
Beograd, 27.11.2012. godine
Broj: 332-4/12

Na osnovu odredbi: člana 4. stav 1. tačka 15, člana 8. stav 2. člana 66. stav 2. i  člana 110. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl.gl. RS br. 18/10) i člana 35. stav 2. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, na 18. sednici održanoj 27.11.2012. godine donosi

C E N O V N I K

 

I   Opšte odredbe

 

 1. Ovaj cenovnik je akt kojim  Lovački savez Srbije (u daljem tekstu LSS) preporučuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači, u lovištima kojima gazduje preko lovačkih udruženja, po vrstama divljači i usluga, za lovnu 2013/14. godinu.
 2. Cena odstrela krupne divljači sa trofejom određuje se na osnovu: težine trofeja u kilogramima za jelena evropskog, (do 230,0 CIC poena) i jelena lopatara (do 200,0 CIC poena, u gramima za srndaća (do 150,0 CIC poena) kao i dužine trofeja u centimetrima za  vepra (do 130,0 CIC poena),  divokozu (divojarca do 115,0 CIC poena odnosno divokozu do 110,0 CIC poena) i  muflona (do 230,0 CIC poena).
 3. Težina trofeja za određivanje cene odstrela jelena evropskog i lopatara je bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom bez sečenja, iz obrasca trofejnog lista, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanja.
 4. Težina trofeja, za određivanje cene odstrela srndaća, je bruto težina trofeja iz obrasca trofejnog lista (bruto težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom, bez sečenja), od koje je oduzeto 90 grama, 24 časa posle otkuvavanja i izbeljivanjaUkoliko se naplata vrši pre isteka 24 časa od otkuvavanja i izbeljivanja, bruto težina se može umanjiti do 10%.
 5. Dužina trofeja, za određivanje cene odstrela vepra, divokoze i muflona, je srednja dužina trofeja iz obrasca trofejnog lista.
 6. Ocenjivanje trofeja, koji ima merne elemente, vrši se na osnovu formula CIC-a, u skladu sa važećim propisima.
 7. Cena odstrela krupne divljači iz tačke 2. mora biti usklađena sa vrednošću izkazanom u izdatoj dozvoli za lov, uz dozvoljeno odstupanje od  + 10%. Ukoliko je trofej preko graničnih vrednosti iskazanih pod tačkom 2. (kategorija vrhunskih trofeja), cena odstrela divljači je prema prethodnom dogovoru.
 8. Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se 50% od cene odstrela ili mesa iskazane u izdatoj dozvoli za lov, odnosno usklađene sa odredbom tačke 7. U slučaju da se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do pune cene utvrđene ovim cenovnikom.
 9. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači iskazane su posebno za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, a posebno za ostale vrste, za celu jedinkuu koži ili perju.
 10. Cene odstrela sitne divljači i mesa sitne divljači,za vrste koje se upotrebljavaju u ishrani, posebno su iskazane za slučaj da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.
 11. Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u evrima /EUR/. Faktura se iskazuje u dinarima, primenom kupovnog kursa Narodne banke Srbije DIN-EUR, na dan fakturisanja.
 12. Lovačka udruženja, kojsu u sistemu PDV-a,dužna su da u fakturi posebno iskažu i vrednost PDV-a, (neto iznos + PDV = ukupan iznos fakture), prema propisima koji važe u vreme fakturisanja.
 13. Ugovorom o pružanju lovno-turističkih usluga, zaključenim između  korisnika lovišta koji gazduje lovištem i turističke agencije, utvrđuje se i provizija za usluge turističke agencije. Plaćanje provizije vrši se po fakturi koju ispostavlja turistička agencija, u skladu sa propisima o PDV.
 14. Lovačko udruženje, preko kog LSS gazduje lovištem, obavezno je da odlukom upravnog odbora, odredi cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu kojim gazduje, koje ne mogu biti niže od cena iz ovog cenovnika osim u slučajevima kada se odobravaju popustii to:
  – za odstrel jelena i srndaća kao sezonski popust, može se odobriti popust do 30 %;
  – za odstrel vepra u grupnom lovu i otkup mesa krupne divljači iz hladnjače može se odobriti popust do 50 %;
  – za probirni odstrel krupne divljačiodstrel grabljivicaodstrel sitne divljači (tačka 7) i  usluga u lovu (poglavlje III),  može se odobriti popust i do 100 % (oslobađanje plaćanja).
 15. Članu lovačkog udruženja, sa članskom kartom lovačkog savezai markicom za tekuću lovnu godinu, po osnovu redovnog izvršavanja obaveza utvrđenih godišnjim planom gazdovanja lovištem iz mera i aktivnosti u lovištu na unapređivanju populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, zaštiti, očuvanju i unapređivanju staništa divljači i uređivanju i održavanju lovišta, odlukom iz tačke 14.  može se odobriti popust do 100 % (oslobađanje plaćanja). Tom odlukom može se utvrditi da uplate po ovom osnovu članovi mogu vršiti i akontativno, istovremeno sa uplatom članarine.

Lovačka udruženja su obavezna da ove uplate u knjigovodstvu evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate obračunavaju i plaćaju PDV).

 1. Srna                                                                                                         –Roe deer

1.1. Odstrel srndaća sa trofejom:

do 249,0 gr = 100,0 + 0,0 /1 gr
od 250,0 gr do 299,0 gr = 150,0 +  0,0 /1 gr
od 300,0 gr do 349,0 gr = 200,0 + 4,0 /1 gr
od 350,0 gr do 399,0 gr = 400,0 +  6,0 /1 gr
od 400,0 gr do 449,0 gr = 700,0 + 7,0 /1 gr
od 450,0 gr do 499,0 gr = 1.050,0 + 9,0 /1 gr
od 500,0 gr do 549,0 gr = 1.500,0 + 15,0 /1 gr
preko 550,0 gr = 2.250,0 +  30,0 /1 gr

1.2. Cene su za period 15.04.-15.05, posle tog perioda može se odobriti popust do 30 %.

1.3. Odstrel: srne = 20,0 €; laneta =10,0 €;

1.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 3,0 €/kg;

 1. Divlja svinja                                                                                            – Wild boar

2.1. Odstrel vepra u pojedinačnom lovu sa trofejom:

do 14,9 cm = 100,0 + 0,0 /1 mm
od 15,0 cm do 17,9 cm = 200,0 + 0,0 /1 mm
od 18,0 cm do 19,9 cm = 300,0 + 10,0 /1 mm
od 20,0 cm do 21,9 cm = 500,0 + 20,0 /1 mm
od 22,0 cm do 23,9 cm = 900,0 + 25,0 /1 mm
preko 24,0 cm = 1.400,0 +  30,0 /1 mm

2.2. Za odstrel vepra u grupnom lovu može se odobriti popust do 50 %.

2.3. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom  do 50 kg = 10,0 €;

2.4. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom preko 50 kg = 20,0 €;

2.5. Cena mesa u koži (bez utrobe) = 1,0 €/kg;

*  *  *  *  *

 

 1. Sitna divljač                         – Small game

3.1. Odstrel sitne divljači koja se upotrebljava u ishrani:

(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,

(B) odstrel, u slučaju da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.

(C) meso cele jedinke u koži ili perju u slučaju pod (B),

(A) (B) (C)
Zec = 35,0 ; 25,0 ; 10,0
Poljska  jarebica = 25,0 ; 22,0 ; 3,0
D. guska glogovnjača i lisasta = 20,0 ; 17,0 ; 3,0
Fazan, Šumska šljuka # = 15,0 ; 12,0 ; 3,0
D. patka Gluvara i Riđoglava = 10,0 ; 8,0 ; 2,0
D. patka Kržulja i Pupčanica = 6,0 ; 4,0 ; 2,0
D. patka Zviždara i Liska crna = 6,0 ; 4,0 ; 2,0
D. golub grivnjaš = 6,0 ; 4,0 ; 2,0
Prepelica,Grlica,Barska kokica = 3,0 ; 2,0 ; 1,0
Gugutka = 2,0 ; 1,0 ; 1,0

*  *  *  *  *

II     Cene usluga u lovu

 

– organizacija lova krupne d., po lovcu i jednoj prijavi lova jednokratno 50,0 
– organizacija lova sitne d., po lovcu  i jednoj prijavi lova: dnevno 15,0 
– stručni pratilac u lovu krupne divljači po izlasku 20,0 
– pratilac u lovu sitne divljači dnevno 10,0 
– tumač prevodilac dnevno 20,0 
– korišćenje traktora /korpa, prikolica/ dnevno 50,0 
– korišćenje terenskog vozila dnevno 70,0 
– korišćenje zaprege, fijakera dnevno 100,0 
– korišćenje čamca dnevno 25,0 
– pogonič – nosač (najmanje 1 na 3 lovca) dnevno 10,0 
– iznajmljivanje lovačkog oružja dnevno 10,0 
– iznajmljivanje lovačkog psa dnevno 10,0 
– organizacija obuke lovačkog psa dnevno 10,0 
– korišćenje terena za obuku lovačkog psa dnevno 10,0 
– pratilac u obuci lovačkog psa dnevno 10,0 

*  *  *  *  *

Ovaj Cenovnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu Lovačkog saveza Srbije, a primenjivaće se od 01.04.2013. godine.